Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       20. Maatalous
       50. Vesitalous
       60. Metsätalous
            43. Eräät korvaukset
       63. Metsähallitus

Talousarvioesitys 2011

44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen(arviomääräraha)

Momentille myönnetään 72 780 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain (1094/1996) ja kestävän metsätalouden rahoituslain (544/2007) mukaisen tuen maksamiseen puuntuotantoa ja energiapuun käyttöä edistäviin toimenpiteisiin

2) kokeilu- ja selvitystoiminnan valtionapuihin ja kulutusmenoihin.

Valtuus

Vuonna 2011 saa tehdä edellä mainitun lain mukaisia tukipäätöksiä enintään 74 410 000 eurolla.

Selvitysosa:Määrärahan mitoituksessa on huomioitu Kansallinen metsäohjelma 2015:ssa ja pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategiassa asetettujen metsänhoito- ja perusparannustyötavoitteiden sekä puuperäisen energian lisäämistavoitteet. Tarkoituksena on, että kestävän metsätalouden rahoituslaki (544/2007) saatetaan voimaan vuoden 2011 aikana.

Yksityismetsien puuntuotannon kestävyyden turvaamiseksi rahoitettaviin töihin esitetään otettavaksi valtion tukea (30.60.44) ja lainaa (30.60.83) yhteensä 72,830 milj. euroa. Lisäksi käytettävissä on 0,1 milj. euroa aiemmilta vuosilta siirtyneitä lainavaroja. Nuoren metsän hoitotyöt ovat edelleen merkittävin rahoituskohde. Energiapuun korjuuseen arvioidaan käytettävän määrärahasta noin 11,0 milj. euroa ja energiapuun haketukseen 2 milj. euroa.

Valtion rahoituksen puuntuotannon kestävyyden turvaamistöihin (momentit 30.60.44 ja 30.60.83) arvioitu jakautuminen työlajeittain
Työlajiryhmät 2010
Arvio
käytöstä
milj. €
2010
Arvio
työvoimasta
htv
2011
Käytettävissä olevat varat
milj. €
2011
Työvoima
htv
         
Nuoren metsän hoito ja energiapuu 33,9 2 350 34,0 2 460
Metsänuudistaminen ja muut metsänhoidolliset työt 12,0 350 12,0 350
Metsäteiden tekeminen ja kunnostusojitus 10,5 300 10,9 300
Suunnittelu, toteutusselvitykset, kehittäminen yms. 16,0 300 16,0 300
Yhteensä 72,41) 3 300 72,91) 3 410

1) Sisältää 0,1 milj. euroa aikaisemmilta vuosilta siirtyneitä lainavaroja.

Myöntämisvaltuudesta valtiolle aiheutuvat menot (milj. euroa)
  2011 2012 2013 2014 2015— Yhteensä
vuodesta
2011 lähtien
             
Ennen vuotta 2011 tehdyt sitoumukset 23,50 11,92 4,77 2,27 1,00 43,46
Vuoden 2011 sitoumukset 47,28 14,00 7,00 4,00 2,13 74,41
Yhteensä 70,78 25,92 11,77 6,27 3,13 117,87


2011 talousarvio 72 780 000
2010 talousarvio 72 280 000
2009 tilinpäätös 79 470 229