Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       30. Syyttäjät
       50. Vaalimenot

Talousarvioesitys 2011

04. Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 27 151 000 euroa.

Momentille nettoutettavista tuloista oikeusavun saajan hävinneen vastapuolen korvaukset oikeudenkäyntikuluista budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Vuonna 2009 oikeusaputoimistoihin saapui noin 51 000 asiaa. Saapuneista asioista 83 % oli siviili- ja hallinto-oikeudellisia asioita, joista suurin asiaryhmä olivat perhe- ja perintöoikeudelliset asiat (48 %). Rikosasioiden osuus oli 17 %. Oikeusapuohjaukseen tuli noin 14 000 puhelua. Oikeusaputoimistojen keskimääräinen jonotusaika oli 12,2 päivää.

Tavoitteena on oikeusavun sähköisen asiointipalvelun vakiinnuttaminen osaksi oikeusaputoimintaa. Sähköiseen hakemukseen syötettyjen tietojen siirtyminen automaattisesti oikeusapupäätöksen tiedoiksi vähentää tallennustyötä ja virhemahdollisuutta oikeusapupäätöksissä. Yksityisille asiamiehille tehtävät oikeusapupäätökset keskitettiin vuoden 2010 alusta lähtien noin 20:een asiamäärältään vähemmän ruuhkaiseen oikeusaputoimistoon. Yksityisille asiamiehille tehtäviä oikeusapupäätöksiä ei enää tehdä pääkaupunkiseudun oikeusaputoimistoissa, millä pyritään lyhentämään pääkaupunkiseudun oikeusaputoimistojen keskimääräistä 15 päivän jonotusaikaa 11 päivään.

Liiketaloudellisen toiminnan kustannusvastaavuutta parannetaan niin, että vuonna 2012 toiminnan tulot vastaavat kustannuksia. Vuonna 2009 liiketaloudellisen toiminnan alijäämä oli noin 400 000 euroa ja kustannusvastaavuus oli 74 %.

Vuonna 2009 Kuluttajariitalautakuntaan saapui 4 189 valitusta, mikä on 8 % vähemmän kuin vuonna 2008. Eniten valitettiin asuntokaupasta, kiinteistönvälityksestä, rakentamisesta ja remonteista. Tavoitteena on kuluttajariitalautakunnan käsittelyajan lyhentäminen vuoden 2009 tasolle. Kuluttajariitalautakunta laatii valituksen käsittelyn prosessikuvauksen, jonka kautta analysoidaan käsittelyn kestoa prosessin eri vaiheessa.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen oikeusministeriö on alustavasti asettanut oikeusaputoimistoille ja kuluttajariitalautakunnalle seuraavat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2011:

Oikeusaputoimistot
  2009
toteutuma
2010
arvio
2011
tavoite
       
Käsitellyt asiat, kpl 50 695 53 000 53 000
Oikeusapuohjaus, kpl 14 224 13 000 14 000
Oikeusapupäätökset yksityisille asiamiehille, kpl 22 400 22 000 22 000
Taloudellisuus (euroa/painotettu työmäärä) 114 108 108
Tuottavuus (painotettu työmäärä/htv) 456 460 460
Jonotusaika, pv 12,2 11,5 11
Käsitellyn asian nettokustannus (euroa/kpl)1) 453 434 432

1) Ei ole otettu huomioon oikeusapuohjauksesta eikä oikeusavun saamista koskevien päätösten tekemisestä aiheutuvia kustannuksia ja asiamääriä.

Kuluttajariitalautakunta
  2009
toteutuma
2010
arvio
2011
tavoite
       
Käsitellyt valitukset, kpl 4 189 4 400 4 400
Taloudellisuus (€/käsitelty asia) 492 450 450
Tuottavuus (käsitellyt asiat/htv) 123 140 140
Käsittelyaika, kk 9,1 7,5 7,5

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
  2009
toteutuma
2010
varsinainen
talousarvio
2011
esitys
       
Bruttomenot 32 219 30 450 31 801
Bruttotulot 4 583 4 350 4 650
Nettomenot 27 636 26 100 27 151
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 443    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 2 265    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Palkkausten tarkistukset 283
Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus 108
Tuottavuustoimet -179
Toimitilakustannukset 40
Yleisestä edunvalvonnasta aiheutuvat hallintomenot, siirto momentilta 25.10.05 500
Uudelleenkohdentamissäästön peruutus kertalisäyksenä 300
Muu muutos yhteensä -1
Yhteensä 1 051


2011 talousarvio 27 151 000
2010 III lisätalousarvio 228 000
2010 talousarvio 26 100 000
2009 tilinpäätös 26 458 000