Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       90. Kuntien tukeminen

Talousarvioesitys 2011

60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenotPDF-versio

Selvitysosa:Luku sisältää keskitetysti koko valtionhallinnon puolesta budjetoituja henkilöstömenoja.

Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot -momentilta voidaan maksaa 25 kansallisen asiantuntijan työskentely EU:n toimielimissä. Lähettämällä kansallisia asiantuntijoita Euroopan unionin palvelukseen edistetään suomalaisten rekrytoitumista ja pyritään saamaan suomalaisia hoitamaan Suomen kannalta tärkeitä tehtäviä. EU-asioiden komitea käsittelee kaikki kansallisia asiantuntijoita koskevat ministeriöiden esitykset. Kansallisten asiantuntijoiden lähettämisen pitää tukea Suomen EU-politiikan tavoitteiden toteuttamista.

Työsuojelun edistämiseen varatulla määrärahalla toteutetaan yksityisen ja kuntasektorin työsuojelurahastoa vastaavaa toimintaa valtionhallinnossa. Määrärahan suuruus lasketaan vastaavin perustein kuin tapaturmavakuutusvelvollisilta työnantajilta siirretään varoja työsuojelurahastolle. Määrärahalla tuetaan ajankohtaista tutkimus-, kehittämis- ja tiedotustoimintaa. Valtion työterveys- ja työturvallisuusneuvottelukunta tekee valtiovarainministeriölle esitykset määrärahan käytöstä.

Valtiovarainministeriö asettaa valtionhallinnon yhteisille henkilöstömenoille seuraavan alustavan vaikuttavuustavoitteen vuodelle 2011:

  • työn terveellisyyden ja turvallisuuden edistäminen valtion työpaikoilla sekä valtion henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen rahoittamalla aihepiiriin liittyvää tiedotusta, tutkimusta ja kehittämishankkeita.

01. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 1 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Euroopan unionin toimielimissä toimivien suomalaisten kansallisten asiantuntijoiden palkkaus- ja sosiaaliturvamenojen maksamiseen

2) eräissä tapauksissa tiettyjen päivärahojen maksamiseen sellaisille kansallisille asiantuntijoille, joille Euroopan unioni ei maksa korvauksia.

Määrärahalla saa palkata enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan määrän henkilöstöä määräaikaisiin kansallisten asiantuntijoiden tehtäviin.

Selvitysosa:Euroopan unionissa palvelevien suomalaisten kansallisten asiantuntijoiden palkkauksen ja sosiaaliturvan maksaa kotimainen työnantaja, mutta Euroopan unioni maksaa pääsääntöisesti heille tiettyjä korvauksia. Kansallisten asiantuntijoiden palvelussuhteen ehdot unionin toimielimissä perustuvat komission 1.6.2006 sekä neuvoston 16.6.2003 antamiin päätöksiin. Kansalliset asiantuntijat työskentelevät Euroopan unionin toimielimissä määräajan, vähintään kuusi kuukautta ja enintään neljä vuotta. Henkilö voi toimia kansallisena asiantuntijana pääsääntöisesti vain yhden kerran.


2011 talousarvio 1 000 000
2010 talousarvio 1 000 000
2009 tilinpäätös 1 500 000

02. Erikseen budjetoidut palkkamenot(arviomääräraha)

Momentille myönnetään 50 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) välttämättömän lisähenkilökunnan palkkausten maksamiseen sellaisissa tapauksissa, joissa henkilöstön lisätarve ei ole ollut tiedossa varsinaista talousarvioesitystä laadittaessa

2) valtiovarainministeriön tekemistä virkasuhteen ehtoja koskevista päätöksistä aiheutuvien menojen maksamiseen.


2011 talousarvio 50 000
2010 talousarvio 50 000
2009 tilinpäätös

03. Valtion henkilöstöjärjestelyistä aiheutuvat palkkamenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 150 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää lakkautuspalkkalain (182/1931) mukaisten lakkautuspalkkojen maksamiseen.

Selvitysosa:Määrärahan mitoituksessa on otettu vähennyksenä huomioon lakkautuspalkkaa saavien henkilöiden eläkkeelle siirtyminen. Vuonna 2011 vanhuuseläkkeelle arvioidaan siirtyvän kaksi henkilöä.


2011 talousarvio 150 000
2010 talousarvio 216 000
2009 tilinpäätös 175 273

20. Työhyvinvoinnin edistäminen (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 675 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää työsuojelun edistämiseen valtionhallinnossa eli työsuojelututkimukseen, työsuojelukoulutukseen, työsuojelutietojen keräämiseen ja työsuojelua koskevaan tiedottamiseen sekä valtiotyönantajan ja sen palveluksessa olevan henkilöstön välisten työelämän suhteiden edistämistä tarkoittavaan tutkimukseen, koulutukseen ja tiedotukseen.

Selvitysosa:Työsuojelun edistämiseen tarkoitettu määräraha perustuu lakiin työsuojelurahastosta (407/1979). Määräraha lasketaan siten, että se on 0,185 promillea valtion henkilöstölle maksetuista palkoista.


2011 talousarvio 675 000
2010 talousarvio 800 000
2009 tilinpäätös 1 602 000

60. Siirto Koulutusrahastolle(arviomääräraha)

Momentille myönnetään 320 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Koulutusrahastosta annetun lain (1306/2002) 13 §:n mukaiseen valtion maksuun Koulutusrahastolle.

Selvitysosa:Valtio suorittaa palveluksessaan olevan henkilöstönsä osalta Koulutusrahastolle sen tilinpäätöksessä vahvistetut valtion henkilöstölle myönnetyistä ammattitutkintostipendeistä aiheutuneet kustannukset.


2011 talousarvio 320 000
2010 talousarvio 320 000
2009 tilinpäätös 202 608