Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       20. Maatalous
       50. Vesitalous
       60. Metsätalous
       63. Metsähallitus

Talousarvioesitys 2011

40. Kala-, riista- ja porotalousPDF-versio

Selvitysosa:Tässä luvussa on budjetoitu Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen ja kala-, riista- ja porotalouden ohjaamiseen tarvittavat menot. Luvussa budjetoitujen määrärahojen määrä on noin 63 milj. euroa, mitä vastaavasti valtiolle arvioidaan kertyvän tuloja noin 35 milj. euroa. Suurimmat tuloerät ovat EU-tulot, hirvieläinten metsästysmaksu- sekä riistanhoitomaksu- ja kalastuksenhoitomaksukertymät.

Toimintaympäristö

Kala- ja riistakantojen arvioidaan säilyvän elinvoimaisina. Porotalouden kannattavuutta parantaa porotaloustuotteiden arvioitu suotuisa hintakehitys, toisaalta sitä heikentää ja rakenteellista kehitystä rajoittaa tuotantokustannustason nousu. Vuosille 2007—2013 hyväksytty elinkeinokalatalouden toimintaohjelma tukee elinkeinokalatalouden kannattavuuden parantamista. Vapaa-ajan kalastajien ja metsästäjien lukumäärät ovat edelleen suhteellisen korkealla tasolla.

Hallitus antaa esityksen laiksi riistanhoitoyhdistyksistä ja Suomen riistakeskuksesta. Nykyinen Metsästäjäin keskusjärjestö ja 15 riistanhoitopiiriä on tarkoitus yhdistää Suomen riistakeskukseksi 1.1.2011. Tavoitteena on, että nykyiset riistanhoitoyhdistykset jatkaisivat toimintaansa toiminta-alueillaan. Sen sijaan Metsästäjäin keskusjärjestön ja riistanhoitopiirien tilalle perustettaisiin Suomen riistakeskus valtakunnalliseksi riistatalouden kehittämis- ja asiantuntijakeskukseksi. Tavoitteena on purkaa hallinnon päällekkäisyyksiä ja tehostaa toimintaa sekä vahvistaa asiakaslähtöisyyttä ja asiakkuuksien hallintaa sekä toiminnan strategialähtöisyyttä.

Keskeisten toimenpiteiden vaikuttavuustavoitteet

Kalatalous

Elinkeinokalataloutta ohjataan EU:n yhteisen kalastuspolitiikan mukaisesti, jonka tavoitteena on kalavarojen kestävä hyödyntäminen. Keinoihin kuuluvat kalastuksen sääntely- ja valvontatoimenpiteet sekä elinkeinokalatalouden toimintaohjelman toteuttaminen. Toimenpiteillä pyritään kalakantojen vakauden lisäksi turvaamaan kalaraaka-aineen ympärivuotinen tarjonta jalostukseen ja kulutukseen. Suomen keskeisten kalakantojen kiintiöt pyritään asettamaan tieteellisen neuvonannon perusteella siten, että kalakantojen kestävä käyttö ja kalastuksen jatkuvuus varmistetaan. Vuosia 2007—2013 koskevaa elinkeinokalatalouden kansallista strategiasuunnitelmaa ja toimintaohjelmaa toteutetaan elinkeinokalatalouden toimintaedellytyksien, alan kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Vesiviljelyä edistetään kansallisen vesiviljelyohjelman mukaisesti. Hylkeiden kalastukselle aiheuttamien vahinkojen vähentämiseksi tuetaan hylkeenkestäviä pyydyksiä ja maksetaan hyljesietopalkkioita.

Kalavarojen käytön ja hoidon ohjaamisella luodaan edellytykset kiinnostavien ja monipuolisten kalastusmahdollisuuksien tuottamiselle. Vapaa-ajan kalastusta säädellään kalakantojen tutkimus- ja seurantatietojen perusteella. Kalavarojen käyttö perustuu käyttö- ja hoitosuunnitelmiin. Vapaa-ajan kalataloudessa edistetään kestävään kalavarojen käyttöön perustuvien, asiakaslähtöisten ja innovatiivisten kalastuspalveluiden kehittämistä.

Kalakantojen hoidossa huolehditaan monimuotoisuuden säilyttämisestä ja heikentyneiden kantojen vahvistamisesta. Kalakantojen tilan seurantaa on kehitetty ja seurantatietojen järjestelmällistä rekisteröintiä ollaan käynnistämässä. Hoitotoiminnassa korostuvat kalastuksen järjestely, kalanistutustoiminnan suunnitelmallisuus sekä kalataloudellisten kunnostusten merkitys. Tavoitteena on kalojen luontaisen lisääntymisen edistäminen.

Saimaannorpan esiintymisalueella kalastus sovitetaan yhteen suojelun kanssa siten, että saimaannorpan suotuisan suojelun taso varmistetaan. Samalla pyritään turvaamaan ja säilyttämään hyvät edellytykset ekologisesti kestävälle kalastukselle, tuottavalle ammattikalastukselle ja monipuoliselle vapaa-ajan kalastukselle. Saimaannorppien kuolleisuus kalastuksen tahattomana sivusaaliina vähennetään tasolle, jolla se ei muodosta uhkaa saimaannorppakannalle. Kalastuksen kevätrajoitusalueen muodostamisesta syntyvät sopimuskorvaukset maksetaan momentilta 30.63.50 (Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät).

Riistatalous

Riistataloudessa panostetaan tasapainon löytämiseen eräiden riistalajien, erityisesti suurpetojen kantojen koon, alueellisen levinneisyyden ja niiden yhteiskunnallisten vaikutusten välillä. Tavoitteena on riistakantojen säilyminen elinvoimaisina ja samalla kuitenkin vähentää riistaeläinkantojen aiheuttamia vahinkoja. Keinona on riistaeläinkantojen kehittäminen muun muassa pyyntilupajärjestelmän sekä laji- ja elinympäristökohtaisten hoitosuunnitelmien avulla.

Porotalous

Porotaloudessa keskeisintä on edelleen laidunten kestävyyden turvaaminen sekä porotalouselinkeinon rakenteen ja kannattavuuden kehittäminen. Tavoitteena on mitoittaa eloporomäärät laidunten kestävyys huomioonottaen sekä ylläpitää porotalousyritysten kannattavuutta. Porotalouden rakenteen kehittymistä tuetaan Maatilatalouden kehittämisrahaston varoista myönnettävillä avustuksilla ja lainoille myönnettävällä korkotuella (mom. 30.20.49) sekä maa- ja puutarhatalouden kansallisen tuen määrärahalla (mom. 30.20.40).

01. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 17 183 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kalanviljelylaitosten ja tutkimusasemien sijoitusmenoiksi luettavien perusparannuksista aiheutuvien menojen maksamiseen sekä EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) tehtävänä on tuottaa tutkittua tietoa ja asiantuntijapalveluita kala- ja riistavarojen kestävän käytön hyväksi, luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseksi sekä kala-, riista- ja porotalouden elinvoimaisuuden turvaamiseksi.

RKTL tukee pääluokkaperustelussa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti:

  • tuottaa tietoa kala- ja riistavaroista sekä arvioi ja ennustaa kala- ja riistakantojen tilaa niiden kestävän ja monipuolisen hyödyntämisen perustaksi
  • kehittää kala- ja porotalouden elinkeinoja sekä tuottaa kalatalouden tilastot sekä tietoa kalan, riistan ja poron käytöstä, jalostuksesta ja kaupasta
  • tuottaa tietoa vapaa-ajankalastuksen ja metsästyksen yhteiskunnallisesta ja sosioekonomisesta vaikuttavuudesta
  • tuottaa tietoa, asiantuntijapalveluita ja viljelytuotteita, joiden avulla kala- ja riistavarojen hoito on tehokasta, tarpeeseen perustuvaa ja suunnitelmallista sekä huolehtii osaltaan, että kalavarat säilyvät geneettisesti monimuotoisina ja tuottavina
  • edistää tietotuotannolla hirven, suurpetojen ja hylkeiden aiheuttamien vahinkojen ehkäisemistä
  • edistää porolaidunten kestävää käyttöä muun muassa tuottamalla tietoa laidunten käytöstä ja tilasta
  • huolehtii tutkimustiedon siirrosta nopeasti ja tehokkaasti päättäjien, yrittäjien sekä neuvonnan, opetuksen ja kansalaisten sekä riistakanta-arvioiden perusaineiston tuottajien käyttöön ja
  • tuottaa tutkimus- ja seurantatietoa saimaannorpasta yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa.

Kala- ja riistavarojen runsauden ja hyödyntämisen seurannassa otetaan huomioon maa- ja metsätalousministeriön strategiset tavoitteet sekä erityisesti kalaston tilan ja riistaeläinten levinneisyyden, runsauden ja vahinkomäärien aiheuttamat muutostarpeet.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2011 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselle seuraavat tulostavoitteet:

Toiminnallinen tuloksellisuus

Toiminnallinen tehokkuus

Vuonna 2011 toteutetaan vuosien 2007—2011 tuottavuusohjelmaa muun muassa kehittämällä toimipaikkaverkostoa ja tietohallintoa, lisäämällä yhteistyötä Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymän (LYNET) sisällä sekä hankkimalla lisäpalveluja palvelukeskukselta.

Tuottavuustoimenpiteenä toteutetaan lisäksi vuonna 2010 laadittu toimipaikkaverkoston kehittämissuunnitelma ja lakkautetaan eräitä tehtäviä suunnitelman mukaan.

Toimintaa vahvistetaan erityisesti elinkeino-, yhteiskunta- ja taloustutkimuksen osalta. Vahvistetaan riistantutkimusta, etenkin suurpetotutkimusta ja suurpetojen kannanarviointia. Voimavaroja suunnataan kansainvälistymiseen, vesiviljelyyn sekä uusien tuotteiden ja tiedonhallinnan kehittämiseen. Kalakantojen hoitamiseksi käytetään arvokalojen sopimuskasvatukseen ja istutuksiin noin 0,9 milj. euroa.

Tunnuslukutaulukko toiminnallisesta tuloksellisuudesta v. 2009—2011
  Kustannukset, milj. euroa Htv1) Tulot, milj. euroa
  Tot. Arvio Arvio Tot. Arvio Arvio Tot. Arvio Arvio
Päätoiminnot 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011
                   
Tutkimus- ja kehittämistoiminta 8,60 7,94 7,13 137 135 133 1,21 1,36 1,36
— kalantutkimus 4,86 4,25 4,00 81 80 79 0,84 0,80 0,80
— elinkeino- ja yhteiskuntatutkimus 1,57 1,50 1,30 24 24 24 0,29 0,35 0,35
— riistantutkimus 2,17 1,90 1,60 27 26 25 0,08 0,16 0,16
— porontutkimus 0,00 0,29 0,23 5 5 5 0,00 0,05 0,05
                   
Muut palvelut ulkoisille asiakkaille 2,07 2,60 2,40 19 19 19 2,03 1,72 1,71
— sopimuskasvatus 1,10 1,10 0,90 1 1 1 0,00 0,00 0,00
— vesiviljelyn maksullinen toiminta 0,09 0,80 0,80 13 13 13 1,30 1,12 1,11
— maksulliset tutkimus- ja asiantuntijasuoritteet ja muu palvelutuotanto 0,89 0,70 0,70 5 5 5 0,73 0,60 0,60
                   
Muiden julkishyödykkeiden tuottaminen ja viranomaistoiminta 0,59 13,77 13,14 141 140 138 1,99 1,28 1,29
— kala- ja riistavarojen arviointi ja tilastointi 0,00 5,40 5,14 63 62 60 1,36 0,80 0,80
— tutkimuksen asiantuntijatoiminta 0,00 2,70 2,50 21 21 21 0,35 0,09 0,10
— kalakantojen hoito 0,59 0,50 0,50 6 6 7 0,11 0,10 0,10
— vesiviljely 0,00 5,17 5,00 51 51 50 0,17 0,29 0,29
Yhteensä 11,25 24,31 22,67 297 294 290 5,23 4,36 4,36

1) Sisältää momentilta 30.50.20 myönnettävään määrärahaan liittyvät 12 henkilötyövuotta.

Maksullisen toiminnan tuloja arvioidaan kertyvän 1,9 milj. euroa. Vesiviljelyn maksullisen toiminnan kannattavuutta parannetaan suunnitelluilla ja aloitetuilla toimenpiteillä.

  Työntuottavuus Yksikkökustannukset
  kpl/htv, mätilitra/htv tai
poikasyksikkö/htv
€/kpl, €/mätilitra tai
€/poikasyksikkö
  2009 2010 2011 2009 2010 2011
             
Kokonaistuottavuus (3 vuoden ka.) 100 100 100      
Työntuottavuus (3 vuoden ka.) 101 101 101      
Tutkimustoiminnan ja asiantuntijatehtävien kokonaiskustannukset/tutkijahtv, 1 000 € 162 165 167      
Julkaisut (3 vuoden liukuva ka.)            
— asiantuntijatarkastetut tieteelliset artikkelit/tutkijahtv, kpl 0,9 0,8 0,8      
— muut julkaisut/tutkijahtv, kpl 2,7 3,0 3,0      
Kanta-arviot, kpl 0,30 0,30 0,30 284 059 270 000 270 000
Tilastot, kpl 0,90 0,90 0,90 124 261 120 000 120 000
Mäti, litraa 446 400 400 347 330 330
Laitospoikaset,
1 000 py1) á 50 g/kpl
137 886 140 000 140 000 1,06 1,00 1,00
Luonnonravintopoikaset,
1 000 py á 5 g/kpl
1 459 419 1 400 000 1 400 000 0,09 0,10 0,10

1) py = poikasyksikkö

Tuotokset ja laadunhallinta

Asiantuntijatyötä lisätään. Tutkimuksen palvelukykyä päätöksenteolle parannetaan lisäämällä ongelmien monitieteellistä käsittelyä. Tuotetaan tieteellisten kriteerien mukaista korkeatasoista tietoa ja pidetään tieteellisen julkaisutoiminnan määrä saavutetulla tasolla. Tutkimuslaitos on verkottunut Helsingissä, Joensuussa, Jyväskylässä, Oulussa ja Turussa yliopistojen kanssa muodostaen tutkimusyhteisöjä ja toimii osana Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymää (LYNET) sekä yhteistyössä kansainvälisten tutkimuslaitosten kanssa. Projektityöskentelyä evaluointijärjestelmineen vahvistetaan edelleen. Lisäksi kehitetään seurantamenetelmiä ja analyyseja. Vesiviljelyn, kannanarvioinnin ja tilastoinnin sekä tutkimuksen toiminnan laatu varmistetaan toimintajärjestelmillä.

Tuotannon tunnusluvut
  2009
toteutuma
2010
arvio
2011
tavoite
       
Annetut lausunnot 99 95 95
Työryhmäjäsenyydet 305 300 300
Tieteelliset julkaisut (3 vuoden ka.) 75 80 80
Kanta-arvioinnit ja tilastot 17 18 17
Mäti, litraa 4 532 4 400 4 400
Laitospoikaset, 1 000 py á 50 g/kpl 1 719 1 650 1 650
Luonnonravintopoikaset, 1 000 py á 5 g/kpl 1 691 1 500 1 500

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
  2009
toteutuma
2010
varsinainen
talousarvio
2011
esitys
       
Bruttomenot 24 003 20 572 21 223
Bruttotulot 5 606 4 360 4 040
Nettomenot 18 397 16 212 17 183
       
Siirtyvät erät1)      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 799    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 2 647    

1) Sisältää sopimuskasvatuksen

Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 1 150 000 euroa ja kaksi henkilötyövuotta siirtona momentilta 30.01.01 kalataloustietojen keruun ja eräiden vesistötutkimuksen menoina. Määrärahan mitoituksessa on otettu vastaavasti huomioon vähennyksenä 1 150 000 euroa bruttomenoissa ja bruttotuloissa maksullisen toiminnan vähenemisenä.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Palkkausten tarkistukset 140
Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus 64
Tuottavuustoimenpiteet (-5 htv) -550
Siirto momentilta 30.01.01 (2 htv) 1 150
Tuottavuussäästöjen käyttö (muutosten tukeminen tuottavuustoimenpiteiden säästöistä v. 2011) 1 000
Muu menojen vähennys -3
Siirto momentilta 12.30.04, tulolisäys -830
Yhteensä 971

Henkilötyövuosien enimmäismäärä on 278 htv, josta maksullisen toiminnan osuus on 20 htv.


2011 talousarvio 17 183 000
2010 III lisätalousarvio 77 000
2010 talousarvio 16 212 000
2009 tilinpäätös 17 245 000

20. Kalakannan hoitovelvoitteet (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 2 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) vesilain (264/1961) 2 luvun 22 ja 22 b §:n ja vesilain ( / ) 3 luvun 14 ja 22 §:n sekä ympäristönsuojelulain (86/2000) 44 §:n nojalla annettujen lupapäätösten lupaehtojen edellyttämien kalakannan hoitotoimenpiteiden toteuttamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) enintään kolmea henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Määrärahaa käytetään vesistön rakentamisen, säännöstelyn, perkausten, jäteveden päästöjen ym. luvanvaraisen toiminnan kalakannoille aiheuttamien vahinkojen kompensoimisen ja estämisen sekä kalataloudellisen tarkkailun menoihin. Vuonna 2011 kertyväksi arvioidut vesioikeudelliset kalatalousmaksut on merkitty tuloina momentille 12.30.40.


2011 talousarvio 2 300 000
2010 talousarvio 2 300 000
2009 tilinpäätös 2 300 000

41. Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 5 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) riistavahinkolain (105/2009) mukaisten hirvieläinvahinkokorvausten

2) riistavahinkolain mukaisten vahinkojen ehkäisemisestä aiheutuvien menojen maksamiseen

3) riistanhoitomaksuista ja pyyntilupamaksuista annetun lain (616/1993) mukaisten hirvieläinkantojen seurannasta ja hirvieläinten tutkimuksesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään neljää henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Määrärahaa käytetään hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen ehkäisemisestä ja pääosin vuonna 2010 aiheutuneiden vahinkojen korvaamisesta sekä hirvieläinkantojen seurannasta ja hirvieläinten tutkimuksesta aiheutuviin menoihin. Maksujen taso säilyy vuoden 2010 tasolla pyyntilupamaksuista annetun valtioneuvoston asetuksen (491/2007) 2 §:n mukaisina. Vastaava tulo on merkitty momentille 12.30.42.

Määrärahan arvioitu käyttö
   
Vahinkojen korvaukset 4 400 000
Vahinkojen estämistoimenpiteet 300 000
Hirvikannan seuranta ja tutkimus 500 000
Metsäpeurakannan seuranta ja tutkimus 200 000
Yhteensä 5 400 000


2011 talousarvio 5 400 000
2010 III lisätalousarvio 2 000 000
2010 talousarvio 4 400 000
2009 tilinpäätös 3 299 024

42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 3 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) riistavahinkolaissa (105/2009) määriteltyjen suurpetojen aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) edellisiin vuosiin kohdistuvien korvausten, riistavahinkolain toimeenpanosta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) suurpetojen aiheuttamien vahinkojen ehkäisemisestä aiheutuvien menojen maksamiseen enintään 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään viittä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Määrärahan lisätarve perustuu suurpetojen aiheuttamien vahinkojen lisääntymiseen.

Määrärahan arvioitu käyttö
   
Suurpetojen vahinkojen korvaaminen 2 800 000
Vahinkojen estäminen, eläinkantojen seuranta ja suojeleminen (enintään) 500 000
Yhteensä 3 300 000


2011 talousarvio 3 300 000
2010 talousarvio 2 800 000
2009 tilinpäätös 4 390 000

43. Porotalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 1 705 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) porotalouden edistämiseen myönnettävien valtionapujen ja valtakunnan rajoilla sijaitsevien poroesteaitojen valtion vastuulla olevista tehtävistä aiheutuvien kulutusmenojen maksamiseen

2) porotalouden kannattavuuden edistämiseen tähtäävän neuvontatyön tukemiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Valtakunnan rajoilla olevien poroesteaitojen valtion vastuulla olevat velvoitteet perustuvat valtioiden välillä solmittuihin poroaitasopimuksiin ja koskevat Suomen ja Norjan sekä Suomen ja Venäjän rajoilla olevien poroaitojen rakennus- ja kunnossapitotoimenpiteitä sekä eräitä muita tehtäviä. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon 10 000 euroa vuonna 2010 hyväksytyn työehtosopimuksen johdosta.

Määrärahan arvioitu käyttö
   
Porotalouden koetoiminta 50 700
Paliskuntain yhdistyksen tukeminen 835 200
Poroaitasopimusten mukaisten valtakunnan rajoilla sijaitsevien poroaitojen rakentaminen ja kunnossapito 819 100
Yhteensä 1 705 000


2011 talousarvio 1 705 000
2010 talousarvio 1 855 000
2009 tilinpäätös 1 845 000

50. Metsästyksen ja riistanhoidon edistäminen (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 8 628 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain (616/1993) 3 §:ssä tarkoitettujen menojen maksamiseen. Määrärahaa saa käyttää myös enintään viittä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa: Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon riistanhoitomaksun suorittaneiden henkilöiden keskimääräinen lukumäärä, joka oli 307 800 vuosina 2007—2009. Vuonna 2011 kertyväksi arvioidut riistanhoitomaksutulot on merkitty momentille 12.30.45.

Määrärahan arvioitu käyttö
   
Suomen riistakeskuksen menot 5 920 000
Riistanhoitoyhdistykset 1 628 000
Metsästysmuseotoiminnan tukeminen 350 000
Riistanhoitotoimenpiteet, valistustyö, riistan elinympäristöä parantavat hankkeet ja muu riistatalouden edistäminen 730 000
Yhteensä 8 628 000


2011 talousarvio 8 628 000
2010 talousarvio 8 582 000
2009 tilinpäätös 8 538 000

51. Kalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 6 203 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää kalastuslain (286/1982) 91 ja 91 a §:n perusteella:

1) vesialueiden omistajille kalavesien käytöstä maksettaviin korvauksiin

2) kalastusaluetoiminnasta

3) kalastusalan järjestöjen toiminnasta

4) kalatalouden edistämisestä

5) valtiolle maksun kannosta ja kalastuksenhoitomaksurekisterin pidosta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään viittä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Kalastuslain 90 §:n mukaan valtion talousarvioon on vuosittain otettava kalatalouden edistämiseen määräraha, joka vastaa ainakin sitä määrää, mikä kolmen edellisen vuoden aikana kalastuksenhoitomaksun suorittaneiden henkilöiden keskimääräisen lukumäärän perusteella kalastuksenhoitomaksuina kertyisi, mutta kuitenkin vähintään se määrä, mikä kalastuksenhoitomaksuina on kertynyt budjetointivuotta edeltävänä vuonna. Vuonna 2009 kalastuksenhoitomaksuina kertyi yhteensä 5 623 161 euroa. Kalastuksenhoitomaksu koko vuodelta on edelleen 22 euroa ja seitsemän vuorokauden maksu 7 euroa. Kun vuosina 2007—2009 kalastuksenhoitomaksun vuosimaksujen suorittaneiden henkilöiden keskimääräinen lukumäärä oli 271 323 kpl ja seitsemää vuorokautta koskevia maksuja suorittaneita keskimäärin 30 996 kpl, on kalastuslain 90 §:n mukainen kalastuksenhoitomaksuvarojen vähimmäismäärä 6 186 078 euroa. Määrärahan mitoituksessa on lisäksi otettu huomioon 17 000 euroa kalastuksenhoitomaksurekisterin osoite- ja nimitietojen myyntituloja vastaavina menoina. Vuonna 2011 kertyviksi arvioidut kalastuksenhoitomaksut ja kalastuksenhoitomaksurekisterin myyntituotot on merkitty momentille 12.30.44.


2011 talousarvio 6 203 000
2010 talousarvio 6 238 000
2009 tilinpäätös 5 718 000

52. Kalastuksen edistäminen ja saimaannorpan suojeluun liittyvät sopimuspalkkiot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 3 570 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Tenojoen kalastuslupatuloista vesialueen omistajille palautettavan osuuden maksamiseen

2) kalastuslain (286/1982) 89 a §:n mukaisesti viehekalastusmaksujen palautuksina vesialueiden omistajille

3) enintään 150 000 euroa vuonna 2011 kerättävien viehekalastusmaksujen kannosta aiheutuvien kulutus- ja muiden menojen maksamiseen

4) enintään 360 000 euroa saimaannorpan suojeluun liittyvistä vesialueiden omistajille maksettavista sopimuspalkkioista aiheutuvien menojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon vuonna 2010 kertyväksi arvioidusta Tenojoen kalastuslupatulosta, 560 000 eurosta, yksityisille vesialueen omistajille vesialueomistuksen mukaisessa suhteessa palautettavana osuutena noin 72 % eli noin 400 000 euroa. Tenojoen kalastusluvista vuonna 2011 kertyväksi arvioitu tulo on merkitty momentille 12.30.41.

Määrärahan mitoituksessa on lisäksi otettu huomioon viehekalastusmaksuista vesialueiden omistajille vuonna 2011 jaettavana määränä 2 659 400 euroa, mikä saadaan, kun vuoden 2010 talousarviossa kertyväksi arvioidusta 2 810 000 euron viehekalastusmaksutuotosta vähennetään viehekalastusmaksujen kannosta valtiolle vuonna 2010 aiheutuvaksi arvioidut kulut, joiden määräksi on arvioitu vuoden 2010 talousarviossa 150 000 euroa. Valtiolle arvioidaan vuonna 2011 aiheutuvan kuluja viehekalastusmaksujen kannosta 150 000 euroa. Vuonna 2011 kertyviksi arvioidut viehekalastusmaksut on merkitty momentille 12.30.43.

Määrärahan mitoituksessa on lisäksi otettu huomioon 360 000 euroa siirtona momentilta 30.63.50 saimaannorpan suojeluun liittyvinä vesialueen omistajille maksettavina sopimuspalkkioina. Tavoitteena on tehdä kalastuksen rajoitussopimuksina 2 000 km2 (v. 2009 toteutuma 1 470 km2) alueella saimaannorpan suojelemiseksi. Momentille 30.40.62 on varattu varoja saimaannorpan suojelusta aiheutuvien taloudellisten vahinkojen korvaamiseen Saimaan alueen ammattikalastajille.

Määrärahan arvioitu käyttö
   
Tenojoen yksityisten vesialueiden omistajille palautettava osuus lupatuloista 400 000
Viehekalastusmaksuista vesialueen omistajille palautettava osuus 2 660 000
Viehekalastusmaksujen kannosta valtiolle aiheutuva meno 150 000
Sopimuspalkkiot vesialueen omistajille saimaannorpan suojelemiseksi (enintään) 360 000
Yhteensä 3 570 000

Momentin nimike on muutettu.


2011 talousarvio 3 570 000
2010 talousarvio 3 210 000
2009 tilinpäätös 2 881 308

62. Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen(siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 14 378 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kansallisesti rahoitettavista elinkeinokalatalouden edistämistoimenpiteistä ja ammattikalastajille myönnettävistä saimaannorpan suojelusta aiheutuvien taloudellisten vahinkojen korvauksista aiheutuvien menojen maksamiseen

2) Euroopan kalatalousrahaston (EKTR) varoista rahoitettavien elinkeinokalataloutta koskevien toimenpiteiden EU:n rahoitusosuuden ja valtion rahoitusosuuden maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään 40 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen.

Määrärahasta on varattu 7 134 000 euroa EU:n osarahoittamien hankkeiden valtion rahoitusosuutta varten.

Kainuun hallintokokeilusta annetun lain (343/2003) mukaisesti momentin määrärahasta kohdistuu Kainuun maakuntaan 165 000 euroa, mistä 70 000 euroa on EU:n rahoitusosuutta ja 95 000 euroa kansallista rahoitusosuutta.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksuperusteisena.

Selvitysosa:Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon EU:n yhteisen kalastuspolitiikan mukaisina menoina 12 878 000 euroa, joka on vuosille 2007—2013 Euroopan kalatalousrahastosta osaksi rahoitettavien ohjelmien rahoitusosuutta, jonka EU:n ja kansalliset rahoitusosuudet on vahvistettu komission hyväksymässä toimintaohjelmassa. Määrärahan EU-osuudessa on otettu huomioon myös Ahvenanmaan osuus. Ahvenanmaa osoittaa tarvittavan kansallisen julkisen rahoitusosuuden omassa talousarviossaan. Määrärahasta on varattu 165 000 euroa Kainuun maakuntaan kohdistuviin ohjelmakauden 2007—2013 hankkeisiin. Momentille 12.30.03 on arvioitu kertyvän yhteensä 8 600 000 euroa lähinnä ohjelmakauden 2007—2013 Euroopan kalatalousrahaston (EKTR) rahoitusosuutena.

Kokonaan kansallisesti rahoitettavia elinkeinokalatalouden edistämistoimenpiteitä ovat kalastusvakuutusyhdistyksistä annetun lain (331/1958) mukaiset sekä maa- ja metsätalousministeriön määräämin perustein myönnetyt avustukset kalan kuljetukseen. Määrärahaa voidaan käyttää kehittämishankkeisiin elinkeinokalatalouden edellytysten parantamiseksi sekä elinkeinokalatalouden logistiikan ja infrastruktuurin kehittämisinvestointeihin. Lisäksi määrärahaa voidaan käyttää tarvittaessa saimaannorpan suojelusta aiheutuvien taloudellisten vahinkojen korvaamiseen Saimaan alueen ammattikalastajille, tarve on arviolta 50 000 euroa. Vuonna 2011 näihin tarkoituksiin arvioidaan tarvittavan 1 500 000 euroa.

Määrärahan arvioitu käyttö (milj. euroa)
  Kansallinen
osuus
EU:n osuus
(EKTR)
Yhteensä
       
Elinkeinokalatalouden toimintaohjelma 7,134 5,744 12,878
— josta Kainuu 0,095 0,070 0,165
Kansalliset toimenpiteet 1,500 - 1,500
Yhteensä 8,634 5,744 14,378


2011 talousarvio 14 378 000
2010 talousarvio 17 466 000
2009 tilinpäätös 18 188 000

77. Kalataloudelliset rakentamis- ja kunnostushankkeet (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 757 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) luonnonravintolammikoiden kunnostus- ja entistämishankkeiden, vaelluskalakantojen turvaamiseen ja elvyttämiseen tähtäävien kalataloudellisten kunnostushankkeiden sekä muiden kalataloutta edistävien rakennushankkeiden suunnittelu- ja toteuttamismenojen maksamiseen

2) hankkeita koskevissa lupapäätöksissä määrättyjen velvoitteiden toteuttamiseen

3) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään 15 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Määrärahalla on tarkoitus toteuttaa hankkeita, joilla edistetään kalakantojen luontaista lisääntymistä ja monimuotoisuuden ylläpitoa. Hankkeilla vähennetään samalla kalanistutuksina toteutettavan kalavesien hoidon tarvetta.


2011 talousarvio 757 000
2010 talousarvio 757 000
2009 tilinpäätös 757 000