Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot
       10. Liikenneverkko
       20. Liikenteen viranomaispalvelut
       30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut
            50. Lästimaksuista suoritettavat avustukset
            63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen
            64. Saariston yhteisalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen
            66. Yhteysalusliikennepalvelujen ostosopimukset
       40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen
       50. Tutkimus
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2012

30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelutPDF-versio

50. Lästimaksuista suoritettavat avustukset (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 140 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu lästimaksujen tulokertymän kasvusta budjetoitua suuremmaksi vuonna 2011. Lästimaksuina jaettavat varat määräytyvät edellisen vuoden momentille 11.19.02 kertyneiden tulojen mukaisesti. Vuonna 2011 momentille kertyi tuloja 939 370 euroa.


2012 II lisätalousarvio140 000
2012 talousarvio800 000
2011 tilinpäätös848 003
2010 tilinpäätös786 500

63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentilta vähennetään 13 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksuperusteisena.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös kulutusmenojen maksamiseen.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu lisäyksenä huomioon 15 000 euroa momentille 12.31.99 tuloutettua EU:n myöntämää tutkimus- ja kehittämismäärärahaa vastaavasti osoitettavaksi joukkoliikenteen tutkimushankkeisiin sekä vähennyksenä 28 000 euroa siirtona momentille 32.50.63 Kainuun maakunnan osuutena eduskunnan vuoden 2012 talousarvioon alueellisen ja paikallisen liikenteen ostoihin sekä hintavelvoitteisiin osoittamasta määrärahasta.

Momentin perustelujen täydennys aiheutuu tarpeesta yhdenmukaistaa momentin myöntämis- ja kirjauskäytännöt sekä määrärahan käyttöperustelut.


2012 II lisätalousarvio-13 000
2012 talousarvio99 275 000
2011 tilinpäätös98 024 902
2010 tilinpäätös94 991 993

64. Saariston yhteisalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuoden 2011 kolmannessa lisätalousarviossa myönnetty enintään 34,8 milj. euron valtuus muutetaan enintään 68,9 milj. euroksi.

Selvitysosa: Valtuus on tarkoitettu viiden saariston reitin: Korppoon reitti, Paraisten reitti, Nauvon pohjoinen reitti, Rymättylän reitti ja Utön reitti, yhteysalusliikennepalvelujen ostoon.

Korppoon reittialueen sopimusaika on 2013—2020, Paraisten reittialueen sopimusaika on 2013—2015, Nauvon pohjoinen reittialueen sopimusaika on 2014—2018, Rymättylän reittialueen sopimusaika on 2014—2018 ja Utön reittialueen sopimusaika on 2014—2019.

Valtuuden lisäyksestä arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja 1,8 milj. euroa vuonna 2013, 4,9 milj. euroa vuonna 2014, 6,2 milj. euroa vuonna 2015, 5,3 milj. euroa vuonna 2016 sekä yhteensä 15,9 milj. euroa vuosina 2017—2020.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2012 II lisätalousarvio
2012 talousarvio11 007 000
2011 tilinpäätös9 367 000
2010 tilinpäätös8 667 000

66. Yhteysalusliikennepalvelujen ostosopimukset (siirtomääräraha 3 v)

Valtuus

Vuoden 2010 ensimmäisessä lisätalousarviossa ja vuoden 2011 talousarviossa myönnettyä enintään 52,6 milj. euron valtuutta 10-vuotisten kokonaispalvelusopimusten tekemiseksi saa käyttää vuonna 2012 siltä osin, kuin valtuutta ei ole vielä käytetty.

Selvitysosa: Valtuuden uudelleen budjetointi aiheutuu siitä, että vuonna 2011 tehdystä yhteysalusliikennepalvelujen hankintapäätöksestä valitettiin markkinaoikeuteen, joka kielsi solmimasta palvelusopimusta Kotka—Pyhtään ja Hiittisten reittialueille. Palvelusopimus on jouduttu kilpailuttamaan uudestaan. Uudesta kilpailuttamisesta johtuen sopimusaika siirtyy vuosista 2013—2022 vuosille 2014—2023, koska aluksia ei enää ehditä rakentaa vuoteen 2013 mennessä. Yhteysalusliikennöintipalveluista arvioidaan aiheutuvan menoja noin 5 260 000 euroa vuodessa vuosina 2014—2023.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2012 II lisätalousarvio
2011 tilinpäätös
2010 tilinpäätös