Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
            45. Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen
            51. Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet
            80. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan
            88. Pääomasijoitus Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2012

30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikkaPDF-versio

45. Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 700 000 euroa.

Valtuus. Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2012 saa Kainuun hallintokokeiluhanketta lukuun ottamatta tehdä enintään 29 178 000 euron arvosta sitoumuksia valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain mukaisiin avustuksiin.

Selvitysosa: Määrärahan 700 000 euron ja myöntämisvaltuuden 7 000 000 euron lisäys on tarkoitus käyttää äkillisestä rakennemuutoksesta aiheutuvien työpaikkamenetysten korvaamisesta aiheutuviin menoihin. Lisävaltuutta tarvitaan työpaikkamenetyksistä kärsivillä äkillisen rakennemuutoksen alueilla taloudellista kasvua ja uusia työpaikkoja luoviin, lähinnä pk-yrityksille myönnettäviin, yritysten kehittämisavustuksiin. Tarkoituksena on lisäksi lisätä rahoitusmarkkinoiden toimintaa täydentävien Finnveran lainojen ja takausten käyttöä äkillisen rakennemuutoksen alueiden alkavien ja kasvavien yritysten investointi- ja käyttöpääomarahoituksen toteuttamisessa. Lisäksi tavoitteena on kohdentaa rakennerahasto-ohjelmista yhteensä 5 000 000 euroa lisärahoituksena äkillisen rakennemuutoksen alueille taloudellista kasvua ja työllisyyttä lisääviin yritysten investointi- ja kehittämishankkeisiin.

Myöntämisvaltuuden lisäyksestä arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja 700 000 euroa vuonna 2012, 2 800 000 euroa vuonna 2013, 2 625 000 euroa vuonna 2014 ja 875 000 euroa vuonna 2015.


2012 I lisätalousarvio700 000
2012 talousarvio40 400 000
2011 talousarvio41 900 000
2010 tilinpäätös25 551 112

51. Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 24 000 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 4 §:n mukaiseen työttömien työllistämiseen valtion virastoille ja laitoksille enintään 1 100 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen enintään 2 500 euron suuruisen kuukausipalkan mukaisesti sekä työn järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin.

Valtuus. Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2012 saa julkisten työvoimapalvelujen ja niitä täydentävien palvelujen hankinnasta aiheutua valtiolle Kainuun hallintokokeilun piiriin kuuluvia työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen hankintoja lukuun ottamatta menoja vuoden 2012 jälkeen enintään 99 200 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu arvioidusta työttömien työnhakijoiden määrän kasvusta. Lisämääräraha suunnataan erityisesti taloudellisen kasvun ja työllisyyden lisäämiseen. Lisämäärärahasta arvioidaan käytettävän työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen hankintaan yhteensä 7 207 000 euroa, josta 6 178 000 euroa ammatilliseen koulutukseen ja 1 029 000 euroa valmentavaan koulutukseen. Työllistämiseen arvioidaan käytettävän yhteensä 16 193 000 euroa, josta 7 251 000 euroa palkkatukeen yksityiselle sektorille, 4 072 000 euroa kunnille ja kuntayhtymille, 2 241 000 euroa valtiolle sekä 2 629 000 euroa starttirahaan. Julkisten työvoimapalvelujen erityistoimiin arvioidaan käytettävän 600 000 euroa. Tältä momentilta rahoitettavissa toimenpiteissä olevien määrän arvioidaan kasvavan 1 780 henkilöllä keskimäärin vuodessa. Muilta momenteilta rahoitettavien toimenpiteiden määrän arvioidaan automaattisten tekijöiden vuoksi nousevan vastaavasti 2 580 henkilöllä. Lisäksi tarkoituksena on, että EU:n rakennerahasto-ohjelmien toimenpiteiden määrää nostetaan. Pyrkimyksenä on pitää yllä riittävää aktivointia arvioidusta työttömien työnhakijoiden määrän kasvusta huolimatta. Kun työttömyysaste laskee, määrärahatasoa on tarkoitus tarkistaa alaspäin.

Työttömien työllistämisen lisäys valtion virastoihin ja laitoksiin on enintään 79 henkilötyövuotta. Myöntämisvaltuuden lisäys 7 000 000 euroa on tarkoitus käyttää työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen hankintaan.

Myöntämisvaltuuden lisäyksestä arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja 5 000 000 euroa vuonna 2013 ja 2 000 000 euroa vuonna 2014.


2012 I lisätalousarvio24 000 000
2012 talousarvio485 437 000
2011 III lisätalousarvio
2011 II lisätalousarvio28 000 000
2011 talousarvio535 338 000
2010 tilinpäätös538 081 215

80. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 100 000 000 euroa.

Valtuus. Momentin perusteluja täydennetään siten, että vuonna 2012 saadaan tehdä lainojen myöntämispäätöksiä 1 000 000 000 euron määrästä sellaisten julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetussa laissa (1543/2011) tarkoitettujen hankkeiden osalta, jotka ovat jo vireillä Suomen Vientiluotto Oy:ssä tai tulevat vireille vuoden 2012 aikana. Lainavaltuuden puitteissa myönnettävät lainat voidaan myöntää Yhdysvaltain dollareina laskettuna nostopäivän kurssiin.

Selvitysosa: Vientihankkeiden ns. jälleenrahoitusmallissa Suomen Vientiluotto Oy jälleenrahoittaa koti- ja ulkomaisen luotto- tai rahoituslaitoksen suomalaiseen pääomatavaravientiin järjestämiä ostajaluottoja OECD-ehdoin. Jälleenrahoitus toteutetaan Suomen Vientiluotto Oy:lle myönnetyillä lainoilla.

Lainan maksatus tapahtuu samassa aikataulussa Suomen Vientiluotto Oy:n myöntämän jälleenrahoituksen kanssa. Suomen Vientiluotto Oy:n rahoitusosuuden enimmäismäärä on OECD-ehtoisen vientiluoton määrä edellyttäen, että Finnvera Oyj antaa Suomen Vientiluotto Oy:lle täyden takuun. Lisäksi edellytetään, että jälleenrahoituksen saava pankki täyttää riittävät vakavaraisuutta ja taloudellista toimintakykyä koskevat vaatimukset.

Jälleenrahoitusmallin käyttöönotto on väliaikaista ja liittyy Finnvera Oyj:n varainhankintaan perustuvan, pysyvän luottomuotoisen vienninrahoituksen käynnistymisessä tapahtuneeseen viivästymiseen. Kun luottomuotoinen vienninrahoitus on saatu toimintaan, jälleenrahoitusmallin käyttö lopetetaan.

Valtuudesta arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja 400 000 000 euroa vuonna 2013 ja 500 000 000 euroa vuonna 2014.


2012 I lisätalousarvio100 000 000
2012 talousarvio400 000 000
2011 talousarvio500 000 000
2010 tilinpäätös4 143 520

88. Pääomasijoitus Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 30 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Suomen Teollisuussijoitus Oy:n osakepääoman korottamiseen ja yhtiön kaivosalan hankkeisiin sijoittavaan ohjelmaan sekä kaivosalan yritysten liiketoiminta- ja kasvurahoituksen varmistamiseen.

Selvitysosa: Hallitusohjelman mukaan valtio vahvistaa osallistumistaan kotimaisen kaivosteollisuuden arvoketjuun vauhdittamalla kaivosprojekteja ja edistämällä kaivosalan kotimaista omistusta.


2012 I lisätalousarvio30 000 000
2011 III lisätalousarvio
2010 tilinpäätös20 000 000