Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2013
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
         01. Puolustuspolitiikka ja hallinto
         10. Sotilaallinen maanpuolustus
              01. Puolustusvoimien toimintamenot
              18. Puolustusmateriaalihankinnat
              (19.) Hawk Mk 66 -koneiden hankinta
              50. Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen
         30. Sotilaallinen kriisinhallinta
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 769 549 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) ulkomaalaisille oppilaille annettavasta sotilaskoulutuksesta ja puolustusvoimien joukkojen kansainvälisestä harjoitustoiminnasta ja sen valmisteluista sekä muusta puolustusvoimien kansainvälisestä yhteistoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) enintään 4 000 000 euroa palvelussuhdeasuntojen vuokraosuuksien maksamiseen puolustusvoimien toiminnallisiin tarpeisiin perustuen tai puolustusministeriön määräämäksi siirtymäajaksi puolustushallinnon rakennemuutoksen henkilöstöjärjestelyihin liittyvistä syistä tai muihin puolustushallinnon vastaaviin tarpeisiin perustuen

3) enintään 336 000 euroa sotainvalideille ja sotaveteraaneille, maanpuolustustyölle, partiolaistoimintaan sekä merkittäville urheilu- ja muille vastaaville tapahtumille suoritettavan liiketaloudellisin perustein hinnoitellun maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen

4) enintään 2 000 000 euroa varusmiesten päivärahojen korottamiseen

5) puolustusvoimien toimintaan liittyvien kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja monikansallisten yhteishankintajärjestelyjen kuluosuuksiin

6) Vapaudenristin Ritarikunnan menoihin

7) kotimaisen puolustusteollisuuden vientiedellytysten ja kansainvälistymisen tukemiseen liittyvien menojen maksamiseen

8) puolustusvoimien tarpeita vastaavaan museotoimintaan liittyvien menojen maksamiseen.

Valtuudet

1) Vuonna 2013 saa tehdä puolustusvoimien toiminnan edellyttämiä materiaalin ja palvelujen hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2013—2016 enintään 81 861 000 euroa (Vuoden 2013 toimintamenojen tilausvaltuus).

2) Vuonna 2013 saa tehdä huoltojoukkojen varustamiseen ja taistelijan varusteiden hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2013—2017 enintään 89 250 000 euroa (Puolustusvoimien logistiikka 2013 -tilausvaltuus).

3) Vuonna 2013 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksyttyjen tilausvaltuuksien sitomatta olevaa määrää vastaavasti kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

4) Aiemmin hyväksytyistä tilausvaltuuksista saa aiheutua valtiolle menoja valtuuksissa olevista vuosittaisista enimmäismääristä poiketen, mutta pysyen kuitenkin kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

Uusiin tilausvaltuuksiin sisältyvien tavaroiden ja palvelujen hintojen tarkistuksista aiheutuvien lisämenojen maksamiseen käytetään puolustusvoimien toimintamenoihin vuosittain myönnettäviä määrärahoja.

Tilausvaltuuksien maksatusmäärärahat sekä niihin liittyvät indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet tai alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina.

Selvitysosa:

Toiminnalliset tulostavoitteet

Toiminnallinen tehokkuus2011
toteutuma
2012
ennakoitu
2013
arvio
    
Taloudellisuus   
Varusmiespäivän hinta (euroa)454849
Reserviläispäivän hinta (euroa)151160165
HN lentotunnin hinta (euroa)8 3508 7809 000
NH-90 lentotunnin hinta (euroa)3 5503 6603 770
Taistelualus 1A valmiusvuorokauden hinta (euroa)7 0007 2107 230
    
Tuottavuus   
Koulutetut varusmiehet/varusmiespalvelukseen tulleet (%)838383
Pääesikunnan, puolustushaarojen ja sotilasläänien esikuntien henkilötyövuosimäärä/puolustusvoimien henkilötyövuosimäärä yhteensä (%)101010
    
Kannattavuus   
Maksuperustelain mukaisen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus-% on vähintään113110105
Tuotokset ja laadunhallinta2011
toteutuma
2012
ennakoitu
2013
arvio
    
Varusmiesten sotaharjoitusperusteiset maastovuorokaudet (lkm)302523
Kertausharjoituksissa koulutetut reserviläiset (lkm)27 0612 0002 000
HN lentotunnit (lkm)8 9048 0008 000
NH-90 lentotunnit (lkm)9461 6501 850
Taistelualus 1A valmiusvuorokaudet (lkm)1 1641 1001 300

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

 20132014201520162017—Yhteensä vuodesta 2013 lähtien
       
Vanhat tilausvaltuudet      
KASI-järjestelmän huolto- ja ylläpito -tilausvaltuus1 974    1 974
NH-90 koulutuspalvelut -tilausvaltuus2 0002 200   4 200
Sodankylän vaatetuskorjaamon palveluhankinta -tilausvaltuus1 3921 392   2 784
Maavoimien materiaalin kunnossapitopalvelut -tilausvaltuus61 62858 09255 078 53 9944 493233 285
Vuoden 2009 toimintamenojen tilausvaltuus 4 000    4 000
ITO 2005 ja 2005M huolto -tilausvaltuus 3 0003 000   6 000
Helikopteripataljoonan suorituskyvyn ylläpito ja kehittäminen (HESKY) -tilausvaltuus1 8002 300   4 100
Peruslentokoulutus VN-kalustolla -tilausvaltuus 4 5814 5814 5814  5815 92624 250
Ilmatorjuntajärjestelmä 90 MOD Crotale NG:n huolto- ja ylläpitosopimus (ITO90MOD huolto) -tilausvaltuus 3 000 3 000    6 000
Vuoden 2011 toimintamenojen tilausvaltuus 12 842 9 981    22 823
Käyttöajoneuvojen hankintojen täydentäminen -tilausvaltuus2 770    2 770
Vuoden 2012 toimintamenojen tilausvaltuus 45 13813 1207 000   65 258
Ilmatorjuntajärjestelmien huolto- ja ylläpito -tilausvaltuus 5 300 5 600   10 900
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä149 425103 26666 65958 57510 419388 344
       
Uudet tilausvaltuudet      
Vuoden 2013 toimintamenojen tilausvaltuus 6 973 46 881 17 13410 873  81 861
Puolustusvoimien logistiikka 2013 (PVLOG 2013) -tilausvaltuus 10 300 29 150 16 30028 7004 800 89 250
Uudet tilausvaltuudet yhteensä17 27376 03133 43439 5734 800171 111
       
Valtuudet yhteensä166 698179 297100 09398 14815 219559 455

Momentilta palkattavan henkilöstön määrä vähenee 51 henkilötyövuotta. Vähennys aiheutuu pääosin ampumatarvikkeiden ja räjähteiden elinkaaren hallinnan kehittämisestä (ELKAKOP).

Vuoden 2013 toimintamenojen tilausvaltuudella on tarkoitus hankkia varaosia ja materiaalin kunnossapitopalveluja maa-, meri- ja ilmavoimille. Tilausvaltuus kohdistuu pääosin varaosahankintoihin.

Uudet tilausvaltuudet kaikkine taloudellisine seurannaisvaikutuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vahvistettujen valtiontalouden kehysten puitteissa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
    
Bruttomenot1 728 0221 719 2651 784 268
Bruttotulot24 69120 70014 719
Nettomenot1 703 3311 698 5651 769 549
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta67 390  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle89 893  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot5 125 4 650
— muut tuotot5 330 11 300
Tuotot yhteensä10 4558 15015 950
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset8 334 13 315
— osuus yhteiskustannuksista941 1 900
Kustannukset yhteensä9 2757 41515 215
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)1 180735735
Kustannusvastaavuus, %113110105
    
Hintatuki 275336336
    
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen1 4551 0711 071

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Yhteishankintojen lisääminen (HO)-4 909
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO)-3 721
Palkkausten tarkistukset33 746
Puolustusvoimien ravitsemispalvelujen yhtiöittämiseen liittyvä lisäeläketurva, kertaluonteisen lisäyksen poistuminen-4 400
Vaurioituneen Hornet 428 -koneen korjaus, kertaluonteisen lisäyksen poistuminen-2 540
Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset2 821
Virkapukuavustusten määrän tarkistus850
Sähkön hinnannousu, kertaluonteisen lisäyksen poistuminen-1 000
Turvaverkon käyttökustannukset-860
Siirto momentille 28.30.03-36
Siirto momentilta 27.10.1821 550
Siirto momentille 27.01.01 (-9 htv)-720
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 30.70.01)-2
Ennakollinen kustannustasotarkistus (1,5%)13 533
Vuoden 2011 toteutuneen indeksikehityksen jälkikäteinen kustannustasotarkistus16 672
Yhteensä70 984

2013 talousarvio1 769 549 000
2012 II lisätalousarvio38 929 000
2012 talousarvio1 698 565 000
2011 tilinpäätös1 725 835 000