Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 769 549 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) ulkomaalaisille oppilaille annettavasta sotilaskoulutuksesta ja puolustusvoimien joukkojen kansainvälisestä harjoitustoiminnasta ja sen valmisteluista sekä muusta puolustusvoimien kansainvälisestä yhteistoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) enintään 4 000 000 euroa palvelussuhdeasuntojen vuokraosuuksien maksamiseen puolustusvoimien toiminnallisiin tarpeisiin perustuen tai puolustusministeriön määräämäksi siirtymäajaksi puolustushallinnon rakennemuutoksen henkilöstöjärjestelyihin liittyvistä syistä tai muihin puolustushallinnon vastaaviin tarpeisiin perustuen

3) enintään 336 000 euroa sotainvalideille ja sotaveteraaneille, maanpuolustustyölle, partiolaistoimintaan sekä merkittäville urheilu- ja muille vastaaville tapahtumille suoritettavan liiketaloudellisin perustein hinnoitellun maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen

4) enintään 2 000 000 euroa varusmiesten päivärahojen korottamiseen

5) puolustusvoimien toimintaan liittyvien kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja monikansallisten yhteishankintajärjestelyjen kuluosuuksiin

6) Vapaudenristin Ritarikunnan menoihin

7) kotimaisen puolustusteollisuuden vientiedellytysten ja kansainvälistymisen tukemiseen liittyvien menojen maksamiseen

8) puolustusvoimien tarpeita vastaavaan museotoimintaan liittyvien menojen maksamiseen.

Valtuudet

1) Vuonna 2013 saa tehdä puolustusvoimien toiminnan edellyttämiä materiaalin ja palvelujen hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2013—2016 enintään 81 861 000 euroa (Vuoden 2013 toimintamenojen tilausvaltuus).

2) Vuonna 2013 saa tehdä huoltojoukkojen varustamiseen ja taistelijan varusteiden hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2013—2017 enintään 89 250 000 euroa (Puolustusvoimien logistiikka 2013 -tilausvaltuus).

3) Vuonna 2013 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksyttyjen tilausvaltuuksien sitomatta olevaa määrää vastaavasti kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

4) Aiemmin hyväksytyistä tilausvaltuuksista saa aiheutua valtiolle menoja valtuuksissa olevista vuosittaisista enimmäismääristä poiketen, mutta pysyen kuitenkin kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

Uusiin tilausvaltuuksiin sisältyvien tavaroiden ja palvelujen hintojen tarkistuksista aiheutuvien lisämenojen maksamiseen käytetään puolustusvoimien toimintamenoihin vuosittain myönnettäviä määrärahoja.

Tilausvaltuuksien maksatusmäärärahat sekä niihin liittyvät indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet tai alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina.

Selvitysosa:

Toiminnalliset tulostavoitteet

Toiminnallinen tehokkuus 2011
toteutuma
2012
ennakoitu
2013
arvio
       
Taloudellisuus      
Varusmiespäivän hinta (euroa) 45 48 49
Reserviläispäivän hinta (euroa) 151 160 165
HN lentotunnin hinta (euroa) 8 350 8 780 9 000
NH-90 lentotunnin hinta (euroa) 3 550 3 660 3 770
Taistelualus 1A valmiusvuorokauden hinta (euroa) 7 000 7 210 7 230
       
Tuottavuus      
Koulutetut varusmiehet/varusmiespalvelukseen tulleet (%) 83 83 83
Pääesikunnan, puolustushaarojen ja sotilasläänien esikuntien henkilötyövuosimäärä/puolustusvoimien henkilötyövuosimäärä yhteensä (%) 10 10 10
       
Kannattavuus      
Maksuperustelain mukaisen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus-% on vähintään 113 110 105
Tuotokset ja laadunhallinta 2011
toteutuma
2012
ennakoitu
2013
arvio
       
Varusmiesten sotaharjoitusperusteiset maastovuorokaudet (lkm) 30 25 23
Kertausharjoituksissa koulutetut reserviläiset (lkm) 27 061 2 000 2 000
HN lentotunnit (lkm) 8 904 8 000 8 000
NH-90 lentotunnit (lkm) 946 1 650 1 850
Taistelualus 1A valmiusvuorokaudet (lkm) 1 164 1 100 1 300

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2013 2014 2015 2016 2017— Yhteensä vuodesta 2013 lähtien
             
Vanhat tilausvaltuudet            
KASI-järjestelmän huolto- ja ylläpito -tilausvaltuus 1 974         1 974
NH-90 koulutuspalvelut -tilausvaltuus 2 000 2 200       4 200
Sodankylän vaatetuskorjaamon palveluhankinta -tilausvaltuus 1 392 1 392       2 784
Maavoimien materiaalin kunnossapitopalvelut -tilausvaltuus 61 628 58 092 55 078 53 994 4 493 233 285
Vuoden 2009 toimintamenojen tilausvaltuus 4 000         4 000
ITO 2005 ja 2005M huolto -tilausvaltuus 3 000 3 000       6 000
Helikopteripataljoonan suorituskyvyn ylläpito ja kehittäminen (HESKY) -tilausvaltuus 1 800 2 300       4 100
Peruslentokoulutus VN-kalustolla -tilausvaltuus 4 581 4 581 4 581 4  581 5 926 24 250
Ilmatorjuntajärjestelmä 90 MOD Crotale NG:n huolto- ja ylläpitosopimus (ITO90MOD huolto) -tilausvaltuus 3 000 3 000       6 000
Vuoden 2011 toimintamenojen tilausvaltuus 12 842 9 981       22 823
Käyttöajoneuvojen hankintojen täydentäminen -tilausvaltuus 2 770         2 770
Vuoden 2012 toimintamenojen tilausvaltuus 45 138 13 120 7 000     65 258
Ilmatorjuntajärjestelmien huolto- ja ylläpito -tilausvaltuus 5 300 5 600       10 900
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä 149 425 103 266 66 659 58 575 10 419 388 344
             
Uudet tilausvaltuudet            
Vuoden 2013 toimintamenojen tilausvaltuus 6 973 46 881 17 134 10 873   81 861
Puolustusvoimien logistiikka 2013 (PVLOG 2013) -tilausvaltuus 10 300 29 150 16 300 28 700 4 800 89 250
Uudet tilausvaltuudet yhteensä 17 273 76 031 33 434 39 573 4 800 171 111
             
Valtuudet yhteensä 166 698 179 297 100 093 98 148 15 219 559 455

Momentilta palkattavan henkilöstön määrä vähenee 51 henkilötyövuotta. Vähennys aiheutuu pääosin ampumatarvikkeiden ja räjähteiden elinkaaren hallinnan kehittämisestä (ELKAKOP).

Vuoden 2013 toimintamenojen tilausvaltuudella on tarkoitus hankkia varaosia ja materiaalin kunnossapitopalveluja maa-, meri- ja ilmavoimille. Tilausvaltuus kohdistuu pääosin varaosahankintoihin.

Uudet tilausvaltuudet kaikkine taloudellisine seurannaisvaikutuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vahvistettujen valtiontalouden kehysten puitteissa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 1 728 022 1 719 265 1 784 268
Bruttotulot 24 691 20 700 14 719
Nettomenot 1 703 331 1 698 565 1 769 549
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 67 390    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 89 893    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 5 125   4 650
— muut tuotot 5 330   11 300
Tuotot yhteensä 10 455 8 150 15 950
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 8 334   13 315
— osuus yhteiskustannuksista 941   1 900
Kustannukset yhteensä 9 275 7 415 15 215
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 1 180 735 735
Kustannusvastaavuus, % 113 110 105
       
Hintatuki 275 336 336
       
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen 1 455 1 071 1 071

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -4 909
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -3 721
Palkkausten tarkistukset 33 746
Puolustusvoimien ravitsemispalvelujen yhtiöittämiseen liittyvä lisäeläketurva, kertaluonteisen lisäyksen poistuminen -4 400
Vaurioituneen Hornet 428 -koneen korjaus, kertaluonteisen lisäyksen poistuminen -2 540
Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset 2 821
Virkapukuavustusten määrän tarkistus 850
Sähkön hinnannousu, kertaluonteisen lisäyksen poistuminen -1 000
Turvaverkon käyttökustannukset -860
Siirto momentille 28.30.03 -36
Siirto momentilta 27.10.18 21 550
Siirto momentille 27.01.01 (-9 htv) -720
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 30.70.01) -2
Ennakollinen kustannustasotarkistus (1,5%) 13 533
Vuoden 2011 toteutuneen indeksikehityksen jälkikäteinen kustannustasotarkistus 16 672
Yhteensä 70 984

2013 talousarvio 1 769 549 000
2012 II lisätalousarvio 38 929 000
2012 talousarvio 1 698 565 000
2011 tilinpäätös 1 725 835 000