Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
       08. Valmisteverot
       10. Muut verot
            03. Autovero
            05. Varainsiirtovero
            06. Arpajaisvero
            07. Ajoneuvovero
            08. Jätevero
     15. Lainat

Talousarvioesitys 2011

10. Muut verotPDF-versio

03. Autovero

Momentille arvioidaan kertyvän 949 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu autoverolakiin (1482/1994). Vuoden 2008 alusta otettiin käyttöön auton hiilidioksidipäästöstä riippuva veroprosentin määräytyminen. Vuoden 2009 huhtikuussa siirrettiin autoverolle kannettava arvonlisävero osaksi autoveroa, jonka jälkeen autoveron määrä on 12,2—48,8 % yleisestä kuluttajahinnasta hiilidioksidipäästön mukaan. Keskimääräinen veroprosentti on ollut noin 20 %. Käytettynä verotettavan auton vero perustuu Suomen markkinoilla olevan vastaavan ajoneuvon arvoon veroprosentin määräytyessä vastaavalla tavalla joko hiilidioksidipäästön tai ajoneuvon massan perusteella. Pakettiautojen verotus vastaa eräin vähäisin poikkeuksin henkilöautojen verotusta.

Autoveron tuoton kehitys riippuu sekä verotettavien ajoneuvojen määrän että keskimääräisen veron kehityksestä. Autoveron tuoton kannalta uusien henkilöautojen myynnin kehityksellä on suurin merkitys. Taloustaantuman seurauksena uusien henkilöautojen myynti putosi 40 % vuonna 2009, mutta myynti on käyntynyt nousuun vuonna 2010 ja nousun arvioidaan jatkuvan edelleen vuonna 2011.

Autoveron veropohjan keskeisten erien arvioitu kehitys
  2009 2010 ennuste 2011 ennuste
  kpl keskim.vero, euroa kpl keskim.vero, euroa kpl keskim.vero, euroa
             
Uudet henkilöautot 80 000 6 557 100 000 7 000 109 000 7 100
Käytetyt henkilöautot 22 500 4 277 24 000 4 800 23 000 4 900
Uudet pakettiautot 7 900 5 981 8 500 5 700 11 500 5 600

Uusien henkilöautojen keskimääräinen hiilidioksidipäästö on kehittynyt vuosina 2007—2010 seuraavassa taulukossa esitetyn mukaisesti. Voidaan olettaa, että autojen teknisestä kehityksestä johtuen keskimääräinen hiilidioksidipäästö alenee edelleen hieman vuonna 2011.

Uusien henkilöautojen keskimääräinen hiilidioksidipäästö (g/km)
  2007 2008 2009 2010
         
Bensiinikäyttöiset 178,9 166,5 157,2 151,0
Dieselkäyttöiset 173,1 159,5 157,5 151,5
Keskimäärin 177,3 163,1 157,3 150,8

Autoveroa arvioitu kertymä eri ajoneuvoryhmistä (milj. euroa)
  2009
tilinpäätös
2010
talousarvio
2011
esitys
       
Uudet henkilöautot 525 700 759
Käytetyt henkilöautot 96 115 105
Uudet pakettiautot 47 48 51
Muut ajoneuvot 32 30 34
Yhteensä 687 850 949

Tuottoarviossa on otettu huomioon taksi- ja invalidiautoille suoritettava veronpalautus, jonka määräksi on arvioitu noin 35 milj. euroa.

Tärkeimmät autoveron kertymän riskit liittyvät verotettavaksi tulevien ajoneuvojen kysyntään ja niiden hiilidioksidipäästöjen kehityksestä riippuvaan veroprosentin muutokseen. Jos uusien henkilöautojen kysyntä poikkeaa ennustetusta 1000 kappaleella, tämä vaikuttaisi verotuottoon noin 7 milj. eurolla. Hiilidioksipäästön keskiarvon yhden gramman muutos vaikuttaisi noin 3—4 milj. eurolla uusista henkilöautoista kertyvän autoveron tuottoon.


2011 talousarvio 949 000 000
2010 talousarvio 850 000 000
2009 tilinpäätös 686 898 654

05. Varainsiirtovero

Momentille arvioidaan kertyvän 480 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu varainsiirtoverolakiin (931/1996). Vero on 4 % kiinteistöjen ja 1,6 % arvopapereiden luovutushinnasta.

Vanhojen asunto-osakkeiden hinnat nousivat vuonna 2009 noin ½ %. Vuonna 2010 hintojen arvioidaan nousevan nopeammin. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä hinnat nousivat noin 11 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tähän vaikutti erityisesti se, että vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä hinnat olivat matalimmillaan koko taantuman aikana. Tuloarviota laadittaessa on käytetty oletusta, että vuonna 2011 asuntojen hintojen nousu olisi 3 %. Vanhojen asunto-osakkeiden kauppojen määrä nousi vuonna 2009 hieman yli 1 %. Vuonna 2010 kauppojen määrän arvioidaan sen sijaan laskevan selvästi edellisen vuoden tasosta mutta vuonna 2011 nousevan selvästi.

Kiinteistökauppojen määrä laski 10 % vuonna 2009 ja hinnat alenivat 1,5 %. Vuoden 2009 loppupuolelta lähtien on kuitenkin näkyvissä merkkejä elpymisestä. Momentin tuloarvio perustuu oletukseen, että vuonna 2010 kiinteistökauppa pysyttelee edellisen vuoden tasolla ja vuonna 2011 kasvaa 2 %.

Varainsiirtoveron tuotosta arvioidaan noin 230 milj. euroa kertyvän kiinteistökaupasta, noin 160 milj. euroa asunto-osakkeiden kaupasta ja 90 milj. euroa muusta arvopaperikaupasta. Varainsiirtoveron tuotto vaihtelee vuosittain huomattavasti johtuen muun muassa veron piiriin kuuluvien yritysjärjestelyjen määrän vaihtelusta samoin kuin asunto- ja kiinteistömarkkinoiden suhdannevaihteluista.

Varainsiirtoveroon kohdistuvia verotukia ovat ensiasunnon ostajien vapautus varainsiirtoverosta ja se, että julkisen kaupankäynnin kohteena olevien arvopaperien kauppa ei kuulu varainsiirtoveron piiriin. Näiden verotukien määrästä ei ole käytettävissä arviota.


2011 talousarvio 480 000 000
2010 talousarvio 400 000 000
2009 tilinpäätös 484 183 210

06. Arpajaisvero

Momentille arvioidaan kertyvän 154 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu arpajaisverolakiin (552/1992). Veron määrä lasketaan rahapanosten ja maksettujen voittojen erotuksesta. Raha-automaatti- ja kasinopeleissä verokanta on 8,25 %, muissa yksinoikeudella toimeenpannuissa Oy Veikkaus Ab:n, Fintoton ja Ahvenanmaan PAF:n rahapeleissä verokanta on 9,5 %.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen arpajaisverolain muuttamisesta. Arpajaisveroprosenttia ehdotetaan korotettavaksi 10 prosenttiin muiden kuin totopelien osalta. Korotuksen arvioidaan lisäävän veron tuottoa noin 16 milj. eurolla.


2011 talousarvio 154 000 000
2010 talousarvio 138 200 000
2009 tilinpäätös 139 411 121

07. Ajoneuvovero

Momentille arvioidaan kertyvän 726 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu ajoneuvoverosta annettuun lakiin (1281/2003). Veron päivää kohden kannettava määrä on perusveron osuus lisättynä käyttövoimaveron osuudella.

Perusveroa kannetaan henkilö- ja pakettiautoista. Perusvero määräytyy vuoden 2011 maaliskuusta alkaen ajoneuvon CO2-päästön perusteella. Jos tästä ei ole merkintää ajoneuvorekisteristä, vero perustuu ajoneuvon suurimpaan sallittuun kokonaismassaan.

Käyttövoimaveroa määrätään ajoneuvolle, jota käytetään muulla voimalla tai polttoaineella kuin moottoribensiinillä. Käyttövoimaveron tarkoituksena on tasata eri polttoaineiden tai käyttövoiman toisistaan poikkeavasta verotuksesta johtuvaa vuoden aikana maksettavaksi tulevaa verojen määrää niissä ajoneuvoryhmissä, joissa on muita kuin bensiinikäyttöisiä ajoneuvoja. Tämä koskee lähinnä henkilöautoja. Nykyisin käyttövoimavero on mitoitettu ottaen huomioon dieselöljyn moottoribensiiniä alempi verotus. Koska käyttövoimavero on kiinteä ja polttoaineverotus taas riippuu ajoneuvokohtaisesta polttoainekulutuksesta ja ajosuoritteesta, verorasituksen tasaus toteutuu tarkasti vain tietyillä keskimääräisyyksiin perustuvilla oletuksilla. Muiden ajoneuvojen kuin henkilöautojen käyttövoimaverolla on lähinnä fiskaaliset tavoitteet.

Tuloarviossa on otettu huomioon vuonna 2009 hyväksytty lainmuutos, jolla otettiin käyttöön hiilidioksidipäästöihin tai massaan perustuvan perusvero paketti- ja matkailuautoille. Sen arvioidaan lisäävän ajoneuvoveron tuottoa vuositasolla noin 60 milj. eurolla.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen energiaverojen korottamisesta ja ajoneuvoverolain muuttamisesta. Dieselpolttoaineen veroa ehdotetaan korotettavaksi ja samalla henkilöautojen käyttövoimaveroa alennettavaksi. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2012 alusta, mutta jo vuoden 2011 aikana kannettavaan ajoneuvoveroon sisältyy tuohon aikaan ulottuvaa veroa. Tämän arvioidaan alentavan vuoden 2011 verokertymää noin 21 milj. eurolla.

Ajoneuvoveron kertymän jakautuminen perusveroon ja käyttövoimaveroon ajoneuvolajeittain (milj. euroa)
  2009
tilinpäätös
2010
talousarvio
2011
esitys
       
Perusvero      
— henkilöautot 293 297 312
— pakettiautot 34 35 81
— kuorma-autot - - -
Käyttövoimavero      
— henkilöautot 215 222 214
— pakettiautot 28 28 29
— kuorma-autot 84 88 90
Yhteensä 654 668 726

Ajoneuvoverotuksen verotuet muodostuvat pääasiassa invalidien vapautuksesta ajoneuvoveron perusverosta ja eräiden ajoneuvoryhmien vapautuksesta ajoneuvoverosta. Näiden verotukien yhteismääräksi arvioidaan 7 milj. euroa. Verosanktioksi voidaan katsoa henkilöautojen ja pakettiautojen käyttövoimavero, jonka määräksi arvioidaan yhteensä 243 milj. euroa.


2011 talousarvio 726 000 000
2010 talousarvio 668 000 000
2009 tilinpäätös 654 405 308

08. Jätevero

Momentille arvioidaan kertyvän 100 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu jäteverolakiin (495/1996). Jäteveron määrä on 30 euroa yleiselle kaatopaikalle toimitetulta jätetonnilta.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen jäteverolain muuttamisesta. Muutoksen yhteydessä eräitä kilpailuun liittyviä ongelmia korjataan, jäteveron veropohjaa laajennetaan ja jäteveroa korotetaan vuoden 2011 alusta alkaen 40 euroon ja vuoden 2013 alusta alkaen 50 euroon jätetonnilta. Muutosten seurauksena verotuoton arvioidaan kasvavan 70 milj. eurolla vuositasolla vuonna 2013, mutta vuonna 2011 verotulon lisäys arvioidaan 50 milj. euroksi.


2011 talousarvio 100 000 000
2010 talousarvio 52 000 000
2009 tilinpäätös 45 349 687