Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
              50. Eräät avustukset
              70. Kaluston hankinta
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2012

52. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen edistämiseen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 222 595 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) taiteen ja kulttuurin edistämistä tarkoittavien toimenpiteiden ja tapahtumien rahoittamiseen, taide- ja kulttuuripolitiikan tutkimus-, selvitys- ja tiedotustoiminnan palkkaus- ja muiden menojen maksamiseen sekä valtion laitosten kulttuuria koskeviin kokeilu- ja tutkimushankkeisiin

2) taideteosten hankkimiseen valtion ja yliopistojen kiinteistöihin sekä niiden käytössä oleviin rakennuksiin ja vähälevikkisen laatukirjallisuuden hankkimiseen yleisiin kirjastoihin

3) taiteen edistämisestä annetun lain (328/1967) mukaisiin Taiteen keskustoimikunnan ja valtion taidetoimikuntien apurahoihin ja avustuksiin sekä alueellisten taidetoimikuntien myöntämiin taiteilija- ja kohdeapurahoihin ja muihin avustuksiin sekä enintään 960 000 euroa eräistä kuvataiteen tekijöille suoritettavista apurahoista annetun lain (115/1997) mukaisiin apurahoihin

4) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen museoille sekä muuhun museo- ja kulttuuriperintöalan tukemiseen

5) enintään 5 150 000 euroa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten valtionavustusten maksamiseen kirjastoille ja muuhun kirjastoalan tukemiseen, yleisten kirjastojen valtion aluehallinnolle kirjastotoimen alueelliseen ja muuhun kehittämiseen, yleisten kirjastojen kansallisiin kehittämishankkeisiin ja kansainväliseen yhteistyöhön sekä yleisten kirjastojen osaamispohjan vahvistamiseen

6) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisten valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen teattereille ja orkestereille sekä enintään 3 984 000 euroa teatteri- ja orkesterilain (730/1992) 6 a §:n mukaisen valtionavustuksen maksamiseen, josta enintään 3 341 000 euroa teattereille ja enintään 643 000 euroa orkestereille

7) EU:n kulttuuriohjelmien hankkeiden kansalliseen tukemiseen ja ohjelmien yhteyspisteiden toimintamenoihin, sekä valtionhallinnon kulttuurialan kansainvälisen yhteistyön menoihin

8) enintään 38 260 000 euron valtionavustuksen maksamiseen Suomen Kansallisoopperan säätiölle ja enintään 11 506 000 euron valtionavustuksen maksamiseen Suomen Kansallisteatterin Osakeyhtiön käyttökustannuksiin

9) tekijänoikeuslain (404/1961) 55 §:ssä säädetyn tekijänoikeusneuvoston toimintamenoihin sekä tekijänoikeustoimikunnan ja muiden tekijänoikeusselvitysten kuluihin

10) enintään 49 henkilön palkkaamiseen taidetoimikuntien määräaikaisiin taiteen edistämisen tehtäviin.

Kohdassa 2 tarkoitetut taideteoshankinnat sekä kohdassa 3 tarkoitetut avustukset ja apurahat budjetoidaan maksuperusteisina.

Kohdassa 10 tarkoitettujen henkilöiden osalta työnantajalle maksetut sairausvakuutuksen mukaiset etuudet otetaan nettobudjetoitaessa tuloina huomioon.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö
   
Elokuvan tuotantoon ja levitykseen 23 300 000
Elokuvateattereiden digitalisoinnin edistämiseen 1 450 000
Elokuvakulttuurin edistämiseen 4 500 000
Lasten ja nuorten elokuvakulttuurin kehittämiseen 1 380 000
Kirjallisuuden edistämiseen 2 685 000
Kuvataiteen edistämiseen 2 230 000
Näyttämötaiteen edistämiseen 4 011 000
Rakennustaiteen edistämiseen 425 000
Säveltaiteen edistämiseen 4 700 000
Muotoilun edistämiseen 1 100 000
Tanssitaiteen edistämiseen 1 420 000
Valokuvataiteen edistämiseen 800 000
Sirkustaiteen edistämiseen 550 000
Mediataiteen edistäminen 220 000
Valtion julkisten rakennusten taidehankintoihin ja valtion taidekokoelmien hoitoon 1 100 000
Muu taiteenalojen edistäminen 2 255 000
Apurahat ja palkinnot 1 550 000
Suomen Kansallisteatterin Osakeyhtiölle 11 506 000
Suomen Kansallisoopperan Säätiölle 38 260 000
Rahoituslain mukaisiin valtionosuuksiin ja -avustuksiin teattereille ja orkestereille 37 973 000
Kirjastotoimen valtionavustuksiin ja kehittämistoimiin 5 150 000
Rahoituslain mukaisiin valtionosuuksiin museoille 18 162 000
Museot ja kulttuuriperintö 10 940 000
Alueellinen taiteen edistäminen 15 970 000
Taidetoimikuntalaitoksen valtionavustuksiin ja kehittämistoimiin 7 330 000
Saamelaiskulttuurin edistäminen 200 000
Kulttuuripolitiikan kehittäminen 6 285 000
Kulttuurivienti ja kansainvälinen yhteistyö 9 783 000
Kulttuuri digitaalisessa ympäristössä 2 520 000
Kulttuurin kansainväliset suurtapahtumat 1 805 000
Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ry 25 000
Opetus- ja kulttuuriministeriön käytettäväksi 3 010 000
Yhteensä 222 595 000

Selvitysosa:Päätösosan kohta 5) korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdan 5). Tällöin päätösosa vastaa selvitysosassa ollutta määrärahan arvioitua käyttöä.

Valtiovarainvaliokunta:

Ensi vuosi on suomalaisen muotoilun kannalta erittäin merkityksellinen sen johdosta, että Helsinki on World Design Capital -pääkaupunki vuonna 2012. Vuosi aiheuttaa myös suomalaisen muotoilun kattojärjestö Ornamolle lisätehtäviä mm. suuren yleisön kiinnostuksen ja kansainvälisten yhteydenottojen vuoksi. Järjestön tavoitteena on mm., että Suomi tunnetaan myös tämän päivän muotoilusta ja muotoilijoista ja että muotoilun eli korkean tason suunnitteluosaamisen käyttö lisääntyy yrityksissä ja julkisella sektorilla.

Momentille lisätään 25 000 euroa lisäyksenä Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ry:n valtionavustukseen. Jotta veikkausvoittovaramomentin loppusumma ei muutu, tältä momentilta vähennetään vastaava 25 000 euron määräraha teattereiden valtionosuuksiin tarkoitetuista määrärahoista ja lisätään yleisen budjetin momentille 29.80.31.

Momentin loppusumma ei edellä todetun johdosta muutu.


2012 talousarvio 222 595 000
2011 talousarvio 220 662 000
2010 tilinpäätös 209 341 870