Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
            01. Arvonlisävero
            03. Apteekkimaksut
       08. Valmisteverot
       10. Muut verot
     15. Lainat

Talousarvioesitys 2011

04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksutPDF-versio

01. Arvonlisävero

Momentille arvioidaan kertyvän 14 191 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu arvonlisäverolakiin (1501/1993). Veron määrä on pääsääntöisesti 23 prosenttia veron perusteesta. Vähittäiskaupassa myytävien elintarvikkeiden ja ravintoloiden ruokamyynnin vero on 13 %. Lääkkeiden, kirjojen, elokuvien, liikunta- ja majoituspalvelujen, yleisradion lupamaksutulojen, henkilökuljetusten sekä kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien pääsymaksujen vero on 9 %.

Merkittävimmän osan arvonlisäverotuksen veropohjasta muodostaa yksityinen kulutus, josta kertyy yli 60 % arvonlisäveron tuotosta. Yksityisen kulutuksen kasvu nopeutuu vuonna 2011 yli 4 prosenttiin. Kulutuksen kasvua tukee kotitalouksien luottamuksen myönteinen kehitys ja työllisyyden kääntyminen nousuun. Arvonlisäveroa kertyy myös julkisen sektorin välituotekäytöstä, jonka arvioidaan kasvavan sekä vuonna 2010 että 2011 noin 5 %. Arvonlisäveroa kertyy lisäksi mm. kotitalouksia palvelevien voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen välituotekäytöstä ja investoinneista.

Arvonlisäveron veropohjan keskeiset erät ja niiden muutos, %
  2009 2010 2011
       
Yksityinen kulutus -3,8 1,0 6,2
Julkisyhteisöjen toiminnan välituotekäyttö 4,1 4,9 5,6
Julkisyhteisöjen toiminnan investoinnit 2,1 2,6 0,4

Arvonlisäveron kertymä koostuu verohallinnon ja tullilaitoksen kantamista arvonlisäveroista sekä muiden valtion tilivirastojen suoraan arvonlisäveromomentille kirjaamista määristä. Tullilaitos kantaa arvonlisäveroa Euroopan unionin ulkopuolisesta tuonnista. Kertymästä vähennettävät arvonlisäveronpalautukset koostuvat arvonlisäverovelvollisille hakemusten ja muutosten johdosta palautetuista veroista. Varsinaisen veron lisäksi palautuksiin sisältyy kunnille palautettu arvonlisävero.

Arvonlisäveron kertymät (mrd. euroa)
  2009 2010 2011
       
Verohallinnon bruttokertymä +19,2 +20,2 +21,2
Tullilaitoksen nettokertymä +2,5 +2,7 +2,9
Arvonlisäverokertymä muista valtion tilivirastoista +0,1 +0,1 +0,1
Verohallinnon maksamat palautukset -8,5 -9,6 -10,0
Arvonlisäverokertymä yhteensä 13,3 13,4 14,2

Tuloarviossa on otettu huomioon arvonlisäverokantojen korotus prosenttiyksiköllä sekä ravintolaruoan arvonlisäverokannan alennus 22 prosentista 13 prosenttiin 1.7.2010 lukien. Näiden arvioidaan nettomääräisesti lisäävän verotuottoa 300 milj. eurolla vuonna 2011 vuoteen 2010 verrattuna.

Tuloarviossa on otettu huomioon päästöoikeuksien ja rakennusalan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta koskeva laki. Rakennusalan käännetty verovelvollisuus tulee voimaan vuoden 2011 huhtikuun alusta. Sen arvioidaan lisäävän verotuottoa 50 milj. eurolla vuonna 2011 ja vuositasolla noin 100 milj. eurolla.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen arvonlisäverolain muuttamisesta. Esityksen mukaan työvaltaisten palvelualojen alennettua arvonlisäverokokeilua jatkettaisiin vuonna 2011. Suomi on osallistunut työvaltaisten palvelujen arvonlisäverotuksen alentamiskokeiluun parturi- ja kampaamopalvelujen sekä pienten korjauspalveluiden osalta (polkupyöriin, kenkiin, nahkatavaroihin, vaatteisiin ja liinavaatteisiin kohdistuvat korjauspalvelut). Arvonlisäverolakia on väliaikaisesti muutettu vuoden 2007 alusta vuoden 2010 loppuun siten, että näihin edellä mainittuihin palveluihin sovelletaan alennettua 8 %:n arvonlisäverokantaa, heinäkuun 2010 alusta 9 %:n verokantaa. Työvaltaisten palvelualojen alennetun arvonlisäverokokeilun jatkamisen arvioidaan vähentävän arvonlisäveron tuottoa vuositasolla noin 81 milj. eurolla.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen talousarvioesitykseen liittyvän esityksen arvonlisäverolain muuttamisesta. Esityksen mukaan osa postitoiminnasta vapautettaisiin arvonlisäverosta unionin oikeuden edellyttämällä tavalla. Verottomuus koskisi postilainsäädännössä tarkoitettua postin yleispalvelua. Muutos tulisi voimaan vuoden 2011 aikana samanaikaisesti parhaillaan valmisteltavina olevien postilainsäädännön muutosten kanssa. Ehdotetun muutoksen arvioidaan pienentävän valtion verotuloja vuositasolla noin 9 milj. euroa.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen arvonlisäverolain muuttamisesta. Esityksen mukaan kiinteistöhallintapalvelujen verottomuuden alarajaa nostettaisiin vuoden 2011 alusta ansiotasoindeksin nousun johdosta 35 000 eurosta 50 000 euroon. Rajan korottamisen 50 000 euroon arvioidaan vähentävän arvonlisäveron tuottoa vuositasolla noin 5 milj. eurolla.

Arvonlisäveroennusteen perustuessa ennusteeseen yleisestä talouskehityksestä, arvolisäveroennusteen ennusteriski riippuu pitkälti siitä, miten talouskehitys toteutuu suhteessa ennustettuun. Yksityisen kulutuksen tapauksessa merkittävin riski liittyy kotitalouksien kulutushalukkuuteen. Taantuman aikana kotitalouksien säästäminen lisääntyi tuntuvasti. Taloustilanteen kohentuessa säästämisaste kääntyy laskuun mutta jää edelleen keskimääräistä korkeammalle tasolle muodostaen siten positiivisen riskin arvonlisäveron tuoton kannalta.

Tuottoennusteessa on otettu huomioon arvolisäveron verotuet, jotka muodostuvat alennetuista verokannoista ja nollaverokannasta. Ennuste sisältää myös eräät verosanktiot, jotka johtuvat normijärjestelmästä poikkeavista positiivisista verokannoista. Verotuen määräksi arvioidaan vuoden 2011 tasossa yhteensä 2,7 mrd. euroa.


2011 talousarvio 14 191 000 000
2010 I lisätalousarvio 773 000 000
2010 talousarvio 12 613 000 000
2009 tilinpäätös 13 315 890 692

02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero

Momentille arvioidaan kertyvän 638 000 000 euroa.

Selvitysosa:Eräisiin vakuutuspalveluihin kohdistuu erityinen vakuutusmaksuvero (laki 664/1966). Vakuutusmaksuvero on tarkoitettu ensivaiheessa vakuutuslaitosten kannettavaksi ja siirrettäväksi vakuutuksenottajien rasitukseksi. Vakuutusmaksuvero täydentää arvonlisäveroa, koska arvonlisäverotuksessa vakuutuspalvelut on jätetty verotuksen ulkopuolelle. Vakuutusmaksuveron verokanta on seurannut yleisen arvonlisäverokannan kehitystä. Vakuutusmaksuvero on 23 % vakuutusmaksuista, joihin vero ei sisälly.

Tuloarviossa on otettu huomioon vakuutusmaksuveron korottaminen 1.7.2010 lukien, minkä arvioidaan lisäävän verotuottoa 18 milj. eurolla vuonna 2011 vuoteen 2010 verrattuna.


2011 talousarvio 638 000 000
2010 talousarvio 594 000 000
2009 tilinpäätös 557 354 661

03. Apteekkimaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 138 000 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot ovat apteekkimaksusta annetun lain (148/1946) mukaisia maksuja.

Apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n taulukkoa on tarkoitus tarkistaa siten, että tarkistus perustuu toteutuneeseen kokonaisliikevaihdon muutokseen vuodesta 2008 vuoteen 2009. Tarkistettua apteekkimaksutaulukkoa sovelletaan ensimmäisen kerran apteekkimaksuun, joka määrätään vuoden 2010 liikevaihdon perusteella.


2011 talousarvio 138 000 000
2010 talousarvio 134 000 000
2009 tilinpäätös 128 030 055