Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       90. Kuntien tukeminen

Talousarvioesitys 2011

70. Valtionhallinnon kehittäminenPDF-versio

Selvitysosa:Valtion IT-toimintaa uudistetaan valtioneuvoston 15.6.2006 tekemän periaatepäätöksen mukaisesti. Periaatepäätöstä toteutetaan konsernimaisella ohjauksella ja viidellä kehittämisohjelmalla:

  • asiakaslähtöiset sähköiset palvelut
  • yhteentoimivuus (tietohallinnon arkkitehtuurit ja menetelmät)
  • yhteiset tietojärjestelmät
  • yhtenäiset perustietotekniikkapalvelut
  • tietoturvallisuus.

Valtion IT-toiminnan uudistamista rahoitetaan kahdelta momentilta: Valtion IT-strategian toteuttaminen (28.70.01) ja Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät (28.70.02). Valtion IT-strategian toteuttamiseen tarkoitetuilla määrärahoilla rahoitetaan kehittämisohjelmiin sisältyvien hankkeiden kehittämis- ja investointimenot.

Tuottavuutta parannetaan koko valtionhallintoa koskevien hankkeiden sekä hallinnonala- ja virastokohtaisten organisaatio-, prosessi-, palvelu- ja tietotekniikkauudistusten avulla. Keskeisiä hankkeita tuetaan tuottavuusmäärärahalla.

Valtiovarainministeriö asettaa valtionhallinnon kehittämiselle seuraavat alustavat vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2011:

  • yhtenäisempi ja kustannustehokas valtion IT-toiminta
  • suunniteltu ja todennettavissa oleva työn tuottavuuden kasvu julkishallinnossa sekä suunnitelmallinen tuottavuussäästöjen käyttö.

01. (28.70.01, osa) Valtion IT-strategian toteuttaminen(siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 7 343 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtion yhteisten tietojärjestelmäuudistusten ja yhteisten IT-palvelujen toteuttamiseen

2) julkisen hallinnon yhteisten sähköisen asioinnin ja hallinnon tukipalvelujen kehittämiseen ja toteuttamiseen.

Valtuus

Vuoden 2009 talousarviossa myönnettyä 14 630 000 euron valtuutta valtionhallinnon yhteisten IT-palvelujen hankintaan korotetaan 15 000 000 euroon ja sitä saa käyttää vuonna 2011 näiden palvelujen kehittämiseen ja hankintaan sekä julkisen hallinnon sähköisen asioinnin ja hallinnon tukipalvelujen kehittämiseksi ja toteuttamiseksi siltä osin kuin se on jäänyt käyttämättä vuonna 2010.

Selvitysosa:Valtioneuvoston 15.6.2006 tekemää periaatepäätöstä valtion IT-toiminnan kehittämisestä toimeenpannaan viidellä kehittämisohjelmalla. Kehittämisohjelmiin sisältyvien hankkeiden kehittämis- ja investointimenot rahoitetaan momentilta.

Valtiovarainministeriö johtaa ja kehittää valtion IT-toimintaa. Kehittämisohjelmien hankkeissa syntyviä yhteisiä palveluja tuottaa Valtiokonttorin yhteydessä toimiva valtion IT-palvelukeskus, jonka toimintamenot on budjetoitu momentille 28.20.06.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet Toimenpiteet
   
Sähköisen asioinnin kehittämisohjelman tavoitteena on luoda julkisen hallinnon viranomaisille yhteisiä ja yhtenäisiä sähköisen asioinnin ratkaisuja sähköisten palvelujen lisäämiseksi ja päällekkäisen kehittämistyön vähentämiseksi. Kansalaisten verkkotunnistamis- ja maksamispalvelun käyttöä laajennetaan edelleen viranomaispalvelujen tunnistamisratkaisuna. Kehitetään yritys- ja yhteisötunnistamisjärjestelmää koko julkiselle sektorille soveltuvaksi. Sähköisten asiointipalvelujen yhteisen alustan avulla toteutetaan ensimmäiset sähköiset asiointipalvelut. Asiointitili otetaan käyttöön. Kansalaisen kotisivu -toteutushanke on käynnissä.
Yhteentoimivuuden kehittämisohjelman tavoitteena on yhtenäistää tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä osana valtionhallinnon toiminnan kehittämistä, muodostaa valtionhallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri sekä vähentää tietojen päällekkäistä keräämistä ja ylläpitoa. Laajennetaan valtionhallinnon yhteisen integraatioratkaisun käyttöä. Määritellään yhdenmukaiset tekniset rajapinnat perustietovarantoihin. Kehitetään yhteentoimivuusportaalin toiminnallisuutta ja sisältöä. Ylläpidetään ja kehitetään valtiotason arkkitehtuuria. Tuetaan ja mitataan kokonaisarkkitehtuurimenetelmän käyttöönottoa ja arkkitehtuurin suunnittelua virastoissa.
Yhteiset tietojärjestelmät -kehittämisohjelman tavoitteena on luoda koko valtionhallinnolle yhteisiä tietojärjestelmiä samanlaisiin toimintoihin päällekkäisen kehittämistyön vähentämiseksi ja yhteentoimivuuden lisäämiseksi. Valtionhallinnon yhteinen dokumenttien hallinta ja arkistointipalvelu sekä virkamiehen tunnistamisen luottamusverkosto ovat käyttöönottovaiheessa. Virkamiehen tunnistamisen luottamusverkostoon otetaan mukaan kaikki virastot, joilla on riittävä valmius. Yhteisen www-julkaisualustan hankinta käynnistetään.
Perustietotekniikan kehittämisohjelman tavoitteena on luoda yhteisiä ja yhtenäisiä perustietotekniikkapalveluja valtion viranomaisille ja vapautetaan siten resursseja ydintoiminnan tietojärjestelmien kehittämiseen. Laajennetaan valtionhallinnon yhteisen tietoliikenne-ratkaisun ja hallintapalvelupisteen käyttöönottoa virastoihin ja hankitaan tietoliikenteen lisäpalvelut etätyöhön. Aloitetaan valtionhallinnon yhteisen viestintäratkaisun ja työasemaratkaisun käyttöönotot. Käynnistetään käyttöpalvelujen esitutkimus.
Parannetaan hallinnon toiminnan jatkuvuutta, riskien hallintaa ja laatua tietoturvallisuutta ja varautumista kehittämällä sekä integroimalla tietoturvallisuus kiinteäksi osaksi hallinnon toimintaa, johtamista ja kehittämistä. Parannetaan VAHTI-tietoturvaohjeistoa ja sen käytettävyyttä. Viranomaiset ja niiden toiminnot täyttävät VM:n linjaamat perustietoturvallisuuden vähimmäisvaatimukset. Näiden vaatimusten toteuttamiseksi on tehty aikataulutettu suunnitelma. Vahvistetaan viranomaisten varautumista häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. Tehostetaan hallinnon tietoturvatyötä ja yhteistoimintaa valtioneuvoston valtionhallinnon tietoturvallisuutta koskevan periaatepäätöksen mukaisesti valtion tietoturvallisuuden kehitysohjelman hankkeilla ja toimenpiteillä. Huolehditaan VAHTI-ohjeiston ajantasaisuudesta ja kattavuudesta. Otetaan käyttöön tuotantoversio ja sen edellyttämät toimintatavat sähköisestä ja rakenteistetusta VAHTI-ohjeistosta. Ohjataan perustietoturvatason käyttöönottoa ja auditointia virastoissa ja laitoksissa. Tehostetaan valtionhallinnon IT-toiminnan varautumista yhdenmukaisten linjausten ja yhteistyön avulla. Valtion 24/7 tietoturvatoimintaa valmistellaan.

Hankkeiden erittely ja määrärahan arvioitu käyttö
   
ValtIT-hankkeet, jotka sisältyvät vuoden valtuuteen: Sähköisen asioinnin palvelualustan, yhteisen tietoliikenneratkaisun, viestintäratkaisun sekä työasema- ja käyttöpalvelujen kehittäminen 3 100 000
ValtIT:n hankkeet, jotka eivät perustu valtuusmenettelyyn 4 243 000
Yhteensä 7 343 000

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)
  2011 2012 2013 2014 Yhteensä
vuodesta
2011 lähtien
           
Ennen vuotta 2011 tehdyt sitoumukset 2 405 2 083 100 - 4 588
Vuoden 2011 sitoumukset 3 100 2 200 2 200 500 8 000
Valtuudet yhteensä 5 505 4 283 2 300 500 12 588

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Siirto momentille 28.01.01 -57
Siirto momentilta 28.01.21 500
Uudelleenkohdentaminen 1 000
Muu muutos yhteensä -7 400
Yhteensä -5 957


2011 talousarvio 7 343 000
2010 III lisätalousarvio -61 000
2010 talousarvio 13 300 000
2009 tilinpäätös 7 610 000

02. (28.70.01, osa) Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät(siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 21 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionhallintoa palvelevien talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon prosessien ja tietojärjestelmien kehittämiseen, hankintaan ja toimeenpanoon.

Valtuus

1) Valtiokonttori saa tehdä valtion keskitetysti hankittavan talous- ja henkilöstöhallintojärjestelmän toisen vaiheen hankkimisesta sopimuksia siten, että järjestelmälisenssien hankinnasta ja palvelujen ostosta saa aiheutua menoja vuonna 2011 ja myöhempinä vuosina yhteensä enintään 35 400 000 euroa.

2) Vuoden 2010 kolmannessa lisätalousarviossa momentilla 28.70.01 tarkistettua 4 400 000 euron suuruista valtuutta talousarvion ja valtiontalouden kehyspäätösten valmistelua tukevan tietojärjestelmän kehittämiseen, hankintaan ja ylläpitoon saa käyttää vuonna 2011 siltä osin kuin se on jäänyt käyttämättä vuonna 2010.

Selvitysosa:Määrärahaa on tarkoitus käyttää valtionhallinnon yhteisen talous- ja henkilöstöhallinnon Kieku -tietojärjestelmähankinnan ensimmäisen ja toisen vaiheen toimeenpanoon ja järjestelmän käyttöönottojen ja alkuvaiheen käytön tukemiseen virastoissa ja laitoksissa sekä välttämättömien integraatioiden ja tietojen siirron aikaansaamiseen virastojen ja laitosten muihin tietojärjestelmiin. Tarkoituksena on, että Kieku -tietojärjestelmän käyttöönottoa nopeutetaan alkuperäisestä aikataulusta noin vuodella. Nopean käyttöönoton varmistamiseksi ja säästöjen aikaansaamiseksi on tarkoituksena rahoittaa keskitetysti virastojen keskeisten tietojärjestelmien integraatioita ja tietojen siirtoja talous- ja henkilöstöhallintojärjestelmään. Kieku -tietojärjestelmän toisen vaiheen kokonaiskustannukset ovat yhteensä noin 61,8 milj. euroa. Tietojärjestelmähankkeen kokonaiskustannusten arvioidaan alenevan noin 2 milj. eurolla toimeenpanon nopeutumisen ansiosta.

Määrärahaa on tarkoitus käyttää myös talousarvion ja valtiontalouden kehyspäätösten valmistelua tukevan tietojärjestelmän kehittämisen ja hankinnan valtuudesta johtuviin menoihin.

Valtuuden kohdasta 2 aiheutuvia vuosittaisia ylläpitomenoja maksetaan momentilta 28.01.01.

Hankkeiden erittely ja määrärahan arvioitu käyttö
   
Talous- ja henkilöstöhallinnon Kieku -tietojärjestelmä sekä valtioneuvoston budjetointi- ja kehysjärjestelmä, valtuusmenot yhteensä 14 894 000
Yhteisten talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien toimeenpano 6 106 000
Yhteensä 21 000 000

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)
  2011 2012 2013 2014 Yhteensä
vuodesta
2011 lähtien
           
Ennen vuotta 2011 tehdyt sitoumukset 8 694 185 185 185 9 249
Vuoden 2011 sitoumukset 6 200 10 500 14 500 4 200  35 400
Valtuudet yhteensä 14 894 10 685 14 685 4 385 44 649

Talous- ja henkilöstöhallinnon Kieku -tietojärjestelmähankkeelle on myönnetty vuosina 2009 ja 2010 yhteensä 8 300 000 euroa siirtona tuottavuus- ja IT-hankkeiden edistämisen määrärahoista ja vuodelle 2011 hankkeelle ehdotetaan 8 500 000 euroa siirtona momentilta 28.70.20.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Siirto momentille 28.20.08 -1 200
Kieku -tietojärjestelmä  
— Siirto momentilta 28.70.20 8 500
Vuodelle 2010 myönnetyn lisäyksen poisto -7 000
Tasokorotus 7 000
Yhteensä 7 300


2011 talousarvio 21 000 000
2010 talousarvio 13 700 000
2009 tilinpäätös 7 840 000

20. Tuottavuuden edistäminen(siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 14 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää julkisen hallinnon tuottavuuden edistämiseen tähtäävien tietohallintohankkeiden, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palvelujen hankkimiseen sekä hallinnonalojen keskeisten tietojärjestelmähankkeiden kehittämiseen. Määrärahaa saa käyttää enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

Selvitysosa:Määrärahaa on tarkoitus käyttää sellaisten hallinnon tuottavuutta lisäävien hankkeiden rahoittamiseen, joista valtiovarainministeriö on tehnyt asianomaisen ministeriön kanssa tuottavuuden lisäämistä ja tuottavuushyötyjen toteuttamista koskevan yhteistoimintasopimuksen. Ministeriöissä, virastoissa ja laitoksissa käytössä olevien tietojärjestelmien uudistamisella ja toimintojen automatisoinnilla voidaan saavuttaa tuottavuuden lisääntymistä, edistää sähköiseen asiointiin siirtymistä ja korvata vanhentuneita järjestelmiä. Määrärahaa voidaan käyttää tuottavuutta lisäävien keskeisten tietojärjestelmähankkeiden kehittämistyöhön ja valtionhallinnon yhteiseen käyttöön tulevien tietojärjestelmien kehittämishankkeisiin.

Määrärahan arvioitu käyttö
   
Tietojärjestelmähankkeet 9 200 000
Muut tuottavuushankkeet 5 000 000
Yhteensä 14 200 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Siirto momentille 25.01.03 (Oikeusrekisterikeskuksen tietotekniikkaympäristön turvaaminen) -400
Siirto momentille 25.10.03 (Syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten asianhallintajärjestelmä) -1 000
Siirto momentille 25.50.20 (Vaalitietojärjestelmä) -700
Siirto momentille 26.30.02 (Hätäkeskustietojärjestelmän uudistaminen TOTI) -5 950
Siirto momentille 28.20.01 (TILHA - valtion yhteinen tilaustenhallintajärjestelmäpalvelu) -250
Siirto momentille 28.70.02 (Valtion yhteinen talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä Kieku) -8 500
Siirto momentille 28.90.20 (SADe-ohjelma) -8 000
Siirto momentille 29.40.02 (VAPA, Kansallinen asiakirjahallinto) -200
Siirto momentille 30.01.02 (Maaseutuviraston ja Eviran yhteinen IT-hanke) -300
Siirto momentille 30.01.03 (Sähköinen pinta-alatukien haku) -200
Siirto momentille 33.70.01 (Valtimo - Työsuojelupiirin tietojärjestelmien uusiminen) -300
Tasokorotus 27 846
Yhteensä 2 046


2011 talousarvio 14 200 000
2010 III lisätalousarvio -2 500 000
2010 talousarvio 12 154 000
2009 tilinpäätös 13 020 000