Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
       01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
       04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut
       08. Valmisteverot
       10. Muut verot
       19. Muut veronluonteiset tulot
     12. Sekalaiset tulot
     13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
     15. Lainat
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2012

11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOTPDF-versio

Selvitysosa:

Valtion verotulojen arvioidaan kasvavan noin 6½ % vuonna 2012, eli noin 2,4 mrd. eurolla vuodelle 2011 budjetoituun (talousarvio ml. lisätalousarviot) verrattuna. Verotulokertymiä kasvattavat hallituksen veropoliittiset toimet valtiontalouden tasapainon turvaamiseksi. Merkittävä osa näistä toteutetaan vuonna 2012. Talouskasvun hidastumisesta ja rahoitusmarkkinoilla vallitsevasta epäluottamuksesta huolimatta työllisyyden lievä paraneminen ja kotimaisen kysynnän kasvu kasvattavat veropohjia. Keskeisimpien veropohjaerien kasvuennusteet on esitetty tuloarviomomenttien selvitysosissa.

Hallituksen veropoliittinen linjaus

Hallituksen verotusta koskevana perustavoitteena on hyvinvointipalveluiden rahoituksen turvaaminen samalla kun hallitus tavoittelee valtiontalouden tasapainoa. Valtiontalouden vahvistamiseksi veropohjaa laajennetaan. Verotuksella vahvistetaan talouskasvua ja työllisyyttä, parannetaan yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta sekä ohjataan tuotantoa ja kulutusta ympäristön kannalta kestävämpään suuntaan. Tuloeroja kavennetaan muun muassa pääomatuloveroa ja suurten perintöjen verotusta nostamalla sekä pienituloisten verotusta keventämällä.

Ansiotuloverotukseen tehdään vaalikaudella vuosittain tarkistus, jonka myötä estetään työn verotuksen kiristyminen kaikilla tulotasoilla inflaation ja ansiotason nousun vuoksi. Perusturvan varassa olevien ja pieniä ansiotuloja saavien verotusta kevennetään korottamalla kunnallisverotuksen perusvähennystä ja työtulovähennystä. Vuokra- ja omistusasumisen verokohtelun yhtenäistämiseksi asuntolainojen korkojen vähennyskelpoisuutta kavennetaan maltillisesti ja asteittain vaalikauden aikana. Kotitalousvähennystä pienennetään.

Yritysten työllistämis-, kasvu- ja investointimahdollisuuksia parannetaan keventämällä yritysten verotusta ja siirtämällä painopistettä maltillisesti yhteisön verotuksesta osakkaiden verotukseen. Yhteisöverokantaa alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä 25 prosenttiin. Listautumattomien yritysten jakamien osinkojen verovapaan määrän raja alennetaan 60 000 euroon. Verotuksen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja veronmaksukyvyn huomioimiseksi pääomatulojen verokanta nostetaan 30 prosenttiin ja vero muutetaan progressiiviseksi siten, että verokanta on 32 % verotettavien pääomatulojen 50 000 euroa ylittäviltä osin. Perintö- ja lahjaverotukseen lisätään uusi porras.

Verotuksen painopiste siirtyy kasvua haittaavasta työn ja yrittämisen verotuksesta kohti ympäristö- ja terveysperusteista verotusta. Arvonlisäveroa kiristetään ulottamalla 9 prosentin verokanta koskemaan myös sanoma- ja aikakauslehtien tilauksia. Valmisteverotuksessa sekä ympäristön että terveyden kannalta haitallisten tuotteiden verotusta korotetaan. Alkoholin ja tupakan aiheuttamien haittojen ehkäisemiseksi niiden verotusta kiristetään. Makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteveron tasoa nostetaan. Liikenteen verotusta kiristetään. Ajoneuvoveroa korotetaan.

Veroperustemuutoksista kuntien tuloihin aiheutuvat muutokset kompensoidaan täysimääräisesti. Kuntien yhteisövero-osuus maksetaan 5 prosenttiyksiköllä korotettuna ja seurakuntien yhteisövero-osuus 0,4 prosenttiyksiköllä korotettuna vuosina 2012 ja 2013. Valtion jako-osuutta alennetaan vastaavasti.

Veroperustemuutosten vaikutus valtion verotuottoon vuositasolla (milj. euroa)
 vaikutus vuositasolla
  
Ansio- ja pääomatuloverot 
— ansiotason nousua kompensoiva tarkistus veroperusteisiin-240
— työtulovähennyksen kasvattaminen-115
— asuntovelan korkovähennyksen supistaminen801)
— kotitalousvähennyksen supistaminen85
— pääomaverokannan nosto ja veron porrastus162
— listaamattomien yritysten osinkoverotuksen kiristäminen50
— kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisten tukien verovapauden poisto5
Yhteisövero 
— yhteisöverokannan alentaminen-149
— kuntien ja seurakuntien yhteisövero-osuuden korottaminen vuosille 2012—132)-290
Korkotulon lähdeverokannan nosto20
Perintö- ja lahjaveron porrastus35
Arvonlisäveropohjan laajentaminen lehtitilauksiin90
Valmisteverot 
— tupakkaveron korotus ja rakennemuutos50
— alkoholiveron korotus100
— makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteveron korotus50
— liikenteen polttonesteiden veron korotus125
— arpajaisveron korotus34
Autoveron tarkistaminen ympäristöohjauksen tehostamiseksi90
Ajoneuvoveron korotus1403)
Yhteensä322
— josta verotuottoa lisäävät1 116
— josta verotuottoa vähentävät-794

1) Kun muutos täysimääräisesti voimassa vuonna 2014.

2) Kuntien jako-osuuskorotus oli 10 %-yksikköä vuosina 2009—2011, joten suhteessa edelliseen vuoteen korotuksen jatkaminen 5 %-yksikön suuruisena lisää valtion verotuloa.

3) Kun muutos täysimääräisesti voimassa vuonna 2013.

Ehdotetut veroperustemuutokset lisäävät valtion verotuottoa vuositasolla yhteensä noin 320 milj. eurolla. Voimaantulovuonna monien perustemuutosten vaikutus jää pienemmäksi muun muassa verojen maksamiseen liittyvästä viiveestä johtuen.

Välillisten verojen osuus valtion verotuloista on kasvanut viime vuosina. Tämä kehitys jatkuu vuonna 2012, kun verotuksen painopistettä siirretään edelleen työn verottamisesta kulutuksen verotukseen.

Valtion verotulot verolajeittain vuosina 2008—2012 (milj. euroa)
 2008
tilinpäätös
2009
tilinpäätös
2010
tilinpäätös
2011 TA + I-III LTA2012
esitys
      
Tuloon ja varallisuuteen perustuvat verot15 08110 32810 06111 73512 427
Liikevaihtoon perustuvat verot14 70414 00114 41515 66816 475
Valmisteverot4 9635 0925 2846 0786 700
Muut verot ja veronluonteiset tulot2 4652 1132 4462 7062 974
Yhteensä37 21331 53432 20636 18738 576

Verotuksen kokonaistasoon vaikuttavat valtion päätösten lisäksi kunnallisverotuksen ja sosiaalivakuutusmaksujen taso. Seuraavassa taulukossa on esitetty suhteessa bruttokansantuotteeseen kansantaloudessa kertyvät verot yhteensä (kokonaisveroaste) sekä sektoreittain ja verolajeittain jaoteltuna.

Julkisyhteisöjen saamat verotulot sektoreittain ja verolajeittain, % BKT:sta
 20082009201020112012
      
Sektoreittain: 
Verot ja sosiaalivakuutusmaksut yhteensä42,842,542,142,943,0
Valtio21,219,519,120,320,6
Kunnat9,410,210,310,09,7
Soturahastot12,112,812,712,612,7
      
Verolajeittain: 
Verot ja sosiaalivakuutusmaksut yhteensä42,842,542,142,943,0
Välittömät verot17,816,316,116,416,1
Tuotannon ja tuonnin verot12,913,413,313,914,1
Sosiaalivakuutusmaksut12,212,912,712,612,7

Verotuet

Verotuet ovat verolainsäädännössä tukemistarkoituksessa määriteltyjä poikkeuksia verotuksen normaalista perusrakenteesta. Verotukia on noin 200 kappaletta, joista kaikkien euromääräistä arvoa ei pystytä laskemaan. Aineistopuutteista johtuen myös monet alla olevassa taulukossa esitetyt verotuet ovat suuruusluokka-arvioita. Verotukien kokonaismäärää arvioitaessa on otettava huomioon että osa tuista on päällekkäisiä, eikä verotuen poistaminen välttämättä lisää verotuloja vastaavalla määrällä koska tuet vaikuttavat hintoihin ja käyttäytymiseen. Kunkin verotuloarviomomentin selvitysosassa on esitetty merkittävimmät momentin tuottoa alentavat verotuet. Verotukien määräksi arvioidaan runsaat 22 mrd. euroa vuonna 2012. Valtion verotuottoihin tästä kohdistuu vajaat 16 mrd. euroa.

Vuonna 2012 valtiontalouden rahoitusaseman parantamiseksi supistetaan eräitä verotukia. Asuntolainan korkovähennystä ja kotitalousvähennystä supistetaan, listaamattomien yritysten jakaminen osinkojen verovapaata euromäärää pienennetään, kestävän metsätalouden rahoitustukien verovapaus poistetaan ja sanoma- ja aikakauslehtien arvonlisäverokantaa korotetaan. Maataloudelle maksettavaa energiaverotukea pienennetään. Toisaalta työtulovähennystä ja perusvähennystä kasvatetaan pienituloisten verotuksen keventämiseksi.

Verotuet 2010—2012 (milj. euroa)
 201020112012
    
Yleinen hallinto151515
Opetus, tiede ja kulttuuri157158162
Sosiaaliturva4 4004 6064 711
Terveydenhuolto368382399
Asuminen ja ympäristö4 3204 3094 378
Maa- ja metsätalous169160137
Liikenne1 7971 8741 691
Teollisuus ja elinkeinot5 7987 0577 220
Ei eriteltävissä3 3813 5323 542
Yhteensä20 40522 09322 255

Osaston tuloarviot vuosina 2010—2012

  v. 2010
tilinpäätös
1000 €
v. 2011
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2012
esitys
1000 €

Muutos 2011—2012
  1000 €%
       
01.Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot10 060 83711 844 00012 427 000583 0005
01.Ansio- ja pääomatuloverot 6 495 560 7 410 000 7 860 000450 0006
02.Yhteisövero 2 972 397 3 789 000 3 827 00038 0001
03.Korkotulojen lähdevero 205 459 240 000 295 00055 00023
04.Perintö- ja lahjavero 387 421 405 000 445 00040 00010
04.Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut14 415 88015 365 10016 475 0001 109 9007
01.Arvonlisävero13 710 45214 571 00015 650 0001 079 0007
02.Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero 584 259 638 000 665 00027 0004
03.Apteekkimaksut 121 170 156 100 160 0003 9002
08.Valmisteverot 5 284 245 5 990 000 6 700 000710 00012
01.Tupakkavero 698 185 704 000 757 00053 0008
04.Alkoholijuomavero 1 284 318 1 309 000 1 387 00078 0006
05.Makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmistevero 37 010 115 000 181 00066 00057
07.Energiaverot 3 252 213 3 850 000 4 362 000512 00013
08.Eräiden juomapakkausten valmistevero 12 520 12 000 13 0001 0008
10.Muut verot 2 338 587 2 520 000 2 851 000331 00013
03.Autovero 941 127 1 012 000 1 251 000239 00024
05.Varainsiirtovero 519 550 550 000 540 000- 10 000- 2
06.Arpajaisvero 144 700 162 000 200 00038 00023
07.Ajoneuvovero 691 298 706 000 770 00064 0009
08.Jätevero 41 912 90 000 90 000
19.Muut veronluonteiset tulot 106 976 111 074 122 61911 54510
02.Lästimaksut 848 800 800
03.Ratavero 17 957 20 800 18 600- 2 200- 11
04.Eräät viestinnän maksut 6 429 5 598 5 9593616
05.Lentoliikenteen valvontamaksu 6 121 7 800 9 9602 16028
06.Väylämaksut 69 017 68 476 80 30011 82417
08.Öljyjätemaksu 3 813 4 600 4 000- 600- 13
09.Muut verotulot 2 792 3 000 3 000
 Yhteensä32 206 52735 830 17438 575 6192 745 4458