Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       90. Kuntien tukeminen

Talousarvioesitys 2011

90. Kuntien tukeminenPDF-versio

Selvitysosa:Vuoden 2010 alusta toteutetussa valtionosuusuudistuksessa edellisen valtionosuuslainsäädännön mukaiset sektorikohtaiset valtionosuudet (VM, OPM ja STM) keskitettiin valtionvarainministeriöön hallitusohjelman edellyttämässä laajuudessa. Yhdistetyissä valtionosuuksissa on otettu huomioitu yleinen valtionosuus, sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuudet kokonaisuudessaan sekä esi- ja perusopetus, yleiset kirjastot (pl. maakunta- ja keskuskirjastokorotukset), yleinen kulttuuritoimi sekä taiteen perusopetuksen asukaskohtainen osa.

Kuntien yleisellä peruspalvelujen rahoituksella (yleinen osa) ja verotuloihin perustuvalla valtionosuuksien tasauksella pyritään osaltaan siihen, että kuntien lakisääteiset tehtävät ja niiden kokonaisrahoitus ovat tasapainossa alueittain ja kuntaryhmittäin. Sosiaali- ja terveyspalvelujen, esi- ja perusopetuksen sekä kirjasto- ja kulttuuripalvelujen rahoituksella pyritään turvaamaan kuntien mahdollisuudet pitää yllä riittävät peruspalvelut eri osissa maata.

Kuntien harkinnanvaraisella valtionosuuden korotuksella pyritään huolehtimaan siitä, että vaikeimmassakin taloudellisessa asemassa olevat kunnat pystyvät suoriutumaan peruspalveluiden tuottamisesta ja näiden kuntien talouden tasapainoa voidaan parantaa.

Kuntien yhdistymisavustuksilla edistetään vapaaehtoiselta pohjalta kuntien yhdistymisiä sekä muita sellaisia kunta- ja seuturakenteen muutoksia, jotka edesauttavat laadukkaiden ja tasavertaisten kunnallisten peruspalveluiden tuottamista taloudellisemmin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus

Keskeiset uudistukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen muutoksilla toteutetaan hallitusohjelmaa. Hallitusohjelman mukainen korotus kohdistetaan mm. 1.9.2009 voimaan tulleen vammaispalvelulain uudistuksen toteuttamiseen, 1.7.2009 voimaan tulleen neuvola-toimintaa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa koskevan asetuksen terveystarkastuksia koskevien säännösten täysimääräiseen toimeenpanoon terveydenhuoltolain toimeenpanoon, päihdeäitien hoidon järjestämiseen, lapsiperheiden kotipalvelun vahvistamiseen sekä vankilan perheosaston toteuttamiseen.

Vaikuttavuustavoitteet

Ehkäisevän toiminnan tavoitteena on terveyttä, sosiaalista turvallisuutta, elämänhallintaa ja itsenäistä selviytymistä tukevien olosuhteiden ja ympäristön luominen, ihmisten työ- ja toimintakyvyn edistäminen, elämänlaadun parantaminen, syrjäytymisen ehkäisy, väestöryhmien välisten terveyserojen vähentäminen sekä ympäristöterveydenhuollon toimintaedellytysten parantaminen. Tavoitteisiin pyritään johtamista ja rakenteita kehittämällä sekä tuottamalla ja levittämällä työvälineitä ja hyvän toiminnan malleja kuntien käyttöön. Vaikuttavuustavoitteita kuvataan tarkemmin sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan pääluokkaan kuuluvassa luvussa 33.60 (kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto).

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tavoitteena on julkisen vallan järjestämisvastuulla olevien, pääosin verovaroin kustannettavien sosiaali- ja terveyspalvelujen toimivuuden, saatavuuden ja kattavuuden sekä perustoimeentulon turvaaminen koko maassa.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon laskennallisten kustannusten laskennassa käytettäviä tietoja
  2008
toteutunut
2009
toteutunut
2010
toteutunut
2011
arvio
         
Sosiaalihuollon laskennalliset kustannukset        
0—6-vuotiaat euroa/asukas 5 931,23 6 082,40 6 249,79 6 359,74
7—64-vuotiaat euroa/asukas 291,63 280,36 291,92 295,97
65—74-vuotiaat euroa/asukas 781,55 824,65 847,49 862,58
75—84-vuotiaat euroa/asukas 4 712,66 4 984,03 5 113,61 5 200,54
85-vuotiaat ja vanhemmat euroa/asukas 13 129,18 13 865,60 14 041,43 14 280,13
Työttömien lukumäärän mukaan euroa/työtön 525,26 545,75 559,94 569,46
Työttömyysasteen mukaan euroa/asukas 47,91 49,78 51,07 51,94
Vaikeasti vammaisten lukumäärän mukaan euroa/asukas 14,28 14,84 15,23 15,49
Lasten huostaanottojen määrän mukaan euroa/asukas 40,36 41,93 43,02 43,75
         
Terveydenhuollon laskennalliset kustannukset        
0—6-vuotiaat euroa/asukas 721,07 749,19 791,40 826,88
7—64-vuotiaat euroa/asukas 822,39 854,85 879,92 896,48
65—74-vuotiaat euroa/asukas 1 943,12 2 018,90 2 071,39 2 110,37
75—84-vuotiaat euroa/asukas 3 748,02 3 894,19 3 995,44 4 067,65
85-vuotiaat ja vanhemmat euroa/asukas 6 505,61 6 759,33 6 935,07 7 057,53
Sairastavuuden mukaan euroa/asukas 355,29 369,15 378,75 385,19

Esi- ja perusopetuksen sekä yleisten kirjastojen ja kulttuuritoimen rahoitus

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Lähtökohtana on koulutuksen perusturvan takaaminen ja vahvistaminen kaikille asuinpaikasta, kielestä ja taloudellisesta asemasta riippumatta koko maan kattavasti. Kunnille myönnettävän rahoituksen keskeisiä tavoitteita ovat sivistyksellisten perus-oikeuksien turvaaminen jokaiselle oppilaalle ja opiskelijalle hänen kykyjensä ja erityisten tarpeidensa mukaan sekä osana kansalaisten sivistyksellisiä oikeuksia turvata jokaiselle mahdollisuus kehittää itseään koko maan kattavilla kirjasto- ja tietopalveluilla sekä varmistaa väestön tasavertainen tiedon ja kulttuurin saatavuus.

Kuntien järjestämän esi- ja perusopetuksen sekä yleisten kirjastojen ja kulttuuritoimen laskennallisten kustannusten laskennassa käytettäviä tietoja
  2008
toteutunut
2009
toteutunut
2010
toteutunut
2011
arvio
         
Esi- ja perusopetuksen perushinta, euroa/asukas - - 6 604,64 6 716,92
         
Yleisten kirjastojen, taiteen perusopetuksen ja yleisen kulttuuritoimen palvelujen perushinnat
Yleiset kirjastot 51,25 53,24 54,63 55,56
Kuntien yleinen kulttuuritoimi, euroa/asukas 3,5 3,5 3,5 3,5
Taiteen perusopetus, euroa/asukas (299 kuntaa vuonna 2010) 1,4 1,4 1,4 1,4

20. Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 20 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtion ja kuntien yhteisten sähköisten asiointipalvelujen ja tietojärjestelmäratkaisujen suunnitteluun ja hankintaan

2) kuntien informaatioteknologiaan kohdennettuihin, kuntien tietovarantojen hyväksikäytön edellytyksiä parantaviin kehittämishankkeisiin sekä tietoteknisten palveluiden järjestämiseen

3) harkinnanvaraisiin valtionavustuksiin sekä EU:n hyväksymien ja rahoittamien hankkeiden maksamiseen

4) muuhun yhteiseen julkisen tietohallinnon kehittämiseen

5) enintään 20 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen vuodessa SADe-ohjelman palvelukokonaisuuksien ja tukipalvelujen suunnittelua ja toteutusta varten enintään ohjelmakauden päättymiseen saakka.

Selvitysosa:Määrärahalla toteutetaan Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman (SADe-ohjelma) linjausten mukaisesti valtion ja kuntien yhteisiä hankkeita tavoitteena tuottavuuden parantaminen julkisessa hallinnossa.

SADe-ohjelman tavoitteena on edistää sähköistä asiointia siten, että kansalaisten ja yritysten sähköinen asiointi on mahdollista vuoteen 2013 mennessä kattaen kaikki keskeiset palvelut. Kansalaisten ja yritysten palveluille luodaan yhtenäisesti asiakasrajapinnat eri tahojen tuottamiin julkisiin palveluihin. Tavoitteena on myös valtion konserniohjauksen ja koko julkisen hallinnon (valtio, kunnat, Kela ja muu välillinen julkinen hallinto) tietojärjestelmien yhteen toimivuuden kehittäminen.

Määrärahasta palkattavat henkilöt toimivat projektipäälliköinä ja muuna projektihenkilöstönä projektin keston ajan. Henkilöstömäärän lisäys on 10 henkilötyövuotta vuoteen 2010 verrattuna. Henkilöstömäärän lisäystä vastaavasti kiristetään kunkin ministeriön tuottavuustavoitetta yhdellä henkilötyövuodella vuoden 2010 kolmannessa lisätalousarviossa todetun yhden henkilötyövuoden lisäksi, jolloin kunkin ministeriön tuottavuustavoitetta kiristetään SADe-ohjelman toteuttamiseen liittyen yhteensä kahdella henkilötyövuodella aiemmin päätetystä.

Määrärahalla tuetaan ja nopeutetaan kuntien tietohallintokehitystä tavoitteena parantaa tuottavuutta sekä edistetään kuntien ja julkishallinnon yhteisiä informaatioteknologian kehittämishankkeita ja sähköisten toimintatapojen käyttöönottoa (KuntaIT -toiminta). Hankkeista päätetään yhdessä kuntasektorin kanssa.

Määrärahaa on tarkoitus käyttää myös Julkisen hallinnon suositusten (JHS) laadintaan sekä muuhun yhteiseen julkisen hallinnon tietohallinnon kehittämistoimintaan.

Määrärahan arvioitu käyttö
   
SADe-ohjelman hankkeet 18 650 000
Kuntien informaatioteknologian kehittämishankkeet 1 000 000
Muu julkisen hallinnon tietohallintoyhteistyö 350 000
Yhteensä 20 000 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Siirto momentilta 28.70.20 (SADe-ohjelma) 8 000
Siirto momentilta 28.90.30 5 000
Muu muutos yhteensä -4 850
Yhteensä 8 150


2011 talousarvio 20 000 000
2010 III lisätalousarvio
2010 talousarvio 11 850 000
2009 tilinpäätös 7 500 000

30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 8 038 354 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) mukaisen valtionosuuden ja -avustusten maksamiseen

2) verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen maksamiseen

3) enintään 20 000 000 euroa harkinnanvaraisen korotuksen maksamiseen valtionosuuteen.

Valtionosuuden määräytymisperusteena käytettävä taiteen perusopetuksen perushinta on 1,40 euroa ja yleisen kulttuuritoimen perushinta 3,50 euroa asukasta kohden.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)
   
Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden yleinen osa 253 881
   
Sosiaali- ja terveydenhuollon, esi- ja perusopetuksen sekä yleisten kirjastojen ja kulttuuritoimen rahoitus 7 259 139
Laskennalliset kustannukset 21 281 480
— sosiaali- ja terveydenhuollon laskennalliset kustannukset 17 239 250
— esi- ja perusopetuksen sekä yleisten kirjastojen ja kulttuuritoimen laskennalliset kustannukset 4 042 230
Kuntien rahoitusosuus -14 022 341
   
Erityisen harvan asutuksen, saaristokunnan sekä saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosat 30 604
   
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus -37 500
   
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus 20 000
   
Kotikuntaa vailla olevien 6—15 -v. kotikuntakorvaukset (valtio korvaa) 1 688
   
Yksityisten opetuksen järjestäjien ja yliopistojen arvonlisävero 4 360
   
Valtionosuuteen tehtävät lisäykset ja vähennykset 506 182
Yhteensä 8 038 354

Kuntien peruspalvelujen valtionosuusprosentti on 34,11. Valtionosuuksiin on tehty 1,7 prosentin kustannustason tarkistus lukuun ottamatta kuntien yleistä kulttuuritoimea ja asukaskohtaista taiteen perusopetusta. Valtionosuuksien määräytymisen perusteena oleva vuodenvaihteen 2009/2010 asukasluku on 5 323 693.

Määrärahan mitoitukseen liittyvät hallituksen esitykset

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta siten, että kuntien peruspalvelujen valtionosuusprosenttia nostetaan 34,08 prosentista 34,11 prosenttiin vuonna 2011. Valtionosuusprosentin nostaminen 0,03 prosenttiyksiköllä liittyy sosiaali- ja terveydenhuollon uusien ja laajenevien tehtävien toteuttamiseen siten, että valtion rahoitusosuus on 50 % ja tulkkauspalvelujen siirron toteuttamiseen kustannusneutraalisti. Määrärahan mitoituksessa on muutosten nettovaikutuksena otettu huomioon 3 374 000 euroa.

Hallitus esittää kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamista siten, että vuoden 2011 veroperustemuutoksista johtuvat verotulomenetykset kompensoidaan kunnille lisäämällä valtionosuuksia 120 000 000 eurolla vuodesta 2011 lähtien.

Lisäksi hallitus esittää kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamista siten, että kunnille maksettavaa valtionosuutta vähennetään valtion ja kuntien yhteisten tietojärjestelmähankkeiden rahoittamiseen liittyen 10 000 000 eurolla vuosina 2011—2014.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen Terveydenhuoltolaiksi. Määrärahan mitoituksessa on lisäyksenä otettu huomioon 5 000 000 euroa.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi lastensuojelulain (1983/683) muuttamisesta 1.1.2011 lukien siten, että lapsiperheiden kotipalvelun saantia tehostetaan. Määrärahan mitoituksessa on lisäyksenä otettu huomioon 600 000 euroa.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain (1128/1996) muuttamisesta siten, että tuki sidotaan 1.3.2011 lukien kansaneläkkeisiin. Määrärahan mitoituksessa on lisäyksenä otettu huomioon 97 000 euroa.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden yleinen osa, laskentaperusteet (1 000 euroa)
   
Perusosa  
— keskimääräinen euromäärä (30,97 €/as) * vv. 2009/2010 asukasluku 164 875
   
Korotusosat  
— saaristokorotus 9 934
— syrjäisyyskorotus 32 472
— taajamarakennekorotus 33 520
— kielikorotus 5 138
— asukasluvun muutokseen perustuva korotus 7 942
Valtionosuus yhteensä 253 881

Sosiaali- ja terveydenhuolto, laskentaperusteet (1 000 euroa)
   
Perushinta  
— 0—6 -vuotiaat (6 359,74 euroa/as) 2 621 135
— 7—64 -vuotiaat (294,84 euroa/as) 1 181 088
— 65—74 -vuotiaat (862,58 euroa/as) 414 674
— 75—84 -vuotiaat (5 200,54 euroa/as) 1 647 469
— 85 -vuotiaat ja vanhemmat (14 280,13 euroa/as) 1 542 011
Työttömien lukumäärän mukaan (569,46 euroa/as) 115 861
Työttömyysasteen mukaan (51,94 euroa/as) 278 884
Vammaisten lukumäärän mukaan (15,49 euroa/as) 82 295
Lastensuojelun tarpeen mukaan (43,75 euroa/as) 233 818
Sosiaalihuollon laskennalliset kustannukset yhteensä 8 117 235
   
Perushinta  
— 0—6 -vuotiaat (826,88 euroa/as) 340 944
— 7—64 -vuotiaat (896,48 euroa/as) 3 591 173
— 65—74 -vuotiaat (2 110,37 euroa/as) 1 014 533
— 75—84 -vuotiaat (4 067,65 euroa/as) 1 288 583
— 85 -vuotiaat ja vanhemmat (7 057,53 euroa/as) 762 093
Sairastavuuden mukaan (385,19 euroa/as) 2 051 052
Terveydenhuollon laskennalliset kustannukset yhteensä 9 048 378
   
Syrjäisyyskerroin 73 254
Saaristokerroin 383
   
Sosiaali- ja terveydenhuollon laskennalliset kustannukset yhteensä 17 239 250

Esi- japerusopetuksen sekä yleisten kirjastojen ja kulttuuritoimenrahoitus, laskentaperusteet (1 000 euroa)
   
Perushinta (6 716,92 euroa/6—15 v.) 3 048 046
Korotukset  
— Asukastiheys 184 462
— 13—15-vuotiaat 381 289
— Kaksikielisyys 46 098
— Saaristoisuus 1 738
— Ruotsinkieliset 6—15-vuotiaat 24 988
— Vieraskieliset 6—15-vuotiaat 31 650
Esi- ja perusopetuksen laskennalliset kustannukset yhteensä 3 718 271
   
Kirjastot (54,63 euroa/as) 298 002
Kuntien yleinen kulttuuritoimi (3,50 euroa/as) 18 633
Taiteen perusopetus (1,40 euroa/as, 299 kuntaa) 7 324
Yleisten kirjastojen, taiteen perusopetuksen ja yleisen kulttuuritoimen laskennalliset kustannukset yhteensä 323 959
   
Esi- ja perusopetuksen sekä yleisten kirjastojen ja kulttuuritoimen laskennalliset kustannukset yhteensä 4 042 230

Kuntien rahoitusosuus
   
Asukasluku 5 323 693
Rahoitusosuus, euroa/as 2 633,95
Rahoitusosuus, 1 000 euroa 14 022 341

Erityisen harvan asutuksen, saaristokunnan sekä saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosat (1 000 euroa)
   
Erityisen harvan asutuksen kunnat 22 672
Saaristokunnat 4 669
Saamelaisten kotiseutualueen kunnat 3 263
Yhteensä 30 604

Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus (1 000 euroa)
Lisäykset Vähennykset Netto
     
755 792 -793 292 -37 500

Muut valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset (1 000 euroa)
   
Valtionosuuden vähennykset  
— SADe-rahoitus (-1,88 euroa/as) -10 009
— harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen lisäys -5 004
— yhdistymisavustuksen kattosääntö, vuosien 2008—2011 yhdistymisavustukset yli 200 milj. euroa -45 092
— valtionosuusuudistus, lisävaltionosuus 28 kunnalle -30 612
Vähennykset yhteensä -90 716
   
Valtionosuuden lisäykset  
— työmarkkinatukeen liittyvä korjauserä 29 549
— v. 2010 verotulomenetysten kompensaatio 375 000
— v. 2011 verotulomenetysten kompensaatio 120 000
— elatustuen takaisinperinnän palautukset 36 680
— tasauksen neutraalisuus 35 669
Lisäykset yhteensä 596 898

Muu rahoitus (1 000 euroa)
   
Kotikuntaa vailla olevien 6—15 v. kotikuntakorvaukset 1 688
Yksityisen opetuksen järjestäjien ja yliopistojen arvonlisävero 4 360

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Hintatason ja laskentaperusteiden muutos  
Indeksikorotus 125 050
Asukasluvun muutos ja määräytymistekijöiden muutos 56 629
Yhteensä 181 679
   
Sosiaali- ja terveydenhuolto  
Asetus neuvola- ja kouluterveydenhoidosta 9 250
Vammaispalvelut 3 300
Päihdeäitien hoidon järjestäminen 3 000
Terveydenhuoltolaki 5 000
Lapsiperheiden kotipalvelun vahvistaminen 600
Vankilan perheosasto 100
Tulkkauspalvelujen siirto 1.9.2010, vuoden 2011 osuus kustannuksista -10 600
Tulkkauspalvelujen hallintomenot -1 060
Kotihoidon tuen, yksityisen hoidon tuen ja osittaisen hoitorahan indeksikorotus 1.3.2011 97
Elatustuen takaisinperinnän palautukset 4 800
Mammografiaseulontojen laajentaminen 34
Vuoden 2010 valtionosuuksiin tehdyn ylimääräisen korotuksen poistuminen -30 026
Yhteensä -15 505
   
Erityisen harvan asutuksen, saaristokunnan sekä saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosat 881
   
Muut valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset  
Siirto momentille 28.90.20 valtion ja kuntien yhteisten tietojärjestelmähankkeiden rahoitukseen -5 000
Yhdistymisavustuksen kattosäännön (200 milj. euroa) ylitys v. 2008—2011 -45 099
Yhteispalvelupisteiden rahoituksen palautus 1 000
Vuoden 2010 verotulotasauksen neutraalisuus 15 485
Virve-rahoituksen palautus 1 961
Erityisen harvan asutuksen, saaristokunnan sekä saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosat, lisätyn valtionosuuden rahoitus -881
Vuoden 2011 verotulomenetysten kompensaatio 120 000
Yhteensä 87 466
   
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus -14 588
   
Muut muutokset  
Laskentaperusteiden muutokset ja kotikuntakorvaukset yliopistojen harjoittelukouluille sekä valtion yleissivistäville oppilaitoksille (vuoden 2010 III LTA) 42 473
Yksityisten opetuksen järjestäjien ja yliopistojen arvonlisävero 73
Kotikuntaa vailla olevien 6—15 v. kotikuntakorvaukset (valtio korvaa) 29
Muut muutokset 3 147
Yhteensä 45 722
   
Yhteensä 285 655


2011 talousarvio 8 038 354 000
2010 III lisätalousarvio 42 473 000
2010 talousarvio 7 752 699 000
2009 tilinpäätös 7 294 799 156

31. Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki ja kuntien yhteistoiminta-avustukset (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 114 460 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kuntajakolain (1698/2009) 41 §:n mukaisiin laskennallisiin yhdistymisavustuksiin

2) lain 44 §:n mukaisten valtionosuuksien vähenemisen korvaamiseen

3) ennen vuotta 2008 voimassa olleen kuntajakolain 40 §:n (167/2005) mukaiseen investointi- ja kehittämishankkeiden tukeen

4) enintään 760 000 euroa kuntajakolain 16 §:n mukaisten erityisten selvitysten toimittamisesta aiheutuneiden kustannusten maksamiseen sekä avustuksiin kunnille niistä kustannuksista, joita niille aiheutuu yhdistymiseen liittyvistä esiselvityksistä

5) enintään 1 000 000 euroa kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 67 §:n mukaisten yhteistoiminta-avustusten maksamiseen.

Selvitysosa:Säännökset yhdistymisavustusten muodosta ja tasosta on uudistettu vuoden 2008 alusta ja sen jälkeen toteutettavissa kuntajaon muutoksissa. Samalla on luovuttu kuntajaon muutosten yhteydessä erikseen maksettavasta investointi- ja kehittämishankkeiden tuesta.

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon(1 000 euroa)  
   
Yhdistymisavustus  
— vuoden 2011 kuntien yhdistymiset, 6 liitosta 8 064
— vuoden 2010 kuntien yhdistymiset, 4 liitosta 4 621
— vuoden 2009 kuntien yhdistymiset, 32 liitosta 67 100
— vuoden 2008 kuntien yhdistymiset, 1 liitos -
— vuoden 2007 kuntien yhdistymiset, 14 liitosta 2 856
Yhteensä, 52 liitosta 82 641
Valtionosuusmenetysten kompensaatio  
— vuoden 2011 yhdistymiset 1 868
— vuoden 2010 yhdistymiset 975
— vuoden 2009 yhdistymiset 22 805
— vuoden 2008 yhdistymiset 933
— vuoden 2007 yhdistymiset 978
Yhteensä 27 559
Investointi- ja kehittämishankkeiden tuki  
— vuoden 2007 yhdistymiset 2 500
Kuntajakolain mukaiset selvityskustannukset ja yhdistymisiin  
liittyviin esiselvityksiin myönnettävä avustus (enintään) 760
Yhteistoiminta-avustukset (enintään) 1 000
Kaikki yhteensä 114 460

  2009
toteutuma
2010
toteutuma
2011
arvio
2012
arvio
         
Kuntien yhdistymisiä 32 4 6 3
Kuntien määrän vähennys -67 -6 -6 -6
Määräraha, milj. € 142,0 114,0 114,5 44,6
— josta ko. vuoden yhdistymisten osuus, milj. € 112,2 7,1 9,9 7,2

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Yhdistymisavustus -2 037
Valtionosuusmenetysten kompensaatio 889
Investointi- ja kehittämishankkeiden tuki 1 600
Yhteensä 452


2011 talousarvio 114 460 000
2010 talousarvio 114 008 000
2009 tilinpäätös 133 606 823