Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       90. Kuntien tukeminen

Talousarvioesitys 2011

01. HallintoPDF-versio

Selvitysosa:Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana

 • tasapainoisen ja kestävän kasvun talouspolitiikasta
 • valtiontalouden hyvästä hoidosta
 • kestävän kuntatalouden toimintaedellytyksistä
 • tuloksellisesta julkisesta hallinnosta.

Hallinnonalansa tulosohjaajana valtiovarainministeriö vastaa hallinnonalansa toiminnan tuloksellisuudesta sekä siitä, että konserniohjauksen linjaukset toimeenpannaan omalla hallinnonalalla.

Valtiovarainministeriön strategisena tavoitteena on

 • valmistella talouden vakaata kehitystä, kasvuedellytyksiä sekä julkisen talouden kestävyyttä tukevaa talous- ja rakennepolitiikkaa
 • ennakoida tulevia haasteita ja varautua niihin mahdollisuuksien mukaan
 • parantaa julkisen hallinnon ja julkisten palveluiden laatua ja tuottavuutta ohjauksen, rakenteiden, uusien toimintatapojen ja uuden teknologian avulla.

Valtiovarainministeriön vaikuttavuustavoitteet ovat seuraavat:

 • luoda ennustettavuutta ja puitteita taloudelliseen, poliittiseen ja muuhun päätöksentekoon
 • ohjata valtion varoja ja osaltaan varmistaa valtion toiminnan rahoitus
 • kehittää julkisen toiminnan ja talouden ohjauksen laadukkaita ja oikeudenmukaisia prosesseja ja ohjausvälineitä
 • edistää tehokasta ja asiakaslähtöistä palvelujen tuottamista viranomaisissa uudistamalla valtion hallintoa ja sen rakenteita sekä kehittämällä yhteisiä konsernipalveluja
 • kehittää ja toimeenpanna valtion henkilöstöpolitiikkaa
 • parantaa valtion ja kuntien tietohallinnon toimivuutta ja yhteistyötä
 • ohjata ja kehittää valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuutta.

Vaikuttavuustavoitteiden kohteena ovat poliittiset päätöksentekijät, valtionhallinto, kunnat, kuntayhtymät ja muu julkishallinto, EU ja muut kansainväliset tahot, työmarkkinaosapuolet sekä välillisesti myös yritykset, yhteisöt ja kansalaiset.

Valtiovarainministeriö toimii siten, että valtiontalouden ja -hallinnon kokonaisuuden edut ja tavoitteet valtion yhteisissä palveluissa ja toiminnoissa tunnistetaan ja edistetään niiden ottamista huomioon eri hallinnonaloilla, niiden virastoissa, laitoksissa ja rahastoissa. Valtiovarainministeriö luo ja toimeenpanee toimialueellaan yhteisiä pelisääntöjä sekä järjestää ja ohjaa hallinnonalan virastoja, Senaatti-kiinteistöjä ja Hansel Oy:tä järjestämään toimialallaan valtioyhteisölle yhteisiä, sisäisiä palveluja sekä työ- ja toimintaprosesseja siten, että niiden avulla hallinnonala voi saavuttaa ja tuottaa taloudellista ja toiminnallista hyötyä ja hyvää toiminnan laatua.

01. Valtiovarainministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 708 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille

2) koko hallintoa koskeviin hallinnon kehittämishankkeisiin, josta kunta- ja palvelurakenneuudistukseen (PARAS-hanke) enintään 35 000 euroa

3) EU-yhteistyöhön hallinnon kehittämisessä.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon

1) siirtyvän omaisuuden väliaikaisesta hallinnasta valtiovarainministeriölle saatavat tulot

2) Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan (JHTT-lautakunnan) tulot.

Selvitysosa:Valtiovarainministeriö asettaa talousarvioesityksen valmisteluun liittyen toiminnalleen seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2011:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet Toimenpiteet
   
Tehokas ja laadukas talouspolitiikan valmistelu Talouspolitiikan valmistelun suunnittelu ja johtaminen prosessilähtöisesti. Malliprojektin tulosten hyödyntäminen vaihtoehtoisten kehityssuuntien ja toimenpiteiden erittelyssä ja analysoinnissa. Yhteistyön tiivistäminen muiden toimijoiden kanssa (mm. VATT).
Hallintopolitiikan valmistelu siten, että se edistää verkostoitunutta ja tuloksellista julkista hallintoa sekä Suomen edelläkävijyyttä julkisen hallinnon ja palvelujen kehittäjänä Hallintopolitiikan valmistelun suunnittelu ja johtaminen prosessilähtöisesti ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Valmistelussa otetaan huomioon eduskunnan kannanotot sille annettavaan selvitykseen alue- ja paikallishallinnon kehittämistarpeista sekä hyödynnetään OECD:n Suomen hallinnon kokonaisarvioinnista saatua tietoa.
Hallinnonalan virastoissa yhteinen toimintakulttuuri, menettelyt ja käytännöt Hyvän hallinnon työskentelytapojen vakiinnuttaminen hallinnonalan virastojen ohjauksessa. Yhteiset menettelyt ja käytännöt suunnittelu-, tulostavoite- ja seuranta-asiakirjoissa.
Hallinnonalan tuottavuuden parantuminen ja menokehityksen hillitseminen Tuottavuusohjelman toimeenpano. Tulosohjaus.
Hallinnonalan ohjauksen tehokkuus ja laatu Hallinnonalan ohjauksen suunnittelu ja johtaminen prosessilähtöisesti. Kehittämis- ja hallintotoiminnon ja osastojen välisen vastuunjaon selkeyttäminen. Hallinnonalan virastojen ohjauksen yhtenäistäminen. Ohjauksen kehittäminen: johtamis- ja ohjausosaamista, näkemystä ohjattavien toimialojen kehittymisestä sekä kehitysvaihtoehdoista ja haasteista. Ohjauksen keskittyminen virastojen substanssiin, valtiokonsernin strategisiin hankkeisiin ja tuottavuuden parantamiseen. AVIen strategisen ohjauksen kehittäminen. Suunnittelujärjestelmän vakiinnuttaminen ohjausvälineeksi. Yhteistyö hallinnonalan virastojen kanssa.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on osa valtiovarainministeriön henkilöstöpolitiikkaa sekä toimintatapojen ja työhyvinvoinnin kehittämistä. Valtiovarainministeriö toimeenpanee ja seuraa laatimaansa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen alueita suunnitelmassa ovat

 • rekrytointi ja perehdyttäminen
 • työssä kehittyminen ja uralla eteneminen
 • työ- ja yksityiselämän yhteensovittaminen
 • arvojen mukainen johtaminen ja toiminta
 • moniarvoisuus ja häirinnän ehkäiseminen
 • sama palkka samasta ja samanarvoisesta työstä.

Valtiovarainministeriön tasa-arvotyöryhmä arvioi suunnitelman toteutumista vuosittain sekä päivittää sitä tarvittaessa.

Henkilötyövuosien kehitys      
  2009
toteutuma
2010
arvio
2011
tavoite
       
  389 361 324

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
  2009
toteutuma
2010
varsinainen
talousarvio
2011
esitys
       
Bruttomenot 38 751 31 438 32 928
Bruttotulot 1 194 210 220
Nettomenot 37 557 31 228 32 708
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 6 370    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 2 399    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Palkkausten tarkistukset 287
Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus 119
Tuottavuustoimet (-5 htv) -225
Siirto momentilta 28.20.06 485
Siirto momentilta 28.70.01 57
Uudelleenkohdentaminen - 860
VIRKE-projektin päättymisestä johtuen siirto momentille 28.10.01 -50
SADe-ohjelman toimenpiteet (-2 htv) -100
Tasokorotus 1 767
Yhteensä 1 480


2011 talousarvio 32 708 000
2010 III lisätalousarvio 1 969 000
2010 talousarvio 31 228 000
2009 tilinpäätös 33 586 000

20. Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 215 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kiinteistövarallisuuteen liittyvistä omaisuus- ja omistusjärjestelyistä aiheutuviin menoihin

2) kiinteistövarallisuuden hallinnoinnista ja käytön tehostamisesta aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa:Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon kiinteistöstrategian mukaisiin hallinnansiirtoihin liittyvistä arvioinneista ja lausunnoista aiheutuvat menot sekä muut valtion kiinteistövarallisuuden hoidosta ja käytön tehostamisesta sekä investoinneista aiheutuvat menot.


2011 talousarvio 215 000
2010 talousarvio 215 000
2009 tilinpäätös 500 000

21. Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 2 929 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtiovarainministeriön hallinnonalalla tuottavuuden edistämiseen tähtäävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palveluiden hankkimiseen.

Selvitysosa:Momentille on koottu hallinnonalan tuottavuustoimenpiteistä aiheutuneita säästöjä vastaavat määrärahat. Määrärahaa on tarkoitus käyttää hankkeisiin, joilla tuetaan hallinnonalan tuottavuuden paranemista. Hallinnonalan virastot saavat rahoittaa määrärahalla hankkeita, joista valtiovarainministeriö on erikseen sopinut viraston kanssa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Siirto momentille 28.10.02 (Lupa- ja asiakashallinnan järjestelmä) -2 250
Siirto momentille 28.70.01 -500
Siirto momentille 28.30.01 (Yritysrekisteri ja tilastot yhdenmukaisessa yritystietojärjestelmässä) -750
Siirto momentille 28.40.01 (Välitysvalvonnan palvelukanava) -90
Siirto momentille 28.40.02 (Sähköinen arkistonmuodostussuunnitelma) -90
Tasokorotus 5 765
Yhteensä 2 085


2011 talousarvio 2 929 000
2010 talousarvio 844 000
2009 tilinpäätös 675 000

29. Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)

Momentille myönnetään 68 202 000 euroa.


2011 talousarvio 68 202 000
2010 talousarvio 76 502 000
2009 tilinpäätös 65 070 517