Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       02. Valvonta
       20. Työttömyysturva
       30. Sairausvakuutus
       40. Eläkkeet

Talousarvioesitys 2011

80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoimintaPDF-versio

Selvitysosa:Lomitustoiminnan tarkoituksena on edistää maatalousyrittäjien, turkistuottajien ja poronhoitajien työssä jaksamista, terveyttä ja toimintakykyä. Maatalousyrittäjien lomituspalvelujen järjestämisestä aiheutuneet kustannukset korvataan valtion varoista kustannusperusteisesti. Turkistuottajien ja poronhoitajien lomituspalveluista aiheutuvat kustannukset korvataan valtion talousarviossa tarkoitukseen osoitetun siirtomäärärahan rajoissa.

Maatalousyrittäjillä on oikeus 25 päivän vuosilomaan ja sijaisapuun. Vuosiloma kuuluu vain karjataloutta harjoittaville maatalousyrittäjille. Sijaisapua voi saada myös kasvinviljelyn harjoittaja. Sijaisapua annetaan maatalousyrittäjälle, joka on sairauden tai muun tilapäisen syyn vuoksi estynyt huolehtimasta maatalousyrityksen hoitoon kuuluvia välttämättömiä tehtäviä. Vuosiloma on maksuton, mutta sijaisavusta peritään maksu. Maatalousyrittäjä voi lisäksi tietyin edellytyksin ostaa lomittaja-apua tuettuun hintaan enintään 120 tuntia vuodessa.

Turkistuottajien lomitusjärjestelmä käynnistyi vuoden 2010 alusta. Turkistuottajalle voidaan järjestää tarkoitukseen varatun määrärahan rajoissa vuosilomalomitusta enintään 14 päivää ja maksullista lisävapaata enintään 50 tuntia vuonna 2010.

Poronhoitajien sijaisapukokeilu käynnistyi niin ikään vuoden 2010 alusta. Kokeilun aikana poronhoitajalle voidaan järjestää tarkoitukseen varatun määrärahan rajoissa sijaisapua sairauden tai tapaturman aiheuttaman työkyvyttömyyden perusteella enintään 40 tuntia vuonna 2010. Poronhoitaja hankkii itse sijaisen itselleen ja saa tästä aiheutuviin kustannuksiinsa korvausta valtion varoista enintään 17 euroa tunnilta.

Lomituspalvelujen yleinen johto, ohjaus ja valvonta kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriölle. Vastuu lomituspalvelujen toimeenpanosta on Maatalousyrittäjien eläkelaitoksella (Mela). Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen järjestämisestä vastaavina paikallisyksikköinä toimivat kunnat Melan kanssa tekemiensä toimeksiantosopimusten perusteella. Poronhoitajien sijaisapukokeilun toimeenpanosta huolehtii Mela palveluksessaan olevien asiamiesten myötävaikutuksella. Melalle ja paikallisyksiköille suoritetaan valtion varoista laskennallinen korvaus lomituspalvelujen hallintokustannuksiin.

Toiminnan laajuus 2008—2011
  2008 2009 2010 2011
  toteutunut toteutunut arvio arvio
         
Maatalousyrittäjät:        
1. Vuosilomatoiminta        
Palvelujen käyttäjien lukumäärä 28 878 27 119 25 740 24 580
Lomituspäivien lukumäärä 715 182 673 194 664 100 635 445
Lomituspäiviä/käyttäjä 24,77 24,82 25,80 25,85
Lomitustuntien lukumäärä 4 665 391 4 436 345 4 387 400 4 208 600
Lomituspäivien keskim. kesto tunteina 6,52 6,59 6,61 6,62
         
2. Sijaisaputoiminta        
Palvelujen käyttäjien lukumäärä 11 523 11 329 11 170 11 000
Lomituspäivien lukumäärä 471 900 474 481 475 000 477 000
Lomituspäiviä/käyttäjä 40,95 41,88 42,52 43,36
Lomitustuntien lukumäärä 3 182 771 3 277 093 3 288 900 3 311 000
Lomituspäivän keskim. kesto tunteina 6,74 6,91 6,92 6,94
         
3. Tuettu maksullinen lomittaja-apu        
Maksullisen lomittaja-avun käyttäjien lukumäärä 13 213 13 180 13 050 12 920
Lomituspäivien lukumäärä 103 352 107 709 109 800 112 000
Lomituspäiviä/käyttäjä 7,82 8,17 8,41 8,67
Maksullisen lomittaja-aputuntien lukumäärä 679 563 718 363 734 150 750 800
Lomituspäivien keskim. kesto tunteina 6,58 6,67 6,69 6,70
         
Turkistuottajat:        
1. Vuosiloma        
Palvelujen käyttäjien lukumäärä     800 800
Lomituspäivien lukumäärä     11 200 11 200
Lomituspäiviä/käyttäjä     14 14
Lomitustuntien lukumäärä     89 600 89 600
Lomituspäivien keskim. kesto tunteina     8,00 8,00
         
2. Lisävapaa        
Palvelujen käyttäjien lukumäärä     800 800
Lomitustuntien lukumäärä     40 000 40 000
Lomitustunteja/käyttäjä     50,0 50,0
         
Poronhoitajien sijaisapukokeilu        
Palvelun käyttäjät     880 880
Lomitustunnit     17 600 17 600
Lomitustunteja/käyttäjä     20 20
         
Lomituspalvelun hallinto        
Koko- ja osapäiväisiä toimihenkilöitä        
— Melassa 6 6 6 6
— Paikallisyksiköissä, josta 363 355 336 315
     Vastuuhenkilöitä 89 86 71 55
     Toimistohenkilöitä 30 30 30 30
     Johtavia lomittajia 244 239 235 230
Paikallisyksikköjen lukumäärä 89 84 69 48
Vakinaisten lomittajien lukumäärä 4 836 4 869 4 900 4 900

40. Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksiin (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 199 700 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää maatalousyrittäjien lomituspalvelulain (1231/1996) 35 §:ssä tarkoitettuihin lomituspalvelujen käyttökustannuksiin lain 37 §:n nojalla kunnille suoritettavan valtion korvauksen maksamiseen. Määrärahasta saa käyttää enintään 182 000 euroa maatalouslomittajien oppisopimuskoulutuksesta paikallisyksiköille aiheutuneiden nettokustannusten korvaamiseen.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta siten, että lakiin lisätään säännökset lomittajien tilakohtaisesta perehdyttämisestä sekä palvelusuunnitelmien tekemisestä. Määrärahan mitoituksessa on lisäyksenä otettu huomioon 1 400 000 euroa lainmuutoksen johdosta. Lisäksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulakia ja -asetusta ehdotetaan tarkistettavaksi niin, että vuosiloman saannin edellytyksenä olevassa kotieläinyksikkömäärittelyssä otetaan huomioon kotieläinten aiheuttama työmäärä nykyistä yhdenmukaisemmin riippumatta siitä, mikä eläinlaji on kyseessä. Muutoksen johdosta vuosiloman piiriin tulisi noin 200 uutta hevosyrittäjää. Muutoksen johdosta määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon lisäyksenä 1 000 000 euroa.

Määrärahan mitoitus perustuu vuoden 2008 kustannuksia kuvaaviin toteutumatietoihin ja niiden perusteella tehtyihin arvioihin toiminnan laajuuden ja kustannusten kehityksestä vuosina 2010 ja 2011.

Määrärahasta arvioidaan käytettävän vuosilomatoimintaan 113 216 000 euroa, sijaisaputoimintaan 74 176 000 euroa ja maksulliseen lomittaja-apuun 7 808 000 euroa.

Määrärahasta arvioidaan tarvittavan 196 700 000 euroa valtion korvausten ennakoiden ja 3 000 000 euroa valtion korvausten loppuerien maksamiseen.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Vuosiloman saantiedellytysten keventäminen hevosyrittäjien kohdalla 1 000
Lomittajan tilakohtainen perehdyttäminen ja palvelusuunnitelmien tekeminen 1 400
Tarvearvion muutos 1 500
Yhteensä 3 900


2011 talousarvio 199 700 000
2010 talousarvio 195 800 000
2009 tilinpäätös 192 327 017

41. Valtion korvaus turkistuottajien lomituspalvelujen kustannuksiin(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 2 600 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää turkistuottajien lomituspalvelulain (12654/2009) 25 §:n mukaiseen turkistuottajien lomituspalvelujen käyttökustannuksiin suoritettavan valtion korvauksen maksamiseen lomituksen paikallisyksiköille.

Selvitysosa:Turkistuottajille järjestetään maksutonta vuosilomaa 14 päivää vuodessa sekä maksullista lisävapaata tarkoitukseen varatun määrärahan rajoissa.


2011 talousarvio 2 600 000
2010 talousarvio 2 600 000

42. Valtion korvaus poronhoitajien sijaisapukokeilun kustannuksiin(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää poronhoitajien sijaisapukokeilusta annetun lain (1265/2009) 12 §:n mukaisiin käyttökustannuksiin suoritettavan valtion korvauksen maksamiseen kokeilun järjestämisestä huolehtivalle lomituksen paikallisyksikölle.

Selvitysosa:Sijaisapukokeilun aikana poronhoitajalla on tarkoitukseen varatun määrärahan rajoissa mahdollisuus saada sijaisapua työkyvyttömyyden perusteella. Poronhoitaja hankkii lomittajan itse ja saa siitä aiheutuviin kustannuksiinsa korvausta valtion varoista.


2011 talousarvio 300 000
2010 talousarvio 300 000

50. Valtion korvaus maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen hallintomenoihin (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 16 140 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 31 ja 32 §:n nojalla Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle ja kunnille lomituspalvelujen hallinnon järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin suoritettavan valtion korvauksen maksamiseen. Määrärahasta saa käyttää enintään 94 000 euroa lain 12 §:n 3 momentin mukaisen harkinnanvaraisen lisäkorvauksen maksamiseen paikallisyksiköille. Lisäksi määrärahaa saa käyttää turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain 24 §:n ja poronhoitajien sijaisapukokeilusta annetun lain 13 §:n nojalla palvelujen hallinnoinnista aiheutuviin kustannuksiin.

Selvitysosa:Määrärahasta arvioidaan käytettävän 14 040 000 euroa kuntien lomituspalvelujen ja 2 100 000 euroa Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen hallinnon kustannuksiin sisältäen harkinnanvaraisen lisäkorvauksen maksamisen paikallisyksiköille sekä turkistuottajien lomituspalvelujen hallinnosta aiheutuvat kustannukset.


2011 talousarvio 16 140 000
2010 talousarvio 16 140 000
2009 tilinpäätös 15 899 325