Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       20. Maatalous
       50. Vesitalous
       60. Metsätalous
       63. Metsähallitus

Talousarvioesitys 2011

01. HallintoPDF-versio

Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan pääluokkaperusteluissa on esitetty toimialan yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet, joita hallinto tukee ja seuraa niiden toteutumista.

Tässä luvussa on budjetoitu maa- ja metsätalousministeriön toimialan hallinnosta maa- ja metsätalousministeriön, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) ja Maaseutuviraston (Mavi) sekä valituslautakuntien menot. Virastot hankkivat talous- ja henkilöstöhallinnon tuki- ja asiantuntijapalvelut Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukselta.

Maatalous- ja maaseutupolitiikan, kalastuspolitiikan sekä maa- ja metsätalousministeriön toimialan vesitalouden toimeenpanotehtäviä valtion aluehallinnossa hoitavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. Keskusten toimintamenot on budjetoitu työ- ja elinkeinoministeriön pääluokkaan. Vesitalouden tehtäviin käytetään edelleen myös ympäristöhallinnon voimavaroja. Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä elintarviketurvallisuuden valvonnan tehtäviä hoitavat aluehallintovirastot, joiden menot on budjetoitu valtiovarainministeriön pääluokkaan. Tullilaitos suorittaa EU:n yhteisen maatalouspolitiikan edellyttämiä tarkastustehtäviä (toimintamenot momentilta 28.10.02).

01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 24 216 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös eräiden Suomen tekemien kalastusta koskevien sopimusten valvonnasta aiheutuvien menojen sekä kalastuslain (286/1982) 14 §:n mukaisten korvausten sekä eläinkoelautakunnan menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriö tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa toiminnalleen vuoden 2011 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti seuraavat tulostavoitteet:

Toiminnallinen tuloksellisuus

Toiminnallinen tehokkuus

  • Ministeriön toimintatapoja kehitetään ja tuottavuutta parannetaan.

Taloudellisuus

Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenojen ja henkilöstön jakautuminen tehtävittäin vuosina 2009, 2010 ja 2011 (varsinaiset talousarviot)
  2009 2010 2011
  htv milj. € htv milj. € htv milj. €
             
Maaseudun kehittäminen ja maatalous 94 6,2 91 6,0 89 5,8
Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu 54 4,0 54 4,0 54 4,0
Kala-, riista- ja porotalous 37 5,2 37 5,1 34 4,0
Vesitalous ja maanmittaus 26 1,8 26 1,9 25 1,8
Metsätalous 29 2,2 28 2,2 28 2,2
Keskitetyt tukitehtävät 56 7,8 55 7,6 55 8,7
Yhteensä 296 27,2 291 26,8 285 26,5

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
  2009
toteutuma
2010
varsinainen
talousarvio
2011
esitys
       
Bruttomenot 28 407 27 229 26 816
Bruttotulot 2 572 438 2 600
Nettomenot 25 835 26 791 24 216
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 364    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 3 540    

Kalastuksen valvonnan menot ovat 1 047 000 euroa, mitä vastaavat EU-osuuksien tuloutukset on otettu huomioon momentilla 12.30.04. Tenojoen kalastuslupamaksutuloista vuonna 2010 valtiolle kuuluvana osuutena on otettu huomioon 160 000 euroa. Tenojoen kalastuslupatuloista vuonna 2011 kertyväksi arvioitu tulo on merkitty momentille 12.30.41.

Määrärahassa on otettu huomioon vähennyksenä 140 000 euroa siirtona momentille 30.30.01 eläinrekisterin hoidon menoina ja 1 150 000 euroa ja kaksi henkilötyövuotta siirtona momentille 30.40.01 kalataloustietojen keruuseen ja eräisiin vesistötutkimuksiin liittyvien tehtävien menoina.

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon lisäyksenä 2 162 000 euroa bruttomenoissa ja bruttotuloissa teknisen avun määränä. Momentilta 30.01.02 siirretään 1 300 000 euroa asiakasrahoitteisiksi muuttuvien Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tietohallintopalveluiden rahoitukseen ja 100 000 euroa ulkopuolisilta hankittavien palvelujen rahoitukseen. Määrärahasta käytetään 1 100 000 euroa Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskukselta hankittaviin IT-palveluihin. Lisäksi momentilta 28.20.06 siirretään 194 000 euroa VIP-palvelujen käyttöön.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Palkkausten tarkistukset 191
Tuottavuussäästöjen kertaluonteisen käytön poistaminen -2 930
Tuottavuustoimenpiteet (-5 htv) -210
Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus 83
Siirto momentilta 30.01.02 (1 htv) 40
Siirto momentilta 30.01.02 1 400
— IT-palveluiden rahoitus 1 300
— Työasemapalvelut 100
Siirto momentilta 28.20.06 (VIP-palvelut käyttö) 194
Siirto momentille 30.40.01 (-2 htv) -1 150
— EU-kalastustietojen keruu -1 000
— Teno-Näätämöjoen vesistötutkimus (-2 htv) -150
Siirto momentille 30.30.01 -140
SADe-ohjelman toimenpiteet (-2 htv) -100
Kalastuksen valvonnan menojen lisäys 47
Yhteensä -2 575

Henkilötyövuosien enimmäismäärä on 285.


2011 talousarvio 24 216 000
2010 III lisätalousarvio 122 000
2010 talousarvio 26 791 000
2009 tilinpäätös 27 011 000

02. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 848 000 euroa.

Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus (Tike) on palveluyksikkö, joka huolehtii sille laissa määrätyistä tilasto-, rekisteri- ja tietohallintotehtävistä ja tietohallinnon asiantuntijapalveluista sekä hoitaa maa- ja metsätalousministeriön ja sen hallinnonalan tukitehtäviä sen mukaan kuin maa- ja metsätalousministeriö on määrännyt.

Tike tukee vuodelle 2011 maa- ja metsätalousministeriön pääluokkaperusteluissa esitettyjen toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista tuottamalla luotettavaa ja ajankohtaista tietoa maatalouden, maaseudun ja maaseutuympäristön tilasta ja muutoksista sekä tarjoamalla hallinnon käyttöön tehokkaita ja luotettavia tietojärjestelmäpalveluita.

Tiken tuottamien tietohallintopalvelujen ylläpito- ja kehittämistehtäviin vaadittavat määrärahat siirretään vuonna 2011 asiakasvirastoille, jotka jatkossa ostavat tarvitsemansa palvelut Tikeltä.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2011 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen tietopalvelukeskukselle alustavasti seuraavat tulostavoitteet:

Toiminnallinen tuloksellisuus

Toiminnallinen tehokkuus

Toimintamenot palvelukokonaisuuksittain
  2009 tilinpäätös 2010 budjetoitu 2011 esitys
  Menot   Tulot Menot   Tulot Menot   Tulot
  1 000 € Htv 1 000 € 1 000 € Htv 1 000 € 1 000 € Htv 1 000 €
                   
Tilastoviranomaistehtävät 1 873 22 - 2 814 24 - 1 925 24 -
IT-palvelut1) 7 139 102 1 526 7 000 102 - 7 325 106 7 325
Muut palvelut 4 380 45 - 4 143 43 - 1 972 33 -
Maksullinen toiminta2) 2 927 5 2 852 2 725 5 2 725 200 2 200
Yleishallinto 2 837 34 5 1 892 31 - 2 288 27 -
Yhteensä 19 156 208 4 383 18 574 205 2 725 13 710 192 7 525

1) Perustuvat Tiken ja MMM:n hallinnonalan virastojen ja laitosten välisiin palvelusopimuksiin.

2) Tiken maksuasetuksen mukaisten suoritteiden tuottaminen.

Tuottavuuden tunnuslukuja

  2009 2010 2011
Tuottavuus toteutuma arvio tavoite
       
IT-ylläpitopalveluiden toimenpidemäärät, kpl 32 126 25 000 25 000
IT-kehittämispalveluiden toimenpidemäärät, kpl 11 203 11 600 11 700

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
  2009
tilinpäätös
2010
varsinainen
talousarvio
2011
esitys
       
Bruttomenot 19 156 18 574 13 373
Bruttotulot 4 383 2 725 7 525
Palvelusopimuksiin perustuen - - 7 325
— Maa- ja metsätalousministeriö     1 100
— Maaseutuvirasto     4 200
— Elintarviketurvallisuusvirasto     1 600
— Muut virastot ja laitokset     425
Maksuasetukseen perustuen 2 568 2 725 200
Muut tulot 1 815 - -
Nettomenot 14 773 15 849 5 848
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 362    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 316    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
  2009
toteutuma
2010
varsinainen
talousarvio
2011
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 2 568 2 725 7 525
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 2 500 2 452 5 267
— osuus yhteiskustannuksista 57 273 2 258
Kustannukset yhteensä 2 557 2 725 7 525
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 11 - -
Kustannusvastaavuus, % 100 100 100

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon vähennyksenä 2 000 000 euroa bruttomenoissa ja bruttotuloissa siirtona momentille 30.30.01 eläinrekisteritehtävien siirtymisen johdosta.

Maaseutuviraston (Mavi) ja elintarviketurvallisuusviraston (Evira) yhteiselle IT-hankkeelle on myönnetty vuosina 2008—2010 yhteensä 1 500 000 euroa siirtona tuottavuus- ja IT-hankkeiden edistämisen määrärahoista ja vuodelle 2011 hankkeelle ehdotetaan 300 000 euroa siirtona momentilta 28.70.20.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Palkkausten tarkistukset 88
Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus 33
Tuottavuustoimenpiteet (-12 htv) -276
Maatalouslaskenta 2010 -856
Mavin ja Eviran yhteinen IT-hanke -50
— siirto momentilta 28.70.20 300
— vuodelle 2010 myönnetyn lisäyksen poisto -350
Tietohallintopalveluiden osto, menojen vähennys -8 200
— Siirto momentille 30.01.01 -1 300
— Siirto momentille 30.01.03 -4 900
— Siirto momentille 30.30.01 -2 000
Siirto momentille 30.01.03 -300
— Työasemapalvelut -100
— Virastopalvelut -200
Siirto momentille 30.01.01 (työasemapalvelut) -100
Siirto momentille 30.01.01 (-1 htv) -40
Siirto momentille 30.20.01 -300
Maksullisten tietohallintopalvelujen tuottaminen, menojen lisäys 6 900
Maksullisten tietohallintopalvelujen tuottaminen, tulojen lisäys -6 900
— Momentilta 30.01.01 -1 100
— Momentilta 30.01.03 -4 200
— Momentilta 30.30.01 -1 600
Yhteensä -10 001

Henkilötyövuosien enimmäismäärä on 192, josta maksullisen toiminnan osuus on 108 htv.


2011 talousarvio 5 848 000
2010 III lisätalousarvio 58 000
2010 talousarvio 15 849 000
2009 tilinpäätös 13 727 000

03. Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 25 815 000 euroa.

Selvitysosa:Maaseutuviraston (Mavi) tehtävänä on EU:n yhteisen maatalouspolitiikan mukaisten toimenpiteiden, yhteisön osaksi rahoittamien maaseudun kehittämistoimien ja näitä täydentävien kansallisten toimenpiteiden hallinto- ja toimeenpanotehtävät.

Mavi tukee osaltaan pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti:

  • Suorittamalla tukijärjestelmien ja muiden toimenpiteiden suunnittelu-, ohjaus- ja toimeenpanotehtäviä.
  • Toimeenpanemalla Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman täysimääräisesti.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2011 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti Maville seuraavat tulostavoitteet:

  • Virasto on pääosin alueellistunut Seinäjoelle alueellistamissuunnitelman mukaisesti.
  • Laajennetaan sähköisiä asiointipalveluja.
  • Viljelijätukihallinnon uudistuksen toimeenpano.
  • Hanke- ja yritystukien hallinnollisen taakan keventäminen.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Tuotokset ja laadunhallinta

Maaseutuvirasto laajentaa sähköisiä asiointipalveluja. Tavoitteena on, että sähköisten tukihakemusten osuus pinta-alatukien tukihakemuksissa on vähintään 30 prosenttia.

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon 7 henkilötyövuoden vähentyminen tuottavuustoimenpiteiden johdosta. Kun viraston alueellistamisen ja viljelijätukihallinnon uudistuksen johdosta kertaluonteinen lisäys henkilötyövuosissa on vuonna 2010 yhteensä 19 ja vuonna 2011 12, henkilöstön enimmäismäärä alenee tämän johdosta seitsemällä ja on 206 henkilötyövuotta.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
  2009
toteutuma
2010
varsinainen
talousarvio
2011
esitys
       
Bruttomenot 20 944 21 548 26 375
Bruttotulot 83 237 560
Nettomenot 20 861 21 311 25 815
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 6 239    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 10 925    
       
Henkilöstön määrä (htv) 207 220 206

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon lisäyksenä 323 000 euroa bruttomenoissa ja bruttotuloissa teknisen avun määränä. Määrärahasta käytetään 4 200 000 euroa Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskukselta hankittaviin IT-palveluihin.

Sähköinen pinta-alatukien haku -hankkeelle on myönnetty vuosina 2009—2010 yhteensä 800 000 euroa siirtona tuottavuus ja IT-hankkeiden edistämisen määrärahoista ja vuodelle 2011 hankkeelle ehdotetaan 200 000 euroa siirtona momentilta 28.70.20.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Palkkausten tarkistukset 99
Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus 44
Tuottavuustoimenpiteet (-7 htv) -290
Sähköinen pita-alatukien haku  
— siirto momentilta 28.70.20 200
— vuodelle 2010 myönnetyn lisäyksen poisto -200
Siirto momentilta 30.01.02 5 200
— IT-palveluiden rahoitus 4 900
— Työasemapalvelut 100
— Virastopalvelut 200
Tuottavuussäästöjen kertaluonteisen käytön poistaminen -1 546
Tuottavuussäästöjen käyttö (Alueellistamisen ja tukihallinnon muutosten tukeminen (kertameno)) 1 500
Muu muutos yhteensä -503
Yhteensä 4 504

Henkilötyövuosien enimmäismäärä on 206.


2011 talousarvio 25 815 000
2010 III lisätalousarvio 64 000
2010 talousarvio 21 311 000
2009 tilinpäätös 25 547 000

04. Lautakuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 862 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan ja eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan menoihin.

Selvitysosa:Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta käsittelee muutoksenhakuviranomaisena maaseutuelinkeinohallinnon, lähinnä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, riistanhoitopiirien sekä kalastusalueiden päätöksistä tehtyjä valituksia ja ns. prosessuaalisia kanteluja. Valituslautakunta on antanut päätöksiä seuraavasti: 359 kpl v. 2006, 378 kpl v. 2007, 354 kpl v. 2008 ja 348 kpl v. 2009.

Valitusasian keskimääräinen käsittelyaika valituslautakunnassa 2000-luvulla on ollut noin 6,1 kk. Tavoitteena on myös jatkossa pitää tämä käsittelyaika enintään noin 6 kuukaudessa. EU:n ja kansallisten maatalousoikeudellisten säädösten määrällä ja moniportaisuudella sekä tiheällä muuttuvuudella on kuitenkin vaikutuksensa valitusasioiden vaikeusasteeseen ja käsittelyaikaan.

Valituslautakunnan päätöksistä voi hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta, kuitenkin tukiasioissa yleensä vain valitusluvalla.

Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan tehtävänä on antaa asiantuntijalausuntoja eläinlääkintään liittyvissä hoitovirhekysymyksissä. Arviolautakunta antoi vuonna 2009 yhteensä 21 lausuntoa.

Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 7 000 euroa palkkojen tarkistuksina ja 3 000 euroa Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautuksena.

Määrärahan arvioitu käyttö
   
Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta 823 000
Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta 40 000
Yhteensä 862 000


2011 talousarvio 862 000
2010 III lisätalousarvio 5 000
2010 talousarvio 852 000
2009 tilinpäätös 846 000

21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 669 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) niiden kulutusmenojen maksamiseen, jotka aiheutuvat yhteistyöstä kansainvälisten järjestöjen puitteissa, solmituista kansainvälisistä ja valtioiden välisistä sopimuksista ja muusta alan kansainvälisestä yhteistyöstä

2) maa- ja metsätalousministeriön toimialan lähialueyhteistyöhankkeisiin ja niiden valmistelusta ja hallinnoinnista aiheutuviin kustannuksiin sekä kansainvälisen taloudellis-teknologisen yhteistyön edistämiseen tähtäävien soveltuvuustutkimusten yms. selvitysten hankkimiseen

3) kansainväliseen toimintaan liittyviin valtionapuihin.

Määrärahaa saa käyttää enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta myöntöpäätösperusteisena.


2011 talousarvio 669 000
2010 talousarvio 669 000
2009 tilinpäätös 729 000

22. Tutkimus ja kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 843 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) eri virastoilta, laitoksilta tai muilta organisaatioilta hankittavista, maa- ja metsätalousministeriön toimialan strategista ohjaamista ja kehittämistä tukevista tutkimuksista, selvityksistä sekä arvioinneista aiheutuviin menoihin ja palkkioihin

2) valtionapujen myöntämiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös määräaikaisen enintään 80 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Momentille nettoutettavia tuloja ovat valtion virastojen ja laitosten osuudet yhteistutkimushankkeisiin.

Selvitysosa:Määrärahalla hankitaan tutkimustietoa pääluokkaperusteluissa todettuja vaikuttavuustavoitteita ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteita tukevan päätöksenteon tueksi.

Määrärahalla rahoitetaan hallitusohjelman perusteella uudistettavan sektoritutkimuksen ohjausjärjestelmän mukaisia, valtioneuvoston määrittämien aihepiirien tutkimusohjelmia.

Määrärahalla rahoitetaan EU:n ERA-NET -ohjelmiin liittyviä kansallisia tutkimushankkeita.

Muiden valtion virastojen ja laitosten rahoitusosuudet tästä määrärahasta rahoitettaviin maa- ja metsätalousministeriön kokonaisvastuulla oleviin yhteistutkimushankkeisiin tuloutetaan tälle momentille. Tulokertymäksi arvioidaan 600 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon v. 2010 500 000 euron kertaluontoisen siirron palautus momentilta 30.20.01 sekä valtion virka- ja työehtosopimuksesta aiheutuva 30 000 euron lisäys.

Momentin nimike on muutettu.


2011 talousarvio 3 843 000
2010 III lisätalousarvio
2010 talousarvio 3 333 000
2009 tilinpäätös 3 813 000

29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 24 220 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan vähennys 880 000 euroa on siirtoa momentille 30.30.41.


2011 talousarvio 24 220 000
2010 III lisätalousarvio -880 000
2010 talousarvio 25 100 000
2009 tilinpäätös 25 554 148

40. Bioenergiatuotannon avustukset(siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 5 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtioneuvoston asetuksessa (607/2008) tarkemmin säädettävin perustein biomassan käyttöä edistäviin investointi- ja selvityshankkeisiin

2) EU:n energiapalveludirektiivin ja uusiutuvan energian edistämisestä annetun direktiivin toteuttamiseen maatilasektorilla

3) valtakunnallisen bioenergiakoordinaation ja -neuvonnan järjestämiseen ja koulutus- ja tiedotushankkeisiin

4) muihin bioenergiaan liittyviin koulutus- ja tiedotushankkeisiin sekä muihin kuin kohdassa 1) mainittuihin selvityshankkeisiin.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään 15 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisena edellä mainittuihin hankkeisiin maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan kokonaishenkilöstömäärää lisäämättä ja muihin kulutusmenoihin.

Avustusta voidaan myöntää yrityksille, valtion laitoksille, kunnille ja muille yhteisöille.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Avustuksen tavoitteena on lisätä maatilapohjaisten bioenergian raaka-aineiden, elintarviketeollisuuden ja kaupan eloperäisten jätteiden ja sivutuotteiden sekä haja-asutuksesta peräisin olevien lietteiden sekä yhdyskuntalietteiden käyttöä bioenergian tuotannossa. Bioenergian tuottamisen ja käytön edistämiseksi käynnistetään biokaasun investointihankkeita ja pilottihankkeita, joiden tuloksena valmistuu suurehkoja biokaasulaitoksia erityisesti alueille, joilla on kotieläinkeskittymiä ja niistä aiheutuvia ympäristövaikutuksia.

Avustusta myönnetään myös muuta bioenergiaa tuottaville maatilakokoluokkaa suuremmille investoinneille ja EU:n energiapalveludirektiivin mukaisten energiansäästötoimien toteuttamiseen maatiloilla.

Määrärahaa käytetään myös vuonna 2009 käynnistyneestä valtakunnallisesta koordinaatiohankkeesta aiheutuviin menoihin. Valtakunnallisen koordinaation ja neuvonnan avulla saadaan kokonaiskuva bioenergiasektorista ja ohjataan toimintaa tavoitteiden suuntaan tiedotushankkein.


2011 talousarvio 5 000 000
2010 talousarvio 5 000 000
2009 tilinpäätös 5 000 000

66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 3 714 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää maa- ja metsätalousministeriön toimialaan liittyvien jäsenmaksujen ja vapaaehtoisten rahoitusosuuksien maksamiseen muissa maissa ja Suomessa toimiville kansainvälisille organisaatioille sekä muihin kansainvälisistä sitoumuksista aiheutuviin maksuihin.


2011 talousarvio 3 714 000
2010 talousarvio 3 714 000
2009 tilinpäätös 3 714 000