Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2012

4.5. Muiden tulojen arviotPDF-versio

  2010 2011 2012 2011—2012
  tilinpäätös budjetoitu esitys muutos, %
         
Sekalaiset tulot, milj. euroa 5 069 4 744 4 849 2,2
— siirto valtion eläkerahastosta 1 473 1 553 1 643 5,8
— EU-tulot 1 061 1 155 1 182 2,4
— valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista 495 516 520 0,9
— Raha-automaattiyhdistyksen tuotto 381 374 386 3,2
— siirto valtion asuntorahastosta 228 166 130 -21,7
— muut 1432 980 987 0,7

Valtion sekalaisiksi tuloiksi arvioidaan 4 849 milj. euroa eli 105 milj. euroa enemmän kuin on budjetoitu vuodelle 2011. Valtion eläkerahastosta tuloutetaan valtion budjettitalouteen 1 643 milj. euroa. Tuloutus vastaa lain mukaista enimmäismäärää eli 40 % vuotuisesta eläkemenosta. Euroopan unionilta saataviksi tuloiksi arvioidaan 1 182 milj. euroa eli runsaat 2 % enemmän kuin on vuodelle 2011 budjetoitu. Euroopan unionilta saatavista tuloista merkittävimmät erät koostuvat maatalouden ja maaseudun kehittämisen tuista sekä rakennepoliittisesta tuesta. Myös veikkausvoittovaroja ja Raha-automaattiyhdistyksen tuottoa tuloutetaan valtion budjettitalouteen hieman vuodelle 2011 budjetoitua enemmän. Muita sekalaisiin tuloihin budjetoituja eriä ovat mm. maksutuotot.

  2010 2011 2012 2011—2012
  tilinpäätös budjetoitu esitys muutos, %
         
Korkotulot ja voitontuloutukset, milj. euroa 1 486 2 022 2 009 -0,6
— korkotulot 112 181 259 43,1
— osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot 922 1 300 1 400 -7,7
— osuus Suomen Pankin voitosta 260 195 150 -23,1
— valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 192 346 200 -42,2

Korkotuloja ja voitontuloutuksia arvioidaan kertyvän 2 009 milj. euroa, mikä on n. 1 % vähemmän kuin vuodelle 2011 budjetoitu. Korkotuloiksi arvioidaan 259 milj. euroa, 43 % vuodelle 2011 budjetoitua enemmän. Valtion korkotulot kertyvät valtion myöntämien pitkäaikaisten lainojen sekä päivittäisen tarpeen ylittävien kassareservien sijoitustoiminnan koroista. Ennakoitu korkotulojen kasvu aiheutuu pääasiassa keskikorko-oletuksen noususta mutta myös kassareservin kasvusta. Kassareservien arvioidaan olevan 9 mrd. euroa v. 2012 ja keskituoton 1,6 %. Korkotuotto-oletus vuodelle 2011 on 1,0 %.

Osinkotuloiksi arvioidaan 1 mrd. euroa. Nettotuloiksi osakemyynneistä on arvioitu edellisvuosien tapaan 400 milj. euroa. Suomen Pankista annetun lain mukaan Suomen Pankki tulouttaa valtiolle 50 % edellisen vuoden tuloksestaan. Pankkivaltuusto voi päättää tätä suuremman osuuden tulouttamisesta. Vaikka viime vuosina Suomen Pankki on tulouttanut pääsäännön mukaista määrää suurempia osuuksia valtiolle, vuodelle 2012 on oletettu samansuuruista tuloutusta kuin vuoden 2011 varsinaisessa talousarvioesityksessä, 150 milj. euroa. Valtion liikelaitosten voiton tuloutuksiksi arvioidaan 200 milj. euroa, josta Senaatti-kiinteistöjen osuus on 90 milj. euroa ja Metsähallituksen osuus hallitusohjelmaan perustuva 10 milj. euron tuloutuksen lisäys huomioiden n. 110 milj. euroa. Vuonna 2011 liikelaitosten voiton tuloutusta kasvatti Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n kertaluonteinen, 150 milj. euron suoritus tulevasta kauppasaatavasta.