Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2012

7.4. Kuntien verotulotPDF-versio

Myönteinen talouskehitys on tärkeää kuntien verotulojen kehityksen kannalta. Vuonna 2008 alkaneen talouskriisin vaikutus kuntien verotuloihin oli ennakoitua vähäisempi, mitä edesauttoivat valtion päätökset, erityisesti kuntien yhteisöveron jako-osuuden määräaikainen korotus. Verotulot kasvoivat yhteisöveroa lukuun ottamatta myös kriisivuonna 2009. Talouskasvu ja demografinen kehitys määrittävät suurelta osin kuntatalouden verotulojen kehityksen, mutta myös veroperustemuutoksilla on keskeinen merkitys. Verotulojen kehitystä kuvaavassa taulukossa 24 on oletuksena, että kunnallisvero- ja kiinteistöveroprosentit pysyvät vuoden 2011 tasolla. Jos palkkasumma kasvaisi prosenttiyksikön hitaammin tai nopeammin kuin on ennustettu, kunnallisveron tuotto muuttuisi vastaavasti 170 milj. eurolla. Myös voimakkaasti vaihtelevien pääomatulojen kehitys vaikuttaa välillisesti kuntien verokertymään, vaikka kunnat eivät olekaan pääomatuloveron veronsaajia. Veronsaajaryhmien jako-osuuksien muutoksiin vaikuttaa yksittäisistä tekijöistä eniten pääomatulojen kehittyminen ennustetusta poikkeavasti.

Kuntien verotulojen arvioidaan kasvavan 4,4 prosentilla v. 2011. Verotuloja kertyy arviolta 19,2 mrd. euroa. Ansiotuloverojen osuus kuntien verotuloista on yli 85 %. Työllisten määrän arvioidaan kasvavan puoli prosenttia ja palkkasumman vajaa neljä prosenttia v. 2012. Verotulojen kasvun ennakoidaan kuitenkin hidastuvan lähinnä veroperustemuutosten takia. Työllisyyden edistämiseksi ja pienituloisten taloudellisen aseman parantamiseksi työtulovähennystä ja perusvähennystä korotetaan vuoden 2012 alusta. Näiden korotusten arvioidaan vähentävän kunnallisveron tuottoa yhteensä n. 250 milj. eurolla v. 2012. Toisaalta asuntolainakorkojen vähennysoikeuden rajaaminen sekä kotitalousvähennyksen pienentäminen lisäävät puolestaan kunnallisveron tuottoa noin sadalla miljoonalla eurolla. Lisäksi hallitusohjelman mukaisesti ansiotuloveroperusteisiin tehdään vuosittain ansiotason ja inflaation nousua kompensoivia tarkistuksia. Vuodelle 2012 tehtävä tarkistus pienentää kunnallisveron tuottoa n. 90 milj. eurolla. Hallitusohjelman mukaan veromuutoksista kuntien tuloihin aiheutuvat muutokset kompensoidaan täysimääräisesti. Kompensaatiota ei voida kuitenkaan toteuttaa verojärjestelmän sisällä ensivaiheessa, koska se edellyttäisi ansiotuloverotuksen perusteisiin niin suuria muutoksia, ettei niitä pystytä toteuttamaan vuoden 2012 alusta.

Hyvä talouskehitys on kasvattanut myös kuntien yhteisöveron tuottoa vuosina 2010—2011. Yhteisöveron osuus kuntien verotuloista on n. 8 %. Tänä vuonna kuntien yhteisöverokertymän arvioidaan kasvavan 15 prosentilla viime vuodesta, vaikkakin odotukset yritysten tuloskasvusta ovat hieman heikentyneet kesän aikana. Yhteisöveron vahvaa kehitystä ylläpitää se, että kuntien osuutta veron tuotosta nostettiin määräaikaisesti vuosille 2009—2011 kymmenellä prosenttiyksiköllä elvytystoimenpiteenä. Hallitusohjelman mukaisesti kuntien korotettua osuutta yhteisöveron tuotosta jatketaan edelleen vuosille 2012—2013 mutta puolet pienempänä, viidellä prosenttiyksiköllä. Korotus kasvattaa kuntien yhteisöverokertymää 260 milj. eurolla. Vuoden 2012 alusta yhteisöverokantaa alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä 25 prosenttiin. Verokannan alentaminen vähentää staattisesti arvioiden yhteisöveron tuottoa 208 milj. eurolla vuositasolla, josta kuntien osuus on 46 milj. euroa. Verokannan alentamisesta johtuva verotulomenetys kuitenkin kompensoidaan kunnille korottamalla vastaavalla määrällä kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta.

Kiinteistövero on kuntatalouden ja yksittäisten kuntien verotuloista vakain ja ennustettavin kehitykseltään. Kunnat päättävät itse kiinteistöveroprosenteistaan laissa määrättyjen vaihteluvälien puitteissa. Muutoksia kiinteistöveroprosenttien ala- ja ylärajoihin tehtiin viimeksi 2010, mikä nosti veron tuottoa reilulla 20 prosentilla. Vuonna 2011 kiinteistöveron tuotto kasvaa kolmella ja 2012 vajaalla kahdella prosentilla. Vuoden 2012 alusta kiinteistövero irrotetaan kuntien verotuloihin perustuvasta valtionosuuksien tasausjärjestelmästä.

Kehyskaudella 2013—2015 kuntien verotulojen ennustetaan kehittyvän taulukossa 24 esitetyn mukaisesti. Verotulojen kasvun ennustetaan hidastuvan lähinnä talouskasvun hidastumisen seurauksena. Vaikka työllisyyden arvioidaan kasvavan ja työttömyyden vähenevän, hidastuu myönteinen kehitys tarkastelujakson loppupuolella.

Taulukko 24. Kuntien verotulot vuosina 2010—2015, milj. euroa

  2010 2011 2012 2013 2014 2015
             
Kunnallisvero 15 768 16 330 16 560 17 160 17 770 18 410
Yhteisövero 1 407 1 620 1 490 1 490 1 330 1 380
Kiinteistövero 1 175 1 210 1 230 1 250 1 280 1 315
Verotulot yht. 18 350 19 160 19 280 19 900 20 280 21 105
Verotulot, % BKT:sta 10,2 10,0 9,6 9,5 9,4 9,4
             
Muutos, %            
Kunnallisvero 2,1 3,6 1,4 3,6 3,6 3,6
Yhteisövero 17,5 15,1 -8,0 0,0 -10,7 3,8
Kiinteistövero 20,4 3,0 1,7 1,6 2,4 2,7
Verotulot yht. 4,2 4,4 0,6 3,2 2,4 3,6
             
Kunnallisveroprosentti, keskimäär. 18,97 19,17 19,17 19,17 19,17 19,17
Yhteisöveroprosentti 26 26 25 25 25 25
Kuntien osuus yhteisöverosta, % 31,99 31,99 27,87 27,87 22,87 22,87