Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2011

30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatuPDF-versio

Selvitysosa:Luvun menot aiheutuvat pääosin Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenoista sekä eläin- ja kasvitautien vastustamisesta ja ennaltaehkäisemisestä aiheutuvista menoista.

Keskeisten toimenpiteiden vaikuttavuustavoitteet

Turvallisuusriskien hallinnassa painottuvat eläinten ja ihmisten välillä tarttuvien tautien (zoonoosit) leviämisen estäminen sekä kriisinhallinnan kehittäminen. Keskeisintä kriisinhallinnassa on ihmisten terveyttä uhkaavien vakavien tautien vastustaminen. Säilytetään kuluttajien mahdollisuus valita tavanomaisen, luonnonmukaisen ja muuntogeenisen maataloustuotannon tuotteiden välillä. Varmistetaan elintarvikkeiden hyvä ravitsemuksellinen laatu. Varmistetaan, että markkinoilla olevat elintarvikkeet ovat turvallisia eivätkä niistä annetut tiedot johda kuluttajia harhaan.

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöllä suomalaiseen elintarvikeketjuun luodaan sellaiset turvallisuus-, laatu- ja jäljitettävyysjärjestelmät, joilla varmistetaan elintarviketurvallisuusriskien ja kuluttajien taloudellisten riskien hallinta. Elinkeinon, tuottajien ja viranomaisten yhteistyöllä luotu kansallinen eläinten terveydenhuolto laajenee kattamaan kaikki merkittävät tuotantoeläinlajit. Eläinten hyvinvointia edistetään lainsäädäntöä uudistamalla ja tehostamalla valvontaa. Estetään valvonnan keinoin uusien vaarallisten kasvintuhoojien leviäminen Suomeen.

Koko elintarvikeketjun kattavaa elintarvikkeiden turvallisuuteen ja laatuun liittyvää valvontaa kehitetään EY:n säädösten edellyttämällä tavalla. Valvontaa ja tutkimusta suunnataan siten, että ne tukevat pääluokkaperusteluissa asetettuja yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita.

Viranomaisvalvonnan kehittämisessä tavoitteena on samantasoisten ja yhdenmukaisten palveluiden turvaaminen koko maassa sekä vaikuttavuuden ja kattavuuden parantaminen riskinarvioinnin perusteella. Jatketaan hallinnollisen taakan vähentämistä erityisesti pienten elintarvikealan yritysten osalta. Kuntia tuetaan järjestämään eläinlääkintähuolto siten, että eläinten hyvinvointiin liittyvät valvontatehtävät keskitetään päätoimisille eläinlääkäreille. Elintarvikevalvontatietojen julkistamista kehitetään. Elintarviketurvallisuusvirasto vastaa valvonnasta sekä riskien arvioinnista ja hallinnasta koko elintarvikeketjussa yhtenäisellä tavalla. Kuntatasolla elintarvikevalvontaa kehitetään lainsäädännön edellyttämällä tavalla kokoamalla ympäristöterveydenhuollon yksiköitä 50—85 yhteistoiminta-alueeseen vuoteen 2013 mennessä.

Tavoitteiden kehitystä kuvaavat avainmittarit ja tunnusluvut
Avainmittari 2009
toteutuma
2010
arvio
2011
tavoite
2014
tavoite
         
Vaarallisia tai helposti leviäviä eläintauteja 8 vähentyvä vähentyvä ei lainkaan
Vaarallisia kasvintuhoojia ei uusia ei uusia ei uusia ei uusia
Todetut elintarvikevälitteiset tautitapaukset ihmisillä        
— yleisimmät tartunnanaiheuttajat, kotimaiset 1 791 kpl vähentyvä -3 % -5 %
— vakavimmat tartunnanaiheuttajat 62 kpl vähentyvä -3 % -5 %
Salmonellan esiintyvyys        
— elintarviketuotantoeläimissä ja elintarvikkeissa, % <2 <1 <1 <1
— elintarviketuotantoeläinten rehuissa, % 2 ei lainkaan ei lainkaan ei lainkaan
Eläimistä saatavien elintarvikkeiden vierasainevalvonnassa havaitut ongelmat, % <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Vaatimukset täyttävien tarkastuskohteiden osuus, %        
— elintarvikkeiden pakkausmerkintöihin liittyen 94 >97 >97 >97
— tuotantoeläinten EU-tarkastuksissa merkintään liittyen 50 >60 >60 >65
— tuotantoeläinten EU-tarkastuksissa hyvinvointiin liittyen 84 >85 >85 >85
— siemenkaupassa 98 >98 >98 >98
— lannoitevalmisteisiin liittyen 89 >90 >92 >94
— kasvinsuojeluaineisiin liittyen 95 >95 >96 >97
— luonnonmukaisessa elintarvikeketjussa 95 >96 >96 >96
— muuntogeenisiin tuotteisiin liittyen 90 >85 >85 >85
— rehuihin liittyen 99 99 99 99
Eläinlääkärin avun saanti kiireellisissä sairaustapauksissa <12 h <12 h <12 h <12 h

01. Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 39 465 000 euroa.

Elintarviketurvallisuusviraston muun maksullisen toiminnan tulot kuin lihantarkastustoiminnan tulot kertyvät momentille.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen kemikaalituotevalvontatehtävien keskittämisestä Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon koskevaksi lainsäädännöksi, jonka johdosta kasvinsuojeluaineita koskeva valvonta siirtyy uuden viraston tehtäväksi. Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) tehtävänäon elintarvikkeiden ja maa- ja metsätalouden tuotantotarvikkeiden turvallisuuden ja laadun, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kasvinterveyden valvonta ja tutkimus. Evira varmistaa elintarvikkeiden ja alkutuotannon tuotteiden sekä niiden tuotantoketjun turvallisuutta ja laatua.

Evira tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteidensaavuttamista seuraavasti:

  • johtaa, kehittää ja valvoo elintarviketurvallisuuden, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kasvinterveyden viranomaisten vastuulla olevaa riskinhallintaa alue- ja paikallistasoilla ja suorittaa valvontaa omalla toimialallaan
  • rakentaa elintarviketurvallisuutta varmistavia järjestelmiä yhdessä tuottajien ja elintarviketeollisuuden ja elintarvikekaupan kanssa
  • suorittaa tieteellistä tutkimusta ja riskinarviointeja sekä tekee seurantatutkimuksia ja
  • vastaa riskiviestinnästä viranomaisten ja kuluttajien sekä elintarvikealan toimijoiden välillä.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2011 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti Eviralle seuraavat tulostavoitteet:

Toiminnallinen tuloksellisuus

Toiminnallinen tehokkuus

Elintarviketurvallisuusviraston kustannusten, tuottojen ja henkilöstön jakautuminen vuosina 2009—2011
  Kustannukset, 1 000 € Tuotot, 1 000 € Htv
Toimintakokonaisuudet Tot.
2009
Arvio
2010
Arvio
2011
Tot.
2009
Arvio
2010
Arvio
2011
Tot.
2009
Arvio
2010
Arvio
2011
                   
Elintarvikkeiden turvallisuus 20 884 20 727 20 809 9 258 9 284 9 266 291 301 281
— tieteellinen tutkimus 745 748 750 234 234 234 11 11 11
— riskiarviointi 889 843 895 81 81 81 11 10 10
— laboratoriopalvelut 3 979 3 897 3 908 249 250 249 59 57 55
— valvonnan ohjaus 4 748 4 719 4 807 28 28 28 60 59 59
— valvonnan toimeenpano 10 523 10 520 10 449 8 666 8 691 8 674 150 164 147
Eläinten terveys ja hyvinvointi 22 430 18 506 20 666 1 631 1 635 3 733 233 230 227
— tieteellinen tutkimus 471 473 474 61 61 61 7 7 7
— riskiarviointi 470 472 473 61 61 61 7 7 7
— laboratoriopalvelut 11 702 11 045 11 077 817 819 818 172 169 166
— valvonnan ohjaus 4 657 4 678 4 691 16 16 16 37 37 37
— valvonnan toimeenpano 5 130 1 838 3 951 676 678 2 777 10 10 10
Kasvintuotannon edellytykset ja kasvinterveys 15 776 15 646 14 614 5 047 5 061 4 607 206 202 183
— tieteellinen tutkimus 37 37 37 10 10 10 1 1 1
— riskiarviointi 139 140 140 - - - 2 2 2
— laboratoriopalvelut 5 052 4 974 4 988 783 785 784 79 77 75
— valvonnan ohjaus 5 365 5 339 5 354 74 74 74 68 67 66
— valvonnan toimeenpano 5 183 5 156 4 095 4 180 4 192 3 739 56 55 39
Yhteensä 59 090 54 879 56 089 15 936 15 980 17 606 730 733 691

  • Tuottavuuden parantamiseksi ja palvelukyvyn tehostamiseksi kehitetään hallinnonalan laboratorio-osaamiskeskusta sekä yhteisiä tietohallintojärjestelmiä ja rekistereitä.
  • Osana valtion palvelukeskushanketta talous- ja henkilöstöhallinnon peruspalvelut hankitaan Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukselta. Lisäksi hankitaan IT-palveluja Valtion IT-palvelukeskukselta.
  • Osallistutaan maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön hallinnonalojen yhteisen Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymän (LYNET) toimintaan.
  • Tutkimusta suunnataan viraston toimialaan liittyviin Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan jaostojen tutkimusohjelmiin.
  • Toimintaa kehitetään CAF-itsearviointimenetelmän avulla.

Tuotokset ja laadunhallinta

Tavoitteet Toimenpiteet
   
Valvontaa ja sitä tukevaa toimintaa kohdennetaan yhteiskunnallisten riskien, lainsäädännön vaatimusten ja toiminnassa tapahtuvien muutosten perusteella. Valvontakohteet tunnistetaan, luokitellaan ja valvontatarve määritellään riskien tai säädösten vaatimusten suhteen.
  Valvonnan yhdenmukaisuutta ja raportointia parannetaan sekä elintarvikevalvontatietojen julkistamista kehitetään.
  Lainsäädännön toimeenpanoon liittyvä yhtenäinen ohjeistus toimijoille ja viranomaisille pidetään ajan tasalla.
  Seurataan paikallisten ja alueellisten palveluiden riittävyyttä ja laatua sekä auditoidaan valvontaa.
  Huolehditaan erityis- ja poikkeustilanteiden ennakoinnista ja hallinnasta sekä kriisiviestinnän tehokkuudesta.
  Eläintautien ja kasvintuhoojien seurantaohjelmien toteuttamisen avulla varmistetaan tauti- ja tuholaistilanteen hallinta.
  Eläinten hyvinvoinnin valvontaa tehostetaan yhteistoiminnassa koko tuotantoketjun kanssa.
  Kuluttajien luottamusta toimialan valvontaan ja tuotteiden aitouteen ja merkintöjen oikeellisuuteen arvioidaan kuluttajapalautteen perusteella.
  Toteutetaan Euroopan komission tarkastuksissa esiin tulleet kehittämistoimet.
  Käynnistetään viraston valvontatoiminnan ulkoisen arvioinnin edellyttämien toimenpide-ehdotusten toteuttaminen.
Toimialan tarvitsemat laboratoriopalvelut ovat riittävät ja niiden laatu on varmistettu. Keskeiset laboratoriomenetelmät akkreditoidaan. Laboratoriotutkimukset tehdään määritellyissä määräajoissa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
  2009
toteutuma
2010
varsinainen
talousarvio
2011
esitys
       
Bruttomenot 51 152 48 127 50 570
Bruttotulot 9 276 9 450 11 105
Nettomenot 41 876 38 677 39 465
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 6 637    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 8 181    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
  2009
toteutuma
2010
varsinainen
talousarvio
2011
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 8 715 8 800 10 455
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 7 877 6 930 8 570
— osuus yhteiskustannuksista 2 213 1 870 1 885
Kustannukset yhteensä 10 090 8 800 10 455
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -1 375 - -
Kustannusvastaavuus, % 86 100 100
Maksullisen toiminnan henkilötyövuodet 88 92 82

Elintarviketurvallisuusviraston tehtävänä olevan lihantarkastustoiminnan erillismenot ja tulot on budjetoitu momentille 12.30.31.

Osaan hankkeista saadaan EU:n maataloustukirahaston rahoitusta (tulot momentilla 12.30.01).

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon 2 100 000 euroa lisäyksenä bruttomenoissa ja bruttotuloissa, koska eläinrekisteritehtävät siirtyvät Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta Eviraan. Lisäksi menojen lisäyksenä on otettu huomioon talousveden valvontatehtävien siirto Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta sekä menojen vähennyksenä kasvinsuojeluaineiden valvonnan siirto Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon. Määrärahasta käytetään 1 600 000 euroa Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskukselta hankittaviin IT-palveluihin.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Palkkausten tarkistukset 335
Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus 158
Tuottavuustoimenpiteet (-15 htv) -750
Kertamenon poisto (28.70.20) -600
Nautarekisterin kehittämismenot (siirto mom. 30.01.01) 140
IT-palveluiden rahoitus (siirto mom. 30.01.02, tietohallintopalvelut) 2 000
Kasvinsuojeluaineiden valvonnan kehittäminen (siirto momentille 32.20.03, -13 htv) -975
Talousveden valvonnan järjestäminen (siirto momentilta 33.02.05, 0,5 htv) 35
Kasvinsuojeluaineiden valvontamaksujen siirto momentille 12.32.20, tulojen vähennys 445
Yhteensä 788

Henkilötyövuosien enimmäismäärä on 590 htv, josta maksullisen toiminnan osuus on 82 htv.


2011 talousarvio 39 465 000
2010 III lisätalousarvio 223 000
2010 talousarvio 38 677 000
2009 tilinpäätös 43 420 000

20. Eläinlääkintähuolto (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 5 430 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) eläintautien vastustamisesta ja ennalta ehkäisemisestä, eläinsuojelusta ja muusta eläinlääkintähuollosta, korvauksista, eräistä valtionavuista, koulutuksesta, Helsingin yliopistolle eläinlääkäreiden erikoistumisesta ja kunnilta ostettavista palveluista sekä tutkimusapurahojen myöntämisestä aiheutuvien menojen maksamiseen

2) enintään 100 000 euroa valtakunnallisille eläinsuojelujärjestöille myönnettäviin valtionapuihin.

Tutkimusapurahoja saa myöntää eläinkokeille vaihtoehtoisia menetelmiä selvittävään ja kotieläinten terveydenhuoltoon ja niiden elintarviketuotantoon liittyviin tutkimuksiin.

Selvitysosa:Maataloustukirahaston rahoitusosuus tuloutuu valtiolle vasta vuonna 2012.

Määrärahan arvioitu käyttö
   
Eläinsuojelujärjestöjen valtionapu, enintään 100 000
Eläinlääkäreiden erikoistuminen 320 000
Tutkimusapurahat 40 000
Eläintautien torjunta 400 000
Koulutus 200 000
Ostopalvelut kunnilta 3 940 000
Muut menot 430 000
Yhteensä 5 430 000


2011 talousarvio 5 430 000
2010 talousarvio 5 430 000
2009 tilinpäätös 2 068 224

41. Eräät korvaukset (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 7 448 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain (702/2003) mukaisten korvausten maksamiseen

2) enintään 100 000 euroa hukkakauran torjunnasta annetun lain (185/2002) mukaisiin korvauksiin

3) enintään 4 880 000 euroa tiloilla kuolleiden tuotantoeläinten hävittämisestä aiheutuneiden valtionapujen maksamiseen

4) hukkakauran torjuntasuunnitelmien laatimiseen sekä avustusten maksamiseen kasvinjalostustoiminnan edistämisestä annetun lain (896/1977) mukaisesti kasvinjalostajille jalostukseen ja kotimaisen kasvinjalostustoiminnan edistämiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös kulutusmenoihin sekä edellisiin vuosiin kohdistuviin menoihin ja korvauksiin.

Selvitysosa:Määrärahan lisäys 880 000 euroa on tiloilla kuolleiden tuotantoeläinten hävittämisestä maksettavien valtionapujen arvonlisäveromenojen siirtoa momentilta 30.01.29. Siirrettäessä valtionapumenot vuonna 2010 momentilta 30.30.01 tälle momentille ei otettu huomioon vastaavaa arvonlisäveromenon siirtoa. Tavoitteena on estää Suomessa ennen esiintymättömien kasvintuhoojien leviäminen ja torjua muiden vaarallisten kasvintuhoojien leviäminen ja osaltaan ylläpitää hyvää kasvinterveyden tilaa ja parantaa elinkeinon kilpailukykyä. Tavoitteena on myös varmistaa, että tiloilla kuolleet tuotantoeläimet poistetaan eläinten ravintoketjusta (EY:n asetus 1774/2002, VNA 96/2010).

Kasvinjalostustoiminnan edistämisestä annetun lain 6 §:n mukaiseksi määrärahan vähimmäismääräksi on arvioitu 500 000 euroa, mitä vastaavat tulot on merkitty momentille 12.30.32. Kasvinjalostajille suoritetaan kasvinjalostustukea jalostajan kehittämien lajikkeiden osalta. Tavoitteena on varmistaa viljelyolosuhteisiimme sopivien lajikkeiden jalostus.

Määrärahan arvioitu käyttö
   
Kasvintuhoojien torjunta 1 948 000
Hukkakauran torjunta, enintään 100 000
Tiloilla kuolleiden tuotantoeläinten hävittäminen, enintään 4 880 000
Kasvinjalostustoiminnan edistäminen 500 000
Hukkakauran torjuntasuunnitelmat 20 000
Yhteensä 7 448 000


2011 talousarvio 7 448 000
2010 III lisätalousarvio 880 000
2010 talousarvio 6 568 000
2009 tilinpäätös 2 862 668