Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tullitoimi
              63. Takaisin maksetut verot
              97. Autoveron vientipalautus
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

02. Tullilaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 163 442 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:

1) huumekoiratoimintaan saatavat lahjoitukset

2) EU:lta saatavat tulot pois lukien EU:lle kannettavista kolmansien maiden tulleista saatava kantopalkkio

3) mahdolliset tulot viranomaisyhteistyöstä

4) tullilaitoksen käsikirjojen ja muiden vastaavien tuotteiden myynnistä saatavat julkaisupalkkiot

5) tullialan ammattitutkinnon valmistavasta koulutuksesta saatavat tulot.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Toiminnallinen tehokkuus (indeksi 100 = vuosi 2011)      
Työn tuottavuus1) 100 102,9 106,0
Taloudellisuus2) 100 98,9 96,4
Toimitilamenot euroa/htv 6 164 6 268 6 268
Toimitilaneliömetrit/htv   36 36
Maksullisen toiminnan kannattavuus, %      
— julkisoikeudelliset suoritteet (kate/tuotot)3) -21,7 -21,7 -20,0
— liiketaloudelliset suoritteet (kate/tulot) 7,7 7,0 7,0
Toiminnallinen tuloksellisuus      
Tulliselvitys      
Asiakkaiden odotusaika fyysisissä palvelupisteissä (minuuttia) 15 15 15
Neuvontapalveluiden odotusaika enintään
3 minuuttia (%)
  90 90
Asiakastyytyväisyys tulliselvityksessä4) 3,6   4,0
Sähköisten ilmoitusten %-osuus5)      
Saapuminen ja poistuminen 70 90 90
Tuonti 85 90 92
Vienti      
— tavanomainen vienti 58 75 81
— tax free vienti 0 55 55
Verotus      
Asiakastyytyväisyys      
Valmisteverotuksessa 3,8   3,8
Autoverotuksessa 3,2   3,8
Oikaisujen ja tuomioistuimen muuttamien jälkikanto- sekä peruutus- ja palautuspäätösten osuus (%)      
Tulliverotuksessa (tullit + alv) 2,2 2,2 2,2
Autoverotuksessa 3,3 3 2,8
Muutettujen valmisteverotuspäätösten osuus kaikista ensiveropäätöksistä (%)   4,0 3,5
Tullirikostorjunta      
Tullin paljastamat rikokset (kpl) 7 453 6 020 6 357
Tullin paljastamien rikosten selvittämistaso (%) 83,7 89,7 89,0
Tullin takaisin saama rikoshyöty (milj. €) 1,9 2,1 2,5
Tullirikostorjunnan vaikuttavuus (milj. €) 130,7 44,0 46,0
Tuoteturvallisuusvalvonta      
Elintarvike- ja kulutustavaravalvonnan tarkastetut erät (kpl) 6 100 6 000 6 000
Elintarvike- ja kulutustavaravalvonnan osuvuus (%) 23 23 23
Harmaan talouden torjunta      
Riskianalyysi (laaditut RIF ja AM-viestit, kpl)   100 100
Toimenpiteisiin johtaneet AM-viestit %   25 25
Yritystarkastukset (kpl) 156 155 160
Varastotarkastukset (kpl)   100 105
Toimenpiteisiin johtaneet (%)   25 25
Paljastetut veropetosrikokset (kpl) 551 560 560
Talousrikosten osalta takaisin saatu rikoshyöty (milj. €) 1,85 2,0 2,3
Torjutut veromenetykset      
Yritystarkastuksista seuraavat jälkikannot (milj. €) 5,1 (arvio) 11,0 11,5
Harmaan talouden ilmiöiden määrä      
Riskienhallinnan laatimat ilmiöselvitykset   2 3
HTSY velvoitteidenhoitoselvitykset 380 (arvio) 400 450

1) Suurempi parempi

2) Pienempi parempi

3) Arvoa vuodelle 2012 muutettu verrattuna valtiovarainministeriön ja Tullin väliseen tulostavoitesopimukseen hintatuettujen suoritteiden osuuden kasvusta johtuen.

4) Asteikolla 1—20 (Suomen keskiarvo oli 13,7). Tutkimus tehdään joka toinen vuosi.

5) Vertailuluvuissa on mukana muitakin kuin varsinaisia ilmoitusten käsittelyvaiheita.

Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet Toimenpiteet
   
Tullin tavoitteena on olla kilpailukykyinen työnantaja, jolla on motivoitunut, moniosaava ja ammattitaitoinen henkilöstö Tulli panostaa henkilöstön osaamisen ja esimiestyön kehittämiseen ja työhyvinvointiin toimintaympäristön ja toimintatapojen muutoksessa.

Tulli uudistaa palkkausjärjestelmänsä vastaamaan toiminnan ja tehtävien muutosta ja rakenneuudistusta.

Tullin rakenneuudistuksen osana varmistetaan, että johtamisjärjestelmät ovat toimivia. Esimiesten valmiuksia tuetaan tarvittavalla esimieskoulutuksella. Henkilöstön työhyvinvointia kehitetään ja työtyytyväisyyden kehitystä seurataan säännöllisesti.

Henkilötyövuosien kehitys

  2011
toteutuma
2012
arvio
2013
tavoite
       
Henkilötyövuodet, htv   2 251 2 224
Harmaan talouden torjunta, htv   20 20
Henkilötyövuodet yhteensä, htv 2 279 2 271 2 244

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 161 255 161 006 163 912
Bruttotulot 365 470 470
Nettomenot 160 890 160 536 163 442
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 14 085    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 12 740    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -569
Tasomuutos -1 255
Palkkausten tarkistukset 4 876
Siirto momentilta 28.01.21 210
Harmaan talouden torjunta (siirto momentille 28.30.03) -200
Hallinnon tilatehokkuus (HO) -344
Imatran raja-aseman kehittäminen, investointikulut 207
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 28.30.03) -19
Yhteensä 2 906

2013 talousarvio 163 442 000
2012 II lisätalousarvio 2 792 000
2012 talousarvio 160 536 000
2011 tilinpäätös 159 545 000