Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
            15. Eläkkeet
            17. Muut eläkemenot
            50. Vahingonkorvaukset
       90. Kuntien tukeminen

Talousarvioesitys 2011

50. Eläkkeet ja korvauksetPDF-versio

Selvitysosa:Ikääntymiskehitys aiheuttaa merkittävää kasvupainetta valtion eläkemenoihin seuraavien parin vuosikymmenen ajan. Valtion eläkejärjestelmää uudistettiin vuoden 2005 alusta osana koko työeläkejärjestelmän uudistusta. Tavoitteena on parantaa eläkkeiden rahoituksen kestävyyttä ja nostaa pitkällä aikavälillä keskimääräistä eläkkeellesiirtymisikää 2—3 vuodella. Valtiokonttorin Kaiku -toiminnalla, joka rahoitetaan virastoilta perittävällä hoitokuluosuudella, pyritään torjumaan työkyvyn alenemisen riskiä ja siten vaikutetaan valtion eläkemenojen kasvun hidastumiseen.

Valtion eläkelain toimeenpano henkilöasiakkaiden palvelujen osalta siirretään vuoden 2011 alusta Kuntien eläkevakuutukseen, joka maksaa jatkossa valtion eläkkeet henkilöasiakkaille. Valtiokonttori maksaa Kuntien eläkevakuutukselle ennakkoon valtion eläkemenon kattamiseksi tarvittavan määrän mukaan lukien eläkkeiden ennakonpidätyksen määrän ja huomioiden eläkkeiden palautukset.

15. Eläkkeet(arviomääräraha)

Momentille myönnetään 3 833 574 000 euroa.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

Määrärahaa saa käyttää valtion eläkelain (1295/2006) ja siihen liittyvän lainsäädännön mukaisten

1) eläkkeiden, perhe-eläkkeiden, kuntoutustukien ja muiden kuntoutusetuuksien ja niiden lisien

2) viivästyskorotusten

3) mahdollisten oikeudenkäyntikulujen

4) viimeisen eläkelaitoksen periaatteesta johtuvien ennakkomenojen

5) viimeisen eläkelaitoksen periaatteesta johtuvien selvittelyerien

maksamiseen.

Selvitysosa:Määräraha on laskettu vuodelle 2011 arvioidussa TyEL-indeksitasossa (2335).

Momentilta siirretään kate Kuntien eläkevakuutukselle valtion eläkkeiden maksamista varten. Siirrettävä osuus on noin 3,5 mrd. euroa.

Määrärahan arvioitu käyttö
   
Valtion palveluksen perusteella myönnetyt eläkkeet, kuntoutustuet ja perhe-eläkkeet 2 687 308 000
Kunnan, seurakunnan ja yksityisen palveluksen perusteella myönnetyt eläkkeet, kuntoutustuet, perhe-eläkkeet sekä valtionapulaitosten vastaavat eläkkeet 1 081 117 000
Kansanedustajien eläkkeet ja perhe-eläkkeet 12 798 000
Liikelaitosten ja liiketoimintaa harjoittavien valtion virastojen ja laitosten eläkkeet, kuntoutustuet ja perhe-eläkkeet 49 151 000
Valtion eläketurvan piiriin kuuluville henkilöille myönnetyt kuntoutusetuudet 3 200 000
Yhteensä 3 833 574 000


2011 talousarvio 3 833 574 000
2010 talousarvio 3 680 509 000
2009 tilinpäätös 3 569 417 288

16. Ylimääräiset eläkkeet(arviomääräraha)

Momentille myönnetään 2 780 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ylimääräisten eläkkeiden maksamiseen voimassa olevien valtioneuvoston päätösten mukaisesti sekä aiemmin myönnettyjen ylimääräisten eläkkeiden maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää enintään 9 000 euroa eduskunnan kansliatoimikunnan myöntämien ylimääräisten eläkkeiden maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Määräraha on laskettu vuodelle 2011 arvioidussa TyEL-indeksitasossa (2335).

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon vähennyksenä 17 500 000 euroa aikaisemmin myönnettyjen ja uusien ylimääräisten taiteilija- ja sanomalehtimieseläkkeiden rahoituksen siirtona momentille 29.80.16. Ensisijaisesti taiteen ja sanomalehtimiestyön tukemiseen tarkoitetut ylimääräiset taiteilija- ja sanomalehtimieseläkkeet myöntää opetus- ja kulttuuriministeriö.

Momentilta siirretään kate Kuntien eläkevakuutukselle valtion eläkkeiden maksamista varten. Siirrettävä summa vastaa suuruudeltaan momentille myönnettävää määrärahaa.

Määrärahan arvioitu käyttö
   
Aikaisemmin myönnetyt ylimääräiset eläkkeet 2 636 000
Uudet ylimääräiset eläkkeet 135 000
Eduskunnan kansliatoimikunnan ylimääräiset eläkkeet (enintään) 9 000
Yhteensä 2 780 000


2011 talousarvio 2 780 000
2010 talousarvio 20 320 000
2009 tilinpäätös 19 397 222

17. Muut eläkemenot(arviomääräraha)

Momentille myönnetään 31 105 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) korvausten maksamiseen Kuntien eläkevakuutukselle eri lakien nojalla valtion toimintojen kunnallistamisen yhteydessä suoritetuista eläkejärjestelyistä ja Eläkekassa Maalle siitä eläkemenojen lisäyksestä, mikä aiheutuu asutustehtävissä palvellun ajan huomioon ottamisessa eläkekassan myöntämässä eläkkeessä

2) korvausten maksamiseen Nokia Oyj:lle, Vapo Oy:lle, Vammas Oy:lle ja Lapua Oy:lle siitä valtion eläkelain tasoisen eläketurvan säilyttämisestä syntyvästä lisärasituksesta, joka näille yhtiöille aiheutuu 31.8.1976 Televan, 31.12.1983 Valtion polttoainekeskuksen, 31.12.1990 Vammaskosken tehtaan ja Lapuan patruunatehtaan palveluksessa olleen henkilöstön siirrosta yhtiöiden palvelukseen

3) korvausten maksamiseen yrityskauppojen tai vastaavien yritysten omistuspohjan uudelleenjärjestelyjen yhteydessä tai konsernin sisällä yhtiöstä toiseen vanhana työntekijänä ennen 1.1.1994 siirretyn henkilön työnantajalle sekä Patria Vammas Oy:n tai Patria Lapua Oy:n palveluksesta yrityskauppojen, liikkeen luovutuksen tai vastaavien uudelleenjärjestelyjen yhteydessä vanhana työntekijänä siirretyn henkilön työnantajalle, jolloin vanhana työntekijänä tarkoitetaan 31.12.1990 Vammaskosken tehtaan tai Lapuan patruunatehtaan palveluksesta Vammas Oy:n tai Patruunatehdas Lapua Oy:n palvelukseen ja myöhemmin Patria-konserniin siirtyneitä henkilöitä

4) eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä suoritettuihin eläkeoikeuksien pääoma-arvojen siirtoihin valtion eläkejärjestelmästä asiaa koskevan lain (165/1999) mukaisesti.

Valtiokonttori saa sopia vakuutusmatemaattisin perustein lasketusta eläkevastuiden kertasuorituksesta.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Korvaukset maksetaan pääasiassa vakuutusmatemaattisesti laskettuina kertasuorituksina. Määrärahaa ei tulla käyttämään eläkekorvausten maksamiseen vuoden 1992 jälkeen perustettaville yhtiöille.

Määräraha on laskettu vuodelle 2011 arvioidussa TyEL-indeksitasossa (2335).

Määrärahan arvioitu käyttö
   
Korvaus Kuntien eläkevakuutukselle 27 000 000
Korvaus Nokia Oyj:lle 50 000
Korvaus Vapo Oy:lle 500 000
Korvaus Vammas Oy:lle 300 000
Korvaus Lapua Oy:lle 300 000
Muut korvaukset 20 000
Eläkeoikeuksien pääoma-arvojen siirrot Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmiin 2 935 000
Yhteensä 31 105 000


2011 talousarvio 31 105 000
2010 talousarvio 30 540 000
2009 tilinpäätös 29 411 525

50. Vahingonkorvaukset(arviomääräraha)

Momentille myönnetään 39 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) tapaturmakorvauksiin

2) liikennevahinkokorvauksiin

3) ryhmähenkivakuutusta vastaaviin taloudellisiin tukiin

4) valtion virkamiesten toistuviin korvauksiin

5) valtion henkilöstölle aiheutuvien eräiden kustannusten ja vahinkojen korvauksiin

6) rautatien käytöstä johtuvan vahingon vastuusta annetun lain mukaisiin korvauksiin

7) tapaturma- ja liikennevahinkojen korvauksiin liittyviin asiantuntijalääkäripalkkioihin

8) valtioneuvoston erikseen päättäessä luonnonkatastrofien johdosta katastrofialueilla tehdyistä pelastus- ja evakuointitoimista, evakuointilennoista ja annetusta sairaanhoidosta sekä surmansa saaneiden kotimaahan kuljettamisesta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Määräraha perustuu seuraaviin säädöksiin:

1) tapaturmakorvaukset: tapaturmavakuutuslaki (608/1948), ammattitautilaki (1343/1988), valtion virkamiesten tapaturmakorvauksesta annettu laki (449/1990), julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) 6 luvun 14 §, sotilastapaturmalaki (1211/1990), valtion eläkelain (280/1966) 18 b §, käräjäoikeuslaki (581/1993) sekä tapaturmakorvausjärjestelmään liittyvä muu lainsäädäntö

2) liikennevahinkokorvaukset: liikennevakuutuslaki (279/1959) ja liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annettu laki (626/1991)

3) valtion virkamiesten toistuvat korvaukset: valtion virkamieslaki (750/1994) ja eroraha-asetus (1350/1994)

4) valtion henkilöstölle aiheutuvien eräiden kustannusten ja vahinkojen korvaukset: eräistä oikeudenkäynneistä valtion palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta annettu laki (269/1974) ja valtion virantoimituksesta tai työtehtävästä aiheutuneiden eräiden vahinkojen korvaamisesta annettu laki (794/1980)

5) rautatien käytöstä johtuvan vahingon vastuusta annettu laki (8/1898).

Määrärahan arvioitu käyttö
   
Tapaturmakorvaukset 33 820 000
Liikennevahinkokorvaukset 2 050 000
Ryhmähenkivakuutusta vastaavat taloudelliset tuet 1 700 000
Valtion virkamiesten toistuvat korvaukset 1 400 000
Valtion henkilöstölle aiheutuvien eräiden kustannusten ja vahinkojen korvaukset 70 000
Rautatien käytöstä johtuvan vahingon vastuusta annetun lain mukaiset korvaukset 170 000
Lapuan patruunatehtaan onnettomuuden tapaturmakorvaukset 90 000
Yhteensä 39 300 000


2011 talousarvio 39 300 000
2010 talousarvio 40 120 000
2009 tilinpäätös 41 230 742

63. Muiden eläkelaitosten vastattavaksi kuuluvat eläkemenot(arviomääräraha)

Momentille myönnetään 102 900 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtion eläkelain (1295/2006) nojalla viimeisen eläkelaitoksen periaatteesta johtuvien, Valtiokonttorin toisten eläkelaitosten puolesta myöntämien eläkkeiden maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Määräraha on laskettu vuodelle 2011 arvioidussa TyEL-indeksitasossa (2335).

Vastaavat tulot on budjetoitu momentille 12.28.51.

Momentilta siirretään kate Kuntien eläkevakuutukselle viimeisen eläkelaitoksen periaatteesta johtuvien eläkkeiden maksamista varten. Siirrettävä summa vastaa suuruudeltaan momentille myönnettävää määrärahaa.


2011 talousarvio 102 900 000
2010 talousarvio 79 500 000
2009 tilinpäätös 62 572 404

95. Ennakkotuloista maksettavat korkomenot(arviomääräraha)

Momentille myönnetään 12 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtion eläkelain (1295/2006) nojalla viimeisen eläkelaitoksen periaatteesta johtuvien, Valtiokonttorin toisten eläkelaitosten puolesta myöntämien eläkkeiden maksamisesta aiheutuvien korkomenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Valtiokonttori maksaa korkoa VILMA-vastuunjakoon muiden eläkelaitosten maksamista valtion eläkelain mukaisista eläkkeistä ja ennakkomaksuista. Korkokantana käytetään TyEL:n 179 §:n 4 momentissa tarkoitettujen perusteiden mukaista korkoa.

Vastaavat tulot on budjetoitu momentille 13.01.09.


2011 talousarvio 12 800 000
2010 talousarvio 11 600 000
2009 tilinpäätös 6 997 741