Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       20. Maatalous
       50. Vesitalous
       60. Metsätalous
            43. Eräät korvaukset
       63. Metsähallitus

Talousarvioesitys 2011

42. Valtionapu metsätalouden edistämis- ja valvontaorganisaatioille (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 48 505 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) metsäkeskuksille ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiolle metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain (1474/1995) perusteella aiheutuviin menoihin

2) muuna julkisena rahoitusosuutena EU-hankkeissa.

Metsäkeskusten osuus määrärahasta määräytyy metsäkeskuskohtaisesti alueellista työmäärää sekä toiminnan laajuutta kuvaavien tekijöiden perusteella, joita ovat muun muassa metsäkeskuksen toiminta-alueen metsämaan pinta-ala, hakkuumäärä ja metsälöiden lukumäärä, viranomaistoiminnan ilmoitusten ja päätösten määrä, alueellisen metsävaratiedon keruun pinta-ala ja tiedon kattavuus sekä neuvottujen metsänomistajien määrä. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion osuus määrärahasta määräytyy metsäkeskuksille toteutettavan kehittämisohjelman sekä maa- ja metsätalousministeriölle tuotettavien palvelujen laajuuden perusteella.

Selvitysosa:Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon vähennyksenä 500 000 euroa metsäkeskusten sähköisen asioinnin kehittämishankkeen rahoitukseen ja 489 000 euroa tuottavuusohjelman perusteella sekä lisäyksenä 1 000 000 euroa KMO:n ja METSOn toteuttamiseen ja 465 000 euroa vuonna 2010 hyväksytyn työehtosopimuksen johdosta.

Metsäkeskukset ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio hoitavat metsien kestävää hoitoa ja käyttöä, niiden monimuotoisuuden säilyttämistä sekä metsätalouden muuta edistämistä koskevia tehtäviä. Metsäkeskusten toiminnan tärkein kohderyhmä ovat yksityismetsänomistajat, jotka omistavat 440 000 metsälöä, joiden yhteispinta-ala on 12,1 milj. hehtaaria (noin 60 % Suomen metsämaa-alasta). Metsäkeskukset valvovat metsätaloutta koskevien lakien noudattamista ja hoitavat muut niille säädetyt viranomaistehtävät. Metsäkeskusten viranomaistehtäviä ovat muun muassa kestävän metsätalouden rahoituksesta annetussa laissa (1094/1996) säädetyt rahoituspäätökset (noin 50 000 vuodessa, hankkeista vähintään 4,5 % tarkastetaan myös maastossa), metsälain (1093/1996) valvontaan liittyvät metsänkäyttöilmoitusten tarkastukset (noin 100 000 vuodessa, joista vähintään 3 % tarkastetaan myös maastossa) sekä riistavahinkolain (105/2009) nojalla korvattavien hirvieläinvahinkojen maastoarviointi metsätalouden osalta.

Valtion tuottavuusohjelman toteuttamiseksi metsäkeskukset ja kehittämiskeskus uudistavat organisaationsa ja tehostavat toimintaansa muun muassa sähköistä asiointia kehittämällä. Tavoitteena on, että työn tuottavuuden paraneminen vähentää henkilöstötarvetta 39 henkilötyövuotta vuonna 2011. Määrärahasta käytetään vähintään 1 milj. euroa tuottavuusohjelman mukaiseen palveluiden hankintaan.

Metsätaloudelle pääluokan selvitysosassa asetettujen yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteuttamiseksi maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2011 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti metsäkeskusten valtionavulla rahoitettavalle toiminnalle (valtionavustustoiminta) seuraavat tavoitteet:

Metsäkeskusten tulostavoitteet
  2009
toteutuma
2010
tulostavoite
2011
tulostavoite
       
1. Taloudellisuustavoitteet      
Metsälain valvontakustannukset metsänkäyttöilmoitusta kohden, € 63 alle 65 alle 65
Rahoituslain valvontakustannukset rahoituspäätöstä kohden, € 107 alle 110 alle 110
Alueellisen metsävaratiedon ylläpitokustannukset, €/ha 18 alle 18 alle 18
2. Suoritetavoitteet      
Alueellisen metsävaratiedon keruutavoite, ha 936 000 950 000 910 000
Henkilökohtaisen neuvonnan määrä, henkilöä 36 000 42 000 38 000
3. Laatutavoitteet      
Hyvän metsänhoidon suositusten mukaisten taimikoiden osuus perustetuista taimikoista, % 73 85 85
Nuoren metsän hoidossa metsänhoidollisesti hyvien hankkeiden osuus pinta-alasta, % 90 vähintään 90 vähintään 90
Päätös nuoren metsän hoitohankkeista, viikkoa vireille tulosta alle 4 enintään 4 enintään 4
Tilakohtaisten metsäsuunnitelmien peittotavoite, % metsien pinta-alasta 42 46 45

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion valtionavustustoiminnan tavoitteena on tuottaa metsäkeskuksille sellaisia metsätaloudellisia kehittämis- ja asiantuntijapalveluja, jotka tukevat metsälainsäädännön, kansallisen metsäohjelman ja Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman tavoitteiden saavuttamista sekä metsäkeskusten toiminnan yhtenäistämistä ja tehostamista. Lisäksi Tapio tuottaa palveluita maa- ja metsätalousministeriölle.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2011 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion valtionavustustoiminnalle seuraavat tavoitteet:

1) Tapio toteuttaa metsäkeskusten kehittämisohjelmaa, jossa on seuraavat strategiset painotukset:

  • metsäkeskusten yhteisen toimintajärjestelmän koordinointi
  • metsäkeskusten ja Tapion hallinnon ja tukipalveluiden kehittäminen ottaen huomioon aluehallinnon uudistamisen
  • alueellisen metsävaratiedon tuottaminen ja sen keruujärjestelmän uudistaminen sekä
  • sähköisen asioinnin kehittäminen.

2) Tapio laatii metsäkeskusten kehittämisohjelman seuraavalle vuodelle yhdessä sovitun prosessin mukaisesti.

3) Tapio tuottaa maa- ja metsätalousministeriölle seuraavia palveluita:

  • työryhmä- ja asiantuntijapalvelut (mm. METSO, KMO)
  • tutkimuksen käytäntöönviennin tehostaminen
  • kielilain soveltamiseen liittyvät palvelut sekä
  • tilastot.
Metsäkeskusten ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion valtionavusteisen toiminnan kustannusten (milj. euroa) ja henkilötyövuosien (htv) arvioitu jakautuminen tulosalueille
  2010 2011
  kustannukset htv kustannukset htv
         
Valvonta- ja tarkastustoiminta 16,1 226 16,1 218
Alueellinen metsävaratieto 18,7 262 18,5 252
Neuvonta, koulutus ja tiedotus 10,4 134 10,0 120
Muu toiminta 8,3 118 8,2 111
Yhteensä 53,5 740 52,8 701


2011 talousarvio 48 505 000
2010 III lisätalousarvio 210 000
2010 talousarvio 49 029 000
2009 tilinpäätös 47 668 000