Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
        Tuloarviot

Talousarvioesitys 2012

TULOARVIOT

 
Osasto 11 euroa
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 38 200 369 000
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 12 118 500 000
01. Ansio- ja pääomatuloverot 7 686 000 000
02. Yhteisövero 3 717 500 000
03. Korkotulojen lähdevero 270 000 000
04. Perintö- ja lahjavero 445 000 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 16 450 000 000
01. Arvonlisävero 15 625 000 000
02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero 665 000 000
03. Apteekkimaksut 160 000 000
08. Valmisteverot 6 700 000 000
01. Tupakkavero 751 000 000
04. Alkoholijuomavero 1 399 000 000
05. Makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmistevero 181 000 000
07. Energiaverot 4 356 000 000
08. Eräiden juomapakkausten valmistevero 13 000 000
10. Muut verot 2 809 000 000
03. Autovero 1 209 000 000
05. Varainsiirtovero 540 000 000
06. Arpajaisvero 200 000 000
07. Ajoneuvovero 770 000 000
08. Jätevero 90 000 000
19. Muut veronluonteiset tulot 122 869 000
02. Lästimaksut 800 000
03. Ratavero 18 600 000
04. Eräät viestinnän maksut 6 209 000
05. Lentoliikenteen valvontamaksu 9 960 000
06. Väylämaksut 80 300 000
08. Öljyjätemaksu 4 000 000
09. Muut verotulot 3 000 000
 
Osasto 12
12. SEKALAISET TULOT 4 849 115 000
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 6 100 000
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot 6 100 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala 82 700 000
10. Tuomioistuintulot 22 500 000
20. Ulosottomaksut 60 000 000
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot 200 000
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 12 638 000
98. EU:lta saatavat tulot yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan 12 188 000
99. Sisäasiainministeriön hallinnonalan muut tulot 450 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 526 000
01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot 8 000
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista 18 000
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot 500 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 2 050 907 000
10. Tullilaitoksen tulot 4 485 000
11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista 132 139 000
12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista 25 312 000
13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista 20 164 000
25. Metallirahatulot 25 000 000
50. Siirto valtion eläkerahastosta 1 642 908 000
51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset 113 538 000
52. Vakuutusmaksut 20 510 000
92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot 47 000 000
93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen 2 400 000
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot 17 451 000
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 556 652 000
70. Opintotukitoiminnan tulot 32 300 000
88. Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista 520 352 000
99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot 4 000 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 893 658 000
01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot 550 888 000
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 302 000 000
03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 5 510 000
04. EU:lta saatavat muut tulot 560 000
20. Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta 2 600 000
32. Kasvinjalostusmaksut 580 000
40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut 2 500 000
41. Tenojoen kalastuslupamaksut 500 000
42. Hirvieläinten metsästysmaksut 5 400 000
43. Viehekalastusmaksut 2 867 000
44. Kalastuksenhoitomaksut 5 992 000
45. Riistanhoitomaksut 9 261 000
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot 5 000 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 51 266 000
10. Liikenneviraston tulot 51 208 000
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot 58 000
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 325 588 000
20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot 3 280 000
30. Rahoitusosuus työ- ja elinkeinoministeriön sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluista 200 000
31. Palkkaturvamaksujen palautukset 23 327 000
50. Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot 257 781 000
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot 41 000 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 481 430 000
02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot 960 000
03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot 500 000
90. Raha-automaattiyhdistyksen tuotto 386 295 000
98. Valtionapujen palautukset 93 500 000
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot 175 000
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 140 150 000
10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista 6 150 000
20. Siirto valtion asuntorahastosta 130 000 000
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot 4 000 000
39. Muut sekalaiset tulot 247 500 000
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista 105 000 000
02. Verotukseen liittyvät korkotulot 90 000 000
04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset 50 000 000
10. Muut sekalaiset tulot 2 500 000
 
Osasto 13
13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET 2 008 600 000
01. Korkotulot 258 600 000
04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille 22 600 000
05. Korot muista lainoista 76 000 000
07. Korot talletuksista 140 000 000
09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen korkotulot 20 000 000
03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot 1 400 000 000
01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden nettomyyntitulot 1 400 000 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta 150 000 000
01. Osuus Suomen Pankin voitosta 150 000 000
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 200 000 000
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 200 000 000
 
Osasto 15
15. LAINAT 7 295 324 000
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat 205 000 000
02. Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille 108 500 000
04. Muiden lainojen lyhennykset 96 500 000
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta 7 090 324 000
01. Nettolainanotto ja velanhallinta 7 090 324 000

Tuloarvioiden kokonaismäärä:

52 353 408 000