Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2012

Kuntatalous

Kuntatalouden kehitys v. 2010 oli ennakoitua myönteisempi, mikä johtui lähinnä kuntien verotulojen odotettua nopeammasta kasvusta. Tänä vuonna kuntien verotulojen arvioidaan kasvavan 4½ %. Kunnallisveron tuoton arvioidaan kasvavan runsaat 3½ % työllisyyden kehittyessä suotuisasti. Valtionosuudet kasvavat 3½ % mm. indeksikorotusten ja veronkevennysten kompensaatioiden seurauksena. Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen arvioidaan kasvavan vuoden 2010 tapaan suhteellisen maltillisesti. Arvio perustuu siihen, että kunnat joutuvat hillitsemään menojensa kasvua taantuman jälkiä korjatakseen sekä varautumaan hidastuvaan tulokehitykseen ja yleisen taloustilanteen epävarmuuksiin. Vuosikatteen hyvästä kehityksestä huolimatta kuntien lainakanta kuitenkin kasvaa, sillä nettoinvestointien ennakoidaan pysyvän korkealla tasolla.

Vuonna 2012 kuntatalouden arvioidaan kiristyvän. Kuntien verotulojen arvioidaan kasvavan vain vajaalla prosentilla johtuen sekä hallitusohjelman verolinjauksista että veropohjien kasvun hidastumisesta. Yhteisöveron jako-osuuden 10 prosenttiyksikön korotus päättyy v. 2011, mutta korotusta jatketaan puolet pienempänä vielä vuosina 2012 ja 2013.

Kuntien vuoden 2012 valtionavut ovat yhteensä 10,463 mrd. euroa, josta laskennalliset valtionosuudet ovat 9,479 mrd. euroa. Valtionavut kasvavat 368 milj. eurolla vuodesta 2011, eli n. 4 %. Valtionosuuksia alentavat hallitusohjelman mukainen peruspalvelujen valtionosuuksien 631 milj. euron leikkaus ja mm. oppilaitosten perustamiskustannuksiin, ammattikorkeakoulutukseen, vapaaseen sivistystyöhön sekä kulttuuriin kohdistuvat säästöt. Toisaalta valtionosuuksia kasvattavat mm. kustannustenjaon tarkistus (412 milj. euroa), veromenetysten kompensaatiot (263 milj. euroa) sekä lisäykset koulutuksen laadun kehittämiseen, nuorten yhteiskuntatakuun toimeenpanoon, työllistämistukeen ja maahanmuuttajakorvauksiin. Lisäksi indeksikorotus nostaa kuntien ja kuntayhtymien valtionosuuksia 341 milj. eurolla ja ikärakenteen ja väestön määrän muutos 68 milj. eurolla.

Kuntien menopaineet ovat suuret, ja investointien on arvioitu pysyvän korkealla tasolla myös v. 2012. Kuntien vuosikatteen arvioidaan jäävän lähivuosina selvästi nettoinvestointeja alhaisemmaksi, mikä tarkoittaisi käytännössä kuntatalouden velkaantumisen jatkumista ja painetta kunnallisveroprosenttien korotuksiin. Kuntatalouden vakauden turvaaminen ja tarvittavien investointien toteuttaminen ilman velan jatkuvaa kasvua edellyttää sitä, että toimintamenojen kasvu pysyy tulokehityksen asettamissa rajoissa. Menokasvun hillitsemiseksi on myös toteutettava tuottavuutta parantavia uudistuksia.