Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2011

12. SEKALAISET TULOTPDF-versio

Selvitysosa:

Osaston tuloarviot vuosina 2009—2011

    v. 2009
tilinpäätös
1000 €
v. 2010
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2011
esitys
1000 €

Muutos 2010—2011
    1000 € %
             
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 5 728 4 130 1 900 - 2 230 - 54
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot 5 728 4 130 1 900 - 2 230 - 54
25. Oikeusministeriön hallinnonala 95 822 80 150 84 200 4 050 5
10. Tuomioistuintulot 43 537 22 000 26 000 4 000 18
20. Ulosottomaksut 52 090 58 000 58 000
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot 195 150 200 50 33
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 9 154 8 756 13 201 4 445 51
98. EU:lta saatavat tulot yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan 9 085 8 656 13 101 4 445 51
99. Sisäasiainministeriön hallinnonalan muut tulot 69 100 100
27. Puolustusministeriön hallinnonala 8 561 2 988 681 - 2 307 - 77
01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot 51 8 8
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista 4 300 18 18
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot 4 209 2 962 655 - 2 307 - 78
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 1 825 341 1 879 434 1 924 620 45 186 2
10. Tullilaitoksen tulot 5 601 6 343 4 502 - 1 841 - 29
11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista 125 756 129 379 130 092 713 1
12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista 34 297 35 285 24 920 - 10 365 - 29
13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista 19 190 19 743 19 852 109 1
(20.) Palvelukeskuksen tulot 253
25. Metallirahatulot 19 337 25 000 25 000
50. Siirto valtion eläkerahastosta 1 426 560 1 472 204 1 533 429 61 225 4
51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset 63 218 79 500 102 900 23 400 29
52. Vakuutusmaksut 23 669 22 460 22 030 - 430 - 2
(87.) Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta 43 685 30 000 - 30 000 - 100
92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot 38 287 46 000 46 000
93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen 2 717 2 400 2 800 400 17
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot 22 771 11 120 13 095 1 975 18
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 496 471 499 574 522 131 22 557 5
70. Opintotukitoiminnan tulot 33 588 32 900 32 300 - 600 - 2
88. Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista 461 297 462 674 485 831 23 157 5
99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot 1 585 4 000 4 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 827 457 895 515 889 774 - 5 741 - 1
01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot 597 659 565 582 559 198 - 6 384 - 1
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 183 667 283 866 285 000 1 134 0
03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 5 666 6 870 8 600 1 730 25
04. EU:lta saatavat muut tulot 1 115 930 100 - 830 - 89
20. Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta 8 271 9 000 8 750 - 250 - 3
31. Lihantarkastuksen toimintatulot 97 141 141
32. Kasvinjalostusmaksut 289 580 580
40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut 2 518 2 300 2 300
41. Tenojoen kalastuslupamaksut 409 560 560
42. Hirvieläinten metsästysmaksut 5 451 4 400 5 400 1 000 23
43. Viehekalastusmaksut 2 784 2 810 2 800 - 10 - 0
44. Kalastuksenhoitomaksut 5 624 6 607 6 217 - 390 - 6
45. Riistanhoitomaksut 8 626 8 582 8 628 46 1
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot 5 280 3 287 1 500 - 1 787 - 54
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 18 758 22 840 7 792 - 15 048 - 66
10. Liikenneviraston tulot 8 084 22 782 7 734 - 15 048 - 66
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot 10 674 58 58
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 253 095 315 327 296 657 - 18 670 - 6
20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot 1 407 1 200 2 530 1 330 111
30. Rahoitusosuus työ- ja elinkeinoministeriön sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluista 188 200 200
31. Palkkaturvamaksujen palautukset 26 362 28 827 28 827
50. Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot 198 918 252 000 237 000 - 15 000 - 6
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot 26 220 33 100 28 100 - 5 000 - 15
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 486 680 477 270 471 735 - 5 535 - 1
02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot 1 103 1 400 960 - 440 - 31
03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot 592 500 500
90. Raha-automaattiyhdistyksen tuotto 407 495 380 995 374 300 - 6 695 - 2
98. Valtionapujen palautukset 77 184 94 200 95 800 1 600 2
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot 305 175 175
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 211 908 245 450 184 650 - 60 800 - 25
(01.) Alueellisten ympäristökeskusten tulot 364
10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista 5 000 14 250 14 650 400 3
20. Siirto valtion asuntorahastosta 204 500 228 000 166 000 - 62 000 - 27
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot 2 045 3 200 4 000 800 25
39. Muut sekalaiset tulot 366 397 247 500 246 100 - 1 400 - 1
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista 206 402 98 000 101 000 3 000 3
02. Verotukseen liittyvät korkotulot 88 552 90 000 90 000
04. Menorästien ja siirrettyjen määrärahojen peruutukset 58 703 54 500 50 000 - 4 500 - 8
07. Valtiolle valtion eläkerahaston ulkopuolella tuloutettavat korvaukset 3 415 2 500 2 600 100 4
10. Muut sekalaiset tulot 9 325 2 500 2 500
  Yhteensä 4 605 372 4 678 934 4 643 441 - 35 493 - 1