Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
            20. Erityismenot
            50. Avustukset
       30. Syyttäjät
       50. Vaalimenot

Talousarvioesitys 2011

03. Eräiden virastojen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 279 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää oikeusrekisterikeskuksen, onnettomuustutkintakeskuksen, tietosuojalautakunnan ja tietosuojavaltuutetun toimiston toimintamenojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa ei ole otettu huomioon sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) 32 § 1 momentin 1 kohdassa (125/2009) säädetyistä valvontatehtävistä perittävistä maksuista kertyviä tuloja.

Selvitysosa:Oikeusrekisterikeskus on oikeushallinnon valtakunnallinen sakkojen, valtiolle tulevien korvausten ja maksujen täytäntöönpanija sekä oikeushallinnon keskeisten rekisterien pitäjä. Oikeusrekisterikeskuksen yleistavoitteen mukaan perintä- ja rekisteröintitehtävät sekä tietojen luovutus hoidetaan nopeasti oikeusturvanäkökohdat huomioon ottaen. Vuonna 2010 annetaan hallituksen esitys oikeushallinnon tietojärjestelmistä, jonka mukaan oikeusrekisterikeskuksesta tulee valtakunnallisen tietojärjestelmän rekisterinpitäjä. Lisäksi vuonna 2010 annetaan hallituksen esitys laeiksi eläintenpitokieltorekisteristä sekä rikoslain 17 luvun, eläinsuojelulain ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta. Eläintenpitokieltorekisterin perustamiskustannukset ovat 70 000 euroa.

Onnettomuustutkintakeskuksen tavoitteena on selvittää tehokkaasti ja luotettavasti onnettomuuksien syitä ja antaa niiden perusteella turvallisuussuosituksia sekä seurata turvallisuussuositusten toteutumista.

Tietosuojalautakunnan tehtävänä on käsitellä ja ratkaista asiat, jotka henkilötietolain (523/1999) mukaan kuuluvat sen päätettäviksi sekä seurata henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön kehittämistarvetta ja tehdä tarpeelliseksi katsomiaan aloitteita.

Tietosuojavaltuutetun toimistoantaa henkilötietojen käsittelyä koskevaa ohjausta ja neuvontaa sekä valvoo henkilötietojen käsittelyä. Tietosuojavaltuutetun toimisto ylläpitää ja edistää perusoikeutta yksityisyyteen ja luottamusta yhteiskunnan palveluihin sekä osallistuu tietoyhteiskunnan kehittämiseen Suomessa ja EU:ssa. Sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) 32 §:n 1 momentin 1 kohdassa (125/2009) tarkoitetuista valvontatehtävistä ei ole kertynyt kevääseen 2010 mennessä maksutuloja ja niiden määrää vuonna 2011 ei voida luotettavasti arvioida. Valvontatehtävien hoitoon hankitun asiantuntemuksen säilyttäminen edellyttää, että siitä aiheutuvat 200 000 euron menot rahoitetaan bruttobudjetoinnilla, jolloin valvonnasta perittävät maksutulot tuloutetaan momentille 12.25.99.

Oikeusrekisterikeskuksen tietotekniikkaympäristön turvaamiseen on myönnetty vuosina 2008—2010 yhteensä 1 100 000 euroa siirtona tuottavuus- ja IT-hankkeiden edistämisen määrärahoista ja vuodelle 2011 hankkeelle ehdotetaan 400 000 euroa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
  2009
toteutuma
2010
varsinainen
talousarvio
2011
esitys
       
Bruttomenot 7 332 6 871 6 879
Bruttotulot 623 630 600
Nettomenot 6 709 6 241 6 279
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 718    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 485    

Määrärahan arvioitu käyttö(1 000 euroa)
   
Oikeusrekisterikeskus 3 370
Onnettomuustutkintakeskus 1 085
Tietosuojalautakunta 20
Tietosuojavaltuutetun toimisto 1 539
Palvelukeskusten maksut 265
Yhteensä 6 279

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Palkkausten tarkistukset 44
Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus 18
Tuottavuustoimet -75
Tietosuojavaltuutetun toimiston valvontatehtävien bruttobudjetointi 70
Eläintenpitokieltorekisteri 70
Oikeusrekisterikeskuksen tietotekniikkaympäristön turvaaminen  
— siirto momentilta 28.70.20 400
— vuodelle 2010 myönnetyn lisäyksen poisto -400
Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen palvelumaksujen oikaisu, siirto momenteilta 25.01.01, 25.10.03, 25.10.05, 25.20.01 ja 25.40.01 60
Muu muutos yhteensä -149
Yhteensä 38


2011 talousarvio 6 279 000
2010 III lisätalousarvio 158 000
2010 talousarvio 6 241 000
2009 tilinpäätös 6 476 000