Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2011

63. MetsähallitusPDF-versio

1. Peruspääoman muutokset

Metsähallituksen peruspääomaa voidaan alentaa 6,1 milj. eurolla, johon sisältyy lisäyksiä 0,7 milj. eurolla ja vähennyksiä 6,8 milj. eurolla kun liiketoiminnan omaisuutta siirretään julkisten hallintotehtävien taseeseen. Muutoksen jälkeen peruspääoma on 2 549,1 milj. euroa.

2. Liiketoiminnan keskeiset palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet

Metsähallitus ottaa huomioon liiketoimintaa harjoittaessaan yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet kuten luonnon monimuotoisuuden, virkistyskäytön sekä porotalouden ja saamelaiskulttuurin vaatimukset.

Metsähallituksen osakeyhtiömuotoisten tytäryhtiöiden toiminta saatetaan kannattavaksi tai toiminnasta luovutaan.

Metsähallitus voi avustaa Suomen Metsäsäätiötä vuonna 2011 enintään 0,2 milj. eurolla.

3. Liiketoiminnan investointien ja investointisitoumusten enimmäismäärä

Metsähallituksen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2011 enintään 30 milj. euroa. Lisäksi Metsähallitus saa tehdä vuonna 2011 investointeja koskevia sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja seuraavina vuosina enintään 34 milj. euroa.

4. Liiketoiminnan lainanoton enimmäismäärä

Metsähallitus oikeutetaan ottamaan liiketoimintaansa varten valtion liikelaitoksista annetun lain (1185/2002) 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua lainaa enintään 69 milj. euroa.

5. Liiketoiminnan takausvaltuudet

Metsähallitus saa myöntää takauksia samaan liikelaitoskonserniin kuuluvien osakeyhtiömuotoisten tytäryritysten lainojen vakuudeksi enintään 15 milj. euron arvosta.

6. Liiketoiminnan vakuuksien enimmäismäärä

Metsähallitus saa antaa toimintaansa varten tarvittavia vakuuksia ulkopuolisille enintään 0,5 milj. euron arvosta.

Selvitysosa:

Liiketoiminta

Peruspääoma kasvaa 0,7 milj. eurolla hallinnansiirtojen, valtionperintöjen ja muiden vastaavien muutosten takia ja vähenee 6,8 milj. eurolla kun liiketoiminnan omaisuutta siirretään julkisten hallintotehtävien taseeseen maankäytön muutosten nettovaikutuksena.

Metsähallituksen liiketoiminnan toimialana ovat metsätalous ja muu luonnonvarojen käyttö. Liiketoimintaa harjoitetaan metsähallituslaissa säädettyjen yhteiskunnallisten velvoitteiden (luonnon monimuotoisuuden, virkistyskäytön, porotalouden, saamelaiskulttuurin ja työllisyyden edistäminen) asettamissa puitteissa. Yhteiskunnallisten velvoitteiden huomioon ottamisesta aiheutuu vuonna 2011 arviolta 44 milj. euron laskennallinen kulurasite Metsähallituksen liiketoiminnalle. Metsätaloutta on rajoitettu 632 000 tuottovaateen alaisella metsämaahehtaarilla. Velvoitteiden huomioon ottamisen tasosta päätetään tarkemmin maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä Metsähallituksen liiketoiminnan tavoitteista vuodelle 2011.

Ottaen huomioon eduskunnan hyväksymät vuoden 2011 palvelu- ja muut toimintatavoitteet, maa- ja metsätalousministeriö on alustavasti asettanut Metsähallituksen liiketoiminnan vuoden 2011 tulostavoitteeksi (tilikauden tulos) 88,2 milj. euroa ja liiketoimintakonsernille 89,3 milj. euroa. Alustavana tavoitteena on, että vuoden 2011 voitosta tuloutetaan vuonna 2012 valtiolle 83,8 milj. euroa. Tavoite vastaa 3,6 prosentin tuottoa Metsähallituksen liiketoimintaan sijoitetulle pääomalle. Vuotuisesta voitosta verojen jälkeen tuloutetaan valtiolle 95 %. Yhteismetsätuotot tuloutetaan kokonaan valtiolle.

Metsähallituksen hallituksen asettama alustava liiketoiminnan liikevaihtotavoite on 300,1 milj. euroa ja liiketoimintakonsernin 343,3 milj. euroa.

Metsähallitus tekee liiketoiminnan investointeja alustavan investointisuunnitelman mukaan 30,0 milj. eurolla. Merkittävimmät investointikohteet ovat kiinteistörakenteen parantamiseen liittyvät maa- ja vesialuehankinnat sekä tie-, maa- ja vesirakennushankkeet. Puolustusvoimien tarpeisiin on tarkoitus hankkia alueita noin 3,4 milj. eurolla.

Metsähallituksen rooli tuulivoimatuotannossa on Metsähallituksen hallinnassa olevien valtion omistamien alueiden varaaminen ja jalostaminen tuulivoimatoimintaan sopiviksi, aktiivinen hankekehitys ja alueiden vuokraus kilpailutukseen perustuen. Metsähallitus ei hanki osakkuuksia tuulivoimatuotantoa harjoittavista yhtiöistä.

Alustavan suunnitelman mukaan Metsähallitus antaa takauksen tytäryhtiöidensä 15 milj. euron lainojen vakuudeksi. Metsähallitus voi joutua liiketoiminnassaan antamaan vakuuksia ulkopuolisille, esimerkiksi pankkitakauksia kunnille erilaisten velvoitteiden kattamiseksi.

Metsähallituksen liiketoiminnan tunnuslukutaulukko
  2009 toteutuma 2010 ennakoitu 2011 arvio
  Liikelaitos Konserni Liikelaitos Konserni Liikelaitos Konserni
             
Liikevaihto, milj. € 252,7 289,8 275,9 311,8 300,1 343,3
— muutos, %     9,2 7,6 8,8 10,1
Käyttökate, % 29 24 29 27 33 30
Liikevoitto/tappio, milj. € 67,6 61,9 77,7 80,0 96,9 99,3
Tilikauden tulos, milj. € 59,7 57,7 71,5 72,8 88,2 89,3
— liikevaihdosta, % 24 20 26 23 29 26
— peruspääomasta, % 2,3 2,3 2,8 2,9 3,5 3,5
Tuloutus valtion talousarvioon, milj. €1) 71,0   85,9   67,9  
Sijoitetun pääoman tuotto, % 2,5 2,3 2,9 2,9 3,6 3,6
Investoinnit liikevaihdosta, % 6 5 9 9 10 9
Omavaraisuusaste, % 99 98 99 97 98 97
Taseen loppusumma, milj. € 2 695 2 711 2 713 2 732 2 728 2 738
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (htv) 1 228 1 406 1 210 1 388 1 200 1 378

1) Tuloutus edelliseltä vuodelta, kuluvan vuoden tuloutustavoite sekä talousarvioesityksen mukainen tuloutustavoite.

Liikelaitoksen tuloutus ja rahoitus momenteittain (milj. euroa)
  2009
toteutuma
2010
ennakoitu
2011
esitys
       
Liikelaitoksen tuloutus tulomomenteille      
12.28.99 Takausmaksut - - -
13.05.01 Voiton tuloutus 71,000 85,884 67,926
Yhteensä 71,000 85,884 67,926
       
Julkisten hallintotehtävien määräraharahoitus      
30.63.50 Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät 6,502 6,213 5,663
MMM:n hallinnonala yhteensä 6,502 6,213 5,663
       
35.10.52 Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät 24,825 26,291 25,367
35.10.63 Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot1) 3,500 - -
YM:n hallinnonala yhteensä 28,325 26,291 25,367
       
Yhteensä (MMM ja YM) 34,827 32,504 31,030

1) Metsähallituksen osuus.

Julkiset hallintotehtävät

Metsähallituksesta annetun lain (1378/2004) 6 §:n mukaisten julkisten hallintotehtävien palvelu- ja toimintatavoitteet sekä niiden rahoitus esitetään tarkemmin maa- ja metsätalousministeriön toimialan osalta momentilla 30.63.50 ja ympäristöministeriön toimialan osalta momentilla 35.10.52.

Julkisten hallintotehtävien rahoitus ja menorakenne (1 000 euroa, sisältää koko toiminnan, myös ympäristöministeriön toimialaan liittyvän osuuden)
  2009
toteutuma
2010
ennakoitu
2011
esitys
       
Rahoitus1)      
Maa- ja metsätalousministeriö (30.63.50) 7 623 7 423 5 663
Ympäristöministeriö (35.10.52) 25 969 26 291 25 367
Ympäristöministeriö (35.10.63) 4 859 300 -
Muiden ministeriöiden rahoitus 2 607 2 600 2 600
Muu rahoitus valtion talousarviosta 508 800 1 000
Euroopan unionin rahoitus 1 226 2 500 2 700
Tulorahoituksella maksetut menot 7 693 7 000 7 300
Muu rahoitus 896 700 900
Yhteensä 51 381 47 614 45 530
       
Menot      
Palkkausmenot 21 570 21 250 21 204
Muut kulutusmenot 24 546 24 564 22 976
Maa-aluehankinnat 4 302 300 -
Muut investoinnit 963 1 500 1 350
Yhteensä 51 381 47 614 45 530

1) Rahoituseriin 2009 ja 2010 sisältyvät myös edellisiltä vuosilta siirtyneet erät.

Julkisten hallintotehtävien kehitystä kuvaava tunnuslukutaulukko
  2009
toteutuma
2010
ennakoitu
2011
esitys
       
Tuotot (1 000 euroa)      
Maksullinen toiminta 7 898 7 000 7 300
Muut tuotot 1 947 3 000 3 600
Tuotot yhteensä 9 845 10 000 10 900
       
Kulut (1 000 euroa)      
Henkilöstökulut 21 827 21 250 21 204
Muut kulut 27 818 26 364 24 326
Kulut yhteensä 49 645 47 614 45 530
Valtion talousarviosta saatu rahoitus 36 851 37 614 34 630
       
Henkilöstömäärä (htv) 513 506 500
— josta virkamiehiä (htv) 60 62 62

50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 5 663 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Metsähallitusta koskevan lain 6 §:n mukaisten Metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä maa- ja metsätalousministeriön toimialalla aiheutuvien menojen maksamiseen

2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Lisäksi Metsähallitus saa käyttää edellä 1) kohdassa mainittuihin julkisiin hallintotehtäviin Metsähallitukselle kertyvät ne julkisten hallintotehtävien tulot, jotka kuuluvat maa- ja metsätalousministeriön toimialaan.

Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville maa- ja metsätalousministeriön toimialan osalta seuraavat alustavat tulostavoitteet:

  • asiakastyytyväisyys säilyy hyvänä
  • tarjotaan mahdollisimman laajalti kansalaisille metsästys- ja kalastusmahdollisuuksia ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla ja
  • parannetaan luontomatkailun ja virkistyskäytön kannalta tärkeiden retkeilyyn ja virkistykseen tarkoitettujen alueiden palveluvarustusta, opastusta ja kulutuskestävyyttä.

Näistä Metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä arvioidaan Metsähallitukselle kertyvän tuloja arviolta 4 750 000 euroa.

Määrälliset ja laadulliset tavoitteet Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville
  2009
toteutuma
2010
ennakoitu
2011
esitys
       
Luonnon virkistyskäyttö      
Virkistyspalvelujen asiakastyytyväisyys (asteikko 1—5) 4,2 >=4 >=4
Valtion retkeilyalueiden käynnit 343 000 350 000 350 000
Luontokeskusten ja muiden asiakaspisteiden käynnit (kpl) 866 000 860 000 855 000
       
Eräasiat      
Suurpedot.fi-verkkopalvelun käynnit 207 124 280 000 280 000
Metsästysluvat (kpl) 31 909 36 000 38 000
Kalastusluvat (kpl) 77 522 90 000 90 000
Metsästys- ja kalastusalueiden vuokrasopimusten määrä 2 269 3 500 3 500
Lupametsästäjien asiakastyytyväisyys (asteikko 1—5) 3,5 3,6 3,6

Määrärahan arvioitu käyttö euroa
   
Luonnon virkistyskäyttö 3 908 000
Eräasiat 1 444 000
Muut tehtävät 311 000
Yhteensä 5 663 000

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon 360 000 euron siirto momentille 30.40.52 saimaannorpan suojeluun liittyvistä vesialueiden omistajille maksettavista sopimuspalkkioista aiheutuvina menoina.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Siirto momentille 30.40.52 -360
Palkkausten tarkistukset 38
Tuottavuustoimenpiteet -98
Muu muutos yhteensä -130
Yhteensä -550


2011 talousarvio 5 663 000
2010 III lisätalousarvio 21 000
2010 talousarvio 6 213 000
2009 tilinpäätös 6 502 000