Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       10. Maaseudun kehittäminen
       20. Maatalous
       30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu
       40. Kala-, riista- ja porotalous
       50. Vesitalous
       60. Metsätalous
            01. Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot
            42. Valtionapu Suomen metsäkeskukselle
            43. Eräät korvaukset
            45. Metsäluonnon hoidon edistäminen
            47. Pienpuun energiatuki
            50. Eräät metsätalouden valtionavut
       63. Metsähallitus
       70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2012

47. Pienpuun energiatuki (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain (1094/1996) mukaisiin energiapuun korjuun ja haketuksen tukiin, joilla edistetään pienpuun energiakäyttöä.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että vuoden 2011 talousarviossa budjetoitua 9 750 000 euron käyttämätöntä kaksivuotista siirtomäärärahaa saa käyttää 1.1.—31.12.2012 aikana myös kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain (1094/1996) mukaisiin energiapuun korjuun ja haketuksen tukiin, joilla edistetään pienpuun energiakäyttöä.

Selvitysosa: Kuluvan vuoden talousarviossa momentille on budjetoitu 7 250 000 euron määräraha pienpuun energiatuesta annetun lain (101/2011) mukaisen tuen maksamiseen nuorten metsien hoito- tai ensiharvennuskohteilta saatavalle ja energiakäyttöön luovutettavalle energiapuulle. Lisäksi käytettävissä on 9 750 000 euroa vuodelta 2011 siirtynyttä määrärahaa. Yhteensä käytettävissä on 17 000 000 euroa.

Määrärahan mitoitus perustui pienpuun energiatuesta annetun lain voimaantuloon 1.1.2012. Lain voimaantuloon saakka energiapuun korjuuta ja haketusta voidaan edistää kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain (1094/1996) nojalla.

Pienpuun energiatukijärjestelmä on ollut vuoden 2011 huhtikuusta lähtien hyväksyttävänä Euroopan komissiossa. Komissiosta saadun tiedon mukaan se ei tule hyväksymään tukijärjestelmää pienpuun energiatuesta annetun lain mukaisena. Vaikka neuvottelut komission kanssa pienpuun energiatukijärjestelmästä jatkuvat, ei tukijärjestelmä todennäköisesti tule voimaan vuoden 2012 aikana. Tästä syystä ja uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi momentin määrärahan käyttötarkoitusta laajennetaan koskemaan myös laissa kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain (1094/1996) mukaista korjuu- ja haketustukea, jotka edistävät pienpuun energiakäyttöä.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2012 II lisätalousarvio
2012 talousarvio7 250 000
2011 tilinpäätös9 750 000