Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2011

01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 697 633 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) ulkomaalaisille oppilaille annettavasta sotilaskoulutuksesta ja puolustusvoimien joukkojen kansainvälisestä harjoitustoiminnasta ja sen valmisteluista sekä muusta puolustusvoimien kansainvälisestä yhteistoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) enintään 4 400 000 euroa palvelussuhdeasuntojen vuokraosuuksien maksamiseen puolustusvoimien toiminnallisiin tarpeisiin perustuen tai puolustusministeriön määräämäksi siirtymäajaksi puolustushallinnon rakennemuutoksen henkilöstöjärjestelyihin liittyvistä syistä tai muihin puolustushallinnon vastaaviin tarpeisiin perustuen

3) enintään 336 000 euroa sotainvalideille ja sotaveteraaneille, maanpuolustustyölle sekä merkittäville urheilutapahtumille suoritettavan liiketaloudellisin perustein hinnoitellun maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen

4) puolustusvoimien toimintaan liittyvien kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja monikansallisten yhteishankintajärjestelyjen kuluosuuksiin

5) Vapaudenristin Ritarikunnan menoihin

6) kotimaisen puolustusteollisuuden vientiedellytysten ja kansainvälistymisen tukemiseen liittyvien menojen maksamiseen

7) puolustusvoimien tarpeita vastaavaan museotoimintaan liittyvien menojen maksamiseen.

Valtuudet

1) Vuonna 2011 saa tehdä puolustusvoimien toiminnan edellyttämiä materiaalin ja palvelujen hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2011—2014 enintään 68 440 000 euroa (toimintamenojen tilausvaltuus).

2) Vuonna 2011 saa tehdä käyttöajoneuvoja koskevia täydentäviä hankintoja siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2011—2013 enintään 18 000 000 euroa (Käyttöajoneuvojen hankintojen täydentämisen tilausvaltuus).

3) Vuonna 2011 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksyttyjen tilausvaltuuksien sitomatta olevaa määrää vastaavasti kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

4) Aiemmin hyväksytyistä tilausvaltuuksista saa aiheutua valtiolle menoja valtuuksissa olevista vuosittaisista enimmäismääristä poiketen mutta pysyen kuitenkin kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

Uusiin tilausvaltuuksiin sisältyvien tavaroiden ja palvelujen hintojen tarkistuksista aiheutuvien lisämenojen maksamiseen käytetään puolustusvoimien toimintamenoihin vuosittain myönnettäviä määrärahoja.

Tilausvaltuuksien maksatusmäärärahat sekä niihin liittyvät indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet tai alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina.

Selvitysosa:

Toiminnalliset tulostavoitteet

Toiminnallinen tehokkuus 2009
toteutuma
2010
ennakoitu
2011
arvio
       
Taloudellisuus      
Palkkausmenot (1 000 euroa) 797 780 787 091 807 639
Henkilötyövuoden hinta (euroa) 47 534 48 363 49 473
Asevelvollisen palvelusvuorokauden hinta (euroa) 45 45 46
Tilahallinnan menot (1 000 euroa) 205 330 218 880 226 280
       
Tuottavuus      
Varusmiesten koulutusvuorokaudet/koulutuksen henkilötyövuosimäärä 1 858 1 869 1 841
Pääesikunnan, puolustushaarojen ja sotilasläänien esikuntien henkilötyövuosimäärä/puolustusvoimien henkilötyövuosimäärä yhteensä 0,12 0,10 0,10
Materiaalin korjaamo-, huolto- ja kunnossapitotoiminnan henkilötyövuosimäärä 3 657 3 636 3 606
Tuotettujen aterioiden määrä/muonituksen henkilötyövuosimäärä 30 228 32 963 32 381
Henkilöstö- ja taloushallinnon henkilötyövuosimäärä 704 695 660
       
Henkilötyövuodet tulosalueittain1)      
Tilannekuva ja aluevalvonta 2 117 2 091 2 077
Valmius/maavoimat 6 439 6 434 6 476
Valmius/merivoimat 1 703 1 712 1 701
Valmius/ilmavoimat 2 329 2 336 2 322
Valmius/Pääesikunta 1 669 1 674 1 647
Valmius/yhteiset 283 283 282
Muiden viranomaisten tukeminen 1 1 1
Sotilaallinen kriisinhallinta 200 200 201
Yhteensä (htv) 14 741 14 731 14 707
       
Kannattavuus      
Maksuperustelain mukaisen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus-% on vähintään 106 110 105
       
Tuotokset      
Koulutetut ja varustetut sodan ajan joukot 358 000 358 000 358 000
Pääesikunta ja alaiset laitokset 6 200 6 200 6 200
Rajavartiolaitos 11 600 11 600 11 600
Maavoimat 240 000 240 000 240 000
Operatiiviset joukot 62 000 62 000 62 000
Valmiusprikaatit 3 3 3
Panssariprikaati - - -
Jääkäriprikaatit 2 2 2
Mekanisoidut taisteluosastot 2 2 2
Moottoroidut taisteluosastot - 2 2
Helikopteripataljoona 1 1 1
Erikoisjääkäripataljoona 1 1 1
Alueelliset joukot 178 000 178 000 178 000
Jalkaväkiprikaatit 6 6 6
Erilliset pataljoonat/taisteluosastot 14 14 14
Paikallispuolustusyksiköt, maakuntajoukot 28 28 26
Merivoimat 28 000 28 000 28 000
Taisteluosastot (johtoporras + ohjusvene) 2+8 2+8 2+8
Miinantorjuntalaivueet 3 3 3
Miinalaivat 3 3 3
Miinalautat 3 3 3
Päätukikohdat 3 3 3
Rannikkojääkäripataljoonat ja erilliset rannikkojääkäriyksiköt 2+6=8 2+6=8 2+6=8
Rannikko-ohjuskomppaniat 2 2 2
Meritorjuntaohjuspatterit 4 4 4
Kiinteä ja liikkuva rannikkotykistö (rannikkopatterit + -tykistöpatteristot) 12+4=16 12+4=16 12+4=16
Ilmavoimat 38 000 38 000 38 000
Hornet-hävittäjälaivueet 3 3 3
Hawk-koulutuslentolaivue 1 1 1
Tukilentolaivue 1 1 1

1) Sisältää momentin 27.10.01 henkilötyövuodet.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)
  2011 2012 2013 2014 2015— Yhteensä vuodesta 2011 lähtien
             
Vanhat tilausvaltuudet            
KASI-järjestelmän huolto- ja ylläpito -tilausvaltuus 1 974 1 973 1 974     5 921
NH90 koulutuspalvelut -tilausvaltuus 1 800 1 750 2 000 2 200   7 750
Sodankylän vaatetuskorjaamon palveluhankinta -tilausvaltuus 1 392 1 392 1 392 1 392   5 568
Maavoimien materiaalin kunnossapitopalvelut -tilausvaltuus 62 107 62 772 61 628 58 092 113 565 358 164
Vuoden 2009 toimintamenojen tilausvaltuus 8 351 4 000 4 000     16 351
Huoltorykmenttien kenttähuoltojoukkojen varustaminen (HR) -tilausvaltuus 2 800 2 100       4 900
Puolustusvoimien ilmakuljetuskyky 2 (PVIK2 2009—2010) -tilausvaltuus 8 000         8 000
ITO 2005 ja 2005M huolto -tilausvaltuus 2 000 3 000 3 000 3 000   11 000
Ilmavoimien valmiustukikohtien ja viestihuolto-joukkojen varustaminen (IVVV 1) -tilausvaltuus 4 048         4 048
Helikopteripataljoonan suorituskyvyn ylläpito ja kehittäminen (HESKY) -tilausvaltuus 940 920       1 860
Kehittämisohjelmien hankinnat 2009 (KEHO 2009) -tilausvaltuus 1 331 582       1 913
Vuoden 2010 toimintamenojen tilausvaltuus 44 584 20 829       65 413
Taistelijan varustus 2010 -tilausvaltuus 6 000 6 000       12 000
Peruslentokoulutus VN-kalustolla -tilausvaltuus 4 581 4 581 4 581 4 581 15 088 33 412
Ilmatorjuntajärjestelmä 90 MOD Crotale NG:n huolto- ja ylläpitosopimus (ITO90MOD huolto) -tilausvaltuus 3 000 3 000 3 000 3 000   12 000
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä 152 908 112 899 81 575 72 265 128 653 548 300
             
Uudet tilausvaltuudet            
Vuoden 2011 toimintamenojen tilausvaltuus 9 765 41 703 11 611 5 361   68 440
Käyttöajoneuvojen hankintojen täydentäminen -tilausvaltuus 4 000 4 000 10 000     18 000
Uudet tilausvaltuudet yhteensä 13 765 45 703 21 611 5 361   86 440
             
Valtuudet yhteensä 166 673 158 602 103 186 77 626 128 653 634 740

Momentilta palkattavan henkilöstön määrä vähenee 56 henkilötyövuotta tuottavuustoimenpiteiden johdosta. Tämän lisäksi jatketaan edelleen omana työnä tehtävien tukipalvelujen tehostamista ja siirrytään hankkimaan palveluja alan teollisuudelta ja muilta palvelujen tarjoajilta.

Valtuuksien esittämistapaa ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan muita hallinnonaloja siten, että valtuuksista valtiolle aiheutuvia vuotuisia menoja ei enää eritellä momentin päätösosassa. Myös aiemmissa talousarvioissa ja lisätalousarvioissa hyväksyttyjen valtuuksien osalta siirrytään tähän käytäntöön. Arviot menojen vuotuisesta jakaumasta ilmenevät selvitysosan valtuustaulukosta.

Sekä aiemmin hyväksytyt että uudet tilausvaltuudet kaikkine taloudellisine seurannaisvaikutuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vuosille 2011—2014 vahvistettujen valtiontalouden kehysten puitteissa.

Määrärahan mitoituksessa on huomioitu virkaehtosopimusten arviointilautakuntien palkkiot.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
  2009
toteutuma
2010
varsinainen
talousarvio
2011
esitys
       
Bruttomenot 1 588 465 1 646 346 1 708 326
Bruttotulot 29 571 22 000 10 693
Nettomenot 1 558 894 1 624 346 1 697 633
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 50 882    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 44 111    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
  2009
toteutuma
2010
varsinainen
talousarvio
2011
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 10 985 11 065 11 550
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 10 735 10 101 10 816
       
Kustannusvastaavuus (tuotot-kustannukset) 250 964 734
Kustannusvastaavuus, % 102 110 106
       
Hintatuki 325 336 336
       
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen 575 1 300 1 070

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Palkkausten tarkistukset (mukaan lukien puolustushallinnon rakennuslaitoksen osuutena 477 000 euroa) 8 575
Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus (puolustusvoimat 3 068 000 euroa, puolustushallinnon rakennuslaitos 184 000 euroa) 3 252
Palkkausjärjestelmän siirtymäkauden nopeutettu päättäminen 799
Vuoden 2009 toteutuneen indeksikehityksen jälkikäteinen kustannustasotarkistus -8 495
Ennakollinen kustannustasotarkistus (1,5 %) 13 093
Siirto momentilta 27.01.01 714
Siirto momentilta 27.10.18 37 683
Siirto momentille 27.10.50 -200
SADe-ohjelman toimenpiteet (-2 htv) -100
Tasokorotus 9 200
Muu muutos yhteensä 8 766
Yhteensä 73 287


2011 talousarvio 1 697 633 000
2010 III lisätalousarvio 8 238 000
2010 talousarvio 1 624 346 000
2009 tilinpäätös 1 552 123 000