Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2011

10. Sotilaallinen maanpuolustusPDF-versio

Selvitysosa:Puolustusvoimien tehtäviä ovat Suomen sotilaallinen puolustaminen, muiden viranomaisten tukeminen sekä osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan. Näistä tärkein tehtävä on Suomen sotilaallinen puolustaminen, joka muodostaa perustan muiden tehtävien suorittamiselle. Puolustusvoimat valmistautuu torjumaan maahan kohdistuvan sotilaallisen voimankäytön ja sillä uhkaamisen. Tämä korostaa ennaltaehkäisyn merkitystä. Puolustuskyky ja -valmius mitoitetaan siten, että tehtävät ovat toteutettavissa tilannekehityksen mukaisesti.

Suomen puolustusratkaisu perustuu kansalaisten vahvaan maanpuolustustahtoon, yleiseen asevelvollisuuteen ja alueelliseen puolustukseen. Puolustuksen tavoitteena on kaikissa tilanteissa turvata kansalaisten elinmahdollisuudet ja perusoikeudet sekä valtionjohdon toimintavapaus ja laillinen yhteiskuntajärjestys. Puolustusvoimat ylläpitää ja kehittää sellaista puolustuskykyä ja vallitsevaan tilanteeseen suhteutettua valmiutta, joka ennalta ehkäisee sotilaallisten uhkien kohdistumisen maahamme, mahdollistaa Suomen alueen puolustamisen sekä itsenäisyyden säilyttämisen.

Puolustusvoimat osallistuu aktiivisesti viranomaisten väliseen yhteistyöhön ja kehittää sotilaallisten suorituskykyjen ja osaamisen käyttöä muiden viranomaisten tukemiseksi. Viranomaisten tukemista harjoitellaan valtakunnallisissa valmius- ja pääsotaharjoituksissa sekä osallistumalla muiden viranomaisten pelastus- ja yhteistoimintaharjoituksiin.

Sotilaalliseen kriisinhallintaan osallistutaan voimavarojen ja valtiojohdon linjausten mukaisesti. Puolustusvoimien kykyä osallistua kriisinhallintaoperaatioihin kehitetään. Painopisteenä on operaatioiden kokonaisvaltainen suunnittelu ja viranomaisyhteistyön kehittäminen operaatiotasolla. Puolustusvoimat jatkaa valmisteluja monenkeskisen turvallisuuden vahvistamiseksi pohjoismaista yhteistyötä ja Naton rauhankumppanuusyhteistyötä syventäen sekä osallistumalla EU:n rakenteiden kehittämiseen.

Vaikuttavuustavoitteet

Tavoite 2010
tavoite
2011
tavoite
     
Tilannetietoisuus    
Puolustusvoimat ylläpitää sotilasstrategista tilannekuvaa riittävän ennakkovaroituksen saamiseksi. 4,0 4,0
Aluevalvonta    
Puolustusvoimat toimeenpanee aluevalvonnan, jolla tulee kyetä alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja turvaamiseen. 3,0 3,0
Valmius ja sen säätely, resursointi sekä toimeenpano    
Puolustusvoimien tulee valmistautua käyttämään sotilaallisia suorituskykyjä koko maan alueella sekä muodostamaan painopiste kulloisenkin tilanteen vaatimusten mukaisesti. Puolustuksen tavoitteena on estää rajoilta alkaen hyökkääjän pääsy strategisesti tärkeille alueille ja kohteisiin sekä torjua sen mahdollisuudet lamauttaa yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja. 3,0 3,0
Puolustusvoimien tulee kyetä puolustusvoimien yhteisoperaatioiden suunnitteluun ja tilanteen edellyttäessä johtamiseen sekä tuottamaan puolustusministeriölle perusteet tarvittavien toimivaltuuksien ja resurssien hankkimiseksi käyttöön. 3,0 4,0
Muun yhteiskunnan tukeminen    
Puolustusvoimat tukee päätehtäväänsä vaarantamatta kaikissa turvallisuustilanteissa muita viranomaisia silloin, kun niiden voimavarat eivät tehtäviensä toteuttamiseen yksin riitä. Puolustusvoimat tarjoaa erityisosaamistaan, kykyjään ja voimavarojaan mahdollisimman laaja-alaisesti muun yhteiskunnan käyttöön. 4,0 4,0
Osallistuminen kriisinhallintaan    
Puolustusvoimat osallistuu sotilaalliseen kriisinhallintaan valtiojohdon linjausten ja voimavarojen mukaisesti. 4,0 4,0
Vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus    
Vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen kumppanuutta syvennetään, sotilaallisen koulutuksen tilauskanta vakiinnutetaan sekä muuta toimintaa tuetaan kumppanuussopimuksen mukaisesti. Puolustusvoimat tilaa MPK:lta vähintään 16 000 koulutusvuorokautta.

Puolustusvoimien järjestelmien ja joukkojen osalta asteikon mittariston perusteet ovat seuraavat:

5 - Joukko/suorituskyky täyttää kaikki sille asetetut vaatimukset

4 - Joukolla/suorituskyvyllä on pieniä puutteita, jotka ovat kuitenkin helposti korjattavissa ja joukko täyttää sille asetetut vaatimukset

3 - Joukko/suorituskyky täyttää vain sille asetetut vähimmäisvaatimukset

2 - Joukon/suorituskyvyn puutteet haittaavat suuresti sille asetettujen vaatimusten saavuttamista

1 - Joukko/suorituskyky ei kykene täyttämään sille asetettuja vaatimuksia.

Puolustusvoimien järjestelmien ja joukkojen suorituskyky muodostuu seuraavien osatekijöiden integroituna kokonaisuutena:

  • Käyttö- ja toimintaperiaatteet
  • Osaava ja taistelutahtoinen henkilöstö
  • Ajanmukainen ja määrävahvuinen materiaali
  • Toiminnan edellyttämä infrastruktuuri sekä
  • Puolustusvoimien omat sekä koko yhteiskunnan ja elinkeinoelämän tarjoamat tukeutumismahdollisuudet.

01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 697 633 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) ulkomaalaisille oppilaille annettavasta sotilaskoulutuksesta ja puolustusvoimien joukkojen kansainvälisestä harjoitustoiminnasta ja sen valmisteluista sekä muusta puolustusvoimien kansainvälisestä yhteistoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) enintään 4 400 000 euroa palvelussuhdeasuntojen vuokraosuuksien maksamiseen puolustusvoimien toiminnallisiin tarpeisiin perustuen tai puolustusministeriön määräämäksi siirtymäajaksi puolustushallinnon rakennemuutoksen henkilöstöjärjestelyihin liittyvistä syistä tai muihin puolustushallinnon vastaaviin tarpeisiin perustuen

3) enintään 336 000 euroa sotainvalideille ja sotaveteraaneille, maanpuolustustyölle sekä merkittäville urheilutapahtumille suoritettavan liiketaloudellisin perustein hinnoitellun maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen

4) puolustusvoimien toimintaan liittyvien kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja monikansallisten yhteishankintajärjestelyjen kuluosuuksiin

5) Vapaudenristin Ritarikunnan menoihin

6) kotimaisen puolustusteollisuuden vientiedellytysten ja kansainvälistymisen tukemiseen liittyvien menojen maksamiseen

7) puolustusvoimien tarpeita vastaavaan museotoimintaan liittyvien menojen maksamiseen.

Valtuudet

1) Vuonna 2011 saa tehdä puolustusvoimien toiminnan edellyttämiä materiaalin ja palvelujen hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2011—2014 enintään 68 440 000 euroa (toimintamenojen tilausvaltuus).

2) Vuonna 2011 saa tehdä käyttöajoneuvoja koskevia täydentäviä hankintoja siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2011—2013 enintään 18 000 000 euroa (Käyttöajoneuvojen hankintojen täydentämisen tilausvaltuus).

3) Vuonna 2011 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksyttyjen tilausvaltuuksien sitomatta olevaa määrää vastaavasti kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

4) Aiemmin hyväksytyistä tilausvaltuuksista saa aiheutua valtiolle menoja valtuuksissa olevista vuosittaisista enimmäismääristä poiketen mutta pysyen kuitenkin kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

Uusiin tilausvaltuuksiin sisältyvien tavaroiden ja palvelujen hintojen tarkistuksista aiheutuvien lisämenojen maksamiseen käytetään puolustusvoimien toimintamenoihin vuosittain myönnettäviä määrärahoja.

Tilausvaltuuksien maksatusmäärärahat sekä niihin liittyvät indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet tai alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina.

Selvitysosa:

Toiminnalliset tulostavoitteet

Toiminnallinen tehokkuus 2009
toteutuma
2010
ennakoitu
2011
arvio
       
Taloudellisuus      
Palkkausmenot (1 000 euroa) 797 780 787 091 807 639
Henkilötyövuoden hinta (euroa) 47 534 48 363 49 473
Asevelvollisen palvelusvuorokauden hinta (euroa) 45 45 46
Tilahallinnan menot (1 000 euroa) 205 330 218 880 226 280
       
Tuottavuus      
Varusmiesten koulutusvuorokaudet/koulutuksen henkilötyövuosimäärä 1 858 1 869 1 841
Pääesikunnan, puolustushaarojen ja sotilasläänien esikuntien henkilötyövuosimäärä/puolustusvoimien henkilötyövuosimäärä yhteensä 0,12 0,10 0,10
Materiaalin korjaamo-, huolto- ja kunnossapitotoiminnan henkilötyövuosimäärä 3 657 3 636 3 606
Tuotettujen aterioiden määrä/muonituksen henkilötyövuosimäärä 30 228 32 963 32 381
Henkilöstö- ja taloushallinnon henkilötyövuosimäärä 704 695 660
       
Henkilötyövuodet tulosalueittain1)      
Tilannekuva ja aluevalvonta 2 117 2 091 2 077
Valmius/maavoimat 6 439 6 434 6 476
Valmius/merivoimat 1 703 1 712 1 701
Valmius/ilmavoimat 2 329 2 336 2 322
Valmius/Pääesikunta 1 669 1 674 1 647
Valmius/yhteiset 283 283 282
Muiden viranomaisten tukeminen 1 1 1
Sotilaallinen kriisinhallinta 200 200 201
Yhteensä (htv) 14 741 14 731 14 707
       
Kannattavuus      
Maksuperustelain mukaisen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus-% on vähintään 106 110 105
       
Tuotokset      
Koulutetut ja varustetut sodan ajan joukot 358 000 358 000 358 000
Pääesikunta ja alaiset laitokset 6 200 6 200 6 200
Rajavartiolaitos 11 600 11 600 11 600
Maavoimat 240 000 240 000 240 000
Operatiiviset joukot 62 000 62 000 62 000
Valmiusprikaatit 3 3 3
Panssariprikaati - - -
Jääkäriprikaatit 2 2 2
Mekanisoidut taisteluosastot 2 2 2
Moottoroidut taisteluosastot - 2 2
Helikopteripataljoona 1 1 1
Erikoisjääkäripataljoona 1 1 1
Alueelliset joukot 178 000 178 000 178 000
Jalkaväkiprikaatit 6 6 6
Erilliset pataljoonat/taisteluosastot 14 14 14
Paikallispuolustusyksiköt, maakuntajoukot 28 28 26
Merivoimat 28 000 28 000 28 000
Taisteluosastot (johtoporras + ohjusvene) 2+8 2+8 2+8
Miinantorjuntalaivueet 3 3 3
Miinalaivat 3 3 3
Miinalautat 3 3 3
Päätukikohdat 3 3 3
Rannikkojääkäripataljoonat ja erilliset rannikkojääkäriyksiköt 2+6=8 2+6=8 2+6=8
Rannikko-ohjuskomppaniat 2 2 2
Meritorjuntaohjuspatterit 4 4 4
Kiinteä ja liikkuva rannikkotykistö (rannikkopatterit + -tykistöpatteristot) 12+4=16 12+4=16 12+4=16
Ilmavoimat 38 000 38 000 38 000
Hornet-hävittäjälaivueet 3 3 3
Hawk-koulutuslentolaivue 1 1 1
Tukilentolaivue 1 1 1

1) Sisältää momentin 27.10.01 henkilötyövuodet.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)
  2011 2012 2013 2014 2015— Yhteensä vuodesta 2011 lähtien
             
Vanhat tilausvaltuudet            
KASI-järjestelmän huolto- ja ylläpito -tilausvaltuus 1 974 1 973 1 974     5 921
NH90 koulutuspalvelut -tilausvaltuus 1 800 1 750 2 000 2 200   7 750
Sodankylän vaatetuskorjaamon palveluhankinta -tilausvaltuus 1 392 1 392 1 392 1 392   5 568
Maavoimien materiaalin kunnossapitopalvelut -tilausvaltuus 62 107 62 772 61 628 58 092 113 565 358 164
Vuoden 2009 toimintamenojen tilausvaltuus 8 351 4 000 4 000     16 351
Huoltorykmenttien kenttähuoltojoukkojen varustaminen (HR) -tilausvaltuus 2 800 2 100       4 900
Puolustusvoimien ilmakuljetuskyky 2 (PVIK2 2009—2010) -tilausvaltuus 8 000         8 000
ITO 2005 ja 2005M huolto -tilausvaltuus 2 000 3 000 3 000 3 000   11 000
Ilmavoimien valmiustukikohtien ja viestihuolto-joukkojen varustaminen (IVVV 1) -tilausvaltuus 4 048         4 048
Helikopteripataljoonan suorituskyvyn ylläpito ja kehittäminen (HESKY) -tilausvaltuus 940 920       1 860
Kehittämisohjelmien hankinnat 2009 (KEHO 2009) -tilausvaltuus 1 331 582       1 913
Vuoden 2010 toimintamenojen tilausvaltuus 44 584 20 829       65 413
Taistelijan varustus 2010 -tilausvaltuus 6 000 6 000       12 000
Peruslentokoulutus VN-kalustolla -tilausvaltuus 4 581 4 581 4 581 4 581 15 088 33 412
Ilmatorjuntajärjestelmä 90 MOD Crotale NG:n huolto- ja ylläpitosopimus (ITO90MOD huolto) -tilausvaltuus 3 000 3 000 3 000 3 000   12 000
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä 152 908 112 899 81 575 72 265 128 653 548 300
             
Uudet tilausvaltuudet            
Vuoden 2011 toimintamenojen tilausvaltuus 9 765 41 703 11 611 5 361   68 440
Käyttöajoneuvojen hankintojen täydentäminen -tilausvaltuus 4 000 4 000 10 000     18 000
Uudet tilausvaltuudet yhteensä 13 765 45 703 21 611 5 361   86 440
             
Valtuudet yhteensä 166 673 158 602 103 186 77 626 128 653 634 740

Momentilta palkattavan henkilöstön määrä vähenee 56 henkilötyövuotta tuottavuustoimenpiteiden johdosta. Tämän lisäksi jatketaan edelleen omana työnä tehtävien tukipalvelujen tehostamista ja siirrytään hankkimaan palveluja alan teollisuudelta ja muilta palvelujen tarjoajilta.

Valtuuksien esittämistapaa ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan muita hallinnonaloja siten, että valtuuksista valtiolle aiheutuvia vuotuisia menoja ei enää eritellä momentin päätösosassa. Myös aiemmissa talousarvioissa ja lisätalousarvioissa hyväksyttyjen valtuuksien osalta siirrytään tähän käytäntöön. Arviot menojen vuotuisesta jakaumasta ilmenevät selvitysosan valtuustaulukosta.

Sekä aiemmin hyväksytyt että uudet tilausvaltuudet kaikkine taloudellisine seurannaisvaikutuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vuosille 2011—2014 vahvistettujen valtiontalouden kehysten puitteissa.

Määrärahan mitoituksessa on huomioitu virkaehtosopimusten arviointilautakuntien palkkiot.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
  2009
toteutuma
2010
varsinainen
talousarvio
2011
esitys
       
Bruttomenot 1 588 465 1 646 346 1 708 326
Bruttotulot 29 571 22 000 10 693
Nettomenot 1 558 894 1 624 346 1 697 633
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 50 882    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 44 111    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
  2009
toteutuma
2010
varsinainen
talousarvio
2011
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 10 985 11 065 11 550
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 10 735 10 101 10 816
       
Kustannusvastaavuus (tuotot-kustannukset) 250 964 734
Kustannusvastaavuus, % 102 110 106
       
Hintatuki 325 336 336
       
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen 575 1 300 1 070

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Palkkausten tarkistukset (mukaan lukien puolustushallinnon rakennuslaitoksen osuutena 477 000 euroa) 8 575
Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus (puolustusvoimat 3 068 000 euroa, puolustushallinnon rakennuslaitos 184 000 euroa) 3 252
Palkkausjärjestelmän siirtymäkauden nopeutettu päättäminen 799
Vuoden 2009 toteutuneen indeksikehityksen jälkikäteinen kustannustasotarkistus -8 495
Ennakollinen kustannustasotarkistus (1,5 %) 13 093
Siirto momentilta 27.01.01 714
Siirto momentilta 27.10.18 37 683
Siirto momentille 27.10.50 -200
SADe-ohjelman toimenpiteet (-2 htv) -100
Tasokorotus 9 200
Muu muutos yhteensä 8 766
Yhteensä 73 287


2011 talousarvio 1 697 633 000
2010 III lisätalousarvio 8 238 000
2010 talousarvio 1 624 346 000
2009 tilinpäätös 1 552 123 000

18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 743 755 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) puolustusmateriaalin hankkimisesta ja puolustusvoimien salassa pidettävistä hankinnoista aiheutuvien menojen maksamiseen sekä hankittujen järjestelmien testaukseen ja käyttökoulutukseen

2) puolustusmateriaalihankintoihin ja puolustusvoimien salassa pidettäviin hankintoihin välittömästi liittyvään tutkimus- ja kehittämistoimintaan

3) puolustusmateriaalin sodan ajan välttämättömän varastotarpeen mukaisten varaosien ja vaihtolaitteiden hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Määrärahasta saa käyttää enintään 620 746 000 euroa aikaisemmin myönnetyistä tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen maksamiseen, enintään 59 700 000 euroa vuonna 2011 myönnettävän Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2011 -tilausvaltuuden menojen maksamiseen, enintään 23 000 000 euroa tilausvaltuuksiin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen sekä enintään 40 309 000 euroa muihin puolustusmateriaalihankintoihin.

Valtuudet

1) Vuonna 2011 saa tehdä sotilaallisen maanpuolustuksen suorituskyvyn parantamiseksi puolustusvoimien materiaaliseen kehittämiseen liittyen uusia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2011—2014 enintään 153 303 000 euroa (Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2011 -tilausvaltuus, PVKEH 2011).

PVKEH 2011-tilausvaltuuden enimmäismäärän mukainen suoritus voidaan sitoa alaa kuvaavaan hintakehitykseen vuoden 2011 ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen.

2) Vuonna 2011 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksyttyjen tilausvaltuuksien sitomatta olevaa määrää vastaavasti kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

3) Vuonna 2010 hyväksytyn Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankevalmistelu 2010 (TTK-PROTO 2010) -tilausvaltuuden osalta saa vuonna 2011 purkaa aiemmin tehtyjä sopimuksia sekä sitoa uudelleen tilausvaltuuden varoja sitoumuksista maksamatta olevaa määrärahaa vastaavasti.

4) Aiemmin hyväksytyistä tilausvaltuuksista saa aiheutua valtiolle menoja valtuuksissa olevista vuosittaisista enimmäismääristä poiketen mutta pysyen kuitenkin kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

Tilausvaltuuksien maksatusmäärärahat ja niihin liittyvät indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet tai alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina.

Selvitysosa:

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)
  2011 2012 2013 2014 2015— Yhteensä vuodesta 2011
lähtien
             
Vanhat tilausvaltuudet            
Valmiusyhtymien varustaminen (VYV 1) 18 573 23 251 23 250 3 287   68 361
Helikopterien huolto- ja tukeutumisjärjestelmien kehittäminen (HTH) 5 972 5 500 2 000     13 472
Valmiusyhtymien varustamisen täydentäminen (VYV 2) 10 000 27 000 5 000     42 000
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2006) 108 600 15 200       123 800
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2007) 83 916 13 434       97 350
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2008) 9 180 9 040 11 210 5 227   34 657
Pääkaupunkiseudun ilmapuolustuksen suorituskyvyn tehostaminen (PKILPU 2008) 35 000 20 000       55 000
Strateginen ilmakuljetuskyky (SAC) 1 920         1 920
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2009) 177 511 230 099 221 040 176 671 43 665 848 986
— josta Ilmapuolustuksen kehittäminen   10 000 8 750 102 343   121 093
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2010) 143 524 119 565 111 602     374 691
Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankevalmistelu 2010 (TTK-PROTO 2010) 26 550 23 120 1 400     51 070
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä 620 746 486 209 375 502 185 185 43 665 1 711 307
             
Uusi tilausvaltuus            
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2011) 59 700 68 336 23 267 2 000   153 303
             
Valtuudet yhteensä 680 446 554 545 398 769 187 185 43 665 1 864 610

Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen perustuu seuraaviin puolustusvoimien kehittämisohjelmiin ja niillä tavoiteltaviin suorituskykyihin:

Kehittämisohjelma / Suorituskyky / Tavoite
 
Puolustusvoimien johtamisen kehittämisohjelma
Rakennetaan puolustusvoimien yhteinen suorituskykyjen käyttöä tukeva johtamisjärjestelmä sekä tuetaan yhteisoperaatioiden johtamista kehittämällä yhteistä tilannetietoisuutta ja varmennettuja operatiivisia tietoteknisiä palveluita.
— Korvataan puolustushaarojen itsenäiset järjestelmät ja sovellukset yhteisellä johtamisjärjestelmällä.
— Luodaan edellytyksiä operaatioiden johtamiselle muuttamalla ja uusimalla teknisiä rakenteita ja palveluita sekä kehitetään ITVJ-tiedonsiirtoverkkoa.
— Uudistetaan tietohallintoa ja tietoteknistä integraatiota sekä lisätään hallinnollisissa tietopalveluissa valtionhallinnon keskinäistä yhteistoimintaa ja muita kumppanuusratkaisuja.
— Laajennetaan toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntämistä parantamalla toimintavarmuutta ja kustannustehokkuutta.
— Otetaan käyttöön uuteen arkkitehtuuriin perustuvia operatiivisen johtamisen tietojärjestelmäkokonaisuuden palveluita sekä keskitetään ja siirretään henkilöstövoimavaroja hallinnollisista tietopalveluista operatiiviseen tietojenkäsittely-ympäristöön.
— Jatketaan puolustusvoimien 2010-luvun tarpeita vastaavan puolustushaarojen yhteisen tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmän arkkitehtuurin luomista, jolla mahdollistetaan sähköinen tieto- ja tilannekuvavaihto (EU ja Nato). Vanhoista, nyt käytössä olevista järjestelmistä luovutaan.
 
Puolustusvoimien tiedustelun, valvonnan ja maalittamistuen kehittämisohjelma
Tuotetaan yhteisoperaatioiden johtamiseen ennakkovaroituskyky, analysoitu tiedustelutilannekuva ja lyhytviiveinen valvonta- ja maalitilannekuva.
— Käynnistetään valvontajärjestelmän uusiminen ja varustetaan Rajavartiolaitoksen yksiköitä.
— Toteutetaan yhteisen maalitilannekuvan luova MST-hanke sekä hanke, jolla ylläpidetään ja kehitetään ilmasta tapahtuva tiedustelu- ja valvontakyky operatiivistaktiselle tasolle.
— Ennakkovaroituskykyä parannetaan kehittämällä järjestelmän analysointikykyä.
 
Puolustusvoimien yhteisen vaikuttamisen kehittämisohjelma
Rakennetaan ja ylläpidetään operatiivisia suorituskykyjä, joilla vaikutetaan oman tai hyökkääjän toiminnan kannalta merkittäviin operaatioihin, avaintoimintoihin tai rakenteisiin.
— Päivitetään keskeiset asejärjestelmät ja käynnistetään vaikuttamisen järjestelmätutkimus.
— Parannetaan vaikuttamiskykyä ottamalla käyttöön raskas raketinheitinjärjestelmä ja kehitetään erikoisjääkäripataljoonaa.
— Käynnistetään Hornet-torjuntahävittäjien ilmasta - maahan -kyvyn luominen järjestelmäpäivityksellä.
 
Logistiikan kehittämisohjelma
Rakennetaan puolustusvoimien yhteinen logistinen järjestelmä, jolla mahdollistetaan puolustusvoimien muiden suorituskykyjen toimeenpano, ylläpito ja käyttö sekä suorituskyvyn palauttaminen.
— Kehitetään logistiikan johtamisjärjestelmää ja käynnistetään huoltorykmenttien kenttähuoltojoukkojen varustaminen.
— Integroidaan puolustushaarojen huoltojärjestelmät tiiviimmin kansainvälistyvään elinkeinoelämään yhteensopivaksi.
— Yhdenmukaistetaan materiaalihankkeiden toteuttamista puolustushaaroissa. Kehitetään strategista kumppanuutta lisäämällä poikkeusolojen huoltovarmuutta ja edistämällä toiminnan taloudellisuutta.
— Jatketaan puolustusministeriön räjähdepäätöksen (PRP) mukaisen varastointijärjestelmän kehittämistä.
— Kehitetään kuljetuskykyä käynnistämällä helikopteripataljoonan muodostaminen ja hyödyntämällä kansainvälisen strategisen kuljetuskyvyn hankkeita sekä uusitaan yhteyskoneet.
 
Maapuolustuksen kehittämisohjelma
Kehitetään operatiivisten joukkojen liikkuvuuden ja tulivoiman suorituskykyä sekä ylläpidetään alueellisten joukkojen suorituskykyä.
— Jatketaan operatiivisten joukkojen varustamista (johtaminen, tulivoima, suoja ja liikkuvuus) ja luodaan edellytykset alueellisten joukkojen kehittämiselle.
— Kehitetään valmiusprikaatien tulivoimaa (kotimaiset ampumatarvikehankinnat ja valmiusprikaatien materiaalin täydentäminen).
— Kehitetään suojelukykyä ja uusitaan lähipanssarintorjunta-aseistusta.
— Aloitetaan jalkaväkimiinojen suorituskyvyn korvaavien järjestelmien hankinnat.
— Luovutaan ajanmukaisen suorituskykynsä menettävästä materiaalista.
 
Meripuolustuksen kehittämisohjelma
Kehitetään meriyhteyksien turvaamisen suorituskykyä.
— Parannetaan kykyä meritilannekuvan muodostamiseen, alueellisen koskemattomuuden valvontaan, alueloukkausten torjumiseen sekä meriyhteyksien suojaamiseen.
— Otetaan käyttöön uudet miinantorjunta-alukset. Painopiste on meriyhteyksien suojaamisen ja miinantorjuntakyvyn parantamisessa sekä liikkuvissa rannikkojoukoissa. Ylläpidetään pintatorjuntakyky nykytasolla. Parannetaan kykyä muiden viranomaisten tukemiseen.
— Luovutaan vanhenevista miinanraivaajista sekä osasta kiinteää rannikkotykistöä ensi vuosikymmenen alkuun mennessä.
 
Ilmapuolustuksen kehittämisohjelma
Tavoitteena ilmatorjunnan kehittäminen sekä Hornet-järjestelmän suorituskyvyn ylläpitäminen.
— Kehitetään pääkaupunkiseudun ilmatorjunnan suorituskykyä ja jatketaan Hornet F18 -kaluston elinjaksopäivityksiä.
— Modernisoidaan ilmatorjunnan johtamisjärjestelmiä sekä kehitetään valmiusprikaatien ilmatorjuntaa.
— Aloitetaan pääkaupunkiseudun ja ilmavoimien tukikohtien ilmatorjuntajärjestelmien kehittäminen.
— Parannetaan Hornet-torjuntahävittäjien taistelukykyä ja tukeutumisedellytyksiä.

Valtuuksien esittämistapaa ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan muita hallinnonaloja siten, että valtuuksista valtiolle aiheutuvia vuotuisia menoja ei enää eritellä momentin päätösosassa. Myös aiemmissa talousarvioissa ja lisätalousarvioissa hyväksyttyjen valtuuksien osalta siirrytään tähän käytäntöön. Arviot menojen vuotuisesta jakaumasta ilmenevät selvitysosan valtuustaulukosta.

Sekä aiemmin hyväksytyt tilausvaltuudet että uusi PVKEH 2011 -tilausvaltuus kaikkine taloudellisine seurannaisvaikutuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vuosille 2011—2014 vahvistettujen valtiontalouden kehysten puitteissa.

PVKEH 2011 -tilausvaltuuteen sisältyvät suurimmat hankkeet

Puolustusvoimien johtamisen kehittämisohjelmassa jatketaan yhteisten tietopalveluiden ja -järjestelmien rakentamista (PVSAP) sekä kehitetään elektronisen suojauksen-, maapuolustuksen johtamisen- ja tiedonsiirron- järjestelmiä sekä sovelluksia tukemaan sotilaallisen suorituskyvyn rakentamista ja ylläpitoa sekä henkilöstöresurssien hallintaa.

Puolustusvoimien vaikuttamisen kehittämisohjelmassa päivitetään raskaan raketinheitinjärjestelmän ammunnanhallintajärjestelmä ja hankitaan tarvittavia ampumatarvikkeita kustannustehokkaan kunnossapitojärjestelmän säilyttämiseksi sekä järjestelmän elinjakson pidentämiseksi. Lisäksi kehitetään puolustusvoimien erikoisjoukkojen kykyä osallistua puolustusvoimien yhteisoperaatioiden kaukovaikuttamiseen ja tiedustelujärjestelmän tukemiseen.

Logistiikan kehittämisohjelmassa kehitetään NH90-helikopterien omasuojaa vastaamaan mm. kansainvälisten kriisinhallintatehtävien vaatimuksia.

Maapuolustuksen kehittämisohjelmassa aloitetaan panssarimiinojen modernisointi hankkimalla uusia järjestelmiä ja välineitä korvaamaan jalkaväkimiinojen poistumista. Lisäksi hankitaan maapuolustuksen kohdearkkitehtuurin sovelluksia, kehitetään alueellista tykistöä ja kehitetään operatiivisten joukkojen pimeätoimintakykyä hankkimalla mm. pimeätähtäimiä ja pimeänäkölaseja.

KKITO-hanke

PVKEH 2009 -tilausvaltuuteen sisältyvän keskipitkän kantaman ilmatorjuntaohjus (KKITO) -hankkeen uudistaminen johtuu siitä, että hankkeeseen sisältyviä ohjushankintoja, ohjusyksiköiden järjestelmämateriaalihankintoja, ohjelmistopäivityksiä ja modifiointeja koskevia sopimuksia ei ole tarkoituksenmukaista tehdä vielä vuonna 2010.

Teollinen yhteistyö

Ulkomaisten puolustusmateriaalihankintojen osalta vastaostojen yleinen alaraja on 10 000 000 euroa. Mikäli erityiset syyt sitä puoltavat, puolustusministeriö voi kompensaatiotoimikuntaa kuultuaan päättää, että alarajan ylittävissä hankinnoissa ei käytetä vastaostoehtoa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Vuoden 2009 toteutuneen indeksikehityksen jälkikäteinen kustannustasotarkistus -3 877
Ennakollinen kustannustasotarkistus (1,5 %) 10 361
Siirto momentille 27.10.01 -37 683
Maksatusten siirrot vuodelta 2010 80 217
Tasokorotus 1 678
Muu muutos yhteensä -5 000
Yhteensä 45 696


2011 talousarvio 743 755 000
2010 III lisätalousarvio -121 334 000
2010 talousarvio 698 059 000
2009 tilinpäätös 709 171 000

19. Hawk Mk 66 -koneiden hankinta (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 12 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Hawk Mk 66 -koneiden, niiden varaosien ja vaihtolaitteiden sekä huoltovälineiden hankinnasta aiheutuvien menojen maksamiseen samoin kuin koneiden lentokuntoon saattamisesta ja ohjaamomodifikaation tekemisestä aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Määräraha perustuu vuoden 2007 neljännessä lisätalousarviossa myönnettyyn 41 milj. euron Hawk Mk 66 -koneiden hankinta -tilausvaltuuteen. Tilausvaltuutta lisättiin vuoden 2009 toisessa lisätalousarviossa 13,8 milj. eurolla ja menojen maksatusaikaa pidennettiin vuoteen 2012 saakka. Tilausvaltuuden vuoden 2011 maksuosuus on 12,5 milj. euroa.


2011 talousarvio 12 500 000
2010 talousarvio 2 600 000
2009 tilinpäätös 3 500 000

50. Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen(kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 2 241 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemiseen

2) Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle (MPK) myönnettävään valtionavustukseen sille laissa vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta (556/2007) säädettyjen julkisten hallintotehtävien hoitamisesta aiheutuviin toimintamenoihin

3) kaatuneiden muiston vaalimistyöstä aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa:

Toiminnalliset tulostavoitteet

Toiminnallinen tehokkuus 2009
toteutuma
2010
ennakoitu
2011
tavoite
       
Taloudellisuus      
MPK:n julkisten hallintotehtävien vuosikustannukset (pl. puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus)/ko. toiminnan koulutusvuorokausimäärä (pl. puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus) (euroa) 49 60 60
Tuottavuus      
MPK:n julkisten hallintotehtävien mukaisen koulutuksen koulutusvuorokausimäärä (pl. puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus)/ko. toimintaan kohdistettu MPK:n palkatun henkilöstön henkilötyövuosimäärä (pl. puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus) (vrk) 1 344 1 213 1 213

Tuotokset ja laadunhallinta 2009
toteutuma
2010
ennakoitu
2011
tavoite
       
MPK:n julkisten hallintotehtävien mukaisen koulutuksen koulutusvuorokausimäärä (pl. puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus) (vrk) 42 998 36 400 36 400
MPK:n koulutuksen laadun parantamiseksi annettavan kouluttajakoulutuksen määrä koulutuspäivinä 2 900 3 000 3 000
MPK:n kurssityytyväisyys (oppilastyytyväisyys) asteikolla 1—5 4,39 4,35 4,35

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Siirto momentilta 27.10.01 200
Muu muutos yhteensä -255
Yhteensä -55


2011 talousarvio 2 241 000
2010 talousarvio 2 296 000
2009 tilinpäätös 2 241 000