Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       90. Kuntien tukeminen

Talousarvioesitys 2011

40. Valtion alue- ja paikallishallintoPDF-versio

Selvitysosa:Aluehallintovirastoedistää alueellista yhdenvertaisuutta hoitamalla lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueilla. Virasto edistää perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla.

Rekisterihallinnon paikallisviranomaisina toimii 24maistraattia, joiden toimialueena on yksi tai useampia kihlakuntia. Ahvenanmaalla rekisterihallinnon paikallisviranomaisen tehtäviä hoitaa Ahvenanmaan valtionvirasto. Maistraatit tarjoavat ihmisen koko elämänkaaren kattavia rekisteri- ja oikeusturvapalveluja. Maistraatit hoitavat väestökirjanpidon, kaupparekisterin ja yhdistysrekisterin paikallisviranomaisen tehtäviä, yleishallintotehtäviä ja holhousviranomaisen tehtäviä. Lisäksi maistraateille kuuluu kuluttajaneuvonnan toiminnan järjestäminen.

Valtiovarainministeriö asettaa valtion alue- ja paikallishallinnolle seuraavat alustavat vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2011:

  • Perusoikeudet ja oikeusturva toteutuvat.
  • Peruspalvelujen saatavuus turvataan ja alueen asukkaiden hyvinvointi lisääntyy.
  • Asuin-, työ- ja elinympäristön terveellisyys ja turvallisuus paranee.
  • Maistraatin palvelut varmistavat tehokkaan ja sujuvan sekä asiakkaiden kannalta helpomman asioinnin.
  • Edunvalvontaa tarvitsevat henkilöt saavat asiansa hoidettua etunsa mukaisesti.

01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 48 799 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta.

Selvitysosa:Aluehallintovirastoille asetetaan toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan ministeriöiden, keskushallintoviranomaisten ja aluehallintovirastojen välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
  2011
tavoite
   
Tuotokset ja laadunhallinta  
Käsittelyajat keskimäärin  
Kunnalliskantelut, sosiaali- ja terveystoimen, sivistystoimen ja ympäristöterveydenhuollon kantelut 8 kk
Sivistystoiminnan valitukset ja lausunnot 3 kk
Oppilasarvioinnin oikaisupyynnöt 2 kk
Kilpailuasiat, selkeästi vähämerkitykselliset tapaukset 1 kk
Kiinteistön- ja vuokrahuoneistojen välittäjien rekisteröintipäätökset 1 kk
Kiinteistön- ja vuokrahuoneistojen välittäjien kantelut 9 kk
Uutta toimintaa ja toiminnan muutoksia koskevat ympäristönsuojelulain mukaiset lupa-asiat 10 kk
Ympäristönsuojelulain mukaiset lupa- ja ilmoitusasiat 12 kk
Vesilain mukaiset lupa-asiat 9 kk
Pelastustoimen kantelut 6 kk
Pelastustoimen valtionavustukset (SM:n määrärahapäätöksen saamisesta) 1 kk
Alkoholiluvat 1 kk
Yksityisen sosiaali- ja terveyshuollon palveluntuottajien luvat 2 kk
Ympäristöterveydenhuollon luvat ja päätökset 6 kk
Valvontakäynnit % toimintayksiköistä  
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden valvonta, ympärivuorokautista hoitoa antavat toimintayksiköt 10
Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden valvonta, ympärivuorokautista hoitoa antavat toimintayksiköt 10
Toteutetut arvioinnit,%  
Ympäristöterveydenhuollon ohjaus ja valvonta: kuntien ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmista ja niiden toteutumista arvioidaan 33
Asiakaskyselyn tulokset, asteikko 0—5  
Tyytyväisyys palvelualttiuteen 4
Tyytyväisyys yhteistyökykyyn 4

Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet
  2010
arvio
2011
tavoite
     
Henkilötyövuosien kehitys 1 325 1 271
Vakinaisia/määräaikaisia, % 80 82
Työtyytyväisyysindeksi, asteikko 1—5 3,0 3,2
Sairauspoissaolot, pv/htv 10,0 10,0

Momentin nimike on muutettu.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
    2010
varsinainen
talousarvio
2011
esitys
       
Bruttomenot   54 138 57 299
Bruttotulot   6 000 8 500
Nettomenot   48 138 48 799

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
  2010
varsinainen
talousarvio
2011
esitys
     
Julkisoikeudelliset suoritteet    
     
Maksullisen toiminnan tuotot 6 000 8 500
     
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 12 000 14 000
     
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -6 000 -5 500
Kustannusvastaavuus, % 50 60
     
     
Liiketaloudelliset suoritteet    
     
Maksullisen toiminnan tuotot 400 350
     
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 380 330
     
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 20 20
Kustannusvastaavuus, % 105 106
     

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Palkkausten tarkistukset 584
Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus 243
Lääninhallitussiirtojen tarkentuminen 500
Siirto momentilta 28.40.02 (1 htv) 65
Siirto momentilta 28.01.21 90
Tuottavuustoimet (-53 htv) -1 350
Siirto momentille 26.10.01 (-3 htv) -70
Tasokorotus 599
Yhteensä 661


2011 talousarvio 48 799 000
2010 III lisätalousarvio 1 900 000
2010 talousarvio 48 138 000

02. Maistraattien toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 228 000 euroa.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet Toimenpiteet
   
Edunvalvonnan asiakkaiden palvelutoiminnan laatu on parantunut. Yleisen edunvalvonnan siirtyminen oikeusaputoimistojen tehtäväksi on huomioitu maistraattien toiminnassa. Maistraatit tehostavat tilintarkastusprosessejaan tilien vaativuusluokituksen avulla. Maistraatit valmistautuvat maistraattien ja yleisen edunvalvonnan välisen sähköisen asioinnin käyttöönottoon. Maistraatit selvittävät ennen edunvalvontahakemuksen tekemistä, voidaanko henkilön asiat hoitaa muiden ensisijaisena pidettävien palvelujen avulla. Lisäksi ne edistävät edunvalvontavaltuuksien käyttämistä. Maistraatit ottavat toimintaprosesseissaan huomioon mahdolliset holhoustoimilain muutokset.
Kuluttajaneuvonnan asiakas saa laadukasta palvelua riittävästi koko maassa. Maistraatit kehittävät yhdessä Kuluttajaviraston kanssa asiakas- ja puhelinpalvelun prosessin sujuvuutta ja huolehtivat kuluttajaneuvontapalvelun riittävästä resursoinnista.
Maistraatin palvelut ovat parantuneet, monipuolistuneet ja yhdenmukaistuneet. Maistraattien palvelujen tuottamista yhteispalveluna laajennetaan. Sähköistä asiointia kehitetään vuosille 2009—2013 laaditun strategian mukaisesti. Maistraattien toimintatapoja yhdenmukaistetaan, erikoistumistehtäviä lisätään sekä tehtävien tasaamista jatketaan. Vesikulkuneuvorekisterin omistajatietojen oikeellisuus selvitetään vesikulkuneuvorekisterilain edellyttämällä tavalla.Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän sähköisen asioinnin ensimmäinen osuus sekä kauppa-, säätiö- ja yrityskiinnitysrekisterin uudistettu sähköinen tietopalvelu on tuotantokäytössä. Maistraatit jatkavat omalta osaltaan palvelujen tunnetuksi tekemistä ja ohjaavat asiakkaita niiden käyttöön sekä opastavat käytössä.
Vakinaisten osoitteiden oikeellisuus on 99,0 %. Maistraatit ottavat vastaan ja tallentavat muuttoilmoituksia sovitun työnjaon mukaisesti huolehtien väestötietojärjestelmään rekisteröitävien henkilöiden osoitetietojen korkeasta laadusta. Muuttoilmoitusten käsittelyprosessin muutosten vaikutukset huomioidaan tehtävää hoidettaessa.

Alueelliset palvelutavoitteet 2011 tavoite
   
Edunvalvontaan määrääminen  
— maistraatin päätöksellä ratkaistut, aika enintään kk 4
— hakemukset käräjäoikeudelle, aika enintään kk 4
Edunvalvonta-tilintarkastus  
— määräajan loppuun mennessä saapuneiden vuositilien tarkastusaika Saapumisvuoden
loppuun mennessä
Julkinen notaari  
— palvelujen saanti, enintään pv. 2
Muuttoilmoitus- ja osoitepalvelu  
— palvelupuhelimeen vastausaika normaalitilanteessa, enintään min. 1
Kaupparekisteri  
— asunto-osakeyhtiöiden kaupparekisteri-ilmoitusten käsittely, aika keskimäärin kk 0,5

Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet
  2009
toteutuma
2010
arvio
2011
tavoite
       
Henkilötyövuosien kehitys 830 805 780
Työtyytyväisyysindeksi, asteikko 1—5 3,3 3,3 3,3
Sairauspoissaolot,pv/htv 11,6 9,5 9,5

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
  2009
toteutuma
2010
varsinainen
talousarvio
2011
esitys
       
Bruttomenot 47 863 42 410 42 728
Bruttotulot 11 611 10 000 10 500
Nettomenot 36 252 32 410 32 228
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 6 933    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 5 618    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
  2009
toteutuma
2010
varsinainen
talousarvio
2011
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
       
Maksullisen toiminnan tuotot 9 563 9 800 10 100
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 16 073 14 000 14 100
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -6 510 -4 200 -4 000
Kustannusvastaavuus, % 60 70 72
       
       
Liiketaloudelliset suoritteet      
       
Maksullisen toiminnan tuotot 643 900 750
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 721 890 750
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -78 10 -
Kustannusvastaavuus, % 89 101 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Palkkausten tarkistukset 388
Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus 143
Siirto momentilta 28.01.21 90
Tuottavuustoimet (-25 htv) -550
Siirto momentille 28.40.01 -65
Muu muutos yhteensä -188
Yhteensä -182


2011 talousarvio 32 228 000
2010 III lisätalousarvio 277 000
2010 talousarvio 32 410 000
2009 tilinpäätös 34 937 000

03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 1 666 000 euroa.

Määrärahasta on varattu 1 000 000 euroa valtion aluehallinnon viranomaisten tietojärjestelmien kehittämiseen ja 500 000 euroa aluehallinnon uudistukseen liittyvien uusien tehtävien kustannusten korvaamiseen maakunnan liitoille.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtion keskushallinnon toimintojen alueellistamisen hallinnointiin

2) aluehallintouudistuksesta aiheutuviin tietojärjestelmien ja muiden tarvittavien muutosten suunnittelu- ja muutostöihin

3) valtion alueellisten ja paikallisten hallintorakenteiden kehittämiseen

4) Kainuun hallintokokeilun seurantaan ja sen perusteella tehtyjen ehdotusten edellyttämään valmisteluun

5) viranomaisten yhteisten asiakaspalvelumuotojen kehittämiseen, yhteispalvelun hallinnointiin ja yhteispalvelusta kunnille aiheutuvien kustannusten korvaamiseen

6) enintään yhtä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen.


2011 talousarvio 1 666 000
2010 talousarvio 3 767 000
2009 tilinpäätös 3 254 000