Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
        YLEISPERUSTELUT
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2012

YLEISPERUSTELUTPDF-versio

Eduskunnalle annetaan hallituksen esitys vuoden 2012 lisätalousarvioksi.

Talouden näkymät

Vuonna 2012 talous kasvaa hitaasti ja kasvu on hyvin pitkälti yksityisen kulutuksen varassa. Suomen tärkeiden kauppakumppaneiden talouskehitys hiipuu. Heikon vientikehityksen seurauksena ulkoinen tasapaino jää lievästi alijäämäiseksi. Työttömyysaste nousee hieman.

Hidastuva talouskasvu heikentää julkisen talouden rahoitusasemaa v. 2012. Samalla julkisyhteisöjen velka kasvaa edelleen suhteessa kokonaistuotantoon.

Tuloarviot

Lisätalousarvioesityksessä varsinaisten tulojen arviota ehdotetaan korotettavaksi nettomääräisesti 96,5 milj. eurolla. Korkotulojen lähdeverojen arviota ehdotetaan alennettavaksi 60 milj. eurolla johtuen alentuneesta korkotaso-oletuksesta sekä saaduista kertymätiedoista. Arvonlisäveron kertymäarviota korotetaan 126 milj. eurolla kertymätietojen ja tarkentuneen tulopohjaennusteen johdosta. Arviota ajoneuvoverokertymästä korotetaan 42 milj. eurolla saatujen kertymätietojen pohjalta. Muista lainoista kertyvien korkotulojen arviota alennetaan 14 milj. eurolla ja arviota talletuksien korkotuloista 71 milj. eurolla. Talletuskorkotulojen alentumisen taustalla on tärkeimpänä tekijänä alentunut arvio kassan sijoituksille sovellettavasta korkotasosta. Arvioita muista lainoista maksettavista lyhennyksistä korotetaan 73,5 milj. eurolla johtuen pääasiassa Islannin ennenaikaisesti maksamasta lainanlyhennyksestä.

Tasapaino ja valtionvelka

Varsinaisten tulojen 96,5 milj. euron korotus ja määrärahojen 224,2 milj. euron lisäys huomioon ottaen vuoden 2012 lisätalousarvioesitys on n. 128 milj. euroa alijäämäinen ja lisää nettolainanottoa. Valtion nettolainanotoksi vuonna 2012 arvioidaan n. 7,5 mrd. euroa, jolloin valtionvelan määrä vuoden lopussa olisi n. 87 mrd. euroa eli n. 44 % suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Budjettitalouden tuloarviot, määrärahat ja tasapaino, milj. euroa

 2010
Tilinpäätös
2011
Hyväksytty
talousarvio (TA+LTA:t)
2012
Hyväksytty talousarvio
2012
Hallituksen
esitys
2012
Yhteensä
      
Määrärahat yhteensä
(pl. valtionvelan vähentäminen)
49 88051 41752 51722452 742
— Valtionvelan korot (pääluokka 36)1 8901 9762 185-2 185
      
Tuloarviot yhteensä
(pl. nettolainanotto ja velanhallinta)
39 05144 98845 1679745 263
— Verotulot32 20736 26338 13710838 245
— Muut tulot6 8446 9287 030-127 018
— Kumulatiivisen ylijäämän käyttö-1 797---
Nettolainanotto ja velanhallinta
(mom. 15.03.01)
11 2726 4297 3511287 479
— Nettolainanotto11 0386 5297 4011287 529
— Velanhallinta234-100-50--50

Vaalikauden kehys

Lisätalousarvioesityksessä kehykseen luettavia menoja ehdotetaan lisättävän n. 94 milj. eurolla, jolloin vuoden 2012 kehysmenojen taso olisi 42 067 milj. euroa. Menokehys vuodelle 2012 olisi 42 188 milj. euroa. Liikenneinfrastruktuurin kehittämisen, korjaushankkeiden, kestävän puuntuotannon tukemisen, vesihuoltotöiden ja Metsähallituksen luontopalveluiden hankkeiden kertaluonteiset lisäpanostukset, yhteensä 54 milj. euroa, voidaan kattaa vuodelta 2011 käyttämättä jääneestä kertaluonteisiin menoihin käytettävissä olevasta jakamattomasta varauksesta. Näin ollen vuoden 2012 kehystasoa korotetaan teknisesti 54 milj. eurolla 42 242 milj. euroon. Jakamattomaksi varaukseksi jää 175 milj. euroa.

Panostuksia työllisyyttä tukeviin toimenpiteisiin ja yritysrahoitukseen

Poliisin talouden tasapainottamiseksi ja toimintakyvyn turvaamiseksi ehdotetaan 9,9 milj. euron lisäystä määrärahoihin.

Suomen ja Venäjän välisen rajaliikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi sekä rajaliikenteen, kaupan ja matkailun kasvuedellytysten parantamiseksi ehdotetaan 11,3 milj. euron lisämäärärahaa. Lisämäärärahasta 6,3 milj. euroa kohdennettaisiin kansainvälisten rajanylityspaikkojen kehittämiseen ja 5 milj. euroa käytettäisiin Nuijamaan rekkakaistan rakentamiseen. Edelleen ehdotetaan 0,7 milj. euron lisämäärärahaa ulkomaankaupan kuljetuksille tärkeän Vuosaaren sataman erikoiskuljetusten reitin parantamiseen.

Koulurakennusten v. 2012 alkaviin korjaushankkeisiin ehdotetaan kertaluonteista 20 milj. euron lisäystä määrärahaan. Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden v. 2012 alkaviin korjaushankkeisiin ehdotetaan vastaavasti 10 milj. euron kertaluonteista määrärahaa.

Museoviraston toiminnan vakauttamiseen ehdotetaan 0,8 milj. euron lisäystä.

Nuorten työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön ehdotetaan 2 milj. euron määrärahalisäystä n. 50 pajaohjaajan palkkaamiseen.

Työllisyyden edistämiseksi tukea taimikon hoitoon ja nuoren metsän kunnostukseen ehdotetaan lisättäväksi 5 milj. eurolla. Vesihuollon ja alueiden työllisyyden parantamiseksi ehdotetaan lisättäväksi vesihuoltohankkeiden tukea n. 3 milj. eurolla.

Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden myöntämisvaltuuteen ehdotetaan 7 milj. euron lisäystä ja 0,7 milj. euron määrärahaa äkillisten rakennemuutosalueiden tukemiseen.

Pysyväksi tarkoitetun Finnvera Oyj:n varainhankintaan perustuvan viennin jälleenrahoitusjärjestelmän käynnistymisen viivästymisen johdosta ehdotetaan, että otetaan tilapäisesti käyttöön valtion talousarviosta myönnettäviin luottoihin perustuva viennin jälleenrahoitusjärjestelmä. Vastaava järjestelmä on ollut käytössä vuosina 2009—2011. Viennin jälleenrahoituslainojen myöntämisvaltuudeksi ehdotetaan 1 mrd. euroa ja lainojen nostoihin arvioidaan kuluvana vuonna käytettävän 100 milj. euroa. Tarkoituksena on, että Finnveran varainhankintaan perustuvan pysyvän viennin jälleenrahoitusjärjestelmän käynnistymisen myötä tilapäisen järjestelyn käyttö lopetetaan.

Suomen Teollisuussijoitus Oy:n pääomittamiseen ehdotetaan 30 milj. euron lisäystä, jolla mahdollistetaan lisäpanostukset kaivosteollisuuteen.

Metsähallituksen julkisiin hallintotehtäviin ehdotetaan ympäristöministeriön hallinnonalalla 2 milj. euron lisäystä nuorten työllistämishankkeen rahoittamiseksi. Hankkeella työllistettäisiin yhteensä n. 150 nuorta eli n. 50 henkilötyövuoden verran luonnonhoitohankkeissa ja luontokeskusten asiakaspalvelutehtävissä. Lisäksi ehdotetaan 0,6 milj. euroa Kolilla sijaitsevan, Metsähallituksen omistuksessa olevan, hotellin peruskorjaukseen. Pallas-Yllästunturin kansallispuistomatkailun edellytyksiä luovan infrastruktuurin kehittämiseen ehdotetaan 1,1 milj. euroa.

Työllisyys- ja koulutuspoliittiset toimenpiteet

Ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelupaikkojen lisäämiseksi määrärahaan ehdotetaan 2 milj. euron korotusta. Koulutuspaikat kohdennettaisiin alueellisesti ja alakohtaisesti mahdollisimman tehokkaasti työllistymisen edellytyksiä parantavaan koulutukseen.

Työllistämis-, koulutus- ja erityistoiminen määrärahaan ehdotetaan 24 milj. euron lisäystä, joka suunnataan erityisesti taloudellisen kasvun ja työllisyyden lisäämiseen. Lisämäärärahasta 7,2 milj. euroa käytettäisiin aikuiskoulutuksen hankintaan, 16,2 milj. euroa työllistämiseen eri sektoreille, 2,6 milj. euroa starttirahaan sekä 0,6 milj. euroa julkisten työvoimapalveluiden erityistoimiin. Toimenpiteiden piirissä olevien määrä kasvaisi keskimäärin 1 780 henkilöllä vuodessa.

Eduskunnan vuodelle 2012 hyväksymät määrärahat ja nyt ehdotettavat määrärahojen muutokset pääluokittain, euroa

 PääluokkaHyväksytty
talousarvio
Hallituksen
esitys
Yhteensä
     
21.Eduskunta143 404 000 143 404 000
22.Tasavallan presidentti19 290 000 19 290 000
23.Valtioneuvoston kanslia82 348 000 82 348 000
24.Ulkoasiainministeriön hallinnonala1 276 270 000 1 276 270 000
25.Oikeusministeriön hallinnonala859 936 000 859 936 000
26.Sisäasiainministeriön hallinnonala1 248 433 0009 900 0001 258 333 000
27.Puolustusministeriön hallinnonala2 849 438 000 2 849 438 000
28.Valtiovarainministeriön hallinnonala16 216 470 000434 00016 216 904 000
29.Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala6 643 720 00025 432 0006 669 152 000
30.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala2 708 284 0008 065 0002 716 349 000
31.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala2 385 440 00012 000 0002 397 440 000
32.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala3 342 198 000154 700 0003 496 898 000
33.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala12 282 028 00010 000 00012 292 028 000
35.Ympäristöministeriön hallinnonala275 638 0003 700 000279 338 000
36.Valtionvelan korot2 184 600 000 2 184 600 000
Yhteensä 52 517 497 000224 231 00052 741 728 000

Eduskunnan vuodelle 2012 hyväksymät tuloarviot ja nyt ehdotettavat tuloarvioiden muutokset osastoittain, euroa

 OsastoHyväksytty
talousarvio
Hallituksen
esitys
Yhteensä
     
11.Verot ja veronluonteiset tulot38 137 048 000108 000 00038 245 048 000
12.Sekalaiset tulot4 859 936 0004 859 936 000
13.Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset1 964 600 000-85 000 0001 879 600 000
15.Lainat (pl. nettolainanotto ja velanhallinta)205 000 00073 500 000278 500 000
Yhteensä (pl. nettolainanotto ja velanhallinta)45 166 584 00096 500 00045 263 084 000
    
15.03.01Nettolainanotto ja velanhallinta7 350 913 000127 731 0007 478 644 000
Yhteensä52 517 497 000224 231 00052 741 728 000