Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2013

40. Rangaistusten täytäntöönpanoPDF-versio

Selvitysosa:Vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanossa huolehditaan täytäntöönpanon varmuudesta, luotettavuudesta ja turvallisuudesta. Rangaistusten täytäntöönpanon vaikuttavuustavoitteena on vähentää rangaistusta suorittavien riskiä syyllistyä uusiin rikoksiin rangaistusaikana ja sen jälkeen. Tavoitteiden toteuttaminen edellyttää seuraamusjärjestelmän ja seuraamusten sisältöjen kehittämistä.

Vankiluvun ei oleteta vuonna 2013 merkittävästi muuttuvan edellisestä vuodesta. Pitkäaikaisvankien, naisvankien ja ulkomaalaisten vankien suhteellinen osuus on koko 2000-luvun ajan noussut. Tutkintavankien määrän arvioidaan edelleen nousevan. Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten lainsäädännön tiukentumisen arvioidaan edelleen lisäävän päivittäistä vankilukua noin 30 vangilla vuonna 2013. Joulukuussa 2011 voimaan tulleen EU-maiden vankien siirtoa koskevan lainmuutoksen arvioidaan vähentävän vankien määrää noin 10:llä. Valvotun koevapauden ja valvontarangaistuksen käytön lisääminen puolestaan alentaa vankilassa olevien vankien määrää. Yhdyskuntaseuraamuksiin tuomittujen määrien arvioidaan hieman nousevan valvontarangaistuksen käytön lisääntymisen seurauksena. Valvontarangaistuksessa olevien määrän arvioidaan olevan vuonna 2013 keskimäärin 80 tuomittua päivässä.

Toiminnan laajuus

  2011
toteutuma
2012
arvio
2013
arvio
       
Vankeja keskimäärin 3 262 3 250 3 240
Vapaudesta vankilaan tulleet 6 436 6 300 6 200
Yhdyskuntaseuraamuksia toimeenpanossa keskimäärin 3 859 3 880 3 910
Täytäntöönpantaviksi tulevia yhdyskuntaseuraamuksia 4 461 4 700 4 840
Seuraamuksiin liittyvät asiantuntijalausunnot (pyydetyt) 11 646 12 800 13 300

Rikosseuraamuslaitoksen laitoskantaa ja henkilöstömäärää sopeutetaan syksyn 2011 kehyspäätöksen edellyttämän sopeuttamissuunnitelman mukaisesti. Vuonna 2013 lakkautetaan yksi vankila. Rangaistusten täytäntöönpanon tuloksellisuutta ja toimintakykyä parannetaan kehittämällä toimintaprosesseja ja henkilöstön työpanoksen kohdentumista. Rikosseuraamuslaitoksen toiminnan kehittämis- ja asiakastietojärjestelmä-hankkeessa (ATJ) toteutetaan tietojärjestelmän tarkentava määrittely.

Tietoja henkilöstöstä

  2011
toteutuma
2012
arvio
2013
arvio
       
Henkilöstömäärä, htv 2 893 2 867 2 822
Keski-ikä 44,9 45,0 45,5
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 14,7 14,0 14,0
Sairauspoissaolot, kalenteripäivää/htv1) 21,6 21,0 20,0

1) Jaksotyötä tekevien sairauspoissaoloja seurataan kalenteripäivinä.

01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 226 453 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen toimintamenojen maksamiseen.

Määrärahasta saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen toiminnallisista tarpeista aiheutuvien henkilökunnan asuntojen vuokraosuuksien alentamiseen enintään 2 000 000 euroa.

Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut vuodelle 2013 alustavasti seuraavat tavoitteet:

  2011
toteutuma
2012
arvio
2013
tavoite
       
Toiminnalliset tavoitteet      
Laitosten säilytysvarmuus, % 99,0 99,2 99,2
Rangaistusta suorittavista avolaitoksissa keskimäärin päivässä, % 37 37 37
Rangaistusvangeista toiminnoissa keskimäärin päivässä, % 63 62 62
Valvotun koevapauden loppuun suorittaneet, % aloitetuista 84 85 85
Yhdyskuntapalvelun loppuun suorittaneet, % aloitetuista 85 85 85
Tuottavuus      
Vangit, keskimäärin päivässä/htv1) 1,29 1,41 1,43
Yhdyskuntaseuraamuksia toimeenpanossa, keskimäärin päivässä/htv 17,1 15,1 15,5
Seuraamuksiin liittyvät asiantuntijalausunnot vuodessa/htv 303 348 368
Taloudellisuus      
Toimintamenot (netto)/vanki 59 062 61 174 61 557
Toimintamenot (netto)/yhdyskuntaseuraamusta suorittava 4 506 4 778 5 082

1) Tunnusluvun laskentaperustetta on tarkennettu vuodesta 2012 lähtien.

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Rangaistusten täytäntöönpano 190 053
Täytäntöönpanon ohjaus, kehittäminen ja hallinto (keskushallinto) 6 812
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus 3 224
Terveydenhuoltoyksikkö 15 969
Ostopalvelut palvelukeskuksilta 10 395
Yhteensä 226 453

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 235 073 235 681 241 196
Bruttotulot 14 692 14 501 14 743
Nettomenot 220 381 221 180 226 453
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 8 889    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 10 012    

Rikosseuraamuslaitoksen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)1)

  2011
toteutuma
2012
arvio
2013
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 10 046 10 221 10 391
— muut tuotot 1 106 1 120 1 180
Tuotot yhteensä 11 152 11 341 11 571
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 10 852 10 979 11 200
— osuus yhteiskustannuksista 9 060 8 973 9 155
Kustannukset yhteensä 19 912 19 952 20 355
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -8 760 -8 611 -8 784
Kustannusvastaavuus, % 56 57 57

1) Ei sisällä ateriakorvauksia eikä palvelussuhdeasunnoista saatavia vuokratuloja.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -711
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -831
Palkkausten tarkistukset 5 951
Siirto momentille 26.10.01 (-1 htv) -38
Tuottavuustoimet (uusi tuottavuusohjelma -46 000 euroa, tuottavuusmääräraha 17 000 euroa) -29
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 28.30.03) -11
Tietohallintomenot -250
Toimitilamenot 1 192
Yhteensä 5 273

2013 talousarvio 226 453 000
2012 II lisätalousarvio 3 378 000
2012 talousarvio 221 180 000
2011 tilinpäätös 221 504 000

74. Avolaitostyöt (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 5 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös maanrakennustöihin. Määrärahasta saa käyttää enintään 1 700 000 euroa avolaitostöihin kunnan, seurakunnan tai yleishyödyllisen yhteisön työkohteissa. Työkohteet ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita tai niihin voidaan liittää kuntouttavaa toimintaa, jonka kustannuksiin asianomainen yhteisö osallistuu. Määrärahaa voi käyttää erityisesti pitkäaikaishankkeissa myös avolaitostyönä toteutettavien rakentamisprojektien edellytysten luomiseksi vaadittavien tarpeellisten tukitoimintojen menoihin, kuten vankien asuintilojen kunnostamiseen.

Selvitysosa:Tavoitteena on työllistää keskimäärin 165 avolaitosvankia. Avolaitosten majoituskapasiteettia käytetään myös ko. laitoksiin sijoitettavien arviolta keskimäärin 40 laitoksen ulkopuolella siviilityössä tai opiskelemassa käyvän vangin majoittamiseen. Työllistämis- ja ylläpitomenot ovat noin 31 000 euroa vankia kohti vuodessa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Määräaikaisen määrärahan päättyminen (Suomenlinnan rakennushanke) -625
Yhteensä -625

2013 talousarvio 5 400 000
2012 talousarvio 6 025 000
2011 tilinpäätös 6 025 000