Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
            45. Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen
            51. Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet
            80. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan
            88. Pääomasijoitus Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2012

51. Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 24 000 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 4 §:n mukaiseen työttömien työllistämiseen valtion virastoille ja laitoksille enintään 1 100 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen enintään 2 500 euron suuruisen kuukausipalkan mukaisesti sekä työn järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin.

Valtuus. Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2012 saa julkisten työvoimapalvelujen ja niitä täydentävien palvelujen hankinnasta aiheutua valtiolle Kainuun hallintokokeilun piiriin kuuluvia työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen hankintoja lukuun ottamatta menoja vuoden 2012 jälkeen enintään 99 200 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu arvioidusta työttömien työnhakijoiden määrän kasvusta. Lisämääräraha suunnataan erityisesti taloudellisen kasvun ja työllisyyden lisäämiseen. Lisämäärärahasta arvioidaan käytettävän työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen hankintaan yhteensä 7 207 000 euroa, josta 6 178 000 euroa ammatilliseen koulutukseen ja 1 029 000 euroa valmentavaan koulutukseen. Työllistämiseen arvioidaan käytettävän yhteensä 16 193 000 euroa, josta 7 251 000 euroa palkkatukeen yksityiselle sektorille, 4 072 000 euroa kunnille ja kuntayhtymille, 2 241 000 euroa valtiolle sekä 2 629 000 euroa starttirahaan. Julkisten työvoimapalvelujen erityistoimiin arvioidaan käytettävän 600 000 euroa. Tältä momentilta rahoitettavissa toimenpiteissä olevien määrän arvioidaan kasvavan 1 780 henkilöllä keskimäärin vuodessa. Muilta momenteilta rahoitettavien toimenpiteiden määrän arvioidaan automaattisten tekijöiden vuoksi nousevan vastaavasti 2 580 henkilöllä. Lisäksi tarkoituksena on, että EU:n rakennerahasto-ohjelmien toimenpiteiden määrää nostetaan. Pyrkimyksenä on pitää yllä riittävää aktivointia arvioidusta työttömien työnhakijoiden määrän kasvusta huolimatta. Kun työttömyysaste laskee, määrärahatasoa on tarkoitus tarkistaa alaspäin.

Työttömien työllistämisen lisäys valtion virastoihin ja laitoksiin on enintään 79 henkilötyövuotta. Myöntämisvaltuuden lisäys 7 000 000 euroa on tarkoitus käyttää työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen hankintaan.

Myöntämisvaltuuden lisäyksestä arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja 5 000 000 euroa vuonna 2013 ja 2 000 000 euroa vuonna 2014.


2012 I lisätalousarvio24 000 000
2012 talousarvio485 437 000
2011 III lisätalousarvio
2011 II lisätalousarvio28 000 000
2011 talousarvio535 338 000
2010 tilinpäätös538 081 215