Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2012

6.2. Julkisen hallinnon ICT-toiminnan kehittäminenPDF-versio

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintäteknisen toiminnan kehittäminen

Valtiovarainministeriö vastaa julkisen hallinnon tieto- ja viestintäteknisen toiminnan kehittämisestä ja ohjauksesta. Ministeriön roolia ja vastuuta täsmentänyt laki julkisen tietohallinnon ohjauksesta tuli voimaan 1.9.2011. Uuden lain mukaan valtiovarainministeriöllä on hallinnonala- ja toimialarajat ylittävä ja koko julkisen hallinnon kattava toimivalta ohjata tietohallintoa siten, että aikaansaadaan edellytykset julkisen hallinnon tietojärjestelmien yhteentoimivuudelle. Yhteentoimivien tietojärjestelmien avulla tehostetaan julkisen hallinnon toimintaa, parannetaan julkisia palveluja sekä saadaan aikaan hallitusohjelmassa tavoitteeksi asetettuja mittavia kustannussäästöjä.

Valtiovarainministeriö ohjaa tieto- ja viestintäteknistä toimintaa laajassa merkityksessä kattaen mm. tietohallinnon, tietojärjestelmät, tietoverkot, tietovarannot, tietotekniikan ja sen hyödyntämisen, tietoturvallisuuden, laitetilat, tieto- ja viestintätekniset palvelut, menetelmät ja ratkaisut sekä tämän toiminnan ohjaamisen, johtamisen, rakenteet, hankehallinnan, säädökset ja varautumisen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin.

Valtion tieto- ja viestintätekniikan ohjaus ja kehittäminen

Valtion tieto- ja viestintäteknistä ohjausta ja yhteisiä tieto- ja viestintäteknisiä ratkaisuja kehitetään viidellä eri osa-alueella: sähköinen asiointi, perustietotekniikka, yhteentoimivuus, yhteiset tietojärjestelmät sekä tietoturva ja varautuminen. Keskeisiä kehittämis- ja käyttöönottokohteita ovat muun muassa julkishallinnon kokonaisarkkitehtuurimenetelmä, valtiohallinnon suurimpien tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminto, tietohallintolain toimeenpano sekä valtion tietoturvallisuuden ohjaus ja hallinnon turvallisuusverkko.

Sähköisten asiointipalvelujen yhteisen alustan avulla toteutetaan hallinnon sähköisiä palveluita. Asiointitilin käyttöönottoa ja käyttöä laajennetaan v. 2012. Kansalaisten verkkotunnistamis- ja maksamispalvelun käyttöä laajennetaan viranomaispalvelujen tunnistamisratkaisuna. Kehitetään yritys- ja yhteisötunnistamisjärjestelmää koko julkiselle sektorille soveltuvaksi.

Yhteentoimivuuden edistämiseksi julkisessa hallinnossa noudatetaan yhtenäistä kokonaisarkkitehtuuria. Vuonna 2012 otetaan käyttöön julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli ja tuetaan kokonaisarkkitehtuurin kohdealueiden arkkitehtuurityön käynnistämistä.

Valtionhallinnon yhteisen integraatioratkaisun käyttöä laajennetaan. Määritellään perustietovarantojen saatavuuden ja hinnoittelun käytännöt päätöksenteon perustaksi sekä yhdenmukaiset tekniset rajapinnat niiden käyttöön. Yhteentoimivuusportaalin toiminnallisuutta ja käyttöä kehitetään.

Valtionhallinnon yhteisen dokumenttien hallinta- ja arkistointipalvelua kehitetään v. 2011 tehdyn arvioinnin pohjalta. Virkamiehen tunnistamisen luottamusverkosto otetaan vaiheittain käyttöön vuosina 2011—2012 sitä mukaa kuin virastoilla on siihen riittävä valmius. Yhteistä www-julkaisualustaa kehitetään vuonna 2011 käynnistettävän selvityksen pohjalta.

Valtionhallinnon yhteisen tietoliikenneratkaisun ja viestintäratkaisun käyttöönottoja virastoissa jatketaan. Viedään päätökseen syksyllä 2011 alkava yhteisen työasemaratkaisun kilpailutus ja valmistaudutaan loppuvuodesta 2012 palvelun käyttöönottoon. Kehitetään käyttöpalveluiden kustannustehokkuutta v. 2011 käynnistettävän esitutkimuksen pohjalta.

Hallinnon tietoturvatyötä ja yhteistoimintaa tehostetaan valtioneuvoston valtionhallinnon tietoturvallisuutta koskevan v. 2009 tehdyn periaatepäätöksen mukaisesti valtion tietoturvallisuuden kehitysohjelman hankkeilla ja toimenpiteillä. Valtion tieto- ja viestintätekniikan ohjaukseen ja kehittämiseen ehdotetaan n. 12,9 milj. euroa vuodelle 2012.

Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet

Valtiovarainministeriö ohjaa kuntasektorin verkostomaista tietohallintoyhteistyötä ja sovittaa yhteen sen yhteistyötä valtionhallinnon ja muiden sidosryhmien kanssa sekä tukee osaltaan kunta- ja palvelurakenteen ja julkisten palvelujen uudistamista. Ministeriön KuntaIT -yksikkö toteuttaa kunnille ratkaisuja yhteensä kolmeentoista erilaiseen palvelukokonaisuuteen, joita ovat muun muassa lapsiperheiden sähköisten palveluiden kehittäminen ja sähköisen kilpailuttamisen välineet kunnille ja kuntayhtymille.

Kehitettyihin ratkaisuihin liittyy oleellisena osana toimintamallien uudistaminen, prosessien uudelleen suunnittelu ja strateginen ohjaus haluttuun tavoitetilaan. Vuonna 2012 toiminnassa painottuu toteutettujen ratkaisujen, kuten asiakaspalvelukeskus-konseptin, lapsiperheiden palvelujen, kokonaisarkkitehtuurin kehittämisen ja sähköisen kilpailuttamisen välineiden käyttöönottojen tuki kunnille tahojen tuottamiin julkisiin palveluihin.

Sähköinen asiointi ja demokratia (SADe) -ohjelmaan on sisällytetty seitsemän laajaa sähköisen asioinnin palvelukokonaisuutta: 1. Osallistumisympäristön palvelukokonaisuus, 2. Oppijan palvelukokonaisuus, 3. Oma terveys -palvelukokonaisuus, 4. Kansalaisen hyvinvointipalvelusuunnittelun palvelukokonaisuus, 5. Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuus, 6. Työnantajan palvelukokonaisuus ja 7. Yrityksen perustajan palvelukokonaisuus. Lisäksi ohjelmaan on sisällytetty palvelukokonaisuuksien tarvitsemia tai muutoin tärkeäksi koettujen sähköisen asioinnin tukipalveluiden kehittäminen. Vuonna 2012 valtiovarainministeriö voi tehdä sopimuksia tai muita sitoumuksia tietojärjestelmähankinnoista ja -toimituksista Oppijan palvelukokonaisuuden peruskoulutukseen ja II asteen koulutukseen liittyvissä hankkeissa sekä Osallistumisympäristön, Työnantajan, Yrityksen perustajan sekä Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuuksissa.

Kuntien ja valtion yhteisiin tietojärjestelmähankkeisiin ehdotetaan 18 milj. euron määrärahaa vuodelle 2012. Rahoituksesta 9 milj. euroa on siirtoa kuntien valtionosuuksista.

Keskeisten tietohallinto- ja tietojärjestelmähankkeiden ja tuottavuushankkeiden edistäminen keskitetyllä rahoituksella

Julkisen hallinnon tuottavuutta edistäviin tietohallintohankkeisiin, tutkimusten ja palveluiden hankkimiseen sekä keskeisiin tietojärjestelmähankkeisiin esitetään yhteensä 80 milj. euroa, josta edelleen siirrettäväksi neljälle hankkeelle ehdotetaan yhteensä 8,2 milj. euroa. Valitut hankkeet ovat eri hallinnonalojen tuottavuuden nostamista ja sähköiseen asiointiin siirtymistä edistäviä tietojärjestelmien kehittämishankkeita tai tietohallintohankkeita. Myöhemmin vuoden 2012 aikana jää kohdennettavaksi tuottavuutta lisääviin hankkeisiin 71,8 milj. euroa, joista tietojärjestelmä- ja tietohallintohankkeisiin arvioidaan kohdistuvan 66,8 milj. euroa ja muihin tuottavuushankkeisiin 5 milj. euroa.