Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       90. Kuntien tukeminen

Talousarvioesitys 2011

10. Verotus ja tullitoimiPDF-versio

Selvitysosa:Verohallintoon yhteiskunnan suurin verojen ja maksujen kerääjä ja siten ratkaiseva toimija julkisen talouden rahoitustoiminnan näkökulmasta. Verohallinnon perustehtävä on toimittaa verotus ja tilittää verot ja veronluonteiset maksut veronsaajille siten, että veronsaajat saavat verotulonsa oikean määräisinä, oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti. Verotus toimitetaan niin, että se aiheuttaa varsinaisten verojen lisäksi mahdollisimman vähän kustannuksia ja haittaa asiakkaan taloudelliselle toiminnalle.

Tullilaitos kantaa tullit, tehtäväalueelleen kuuluvat verot ja muut maksut oikein, huolehtii ulkomaankaupan sujuvuudesta sekä yleisestä turvallisuudesta torjumalla laitonta tuontia ja vientiä sekä muuta ulkomaankauppaan ja -liikenteeseen liittyvää rikollisuutta. Lisäksi tullilaitos turvaa osaltaan Euroopan unionin ulkomaankaupan ja sisämarkkinoiden häiriöttömän toiminnan huolehtimalla kansallisista ja unionin elinkeinoelämän eduista ja tieto-tarpeista samoin kuin kauppa-, kilpailu- ja maatalouspoliittisten velvoitteiden toimeenpanosta.

Valtiovarainministeriö asettaa verohallinnolle ja tullilaitokselle seuraavat alustavat vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2011:

Vaikuttavuustavoitteet Toimenpiteet
   
Verotulojen oikea-aikainen ja oikeamääräinen kertyminen ja tilittäminen veronsaaja-asiakkaille Asiakaspalvelu ja asiakkaiden ohjaus, optimaalisesti kohdennettu verovalvonta sekä verojen tehokas perintä.
Verotuksen yhdenmukaisuus ja oikeellisuus Asiakkaiden analyysi- ja valikointimenettelyjen kehittäminen, viranomais- ja sidosryhmäyhteistyön parantaminen sekä verovalvonnan vaikuttavuuden lisääminen tehostamalla mm. kohdevalikointia, valvontatoimenpiteiden suunnittelua ja seurantaa.
Verohallinnon asiakasvaikuttavuuden parantaminen Asiakkaiden segmentointi palvelu-, ohjaus- ja valvontatarpeiden perusteella. Sähköisten palvelujen määrän lisääminen ja painopisteen siirtäminen sähköisten, vuorovaikutteisten palvelujen suuntaan.
Kansallinen verotuksen ja EU:n tulliverotuksen toimittaminen lainmukaisesti, tehokkaasti ja yhdenmukaisesti Fiskaalisella tehtäväalueella käytettävien tietojärjestelmien kehittäminen. Verotusprosessien ja niitä tukevien tarkastusprosessien kehittäminen osallistumalla lainsäädännön valmisteluun ja huolehtimalla verotushenkilöstön erityisosaamisesta.
Ulkomaankaupan sujuvuus ja tasapuolisten kilpailuolosuhteiden luominen ulkomaankauppaa käyville toimijoille Osallistuminen kansainväliseen yhteistyöhön sekä sähköisen asioinnin, riskienhallinnan ja tullilaitoksen omien toimintamallien kehittäminen.
Tullivalvonnan ja tullirikostorjunnan toteuttaminen tehokkaasti Tullin toimintaedellytyksiä rajat ylittävän ja muun tullirikollisuuden estämiseksi parannetaan. Valvonta ja rikostorjunta tehdään yhteistyössä PTR- viranomaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 393 222 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin sekä kansainvälisestä yhteistyöstä aiheutuvien maksuosuuksien maksamiseen.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
  2009
toteutuma
2010
arvio
2011
tavoite
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Tuottavuusindeksi 1) 104,8 104,5 104,8
Taloudellisuusindeksi 1) 92,6 99,1 95,4
Nettomenojen suhde bruttoverotuloihin, % 0,68 0,68 0,68
Harmaan talouden tarkastuksiin kohdistettavan työajan osuus verotarkastuksen kokonaistyöajasta, % 29,9 30,0 30,0
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Ennakkoperinnän vastaavuus, % 12,2 12,0 12,0
Suurimpien yritysten tarkastuskattavuus, % 10,2 10,0 10,0
Jäämäperinnän kertymä, % 51,3 58 58
Tapauskohtaisen perinnän kertymä, %   35 40
Henkilö- ja yritysverotus      
Sähköisten kausi-ilmoittajien osuus asiakasmäärästä (ALV), % 57 65 70
Sähköisten kausi-ilmoittajien osuus asiakasmäärästä (TA), % 66 65 70
Yritysten sähköisten veroilmoitusten antajien määrä asiakasmäärästä, % 9 15 15
Palkka.fi -palvelun käyttäjien osuus potentiaalisista käyttäjistä, % 41 38 45
Verokortti verkossa -asiakkaiden osuus verokorttimuutosta hakeneista, % 28 30 35
Veroilmoitus verkossa -asiakkaiden osuus palauttajien kokonaismäärästä, % 23 30 30
Yhteisöverotus      
Sähköisten kausi-ilmoittajien osuus asiakasmäärästä (ALV), % 72 70 80
Sähköisten kausi-ilmoittajien osuus asiakasmäärästä (TA), % 75 75 80
Yhteisöjen sähköisten veroilmoitusten antajien osuus asiakasmäärästä (TA), % 19 25 30
Sähköisten vuosi-ilmoitusten antajien (TA) osuus asiakasmäärästä, % 74 78 80
Sähköisten verotiliotteen osuus asiakasmäärästä, % - - 50

1) Indeksiluvut on laskettu parivuosimenetelmällä, jolloin edellisen vuoden vertailuluku on 100,0. Tuottavuusindeksi = tuotosindeksi / työpanosindeksi. Taloudellisuusindeksi = kustannusindeksi / tuotosindeksi.

Vuonna 2010 käyttöönotetussa arvonlisäveron ulkomaalaispalauttamisessa ja arvonlisäveron EU-sisäkaupan ilmoitusmenettelyssä sähköisesti annettujen ilmoitusten osuudet ovat lainsäädännöstä johtuen lähes 100 %.

Veronmaksaja- ja veronsaaja-asiakkaiden tyytyväisyyttä verohallinnon palveluihin seurataan säännöllisesti tehtävällä asiakastyytyväisyystutkimuksella. Veronmaksaja-asiakkaiden tutkimus uudistetaan vuoden 2010 jälkeen. Uudet tavoitearvot asetetaan vuoden 2010 tutkimustulosten valmistumisen jälkeen.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet Toimenpiteet
   
Verotulojen kertymisen turvaaminen Kehitetään asiakkuuksien hallintaa:Toiminta järjestetään siten, että kullekin asiakasryhmälle voidaan osoittaa sille parhaiten sopivat palvelut ja valvonta.
  Tehostetaan veroriskien hallintaa:Tehostetaan veroriskien hallintaa siten, että riskit tunnistetaan entistä tehokkaammin mm. asiakkaista ja talouselämän muutoksista kerätyn tiedon perusteella. Samalla voidaan vähentää riskien toteutumista ja vaikuttaa veronmaksajiin ennakoivasti, jotta nämä hoitavat veroasiansa omaehtoisesti ja ajallaan.
Vaivaton veroasiointi Helpotetaan asiakkaiden veroasioiden hoitoa. Ohjataan asiakkaita toimimaan oikein. Tuotetaan palvelut monikanavaisesti. Edistetään hyvän verojärjestelmän rakentamista.
Tuottavuus ja taloudellisuus Merkittävimmät verotusprosessit digitalisoidaan. Johtamisjärjestelmää täydennetään prosessiohjauksella. Sidosryhmäyhteistyötä kehitetään.

Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet Toimenpiteet
   
Uudistumiskykyinen organisaatio Strategian edellyttämää osaamista kehitetään:Henkilöstön ammattitaitoa ja osaamista vahvistetaan suunnitelmallisesti. Toteutetun henkilöverotuksen koulutusmallin pohjalta uudistetaan yritysverotuksen ja verotarkastuksen koulutustarjonta vastaamaan valtakunnallisten verotusprosessien tarpeita. Uutta osaamista haetaan tehtäväkierroilla myös Verohallinnon ulkopuolelta.
  Johtaminen on osallistavaa ja oivalluttavaa:Toteutetaan koko hallinnossa esimiestyön systemaattinen arviointi. Tuloksia hyödynnetään esimiesten valinnassa ja esimieskoulutuksessa. Henkilöstön osallistuminen ja sitoutuminen muutosten suunnitteluun ja toteuttamiseen varmistetaan.
  Henkilöstöä tuetaan muutoksessa:Verohallinto tukee henkilöstöä muutoksessa ja työssä jaksamisessa noudattamalla valtionhallinnon henkilöstöpoliittisia periaatteita. Samalla henkilöstöltä edellytetään muutosvalmiutta ja työssä tarvittavan ammattitaidon ylläpitämistä sekä kehittämistä.

Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet
  2009
toteutuma
2010
arvio
2011
tavoite
       
Henkilötyövuodet, htv 5 595 5 400 5 200
Työtyytyväisyysindeksi, asteikko 1— 5 3,45 3,45 3,45

Tuottavuustoimien johdosta viraston henkilötyövuosien arvioidaan vähenevän 200 henkilötyövuotta vuonna 2011.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
  2009
toteutuma
2010
varsinainen
talousarvio
2011
esitys
       
Bruttomenot 394 565 400 304 398 202
Bruttotulot 4 901 3 980 4 980
Nettomenot 389 664 396 324 393 222
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 24 167    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 10 194    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Palkkausten tarkistukset 3 240
Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus 1 137
Harmaan talouden selvityskeskuksen perustaminen  
— Siirto momentilta 28.01.01 (1 htv) 50
— Siirto momentilta 28.10.02 (3 htv) 150
Siirto momentille 28.10.02 -2 723
Siirto momentille 28.30.01 -500
Kasvihuoneviljelijöiden veronpalautusten käsittelyn siirto momentilta 28.10.02 (1 htv) 45
Muu muutos yhteensä -4 501
Yhteensä -3 102

Määrärahan mitoituksessa on huomioitu:

1) alle omakustannusarvon hinnoitelluista ennakkopäätöksistä ja julkisoikeudellisista suoritteista aiheutuvien menojen kattaminen

2) Ahvenanmaan ajoneuvoverotuksen kustannukset vuonna 2011

3) mahdolliset tulot viranomaisyhteistyöstä

4) harmaan talouden selvityskeskuksen perustamisesta aiheutuva menojen lisäys.


2011 talousarvio 393 222 000
2010 III lisätalousarvio 487 000
2010 talousarvio 396 324 000
2009 tilinpäätös 375 691 000

02. Tullilaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 157 742 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:

1) huumekoiratoimintaan saatavat lahjoitukset

2) EU:lta saatavat tulot pois lukien EU:lle kannettavista kolmansien maiden tulleista saatava kantopalkkio

3) mahdolliset tulot viranomaisyhteistyöstä

4) tullilaitoksen käsikirjojen ja muiden vastaavien tuotteiden myynnistä saatavat julkaisupalkkiot.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
  2009
toteutuma
2010
tavoite
2011
tavoite
       
Toiminnallinen tehokkuus (indeksi 100 = vuosi 2009)      
Työn tuottavuus 1) 100 105,4 108,5
Taloudellisuus 1) 100 108,0 93,7
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Tullilaitoksen paljastamat rikokset, kpl 5 906 5 500 5 500
Tullilaitoksen paljastamien rikosten selvittämistaso, % 91,1 91 91
Tullilaitoksen takaisin saama rikoshyöty, milj. euroa 7,7 5,9 5,9
Asiakkaiden odotusaika palvelupisteissä enintään, min 15 15 15
Käytettyjen autojen veroilmoitusten käsittelyajan mediaani enintään, pv 18 9 9
Autoverotuksen oikaisujen käsittelyaika vuoden lopussa enintään, kk   9 4
Asiakastyytyväisyys auto- ja valmisteverotuksessa vähintään, asteikko 1—5   3,8 3,8
Asiakastyytyväisyys tulliselvityksessä vähintään, asteikko 1—5   4 4

1) Työn tuottavuus = painotetut suoritteet / henkilötyövuodet. Taloudellisuus = menot / painotetut suoritteet.

Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet Toimenpiteet
   
Tullilaitos ylläpitää työnantajakuvansa ja kilpailukykynsä työnantajana Kehitetään palkkausjärjestelmää. Parannetaan esimiesten johtamistaitoja suunnitelmallisesti.
Tullilaitos mitoittaa henkilöstöresurssinsa oikein palvelujen kysynnän ja valvonnallisen tarpeen mukaisesti Varmistetaan henkilöstön osaaminen mm. ammatillisella koulutuksella. Huomioidaan henkilöstöresurssien mitoittamisessa tuottavuusohjelman vaatimukset, tullilaitoksessa laadittava toiminta- ja resurssikartoitus sekä toimintaympäristön muutokset.

Henkilötyövuosien kehitys 2009
toteutuma
2010
tavoite
2011
tavoite
       
  2 459 2 460 2 325

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
  2009
toteutuma
2010
varsinainen
talousarvio
2011
esitys
       
Bruttomenot 168 088 163 362 158 212
Bruttotulot 776 470 470
Nettomenot 167 312 162 892 157 742
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 13 734    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 9 039    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Palkkausten tarkistukset 1 393
Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus 520
Tuottavuustoimet (-136 htv) -6 120
Valvontalaitteiden hankinta -3 004
Siirto momentilta 28.10.01 2 723
Siirto momentilta 28.01.21 2 250
VIRKE-projektin päättymisestä johtuen siirto momentille 28.10.01 (-3 htv) -150
Kasvihuoneviljelijöiden veronpalautusten käsittelyn siirto momentille 28.10.01 (-1 htv) -45
Siirto momentille 32.60.01 -70
Muu muutos yhteensä -2 647
Yhteensä -5 150


2011 talousarvio 157 742 000
2010 III lisätalousarvio 948 000
2010 talousarvio 162 892 000
2009 tilinpäätös 162 617 000

63. Takaisin maksetut verot(arviomääräraha)

Momentille myönnetään 2 600 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) veron takaisin maksamiseen tapauksissa, joissa maksuvelvollinen on sosiaalisista tai muista veronhuojennussäännöksissä taikka verosopimuksissa tarkoitetuista syistä valtiovarainministeriön, Verohallituksen tai Tullihallituksen päätöksen nojalla oikeutettu saamaan takaisin jo maksetun veron

2) tuomioistuimen päätöksellä palautettavaksi määrättyjen verojen, korkojen ja oikeudenkäyntikulujen maksamiseen tapauksissa, joissa vastaavaa tulo- tai muuta momenttia ei ole käytettävissä

3) tullilaitoksen maksamien verojen, tullien ja muiden maksujen palautuskorkojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.


2011 talousarvio 2 600 000
2010 III lisätalousarvio
2010 talousarvio 4 600 000
2009 tilinpäätös 1 029 508

95. Verotukseen liittyvät korkomenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 37 700 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää verotukseen liittyvien korkomenojen maksamiseen. Korkomenot perustuvat seuraaviin säädöksiin:

1) verontilityslaki (532/1998)

2) veronkantolain 27 b § ja siihen liittyvä voimaantulosäännös (568/2004)

3) autoverolain 65 § (1482/1994)

4) valmisteverotuslain 39 §:n 1 momentti (569/2004)

5) tullilain 39 §:n 2 momentti (570/2004).

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.


2011 talousarvio 37 700 000
2010 talousarvio 32 700 000
2009 tilinpäätös 32 607 705

97. Autoveron vientipalautus (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 18 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ajoneuvon arvossa jäljellä olevan autoveron palauttamiseen, kun käytetty ajoneuvo viedään maasta pysyvästi ulkomaille käytettäväksi. Vientipalautusta voidaan myöntää vain niille ajoneuvoille, jotka on ensiverotettu lain 5/2009 voimaantulon jälkeen.

Määräraha perustuu autoverolakiin (1482/1994).

Selvitysosa:Autoveroa palautetaan se määrä, joka ajoneuvon arvossa on jäljellä vientiajankohtana. Vientipalautusta ei voida maksaa enempää kuin ajoneuvosta on maksettu autoveroa. Palautuksen edellytyksenä on myös, että ajoneuvon ensimmäisestä käyttöönotosta on kulunut enintään 10 vuotta ja että ajoneuvo on käyttökelpoinen.


2011 talousarvio 18 000 000
2010 talousarvio 10 000 000