Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
         40. Maahanmuutto
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 723 577 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) EU:n hyväksymien ja rahoittamien poliisitoimeen liittyvien hankkeiden maksamiseen

2) poliisihallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetun asetuksen (1177/2009) 2 §:n nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

Selvitysosa:Sisäasiainministeriö asettaa poliisille seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

Valvonta- ja hälytystoiminta

Hälytyspalveluiden saatavuus ei heikkene. Yleistä järjestystä ja turvallisuutta heikentäviin tekoihin puututaan. Liikenneturvallisuuteen vaikutetaan puuttumalla aktiivisesti liikenteessä havaittuihin rikkomuksiin ja hyödyntämällä teknisiä valvontamenetelmiä. Teknistä liikennevalvontaa lisätään. Laittoman maahantulon tilanne pysyy Suomessa hallittuna ja toimenpiteet laittoman maahantulon torjumiseksi ovat uskottavia ja tehokkaita. Turvapaikkamenettelyn prosessia kehitetään.

Valvonta 2011
toteutuma
2012
arvio
2013
tavoite
       
Tuottavuus      
Tuottavuus (yjt-tehtävät/htv) 355 366 347
Taloudellisuus      
Toimintamenomääräraha, 1 000 euroa 197 132 208 027 199 697
Henkilötyövuodet 2 998 3 004 2 940
Valvonnan kustannukset, 1 000 euroa 242 401 246 347 249 752
Taloudellisuus (kustannukset/yjt-tehtävät), euroa 228 224 245
Palvelukyky ja laatu      
Onnistuminen kotiväkivaltaan puuttumisessa, arvosana 4—101) 7,6 8,0 8,0
Onnistuminen liikennevalvonnassa, arvosana 4—10 7,8 8,1 8,1
Poliisin partiointi, arvosana 4—10 7,4 8,1 8,1
Liikennevalvontaan käytetty työaika, htv 633,4 630,0 625,0
Automaattisen liikennevalvonnan suoritteet, kpl 406 504 410 000 410 000
Ulkomaalaisvalvontaan käytetty työaika, htv 29,4 18,0 26,0
Turvapaikkatutkinnan tutkinta-aika, päätetyt jutut, keskiarvo, vrk 41 30 14
Suoritteet      
Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden (yjt) tehtävämäärä, kpl 1 064 022 1 100 000 1 020 000
   josta oma-aloitteiset tehtävät, % 28 29 29
Oma-aloitteellisuus (%) eräissä taajamavalvontaan liittyvissä tehtävissä (03 Pahoinpitely, tappelu | 15 Vahingonteko | 34 Päihtynyt henkilö | 35 Häiriökäyttäytyminen ja ilkivalta) 10,1 10,0 11,0

1) Julkisten palvelujen laatubarometri ja verkkopalvelut 2011; Valtiovarainministeriö

Hälytystoiminta 2011
toteutuma
2012
arvio
2013
tavoite
       
Tuottavuus      
Tuottavuus (hälytystehtävät, määrä/htv) 1 085 1 045 969
Taloudellisuus      
Toimintamenomääräraha, 1 000 euroa 62 866 63 667 62 224
Henkilötyövuodet 981 1 052 1 052
Hälytystoiminnan kustannukset, 1 000 euroa 78 188 78 039 79 263
Taloudellisuus (kustannukset/hälytystehtävät A+B), euroa 93 87 89
Palvelukyky ja laatu      
Toimintavalmiusaika A-luokan tehtävissä, min 10,1 10,0 10,0
Toimintavalmiusaika A- ja B-luokan tehtävissä, min 16,9 16,9 16,9
Toimintavalmiusaika alle 20 min (%, tehtävistä) 73,2 73,0 73,0
Toimintavalmiusaika alle 45 min (%, tehtävistä) 91,4 92,0 92,0
Onnistuminen kiireellisissä hälytystehtävissä, arvosana 4—101) 8,09 8,10 8,10
Suoritteet      
Perheväkivaltaan liittyvät hälytystehtävät, lkm 21 077 21 000 21 000
A ja B hälytystehtävien määrä, kpl, enintään 841 558 896 000 887 000
A, B ja C hälytystehtävien määrä, kpl 1 064 024 1 100 000 1 020 000

1) Julkisten palvelujen laatubarometri ja verkkopalvelut 2011; Valtiovarainministeriö

Rikostorjunta

Kansalaisten luottamus poliisin kykyyn ehkäistä, paljastaa ja selvittää rikoksia on korkea. Rikosasioiden pitkiin käsittelyaikoihin kiinnitetään huomiota. Poliisi painottaa harmaan talouden torjuntaa. Talousrikostorjunnassa pyritään reaaliaikaiseen rikostutkintaan ja avoinna olevien juttujen määrää vähennetään, tutkinta-aikoja lyhennetään ja takaisin saadun talousrikoshyödyn määrä kasvaa. Vakavan väkivallan ja rajat ylittävän rikollisuuden torjuntaa tehostetaan. Rikosten ennalta estävää toimintaa tehostetaan lisäämällä moniviranomaisyhteistyötä, ihmisten omaa varautumista rikosuhkiin ja vastuuta rikostorjunnasta sekä kolmannen sektorin toimijoiden mukanaoloa. Väkivaltarikosten kokonaismäärää pyritään vähentämään ennalta estävällä toiminnalla ja väkivaltatapausten paremmalla tunnistamisella. Järjestäytyneen rikollisuuden toimintaedellytyksiä heikennetään muun muassa hallinnollisten haittaamistoimien avulla. Järjestäytynyttä rikollisuutta torjutaan tiiviillä yhteistyöllä tullin ja Rajavartiolaitoksen kanssa sekä toimivalla kansainvälisellä yhteistyöllä. Tietoverkkorikollisuuden torjuntaan panostetaan osana järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa. Poliisi puuttuu rasistisia piirteitä omaavaan rikollisuuteen sekä ihmiskauppaan aktiivisesti.

Rikostorjunta vastaa herkästi toimintaympäristön muuttuviin tarpeisiin ja kykenee estämään ennalta rikoksia, paljastamaan piilossa olevaa rikollisuutta sekä toteuttamaan rikosvastuuta.

Rikostorjunta 2011
toteutuma
2012
arvio
2013
tavoite
       
Tuottavuus      
Tuottavuus (selvitetyt rikoslakirikokset/htv) 84 85 87
Taloudellisuus      
Toimintamenomääräraha, 1 000 euroa 274 594 291 682 280 733
Henkilötyövuodet 3 999 4 050 3 924
Rikostorjunnan kustannukset, 1 000 euroa 335 948 340 214 344 718
Taloudellisuus (kustannukset/selvitetyt rikoslakirikokset), euroa 1 001 1 031 1 014
Palvelukyky ja laatu      
Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset), %, vähintään 49,7 49,0 49,0
Rikoslakirikosten tutkinta-aika (pl. liikennerikokset), ka, vrk 86,0 90,0 86,0
Omaisuusrikosten selvitystaso, %, vähintään 38,2 37,0 37,0
Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, %, vähintään 74,5 81,0 81,0
Päätettyjen talousrikosjuttujen sisälläoloaika, ka, vrk, enintään 450 350 350
Onnistuminen väkivaltarikosten selvittämisessä ja torjunnassa, arvosana 4—101) 7,5 - 8,2
Onnistuminen talousrikosten selvittämisessä, arvosana 4—101) 7,1 - 8,2
Verkossa tapahtuva poliisitoiminta (esim. vihjepalvelu, verkkopoliisi), arvosana 4—101) 7,7 - 8,2
IT-tutkintaan käytetyt henkilötyövuodet 32,0 35,0 35,0
Suoritteet      
Kaikki selvitetyt rikokset, määrä, sis. liikennerikkomukset 750 302 730 000 750 300
Selvitetyt rikoslakirikokset, määrä 335 655 337 000 340 000
Haltuun saatu rikoshyöty talousrikoksissa (netto), milj. euroa 32,0 55,0 55,0
Päätettyjen talousrikosten määrä, kpl 1 671 2 050 2 050
Avoinna olevien talousrikosten määrä, kpl 2 014 1 800 1 600
Henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten määrä, kpl 43 022 38 000 38 000
Poliisin tietoon tulleet törkeät huumausainerikokset, määrä 880 800 800

1) Julkisten palvelujen laatubarometri ja verkkopalvelut 2011; Valtiovarainministeriö

Lupahallinto

Lupahallinto vaikuttaa lupaharkinnan ja -valvonnan keinoin yleisen järjestyksen ja turvallisuuden säilymiseen ja rikosten ennalta estämiseen. Yksityinen turva-ala ja asehallinto toimivat luotettavasti ja yhteiskunnan turvallisuusintressit huomioiden. Erityisesti ampuma-aseturvallisuuden parantamista tuetaan kehittämällä yhtenäisiä lupaprosesseja ja uudistamalla tietojärjestelmiä. Maahanmuuttoon liittyvät lupamenettelyt ovat tehokkaita ja valtakunnallisesti yhdenmukaisia. Henkilöllisyyttä osoittavan asiakirjan hakijan luotettavaan tunnistamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Henkilökorttien osalta varaudutaan lisäksi biometristen tunnisteiden käyttöönottoon. Poliisin lupahallinnon palvelut noudattavat hyvän hallinnon periaatteita. Tietojärjestelmät, menettelyt ja rakenteet tukevat päätösten yhdenmukaisuutta sekä sujuvaa, yhdenmukaista ja oikeudenmukaista päätöksentekoa. Poliisi jatkaa lupahallinnon kehittämistä lupahallintostrategian, sisäasiainhallinnon TTS-asiakirjan ja lupahallinnon kehittämishankkeen linjauksia noudattaen.

Lupahallinto 2011
toteutuma
2012
arvio
2013
tavoite
       
Tuottavuus      
Tuottavuus (poliisin myöntämät luvat/htv) 1 383 1 520 1 581
Lupahallinnon tuottotavoite, 1 000 euroa 50 514 61 000 61 000
Taloudellisuus      
Toimintamenomääräraha, 1 000 euroa 1 384 3 702 2 894
Henkilötyövuodet 857 860 860
Lupahallinnon kustannukset, 1 000 euroa 46 317 61 000 61 000
Taloudellisuus (kustannukset/poliisin myöntämät luvat), euroa 39 47 45
Lupahallinnon kustannusvastaavuus, % 109 100 100
Palvelukyky ja laatu    
Onnistuminen lupahallinnossa, arvosana 4—101) 7,90 8,20 8,20
Suoritteet      
Poliisin myöntämät luvat yhteensä, kpl 1 185 394 1 307 000 1 360 000
— Passit 505 295 700 000 700 000
— Henkilökortit 106 134 100 000 100 000
— Ajoluvat 365 003 300 000 350 000
— Aseluvat 67 096 70 000 60 000
— Ulkomaalaisluvat 66 005 52 000 65 000
— Muut luvat 75 861 85 000 85 000

1) Julkisten palvelujen laatubarometri ja verkkopalvelut 2011; Valtiovarainministeriö

Lupavalvonta 2011
toteutuma
2012
arvio
2013
tavoite
       
Taloudellisuus      
Henkilötyövuodet (sisältyvät lupahallinnon kokonaishtv-määrään) 220 217 217
Lupavalvonnan kustannukset (maksuttomat lupapalvelut), 1 000 euroa 13 320 13 889 13 830
Suoritteet      
Valvonnalliset toimenpiteet yhteensä, kpl 72 570 72 688 72 688
Poliisikoulutus

Poliisikoulutuksen tavoitteena on vastata poliisin henkilöstötarpeeseen. Poliisiammattikorkeakoulun uusien opiskelijoiden määrästä päätettäessä varmistetaan suunnitelmallinen rekrytointi käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Varmistetaan poliisin koulutus molemmilla kansalliskielillä ja kehitetään poliisin koulutuksessa eri kulttuurien kohtaamisessa tarvittavia keskeisiä taitoja.

Poliisi edistää poliisihallintoa koskevaa yhteiskunnallisesti merkittävää monitieteistä tutkimusta.

Poliisikoulutus 2011
toteutuma
2012
arvio
2013
tavoite
       
Tuottavuus      
Vuoden aikana suoritetut tutkintokoulutuksen opintopisteet/opettajien kokonaishtv 470,6 388,0 452,0
Julkaisut/tutkimuksen htv:t 3,8 6,3 6,0
Taloudellisuus      
Poliisikoulutuksen kokonaiskustannukset, 1 000 euroa 26 223 25 000 25 000
Henkilötyövuodet 202 201 201
Perustutkintokoulutuksen koulutuspäivän hinta, enintään, euroa 175 290 360
Poliisipäällystötutkinnon koulutuspäivän hinta, enintään, euroa 242 259 260
Palvelukyky ja laatu      
Perustutkintokoulutuksesta tavoiteajassa valmistuneet, % 97,6 97,0 97,0
Suoritteet      
Perustutkintokoulutukseen hakijoiden määrä aloituspaikkaa kohden 7,3 16,0 7,3
Perustutkintokoulutuksen aloittaneiden määrä, hlöä 228 100 168
Perustutkintokoulutuksesta valmistuvien määrä, hlöä 165 291 326

Yhteiset palvelut - tukitoiminnot ja muut tehtävät

2011
toteutuma
2012
arvio
2013
tavoite
       
Yhteiset palvelut - tukitoiminnot1)      
Taloudellisuus      
Toimintamenomääräraha, 1 000 euroa 125 171 128 814 130 961
Henkilötyövuodet 947 922 963
       
Yhteiset palvelut - muut tehtävät2)      
Taloudellisuus      
Toimintamenomääräraha, 1 000 euroa 45 706 44 419 47 030
Henkilötyövuodet 730 709 691
Muiden tehtävien kustannukset, 1 000 euroa 56 652 60 045 59 821

1) Tukitoiminnot = taloushallinto, materiaalitoiminnot, tietotekniikka, tutkimus- ja analyysitoiminto, koulutus, työhyvinvointi, konsernipalvelut

2) Muut tehtävät = vartijat, vankilatoiminnot, vankikuljetukset, virka-avut, löytötavaratoiminto, kantelu- ja valitusasiat

Henkiset voimavarat

Poliisin organisaatiota, toimintaa ja prosesseja kehitetään tehokkaammaksi ja tuottavammaksi. Poliisin henkilöstöstrategian toimeenpano aloitetaan.

Henkiset voimavarat 2011
toteutuma1)
2012
arvio
2013
tavoite
       
Henkilötyövuodet 10 708 10 758 10 530
Tehdyn työajan osuus säännöllisestä vuosityöajasta, % 73,6 74,0 74,0
Naisia, %-osuus 28,2 28,4 28,6
Poliisimiehet, htv 7 653 7 639 7 665
Naisia, %-osuus 13,9 13,9 14,0
Opiskelijat, htv2) 415 484 260
Naisia, %-osuus 22,3 25,5 25,5
Muu henkilöstö, htv 2 640 2 635 2 605
Naisia, %-osuus 71,2 71,0 71,0
Naisten %-osuus alipäällystössä, päällystössä ja päällikkötasolla 8,5 8,5 8,5

1) Lähde PolStat, kaikki momentit. Vuoden 2011 toteutumassa muilta momenteilta palkattujen osuus yht. 127,3 htv. Vuoden 2012 arviossa muilta momenteilta palkattujen osuus yht. 120 htv. Vuoden 2013 tavoitteessa muilta momenteilta palkattavien osuus yht. 120 htv (15 htv poliisit +105 htv muita virkoja).

2) Opiskelijoilla tarkoitetaan käytettävissä olevaan työvoimaan luettavat opiskelijat, jotka ovat työssäoppimisjaksolla työ- tai kenttäharjoittelussa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 768 803 773 355 798 277
Bruttotulot 62 188 70 893 74 700
Nettomenot 706 615 702 462 723 577
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 23 771    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 14 069    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 56 996 66 081 68 036
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 52 567 66 081 68 036
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 4 429 - -
Kustannusvastaavuus, % 108 100 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -2 725
Harmaan talouden torjunta (HO) 600
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -2 111
Toimintamenosäästö (HO) 2 214
Palkkausten tarkistukset 23 593
Tasomuutos 12 000
Siirto momentilta 25.40.01 (1 htv) 38
Sähköisen asioinnin kehittämishanke (siirto momentilta 28.70.20) 875
Siirto momentilta 26.01.01 84
Kertamenon (EK) poisto -2 600
UMA:n ylläpitomenot (siirto momentilta 26.40.01) 91
Uudet tuottavuustoimet -3 946
Kehyspäätöksen lisäsäästö -2 000
Toimitilahankkeet 2 000
Panssaroitu turva-auto (kertamenon poistuminen) -700
Työttömien poliisien työllistäminen (kertamenon poistuminen) -5 000
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 28.30.03) -298
AFIS-päivitys (kertamenon poistuminen) -1 000
Yhteensä 21 115

2013 talousarvio 723 577 000
2012 II lisätalousarvio 14 005 000
2012 I lisätalousarvio 9 900 000
2012 talousarvio 702 462 000
2011 tilinpäätös 696 913 000