Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       30. Syyttäjät
       50. Vaalimenot

Talousarvioesitys 2011

01. Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 8 477 000 euroa.

Selvitysosa:Korkein oikeus on ylin tuomioistuin riita- ja rikosasioissa. Sen tärkein tehtävä on valituslupajärjestelmän pohjalta yksittäisiä valitusasioita tutkimalla ja ratkaisemalla antaa oikeuskäytäntöä ohjaavia ja yhtenäistäviä ennakkopäätöksiä lain tulkinnasta ja soveltamisesta. Lisäksi korkein oikeus käsittelee ja ratkaisee ylimääräistä muutoksenhakua koskevia asioita ja antaa tasavallan presidentille lausuntoja armahdusasioissa ja Ahvenanmaan itsehallintoa koskevissa asioissa. Korkein oikeus valvoo alempien tuomioistuinten lainkäyttöä ja sen johdolla laaditaan vuosittain yleisten tuomioistuinten toimintakertomus.

Oikeuskäytäntöä pyritään valituslupahakemusten pohjalta ohjaamaan kaikilla esiin tulevilla oikeudenaloilla kulloinkin ajankohtaisten tarpeiden mukaan antamalla sovellettavien oikeussääntöjen pohjalta hyvin harkittuja ja avoimesti perusteltuja ratkaisuja kohtuullisessa ajassa.

Hovioikeuksissa käyttöön otettavan muutoksenhakua koskevan jatkokäsittelylupajärjestelmän ennakoidaan lisäävän ainakin alkuvaiheessa korkeimpaan oikeuteen tulevien asioiden määrää. Samoin Suomen heikko taloudellinen tilanne vaikuttaa asiamäärään lisäävästi.

Korkeimpaan oikeuteen arvioidaan vuonna 2011 saapuvan noin 2 900 asiaa. Tavoitteena on, että valitusluvan myöntämistä tai epäämistä koskeva päätös annetaan mahdollisimman joutuisasti, jotta niissä asioissa, joissa valituslupaa ei myönnetä, ratkaisun lainvoimaisuus ei viivästy tarpeettomasti. Jatkokäsittelylupajärjestelmän käyttöönottamisen yhteydessä otetaan käyttöön myös ohivalitus suoraan korkeimpaan oikeuteen. Tietyissä oikeudellisissa asioissa on tarpeen saada nopeasti ennakkoratkaisu, jolla on alemmissa asteissa ratkaisuja yhtenäistävä ja muutoksenhakua vähentävä vaikutus.

Korkeimpaan oikeuteen saapuvissa asioissa on havaittavissa sovellettavien oikeussääntöjen moninaistuminen, kuten eurooppaoikeuden ja muun kansainvälisen oikeuden kasvava merkitys. Sääntelyn ja muiden oikeuslähteiden lisääntyminen, muuttuminen ja juttujen monimutkaistuminen lisäävät saapuvien asioiden käsittelyn vaativuutta.

Tunnuslukutaulukko
  2009 2010 2011
  toteutuma tavoite/arvio tavoite/arvio
       
Ratkaistut asiat, kpl 2 629 3 000 2 900
— myönnetyt valitusluvat 146 140 140
— annetut asiaratkaisut 135 - 140
— julkaistut ratkaisut 94 110 110
Keskimääräinen käsittelyaika (kk)      
— kaikki asiat 5,1 5,0 5,0
— valituslupa-asiat 4,1 4,0 4,0
— asiaratkaisut 14,5 14,0 14,0
Toiminnallinen tehokkuus      
— taloudellisuus (€/ratkaistu asia) 3 216 2 715 2 990
— tuottavuus (ratkaistut asiat/htv) 33 38 38

Korkeimman oikeuden päätöksistä lain 701/1993 mukaisesti perittävinä maksuina arvioidaan kertyvän 120 000 euroa momentille 12.25.10.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Palkkausten tarkistukset 113
Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus 28
Tuottavuustoimet -34
Toimintaedellytysten turvaaminen 100
Toimitilojen saneeraus 126
Yhteensä 333


2011 talousarvio 8 477 000
2010 III lisätalousarvio 89 000
2010 talousarvio 8 144 000
2009 tilinpäätös 8 061 000