Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
       08. Valmisteverot
            01. Tupakkavero
            04. Alkoholijuomavero
            07. Energiaverot
       10. Muut verot
     15. Lainat

Talousarvioesitys 2011

08. ValmisteverotPDF-versio

01. Tupakkavero

Momentille arvioidaan kertyvän 704 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu lakiin tupakkaverosta (1470/1994). Lain mukaan savukkeista kannetaan yksikköperusteista veroa 17,50 euroa 1 000 kappaletta kohti ja arvoon perustuvaa veroa 52 % vähittäismyyntihinnasta laskettuna. Sikareista ja pikkusikareista vero on 25 % vähittäismyyntihinnasta. Piippu- ja savuketupakasta veroa kannetaan 6,50 euroa kilolta ja lisäksi 48 % vähittäismyyntihinnasta. Savukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupakasta kannetaan veroa niin ikään 6,50 euroa kilolta ja lisäksi 52 % vähittäismyyntihinnasta. Savukepaperista ja muista tupakkaa sisältävistä tuotteista kannetaan lisäksi valmisteveroa, joka on 60 % vähittäismyyntihinnasta.

Tupakkaveroa on korotettu hallitusohjelman mukaisesti terveyspoliittisin perustein vuosina 2009 ja 2010. Veronkorotusten ja muiden tupakan kulutusta vähentävien toimenpiteiden seurauksena tupakan veropohjan ennustetaan supistuvan ½ % vuonna 2011. Samanaikaisesti savukkeiden vähittäismyyntihintojen ennustetaan nousevan hieman.

Tupakkaveron kertymän arvioitu kehitys (milj. euroa)
  2009
tilinpäätös
2010
talousarvio
2011
esitys
       
Savukkeet 614 610 630
Muut tupakkatuotteet 75 72 74
Yhteensä 689 682 704

Tupakkaveroon ei kohdistu verotukia.


2011 talousarvio 704 000 000
2010 talousarvio 682 000 000
2009 tilinpäätös 688 946 735

04. Alkoholijuomavero

Momentille arvioidaan kertyvän 1 290 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu lakiin alkoholi- ja alkoholijuomaverosta (1471/1994). Veron määrä on nykyisin väkevien alkoholijuomien osalta 39,40 euroa litralta laskettuna sataprosenttisena alkoholina. Välituotteiden vero on vastaavasti 27,05 euroa ja viinien vero 25,74 euroa litralta laskettuna sataprosenttisena alkoholina. Oluen vero litrassa sataprosenttista alkoholia on 26 euroa.

Alkoholijuomien kulutusarviot perustuvat valtiovarainministeriön yhteistyössä eri toimijoiden kanssa laatimiin ennusteisiin alkoholin kulutuksesta. Alkoholijuomaveroa on korotettu vuodesta 2008 lähtien kolmesti, jonka seurauksena alkoholin tilastoitu kulutus on laskenut arviolta noin 6 %. Samanaikaisesti kuitenkin matkustajatuonnin määrä on kasvanut noin 10 %, joten alkoholin kokonaiskulutus on laskenut hieman yli 3 %.

Alkoholin verollisen kulutuksen arvioitu kehitys
  2009 2010 2011
       
Alkoholin verollisen kulutuksen muutos, % -3 -2 1

Alkoholijuomaveron verokertymän kehitys (milj. euroa)
  2009
tilinpäätös
2010
talousarvio
2011
esitys
       
Väkevät alkoholijuomat 446 450 435
Olut 484 530 550
Muut 277 293 305
Yhteensä 1 207 1 273 1 290

Alkoholijuomaveron verotuottoa pienentää pienpanimoiden verohuojennus, jonka määrä on noin 1,5 milj. euroa.


2011 talousarvio 1 290 000 000
2010 talousarvio 1 273 000 000
2009 tilinpäätös 1 206 523 429

05. Makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmistevero

Momentille arvioidaan kertyvän 135 000 000 euroa.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta. Esityksen mukaan vuoden 2011 alusta alkaen veronalaiseksi tulevat tullitariffinimikkeillä määritellyt kaakaota sisältämättömät sokerivalmisteet, suklaa ja jäätelö, joista kannetaan veroa 95 senttiä kilogrammalta. Lisäksi virvoitusjuomaveroa ehdotetaan korotettavaksi 4,5 sentistä 7,5 senttiin litralta ja sen veropohja laajenee toistaiseksi verosta vapautettuihin luonnon kivennäisvesiin. Edellä olevan johdosta virvoitusjuomaverolaki (1474/1994) ehdotetaan kumottavaksi. Uuden veron verotuotoksi arvioidaan vuositasolla yhteensä noin 155 milj. euroa eli verotuoton kasvavan 120 milj. euroa. Talousarviovuonna verotuoton arvioidaan kasvavan kuitenkin vähemmän, 100 milj. euroa.

Momentin nimike on muutettu.


2011 talousarvio 135 000 000
2010 talousarvio 35 000 000
2009 tilinpäätös 35 454 403

07. Energiaverot

Momentille arvioidaan kertyvän 3 870 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annettuun lakiin (1472/1994) sekä lakiin sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta (1260/1996).

Energiaverojen tuottoennusteessa hyödynnetään laajasti työ- ja elinkeinoministeriön energiaosastolla laadittavaa energiatasetta. Sen laadinnassa käytetään valtiovarainministeriön ja eri tutkimuslaitosten suhdanne-ennusteita sekä koko kansantalouden tasolla että toimialatasolla.

Energiaverojen veropohjan keskeisten erien arvioitu kehitys (%)
  2009 2010
ennuste
2011
ennuste
       
Bensiinin kulutus -2½ -1 -1
Dieselöljyn kulutus -3½ 0 1
Sähkön kulutus -7½ 0 -2

Verokertymän arvioitu kehitys energiatuotteittain (milj. euroa)
  2009
tilinpäätös
2010
varsinainen
talousarvio
2011
ennuste
       
Moottoribensiini1) 1 435 1 420 1 310
Diesel1) 929 920 970
Sähkö 430 430 920
Muut 355 385 670
Yhteensä 3 149 3 155 3 870

1) Sisältää niitä korvaavat biopolttoaineet

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen energiaverojen korottamisesta ja ajoneuvoverolain muuttamisesta. Energiaveroja korotetaan vuoden 2011 alusta alkaen 750 milj. eurolla tarkoituksena kompensoida työnantajan kansaneläkemaksun poistamisesta aiheutuvia verotuottomenetyksiä. Tämä toteutetaan korottamalla kaikkien energiatuotteiden verotasoja lukuun ottamatta liikenteen polttoaineita. Lisäksi osana polttoaineverotuksen rakennemuutosta ehdotetaan dieselöljyn veron korottamista noin 8 sentillä litralta vuoden 2012 alusta lukien.

Kokonaisuudessaan energiatuotteiden verotasojen korotus
    Nykyinen
verotaso
Ehdotettu
verotaso
1.1.2011
alkaen
       
Bensiini snt/l 62,70 62,70
Dieselöljy snt/l 36,40 36,401)
Kevyt polttoöljy snt/l 8,70 16,05
Raskas polttoöljy snt/kg 6,70 14,48
Sähkö I (kotitaloudet, palveluala jne.) snt/kWh 0,88 1,70
Sähkö II (teollisuus) snt/kWh 0,26 0,70
Kivihiili €/t 50,50 128,10
Maakaasu snt/nm3 2,10 13,72

1) ehdotettu verotaso 1.1.2012 alkaen 44,30 snt/l

Energiaverojen verotukien määrä arvioidaan vuonna 2011 olevan yhteensä noin x milj. euroa. Merkittävimmät verotuet ovat dieselpolttoaineen verokanta, lämmityskäytössä olevan maakaasun verokanta, turpeen verottomuus ja teollisuuden ja kasvihuoneiden sähköverokanta.


2011 talousarvio 3 870 000 000
2010 talousarvio 3 155 000 000
2009 tilinpäätös 3 148 801 440

08. Eräiden juomapakkausten valmistevero

Momentille arvioidaan kertyvän 12 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu lakiin eräiden juomapakkausten valmisteverosta (1037/2004). Alkoholijuomien, virvoitusjuomien, vesien ja eräiden muiden sellaisenaan juotavien juomien eri materiaalista valmistetut juomapakkaukset, lukuun ottamatta nestepakkauskartongista valmistettuja pakkauksia, ovat veronalaisia. Verosta vapaita puolestaan ovat juomapakkaukset, jotka ovat uudelleenkäytettäviä ja kuuluvat panttiin perustuvaan palautusjärjestelmään. Kertakäyttöisten, hyväksyttyyn palautusjärjestelmään kuulumattomien juomapakkausten vero on 51 senttiä litralta. Veronalaisten pakkausten määrän oletetaan säilyvän vuonna 2011 lähes vuoden 2010 tasolla.


2011 talousarvio 12 000 000
2010 talousarvio 12 000 000
2009 tilinpäätös 11 912 032