Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ministeriö ja hallinto
         30. Syyttäjät
         50. Vaalimenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

05. Yleisen edunvalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 13 586 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää holhoustoimen edunvalvontapalvelujen järjestämisestä annetussa laissa (575/2008) tarkoitettujen edunvalvontapalvelujen järjestämisestä valtiolle aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Edunvalvojan määrää maistraatti tai käräjäoikeus henkilölle, joka ei itse kykene valvomaan etujaan tai hoitamaan taloudellisia asioitaan esim. sairauden takia. Edunvalvojaksi voidaan määrätä joko yksityinen tai yleinen edunvalvoja. Vuonna 2011 yleisen edunvalvonnan päämiesmäärä oli noin 34 400. Oikeusaputoimistoissa hoidettiin noin 31 200 päämiehen edunvalvonta ja ostopalveluina noin 3 200 päämiehen edunvalvonta. Päämiehistä täysi-ikäisiä oli 92 %.

Ostopalveluja tarvitaan täydentämään oikeusaputoimistojen virkatyönä tuottamaa edunvalvontaa. Palveluja ostetaan erityisesti silloin, kun se on tarpeen palveluiden alueellisen saatavuuden turvaamiseksi edunvalvonta-alueiden laajentuessa. Tavoitteena on lisäksi toiminnan tuottavuuden parantaminen ostopalveluja hankkimalla.

Edunvalvojan palkkioita koskevat holhoustoimilain (422/1999) säännökset muuttuvat (122/2011) vuoden 2013 alusta lukien. Laissa määritellään indeksisidonnaisesti minimi tulo- ja varallisuusrajoille, joita pienemmillä tuloilla ja varallisuudella palkkiota ei saa periä. Tavoitteena on, että valtiolle kertyvät edunvalvojan palkkiot eivät pienene muutoksen johdosta.

Yleinen edunvalvonta

  2011
toteutuma
2012
arvio
2013
tavoite
       
Päämiesten määrä, kpl 34 404 35 882 36 900
— oikeusaputoimisto edunvalvojana 31 236 32 084 32 100
— edunvalvonta ostopalveluna 3 168 3 798 4 800
       
Taloudellisuus (euroa/päämies) 258 250 255
Tuottavuus (päämiesmäärä/htv) 58 64 64

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 30 126 29 695 31 086
Bruttotulot 18 116 16 500 17 500
Nettomenot 12 010 13 195 13 586
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 9 922    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 12 283    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 18 121 16 500 17 500
— muut tuotot 6 - -
Tuotot yhteensä 18 127 16 500 17 500
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 27 413 26 613 27 700
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -9 286 -10 113 -10 200
Kustannusvastaavuus,  % 66 62 63

Yleisen edunvalvonnan palveluista peritään päämiehiltä korvauksia ja palkkioita holhoustoimilain (422/1999) perusteella. Oikeusministeriö on antanut ohjeen edunvalvojan palkkion määräytymisen perusteista (OM 3927/33/2001). Vuoden 2013 alusta lukien palkkioista säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -164
Palkkausten tarkistukset 498
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -93
Määräaikaisen toimintamenosäästön päättyminen 150
Yhteensä 391

2013 talousarvio 13 586 000
2012 II lisätalousarvio 266 000
2012 talousarvio 13 195 000
2011 tilinpäätös 14 372 000