Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       10. Maaseudun kehittäminen
       20. Maatalous
       30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu
       40. Kala-, riista- ja porotalous
       50. Vesitalous
       60. Metsätalous
            01. Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot
            42. Valtionapu Suomen metsäkeskukselle
            43. Eräät korvaukset
            45. Metsäluonnon hoidon edistäminen
            47. Pienpuun energiatuki
            50. Eräät metsätalouden valtionavut
       63. Metsähallitus
       70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2012

60. MetsätalousPDF-versio

01. Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 903 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2012 II lisätalousarvio903 000
2012 talousarvio43 365 000
2011 tilinpäätös43 032 000
2010 tilinpäätös43 455 000

42. Valtionapu Suomen metsäkeskukselle (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 686 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 1 000 000 euroa siirtona momentilta 30.60.45 ja 786 000 euroa palkkausten tarkistusten johdosta sekä vähennyksenä 100 000 euroa siirtona momentille 30.01.03 puun ja puutuotteiden alkuperän laillisuutta koskevan FLEGT-lisätoimiasetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus N:o 995/2010) toimeenpanotehtävien hoitamista varten.


2012 II lisätalousarvio1 686 000
2012 talousarvio47 666 000
2011 tilinpäätös49 319 000
2010 tilinpäätös49 239 000

43. Eräät korvaukset (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 120 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu tähtikudospistiäisten aiheuttaman poikkeuksellisen laajan metsään kohdistuvan tuhon torjunnasta. Torjuntakustannukset Suomen metsäkeskuksen Lounais-Suomen alueyksikön alueella ovat yhteensä 135 000 euroa.


2012 II lisätalousarvio120 000
2012 talousarvio100 000
2011 tilinpäätös94 421
2010 tilinpäätös16 557

45. Metsäluonnon hoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentilta vähennetään 1 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys on siirtoa momentille 30.60.42 ja aiheutuu vuoden 2012 alusta voimaan tulleesta metsäkeskusorganisaatiouudistuksesta ja siihen liittyvästä metsien monimuotoisuuden säilymistä koskevien tehtävien rahoituksen ja töiden organisoinnin uudelleenjärjestämisestä. Uudistuksessa 13 alueellista metsäkeskusta yhdistyivät valtakunnalliseksi Suomen metsäkeskukseksi (Laki Suomen metsäkeskuksesta 418/2011). Lain 8 §:n mukaan luonnon- ja ympäristönhoidon edistäminen sekä metsäluonnon monimuotoisuuden turvaaminen ovat metsäkeskuksen lakisääteisiä tehtäviä. Tämän takia metsäkeskuksen luonnonhoitohankkeiden suunnittelussa ja ympäristötukisopimusten valmistelussa siirrytään tältä momentilta myönnettävästä hankerahoituksesta pysyvään momentilta 30.60.42 osoitettavaan rahoitukseen.


2012 II lisätalousarvio-1 000 000
2012 talousarvio8 325 000
2011 tilinpäätös11 325 000
2010 tilinpäätös10 325 000

47. Pienpuun energiatuki (siirtomääräraha 2 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain (1094/1996) mukaisiin energiapuun korjuun ja haketuksen tukiin, joilla edistetään pienpuun energiakäyttöä.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että vuoden 2011 talousarviossa budjetoitua 9 750 000 euron käyttämätöntä kaksivuotista siirtomäärärahaa saa käyttää 1.1.—31.12.2012 aikana myös kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain (1094/1996) mukaisiin energiapuun korjuun ja haketuksen tukiin, joilla edistetään pienpuun energiakäyttöä.

Selvitysosa: Kuluvan vuoden talousarviossa momentille on budjetoitu 7 250 000 euron määräraha pienpuun energiatuesta annetun lain (101/2011) mukaisen tuen maksamiseen nuorten metsien hoito- tai ensiharvennuskohteilta saatavalle ja energiakäyttöön luovutettavalle energiapuulle. Lisäksi käytettävissä on 9 750 000 euroa vuodelta 2011 siirtynyttä määrärahaa. Yhteensä käytettävissä on 17 000 000 euroa.

Määrärahan mitoitus perustui pienpuun energiatuesta annetun lain voimaantuloon 1.1.2012. Lain voimaantuloon saakka energiapuun korjuuta ja haketusta voidaan edistää kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain (1094/1996) nojalla.

Pienpuun energiatukijärjestelmä on ollut vuoden 2011 huhtikuusta lähtien hyväksyttävänä Euroopan komissiossa. Komissiosta saadun tiedon mukaan se ei tule hyväksymään tukijärjestelmää pienpuun energiatuesta annetun lain mukaisena. Vaikka neuvottelut komission kanssa pienpuun energiatukijärjestelmästä jatkuvat, ei tukijärjestelmä todennäköisesti tule voimaan vuoden 2012 aikana. Tästä syystä ja uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi momentin määrärahan käyttötarkoitusta laajennetaan koskemaan myös laissa kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain (1094/1996) mukaista korjuu- ja haketustukea, jotka edistävät pienpuun energiakäyttöä.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2012 II lisätalousarvio
2012 talousarvio7 250 000
2011 tilinpäätös9 750 000

50. Eräät metsätalouden valtionavut (siirtomääräraha 2 v)

Momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)

 Alkuperäinen käyttösuunnitelmaII lisätalousarvioMuutettu käyttösuunnitelma
    
Föreningen för Skogskultur rf30 000-30 000
Työtehoseura ry349 000-349 000
Mustilan Kotikunnas -säätiö30 000-30 000
Suomen Metsäyhdistys ry434 000-434 000
Puuinfo Oy100 000-100 000-
Aalto-yliopisto-50 00050 000
Oulun yliopisto-50 00050 000
Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio1 500 000-1 500 000
Yhteensä2 443 000-2 443 000

Selvitysosa: Kuluvan vuoden talousarvion käyttösuunnitelmassa Puuinfo Oy:lle osoitettu 100 000 euroa siirretään suoraan Aalto-yliopiston ja Oulun yliopiston käyttöön. Määrärahalla Aalto-yliopisto toteuttaa PRA-toimintaa (Puutekniikka-Rakentaminen-Arkkitehtuuri) ja Oulun yliopisto Moderni puukaupunki -hanketta.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2012 II lisätalousarvio
2012 talousarvio2 443 000
2011 tilinpäätös1 106 000
2010 tilinpäätös1 106 000