Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 591 595 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) puolustusmateriaalin hankkimisesta ja puolustusvoimien turvallisuushankinnoista aiheutuvien menojen maksamiseen sekä hankittujen järjestelmien testaukseen ja käyttökoulutukseen

2) puolustusmateriaalihankintoihin ja puolustusvoimien turvallisuushankintoihin välittömästi liittyvään tutkimus- ja kehittämistoimintaan

3) puolustusmateriaalin sodan ajan välttämättömän varastotarpeen mukaisten varaosien ja vaihtolaitteiden hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Muihin puolustusmateriaalihankintoihin kuin tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen tai niihin liittyvien indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen määrärahaa saa käyttää enintään 26 910 000 euroa.

Valtuudet

1) Vuonna 2013 saa tehdä sotilaallisen maanpuolustuksen suorituskyvyn parantamiseksi puolustusvoimien materiaaliseen kehittämiseen liittyen uusia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2013—2018 enintään 371 700 000 euroa (Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2013 -tilausvaltuus, PVKEH 2013).

2) Vuonna 2013 saa tehdä puolustusvoimien tekniseen tutkimukseen, tuotekehitykseen ja hankintavalmiuteen liittyen uusia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2013—2016 enintään 33 930 000 euroa (Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankintavalmistelu 2013 -tilausvaltuus, TTK-PROTO 2013).

PVKEH 2013 ja TTK-PROTO 2013 -tilausvaltuuksien enimmäismäärän mukaiset suoritukset voidaan sitoa alaa kuvaavaan hintakehitykseen vuoden 2013 ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen.

3) Vuonna 2010 hyväksytyn Puolustusvoimien materiaalisen kehittämisen 2010 (PVKEH 2010) -tilausvaltuuden menojen maksatusaikaa pidennetään vuoteen 2015 saakka tilausvaltuuden enimmäismäärää yhteensä 499 655 000 euroa muuttamatta.

4) Vuonna 2011 hyväksytyn Puolustusvoimien materiaalisen kehittämisen 2011 (PVKEH 2011) -tilausvaltuuden enimmäismäärää vähennetään 1 878 000 eurolla 143 765 000 euroon.

5) Vuonna 2013 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksyttyjen tilausvaltuuksien sitomatta olevaa määrää vastaavasti kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

6) Vuonna 2010 hyväksytyn Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankevalmistelu 2010 (TTK-PROTO 2010) -tilausvaltuuden osalta saa vuonna 2013 purkaa aiemmin tehtyjä sopimuksia sekä sitoa uudelleen tilausvaltuuden varoja sitoumuksista maksamatta olevaa määrärahaa vastaavasti.

7) Aiemmin hyväksytyistä tilausvaltuuksista saa aiheutua valtiolle menoja valtuuksissa olevista vuosittaisista enimmäismääristä poiketen mutta pysyen kuitenkin kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

Tilausvaltuuksien maksatusmäärärahat ja niihin liittyvät indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet tai alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina.

Selvitysosa:

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2013 2014 2015 2016 2017— Yhteensä
vuodesta 2013
lähtien
             
Vanhat tilausvaltuudet            
Valmiusyhtymien varustaminen (VYV 1) -tilausvaltuus 480 16 436 16 436 16 436   49 788
Helikopterien huolto- ja tukeutumisjärjestelmien kehittäminen (HTH) -tilausvaltuus 2 000         2 000
Valmiusyhtymien varustamisen täydentäminen (VYV 2) -tilausvaltuus 26 950 2 190       29 140
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2007) -tilausvaltuus 18 906 14 496 15 128 5 297   53 827
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2008) -tilausvaltuus 11 210 5 227       16 437
Pääkaupunkiseudun ilmapuolustuksen suorituskyvyn tehostaminen (PKILPU 2008) -tilausvaltuus 8 140 7 437 3 708     19 285
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2009) -tilausvaltuus 187 700 122 455 43 740 18 942   372 837
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2010) -tilausvaltuus 92 049 8 950 4 280     105 279
Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankevalmistelu 2010 (TTK-PROTO 2010) -tilausvaltuus 1 650         1 650
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2011) -tilausvaltuus 20 158 2 000       22 158
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2012) -tilausvaltuus 80 520 76 600 61 000 18 280   236 400
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä 449 763 255 791 144 292 58 955   908 801
             
Uudet tilausvaltuudet            
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2013) -tilausvaltuus 76 900 94 700 79 000 106 100 15 000  371 700
Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankintavalmistelu 2013 (TTK-PROTO 2013) -tilausvaltuus 8 450 10 040 9 480 5 960   33 930
Uudet tilausvaltuudet yhteensä 85 350 104 740 88 480 112 060 15 000 405 630
             
Valtuudet yhteensä 535 113 360 531 232 772 171 015 15 000 1 314 431

Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen perustuu seuraaviin puolustusvoimien kehittämisohjelmiin sekä niissä kehitettäviin suorituskykyihin:

Kehittämisohjelma / Suorituskyky / Tavoite
 
Puolustusvoimien johtamisen kehittämisohjelma
Rakennetaan puolustusvoimien yhteinen suorituskykyjen käyttöä tukeva johtamisjärjestelmä sekä tuetaan yhteisoperaatioiden johtamista kehittämällä yhteistä tilannetietoisuutta ja varmennettuja operatiivisia tietoteknisiä palveluita.
— Korvataan puolustushaarojen itsenäiset järjestelmät ja sovellukset yhteisellä johtamisjärjestelmällä
— Luodaan edellytyksiä operaatioiden johtamiselle muuttamalla ja uusimalla teknisiä rakenteita ja palveluita
— Kehitetään integroitua tiedustelun, valvonnan ja johtamisen tiedonsiirtoa ja tietoteknisen alustan liityntäkykyä
— Uudistetaan tietohallintoa ja tietoteknistä integraatiota, lisätään hallinnollisissa tietopalveluissa valtionhallinnon keskinäistä yhteistoimintaa ja muita kumppanuusratkaisuja sekä siirretään henkilöstövoimavaroja hallinnollisista tietopalveluista operatiiviseen tietojenkäsittely-ympäristöön
— Laajennetaan toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntämistä tavoitteena toimintavarmuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen
— Jatketaan puolustusvoimien 2020-luvun tarpeita vastaavan puolustushaarojen yhteisen tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmän arkkitehtuurin luomista, jolla mahdollistetaan sähköinen, kansainvälinen tieto- ja tilannekuvavaihto.
 
Puolustusvoimien tiedustelun, valvonnan ja maalittamistuen kehittämisohjelma
Tuotetaan yhteisoperaatioiden johtamiseen ennakkovaroituskyky, analysoitu tiedustelutilannekuva ja lyhytviiveinen valvonta- ja maalitilannekuva.
— Ylläpidetään ja kehitetään tiedonhankinta- ja analysointikykyä
— Ylläpidetään ilmavalvonnan kauko- ja keskivalvontaa
— Ylläpidetään ja kehitetään ilmasta maahan tapahtuvaa tiedustelu- ja valvontakykyä
— Ylläpidetään tiedustelun tietojärjestelmää
— Kehitetään puolustusvoimien yhteisen maalitilannekuvan luomista ja aloitetaan maalittamisen tuen suorituskyvyn rakentaminen.
 
Puolustusvoimien yhteisen vaikuttamisen kehittämisohjelma
Rakennetaan ja ylläpidetään suorituskykyjä, joilla vaikutetaan operatiivisesti merkittäviin kohteisiin.
— Modernisoidaan raskaat raketinheitinjärjestelmät
— Rakennetaan ilmasta maahan -suorituskyky
— Hankitaan kaukovaikuttamisen ampumatarvikkeita
— Jatketaan yhteisoperaatiokykyisen erikoisjoukon rakentamista.
 
Logistiikan kehittämisohjelma
Ylläpidetään puolustusvoimien yhteinen logistinen järjestelmä, jolla varmistetaan joukkojen toimintakyky.
— Luodaan puolustusvoimille yhtenäiset logistiikan rakenteet, toimintatavat ja osaaminen sekä integroidaan puolustushaarojen huoltojärjestelmät tiiviimmin kansainvälistyvään elinkeinoelämään yhteensopivaksi
— Kehitetään kuljetuskykyä jatkamalla helikopterihankintoja ja hyödyntämällä kansainvälisen strategisen kuljetuskyvyn hankkeita
— Käynnistetään alueellisten joukkojen materiaalihankinnat täydennys-, kuljetus- ja kunnossapitojärjestelmän puutteiden korvaamiseksi.
 
Maapuolustuksen kehittämisohjelma
Kehitetään alueellisten joukkojen tulivoimaa, suojaa ja liikkuvuutta sekä ylläpidetään operatiivisten joukkojen suorituskykyä.
— Kehitetään alueellisia joukkoja toteuttamalla poistuvien suorituskykyjen korvaaminen sekä kokonaisrakenteen uudistus
— Täydennetään ja ylläpidetään operatiivisia joukkoja
— Kehitetään suojelukykyä ja uusitaan lähipanssarintorjunta-aseistusta
— Jatketaan jalkaväkimiinojen suorituskyvyn korvaavien järjestelmien hankintoja.
 
Meripuolustuksen kehittämisohjelma
Kehitetään meriyhteyksien turvaamista, miinantorjuntakykyä ja rannikkojoukkojen liikkuvuutta.
— Painopisteenä ylläpidetään rannikkojoukkojen liikkuvuutta
— Saatetaan päätökseen Rauma-luokan peruskorjaus
— Otetaan käyttöön uudet miinantorjunta-alukset
— Ylläpidetään miina-asetta.
 
Ilmapuolustuksen kehittämisohjelma
Ylläpidetään ilmatorjunnan sekä Hornet-järjestelmän suorituskykyä.
— Jatketaan Hornet-torjuntahävittäjien elinjaksopäivitystä (MLU2)
— Aloitetaan erittäin lyhyen kantaman ilmatorjuntaohjus-hanke
— Saatetaan päätökseen keskikantaman ilmatorjuntaohjus-hanke.

Sekä aiemmin hyväksytyt tilausvaltuudet että uudet PVKEH 2013- ja TTK-PROTO 2013 -tilausvaltuudet kaikkine taloudellisine seurannaisvaikutuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vahvistettujen valtiontalouden kehysten puitteissa.

PVKEH 2013 -tilausvaltuuteen sisältyvät kehittämisohjelmien suurimmat hankkeet

Puolustusvoimien johtamisen kehittämisohjelmassa jatketaan ilmapuolustuksen tiedonsiirtohanketta ja päivitetään johtamisessa tarvittavia tiedonsiirtoverkkojen laitteita.

Puolustusvoimien tiedustelun, valvonnan ja maalittamistuen kehittämisohjelmassa hankitaan signaali- ja kuvatiedustelun järjestelmiä.

Puolustusvoimien yhteisen vaikuttamisen kehittämisohjelmassa jatketaan Hornet-torjuntahävittäjäkaluston päivityksiä hankkimalla pitkän kantaman ilmasta maahan -ohjusten käyttöön tarvittavia varusteita lentokoneisiin, aseiden käsittelyvälineitä sekä järjestelmätestaustyötä toiminnan aloittamiseksi.

Logistiikan kehittämisohjelmassa hankitaan pääasiassa puolustushaarojen alueellisille huoltojoukoille mm. logistiikan johtamisen välineitä.

Maapuolustuksen kehittämisohjelmassa aloitetaan XA-panssariajoneuvojen järjestelmä-, huolto- ja koulutuspäivitys.

Meripuolustuksen kehittämisohjelmassa toteutetaan teknologista kehitystä vastaavan nykyaikaisen herätemiina-asejärjestelmän hankinta.

Ilmapuolustuksen kehittämisohjelmassa hankitaan Hornet-torjuntahävittäjäkaluston elinkaaren turvaavia kriittisiä koneiden ja moottoreiden vaihtolaitteita ja osia.

TTK-PROTO 2013 -tilausvaltuuden tavoite

TTK-PROTO 2013 -tilausvaltuuden keskeisenä tavoitteena on luoda edellytyksiä ja parantaa puolustusvoimien kehittämisohjelmiin kuuluvien ja puolustusvoimien suorituskyvyn kehittämiseen tähtäävien hankkeiden sekä tuleviin tilausvaltuuksiin sisällytettävien hankintojen valmiutta tutkimus-, kehittämis-, testaus- ja kokeilutoiminnalla.

Muut tilausvaltuusmuutokset

PVKEH 2010 -tilausvaltuuden vuoden 2013 maksuosuutta siirretään 13 230 000 euroa vuosille 2014 ja 2015. Valtuuden maksatusajan pidentämisellä ja menojen ajoitusmuutoksella saadaan määrärahat vastaamaan paremmin ilmavoimien varaosa- ja varalaitehankintojen pitkiä toimitusaikoja.

PVKEH 2011 -tilausvaltuuden enimmäismäärän vähentäminen 1 878 000 eurolla aiheutuu siitä, että valtuuden hankintoihin on kohdistettu hallitusohjelman mukaisia puolustusmateriaalihankintojen määrärahavähennyksiä.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Vuoden 2011 toteutuneen indeksikehityksen jälkikäteinen kustannustasotarkistus -691
Menosäästön lisäys -70 000
Ennakollinen kustannustasotarkistus (1,5 %) 9 012
Maksatusten siirrot -55 725
Siirto momentille 27.10.01 -21 550
Siirto momentilta 27.30.20 5 000
Yhteensä -133 954

2013 talousarvio 591 595 000
2012 II lisätalousarvio 10 709 000
2012 talousarvio 725 549 000
2011 tilinpäätös 585 343 000