Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       90. Kuntien tukeminen

Talousarvioesitys 2011

30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallintoPDF-versio

Selvitysosa:Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta yleistä käyttöä varten. Tilastokeskus on valtion tilastotoimen yleisviranomainen, joka tilastojen laadinnan lisäksi huolehtii kansallisen tilastotoimen kehittämisestä yhteistyössä muiden tilastoja laativien valtion viranomaisten kanssa. Tilastojen uudistamisessa ja kehittämisessä tavoitteena on yhdistää mahdollisimman hyvin kotimaiset tietotarpeet ja kansainväliset velvoitteet. Kansainvälisen ja erityisesti Euroopan tilastojärjestelmän kehittämiseen pyritään vaikuttamaan siten, että tilastoja kehitetään koordinoidusti välttämällä päällekkäistä tilastointia sekä yksinkertaistamalla ja karsimalla olemassa olevia tilastosäädöksiä. Kansainvälisessä tilastoyhteistyössä edistetään suomalaisen tilasto-osaamisen tunnettuutta ja hyviä käytäntöjä.

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT)on soveltavan taloudellisen tutkimuksen asiantuntijayksikkö. Taloudellisen tutkimuksen tehtävänä on tuottaa päätöksenteon tueksi tutkimustietoa julkisen sektorin voimavarojen tehokkaasta käytöstä sekä julkisen sektorin toimenpiteiden vaikutuksista kansantalouden toimintaan. Taloudellisessa tutkimuksessa arvioidaan sekä julkisen talouden että kansantalouden sopeutumistarpeita tuleviin muutoksiin. Tutkimuksessa korostetaan julkisen sektorin palvelutuotannon tuottavuuden kehittämisen, kestävän taloudellisen kasvun sekä talouden sopeutumiskykyä edistävän rakennepolitiikan edellyttämät tutkimustarpeet.

Väestörekisterikeskuson väestökirjanpidon keskusviranomainen. Se kehittää ja ohjaa väestökirjanpitoa sekä pitää yllä valtakunnallista väestötietojärjestelmää yhdessä maistraattien kanssa. Virasto vastaa myös väestötietojärjestelmän valtakunnallisista tieto- ja verkkopalveluista. Lisäksi sen tehtäviin kuuluvat varmennepalvelut, sirullinen henkilökortti, vaalien äänioikeusrekisteri ja julkishallinnon yhteyspalveluhakemisto.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tehtävät terveydenhuollon varmentajana ja terveydenhuollon virkavarmennepalvelujen tuottajana siirretään 1.1.2011 lukien Väestörekisterikeskuksen tehtäväksi. Siirto mahdollistaa mm. sähköisen lääkemääräysmenettelyn nopean etenemisen. Väestörekisterikeskus tuottaa terveydenhuollon virkavarmennepalvelut maksuperustelulain mukaisina julkisoikeudellisina suoritteina. Tilaajana toimii sosiaali- ja terveysministeriö tai sen määräämä terveydenhuollon toimija.

Valtiovarainministeriö asettaa tilastokeskukselle, valtion taloudelliselle tutkimuskeskukselle ja väestörekisterikeskukselle seuraavat alustavat vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2011:

  • Tilastotoimen tuottamat tiedot täyttävät keskeiset kansalliset tietotarpeet ja Suomen kansainväliset sitoumukset.
  • Kansallista tilastotointa kehitetään laadukkaana, tehokkaasti ja yhtenäisin toimintatavoin toimivana kokonaisuutena.
  • Tilastokeskus edistää Euroopan tilastoja koskevien käytännesääntöjen soveltamista tilastotoimessa.
  • Taloudellinen tutkimus vastaa päätöksenteon tietotarpeita.
  • Taloudellinen tutkimus vahvistaa toiminnallaan kestävää julkisen talouden ja kansantalouden kehittämistä ja parantaa edellytyksiä sopeutua muutoksiin.
  • Väestörekisterikeskuksella ja sen palveluilla ja tuotteilla on luotettu ja tunnettu asema osana tietoyhteiskunnan perustaa.
  • Väestötietojärjestelmän ja varmennepalvelujen käyttö, hyödynnettävyys ja merkitys kasvavat yhteiskunnassa ja viraston asiakkaat voivat sen palvelujen avulla tehostaa omia toimintojaan. Varmennepalvelun järjestämisessä tukeudutaan valtion varmennetuotannosta tehtäviin yhteisiin linjauksiin.

01. Tilastokeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 44 697 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) jäsenmaksujen maksamiseen

2) EU -jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon

1) maksullisen toiminnan tulot

2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
  2009
toteutuma
2010
arvio
2011
tavoite
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Tuottavuuden muutos, % 4,8 2,0 2,0
Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista, % 74,1 75,0 74,0
Tilastotietojen tuotantomenot tilastojulkistusta kohti, 1 000 € 80,6 78,2 77,5
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus, % 105,0 100,0 100,0
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Julkistusten lukumäärä 647 643 645
Myöhästyneiden julkistusten lukumäärä enintään 35 35 35
Julkistusten nopeus, viikkoja      
— vuositilastot 39,1 41,9 39,0
— neljännesvuositilastot 8,2 8,3 8,3
— kuukausitilastot 4,8 4,8 4,8
Veloitukseton tietokantapalvelu, taulukoiden lukumäärä 1 817 2 050 2 150
Kriittisen asiakaspalautteen osuus palautteesta, % 34 28 28

Tilastokeskus jatkaa toimintansa tehostamista. Tietojärjestelmiä integroidaan siten, että kerättyjen tietojen monikäyttöisyyttä voidaan lisätä. Tuotantoprosesseja ja välineistöä yhtenäistetään ja käytetään standardeihin perustuvia ratkaisuja tilastotuotannon ja palvelutoiminnan tehostamiseksi. Web-tiedonkeruun käyttöä edistetään ja parannetaan monikanavaista sähköistä jakelua.

Tilastokeskus tuottaa voimassa olevien EU-säädösten ja -sitoumusten sekä keskeisten kansallisten tarpeiden edellyttämät tilastot ja palvelut sekä toteuttaa tilastojen välttämättömät ajanmukaistukset ja uudistukset.

Tilastokeskus huolehtii tuottamiensa tuotteiden ja palvelujen laadusta sekä palvelukyvystään mm. uudistamalla ja virtaviivaistamalla palveluvalikoimaa ja laajentamalla yleisten yhteiskuntatilastojen maksutonta tarjontaa verkossa mahdollisuuksien mukaan. Tilastokeskus toteuttaa vuonna 2011 aikuisten taitotasotutkimuksen (PIAAC) maksullisena palvelutoimintana, mikä lisää henkilötyövuosien määrää tilapäisesti vuosina 2011— 2012 yli 30 henkilötyövuotta.

Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet
  2009
toteutuma
2010
tavoite
2011
tavoite
       
Henkilötyövuosien kehitys 876 857 833
Työtyytyväisyys, asteikko 1—5 3,4 3,5 3,5
Koulutustasoindeksi 5,2 5,2 5,2
Sisäinen liikkuvuus 69 70 70

Tilastokeskus panostaa henkilöstön ja organisaation osaamisen turvaamiseen, työhyvinvoinnin ja esimiestyön kehittämiseen sekä sisäisen liikkuvuuden edistämiseen Tilastokeskuksen henkilöstöstrategian mukaisesti.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
  2009
toteutuma
2010
varsinainen
talousarvio
2011
esitys
       
Bruttomenot 57 635 54 005 55 987
Bruttotulot 11 729 9 860 11 290
Nettomenot 45 906 44 145 44 697
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 5 698    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 5 864    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
  2009
toteutuma
2010
varsinainen
talousarvio
2011
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 9 161 8 250 9 230
— muut tuotot 76 50 50
Tuotot yhteensä 9 237 8 300 9 280
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 8 783 8 300 9 280
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 454 - -
Kustannusvastaavuus, % 105 100 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Palkkausten tarkistukset 377
Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus 198
Tuottavuustoimet (-23 htv) -1 035
Siirto momentille 31.01.01 -35
Siirto momentilta 28.01.21 750
Siirto momentilta 28.10.01 500
Uudelleenkohdentaminen -214
Tasokorotus 11
Yhteensä 552


2011 talousarvio 44 697 000
2010 III lisätalousarvio 241 000
2010 talousarvio 44 145 000
2009 tilinpäätös 46 072 000

02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 142 000 euroa.

Selvitysosa:

Kustannusten jakautuminen tulosalueittain, %
  2009
toteutuma
2010
arvio
2011
tavoite
       
Ydintoiminnot (tutkimus- ja asiantuntijatehtävät)      
Julkisten palvelujen vaikuttavuus 23 24 24
Julkisen talouden rahoitus ja tulonsiirrot 23 23 23
Työmarkkinat ja kasvua tukeva politiikka 26 25 25
Päätöksenteon tuki ja mallintaminen 11 11 11
Ydintoiminnot yhteensä 83 83 83
Tukitoiminnot 17 17 17
Yhteensä 100 100 100
Kustannukset yhteensä, 1 000 € 4 748 5 290 5 500

Tuotokset ja laadunhallinta
  2009
toteutuma
2010
tavoite
2011
tavoite
       
Julkaisujen lukumäärä      
— kansainväliset julkaisut, kpl 19 19 22
— VATT:n omien julkaisusarjojen julkaisut, kpl 40 38 40
— muut kotimaiset julkaisut, kpl 45 46 46

VATT:n julkaisustrategian mukaisesti kansainvälisten julkaisujen määrää pyritään kasvattamaan. Taustalla on tutkimuksen tieteellisen tason varmistaminen ja kansainvälisten tutkimusverkostojen vahvistaminen.

Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet
  2009
toteutuma
2010
tavoite
2011
tavoite
       
Henkilötyövuosien kehitys 58 59 58
Työtyytyväisyys, asteikko 1—5 - - 3,5
Koulutustasoindeksi 6,9 6,9 7,0

VATT:ssa jatketaan työyhteisön kehittämistyötä, jossa korostuvat esimiestyö ja henkilöstön vaikutusmahdollisuudet. Työhyvinvoinnin keskeinen toiminta-alue on kokonaisvaltainen osaamisen kehittäminen. Tutkijavirat ja yhteisvirat ovat osa tutkimuskeskuksen strategista toiminnan kehittämistä.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
  2009
toteutuma
2010
varsinainen
talousarvio
2011
esitys
       
Bruttomenot 4 748 5 177 4 942
Bruttotulot 931 1 114 800
Nettomenot 3 817 4 063 4 142
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 988    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 336    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Palkkausten tarkistukset 42
Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus 16
Uudelleenkohdentaminen 21
Yhteensä 79


2011 talousarvio 4 142 000
2010 III lisätalousarvio 28 000
2010 talousarvio 4 063 000
2009 tilinpäätös 4 165 000

03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 193 000 euroa.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
  2009
toteutuma
2010
tavoite
2011
tavoite
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Tietopalvelun tuottavuus, 1 000 € / htv 549 525 540
Varmennepalvelun tuottavuus, 1 000 € / htv 289 260 318
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Sovelluskyselyssä luovutetut tietoyksiköt, milj. kpl 6,7 7,0 7,5
Kansalaisvarmenteet (myönnetyt), 1 000 kpl 71 - 70
Organisaatiovarmenteet (myönnetyt), 1 000 kpl 12 - 30
Sovelluskyselyasiakkaat, kpl 1 479 1 300 1 600
Asiakastyytyväisyys, asteikko 1—5 4 3,5 3,5
Palvelujen monikanavaisuus: muuttoilmoitukset puhelimitse tai sähköisesti, % 64 66 68
Rakennustietoja sähköisesti ilmoittavat kunnat, % 88 88 90
Väestötietojärjestelmän tietojen oikeellisuus:      
— vakinaiset osoitteet, % 99 99 99
— tilapäiset osoitteet, % 89,3 86 86
Sähköisen identiteetin oikeellisuus, % 100 100 100
Asiakaspalauteaika internetillä arkisin, enintään vrk 1 1 1
Väestötietojärjestelmän suorakäytön käytettävyys, % 99,8 99 99,5
Varmennejärjestelmien käytettävyys, % 99,98 99 99,8

Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet
  2009
toteutuma
2010
arvio
2011
tavoite
       
Henkilötyövuosien kehitys 121,2 110 93
Työtyytyväisyysindeksi, asteikko 1—5 3,4 3,3 3,3
Tyytyväisyys johtamiseen, asteikko 1—5 3,4 3,3 3,3
Sairauspoissaolot, pv / htv 14,2 10 10

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
  2009
toteutuma
2010
varsinainen
talousarvio
2011
esitys
       
Bruttomenot 21 173 19 938 20 393
Bruttotulot 16 567 15 540 16 200
Nettomenot 4 606 4 398 4 193
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 988    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 3 413    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) (Tietopalvelu)
  2009
toteutuma
2010
varsinainen
talousarvio
2011
esitys 
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
       
Maksullisen toiminnan tuotot 4 998 5 000 5 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 4 049 5 000 5 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 949 - -
Kustannusvastaavuus, % 123 100 100
       
       
Liiketaloudelliset suoritteet      
       
Maksullisen toiminnan tuotot 6 540 5 800 5 800
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 2 318 1 700 2 900
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 4 222 4 100 2 900
Kustannusvastaavuus, % 282 341 200

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) (Varmennepalvelu)
  2009
toteutuma
2010
varsinainen
talousarvio
2011
esitys 
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
       
Maksullisen toiminnan tuotot 4 122 4 000 3 800
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 4 608 3 850 3 850
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -486 150 -50
Kustannusvastaavuus, % 89 104 99
       
       
Liiketaloudelliset suoritteet      
       
Maksullisen toiminnan tuotot 797 1 400 1 600
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 1 236 1 500 1 700
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -439 -100 -100
Kustannusvastaavuus, % 64 93 94

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Palkkausten tarkistukset 14
Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus 5
Siirto momentilta 33.02.05 (3 htv) 260
Tuottavuustoimet (-4 htv) -180
Uudelleenkohdentaminen -426
Tasokorotus 122
Yhteensä -205


2011 talousarvio 4 193 000
2010 III lisätalousarvio 9 000
2010 talousarvio 4 398 000
2009 tilinpäätös 5 031 000