Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
     1. Yhteenveto
            Huoltovarmuusrahasto
            Valtiontakuurahasto
            Valtion vakuusrahasto
            Palosuojelurahasto
   Numerotaulu

Talousarvioesitys 2012

Valtion asuntorahasto (VAR)

Valtion talousarviossa hyväksytyn valtuuden nojalla sosiaaliseen asuntotuotantoon myönnettävät lainat, korkotuet, avustukset ja asuntolainojen valtiontakauksista aiheutuvat menot maksetaan valtion asuntorahaston varoista. Rahaston varoista maksetaan myös sen velkojen menot.

Rahasto saa varansa aravalainojen koroista, lyhennyksistä ja vuosimaksuista sekä valtiontakauksiin liittyvistä takausmaksuista. Rahoitusta rahastolle hankitaan myös osana valtion lainanottoa. Talousarviovuoden alussa rahastovelka on n. 1,5 mrd. euroa. Valtion asuntorahaston asuntolainasaatavien pääomien ennakoidaan olevan vuoden 2012 alussa n. 8,2 mrd. euroa ja rahastosta suoritettavan korkotuen piirissä olevan lainakannan n. 7,9 mrd. euroa. Takausvastuita rahastolla ennakoidaan olevan korkotukilainoissa n. 7,8 mrd. euroa, omistusasuntolainojen osatakauksissa n. 1,8 mrd. euroa ja aravalainojen ensisijaislainoissa n. 0,2 mrd. euroa. Korkotukilainojen takausvastuut kasvoivat merkittävästi vuosien 2009—2010 aikana johtuen heikossa taloussuhdanteessa poikkeuksellisen korkealla tasolla (1 670 milj. euroa) olleista korkotukivaltuuksista.

Vuonna 2012 rahaston tuloiksi asuntolainoista ja takausmaksuista ennakoidaan n. 610 milj. euroa. Uusien myönnettävien korkotukilainojen valtuudeksi ehdotetaan 1 025 milj. euroa ja vuokra-asuntojen rakentamislainojen takausvaltuudeksi 250 milj. euroa. Rahastosta maksettavien avustusten ja akordien valtuudeksi ehdotetaan yhteensä 130,9 milj. euroa. Uusien korkotukilainojen omavastuukorko puolitetaan 3,4 prosentista 1,7 prosenttiin vuoden 2014 loppuun asti. Valtion asuntorahastosta maksetaan lisäksi ennen vuotta 2006 myönnetyt asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustukset sekä v. 2010 myönnetyt asuntojen suhdanneluonteiset korjausavustukset. Vuonna 2012 rahastosta ehdotetaan siirrettäväksi valtion talousarvioon 130 milj. euroa, mikä vastaa valtion talousarvion puolella kannettavaa rahaston oman pääoman korkokustannusta.

Omistusasuntojen voimassa olevien lainatakausten enimmäismääräksi vapaarahoitteisissa ja asp-lainoissa vuoden 2012 lopussa ehdotetaan yhteensä 2,2 mrd. euroa, mikä vastaa n. 11 mrd. euron lainakantaa.