Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       02. Valvonta
       20. Työttömyysturva
       30. Sairausvakuutus
       40. Eläkkeet

Talousarvioesitys 2011

60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuoltoPDF-versio

Selvitysosa:Luvun menot aiheutuvat pääosin perustoimeentulotuen valtionosuudesta, valtionkorvauksesta terveydenhuollon yksiköille erikoissairaanhoitolain mukaiseen tutkimustoimintaan sekä lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin, valtionavustuksesta kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin sekä valtionkorvauksesta rikosasioiden sovitteluun.

Keskeiset uudistukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuden korottamisella momentilla 28.90.30 toteutetaan hallitusohjelmaan liittyviä esityksiä. Korotus kohdistetaan 1.9.2009 voimaan tulleen vammaispalvelulain uudistuksen toteuttamiseen, 1.7.2009 voimaan tulleen neuvolatoimintaa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa koskevan asetuksen terveystarkastuksia koskevien säännösten täysimääräiseen toimeenpanoon, terveydenhuoltolain toimeenpanoon, päihdeäitien hoidon järjestämiseen, lapsiperheiden kotipalvelun vahvistamiseen sekä vankilan perheosaston toteuttamiseen.

Vaikuttavuustavoitteet

Ehkäisevän toiminnan tavoitteena on terveyttä, sosiaalista turvallisuutta, elämänhallintaa ja itsenäistä selviytymistä tukevien olosuhteiden ja ympäristön luominen, ihmisten työ- ja toimintakyvyn edistäminen, elämänlaadun parantaminen, syrjäytymisen ehkäisy, väestöryhmien välisten terveyserojen vähentäminen sekä ympäristöterveydenhuollon toimintaedellytysten parantaminen. Tavoitteisiin pyritään johtamista ja rakenteita kehittämällä sekä tuottamalla ja levittämällä työvälineitä ja hyvän toiminnan malleja kuntien käyttöön. Laaditaan hyvinvointipoliittisia ohjelmia ja hyödynnetään sosiaalisten ja terveydellisten vaikutusten arviointia sekä jatketaan ympäristöterveydenhuollon alueellisen yhteistoiminnan edistämistä valtioneuvoston periaatepäätöksen edellyttämälle tasolle. Terveyden edistämisen politiikkaohjelman toteuttamista jatketaan.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tavoitteena on julkisen vallan järjestämisvastuulla olevien, pääosin verovaroin kustannettavien sosiaali- ja terveyspalvelujen toimivuuden, saatavuuden ja kattavuuden sekä perustoimeentulon turvaaminen koko maassa.

Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt seuraavat kehittämis- ja lainsäädäntöhankkeet, jotka tukevat osaltaan kuntia tuottamaan asetettujen tavoitteiden mukaiset sosiaali- ja terveydenhuollon ehkäisevän toiminnan toimenpiteet ja sosiaali- ja terveyspalvelut asukkailleen:

  • Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma, Kaste, vuosille 2008—2011, jossa määritellään keskeisimmät sosiaali- ja terveyspoliittiset tavoitteet, kehittämistoiminnan painopisteet sekä niiden toteuttamista tukevat keskeiset uudistus- ja lainsäädäntöhankkeet sekä ohjeet ja suositukset.
  • Terveys 2015 -kansanterveysohjelma linjaa kansallista terveyspolitiikkaa pitkällä tähtäimellä.
  • Toimiva Terveyskeskus -toimenpideohjelma, jonka tavoitteena on tukea kuntia kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toimeenpanossa ja varmistaa perusterveydenhuollon toimivuus sekä henkilöstön osaaminen ja riittävyys.
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen potilas- ja asiakastietojen sähköinen tietojärjestelmähanke vuosina 2007—2011, joka tukee palveluiden laadukasta ja kustannustehokasta tuottamista sekä kansalaisen toimintamahdollisuuksia.
  • Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistushanke, jonka ehdotukset valmistuvat vuoden 2011 loppuun mennessä.
  • Terveydenhuoltolain toimeenpanosuunnitelman toteuttaminen.
  • Vuosien 2003—2007 Alkoholiohjelman jatkaminen.

Järjestelmäkuvaukset

Toimeentulotuki muodostuu perustoimeentulotuesta, täydentävästä toimeentulotuesta, ehkäisevästä toimeentulotuesta sekä kuntouttavan työtoiminnan toimintarahasta ja matkakorvauksista. Perustoimeentulotuki sisältää perusosan ja muut perusmenot, joihin kuuluu asumistukilain 6 §:ssä tarkoitetut asumismenot, taloussähköstä aiheutuvat menot, kotivakuutusmaksu sekä vähäistä suuremmat terveydenhuoltomenot. Perustoimeentulotukeen momentilta 33.60.35 maksettava valtionosuus määräytyy kustannusperusteisesti ja on määrältään 50 prosenttia nettokustannuksista. Muun toimeentulotuen valtionosuus sisältyy momentilta 28.90.30 maksettavaan laskennallisesti määräytyvään kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen.

Terveydenhuollon toimintayksiköille maksetaan erikoissairaanhoitolain perusteella valtion korvausta niihin kustannuksiin, jotka aiheutuvat yliopistotasoisesta terveystieteellisestä tutkimustoiminnasta (33.60.32) ja lääkärin- ja hammaslääkärin koulutuksesta (33.60.33). Tutkimustoiminnan korvaus perustuu tieteellisten julkaisujen lukumääriin, niiden pisteytykseen ja pisteelle määrättyyn hintaan. Koulutustoiminnan korvaus perustuu yliopistosairaaloiden osalta tutkintojen ja aloittaneiden uusien opiskelijoiden lukumääriin ja tutkinnolle määrättyyn korvaukseen ja muiden terveydenhuollon toimintayksiköiden osalta kuukausikorvaukseen. Lääkäri- ja hammaslääkärikoulutukseen suoritettavan korvauksen suuruudesta sekä tieteellisten julkaisujen painoarvoista ja yksikköhinnoista säädetään vuosittain sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella.

Kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon käytettävissä olevalla valtionavustuksella (33.60.31) tuetaan sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman toimeenpanoa sekä edistetään kunta- ja palvelurakennehankkeen toteuttamista.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon eräitä laajuustietoja
  2008 2009 2010 2011
  toteutunut toteutunut arvio arvio
         
Kunnallinen toimeentuloturva        
Toimeentulotuki, kotitalouksia vuoden aikana 215 570 230 000 250 500 260 000
Perustoimeentulotuki, kotitalouksia vuoden aikana1) 200 211 210 000 230 000 243 000
Täydentävä toimeentulotuki, kotitalouksia vuoden aikana 86 314 90 000 94 000 104 000
Toimeentulotuki, saajia vuoden aikana 339 394 360 000 380 000 390 000
Perustoimeentulotuki, saajia vuoden aikana1) 314 443 340 000 352 000 378 000
Täydentävä toimeentulotuki, saajia vuoden aikana 155 767 162 000 169 000 187 000
Ehkäisevä toimeentulotuki, kotitalouksia vuoden aikana 20 142 22 000 25 000 25 000
         
Sosiaalipalvelut        
Lasten päivähoito, lasten määrä 31.12. 201 500 202 000 202 500 202 500
Lasten kotihoidon tuki, saajia 31.12. 64 500 64 500 64 000 64 000
Lasten yksityisen hoidon tuki, saajia 31.12. 13 700 14 000 14 500 15 000
Kodinhoitoapu, kotitalouksia vuoden aikana 121 126 122 000 123 000 124 000
Tukipalvelut, 65 vuotta täyttäneitä saajia vuoden aikana 116 857 117 000 117 500 118 000
Vanhainkodit, asukkaiden määrä 31.12.2) 18 138 18 000 17 800 17 600
Omaishoidontuki, saajia vuoden aikana 34 940 35 000 36 000 37 000
Vanhusten palveluasuminen, asukkaiden määrä 31.12. 30 805 32 000 34 000 35 000
Vammaisten palveluasuminen, asiakkaita keskimäärin3) 10 342 10 400 10 600 10 600
Kehitysvammaisten laitoshuolto, asukkaiden määrä 31.12. 2 434 2 400 2 400 2 400
Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut, saajia vuoden aikana 88 538 88 500 88 700 89 000
         
Kansanterveystyö        
Hoitopäivät (milj.) 7,1 7,0 7,0 6,9
Avohoitokäynnit (milj.)        
— Lääkärin luona 8,7 8,7 8,7 8,6
— Muun ammattihenkilön luona 16,8 17,8 18,0 18,3
— Hammashuollon käynnit 5,0 5,0 5,0 5,0
— Kotisairaanhoidon käynnit 4,0 4,2 4,2 4,3
         
Somaattinen erikoissairaanhoito        
Hoitopäiviä (milj.) 3,36 3,30 3,25 3,20
Päättyneet hoitojaksot (milj.) 0,93 0,92 0,91 0,90
Keskimääräinen hoitoaika (päiviä) 3,68 3,65 3,63 3,62
Avohoitokäynnit (milj.) 5,92 5,95 5,98 6,00
         
Psykiatrinen erikoissairaanhoito        
Hoitopäiviä (milj.) 1,15 1,15 1,15 1,15
Päättyneet hoitojaksot 0,046 0,046 0,046 0,046
Keskimääräinen hoitoaika (päiviä) 30,44 30,44 30,44 30,44
Avohoitokäynnit (milj) 1,53 1,55 1,57 1,60

1) Menojen rahoitus momentilta 33.60.35.

2) Mukana myös alle 65-vuotiaat asiakkaat.

3) Lukuun on laskettu mukaan vammaisten ryhmämuotoiset asumispalvelut sekä vammaisten palvelu- ja tukiasunnot.

Lääkäri- ja hammaslääkärikoulutus ja terveystieteellinen tutkimustoiminta
  2008 2009 2010 2011
  toteutunut toteutunut arvio arvio
         
Julkaisupisteiden määrä (3 v. keskiarvo) 8 416 8 478 8 842,9 ..
Julkaisupisteiden hinta, euroa 5 791 4 718 4 523 ..
Lääkäri- ja hammaslääkäritutkinnot ja uudet opiskelijat (3 v. keskiarvo) 1 088,6 1 085,6 1 052,7 1 090,9
Tutkintokorvaus, euroa 64 700 65 700 64 500 64 600
Koulutuksen kuukausikorvaus, euroa 1 370 1 390 1 370 1 380

Mielentilatutkimustoiminta
  2008 2009 2010 2011
  toteutunut toteutunut arvio arvio
         
Mielentilatutkimusten lukumäärät yhteensä 126 120 150 150
— valtion yksiköt 71 65 85 85
— kunnalliset sairaalat 55 55 65 65
Menot (1 000 euroa) 3 354 3 069 4 915 4 915
Euroa/tutkimus (laskennallinen keskimäärin) 26 600 25 572 32 700 32 700

30. Valtion korvaus terveydenhuollon valtakunnallisen valmiuden kustannuksiin(siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää sosiaali- ja terveysministeriön nimeämän ja valtuuttaman valtakunnallisen toimijan valtakunnallisen valmiuden ylläpitämisestä aiheutuvien kustannusten korvaamiseen.

Selvitysosa:Suuremmissa onnettomuus- ja erityistilanteissa yksittäisen kunnan tai alueen voimavarat ja osaaminen eivät riitä tilanteen hallintaan eikä johtamiseen. Tarkoituksena on nimetä ja valtuuttaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ja Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystys valtakunnallisiksi toimijoiksi tämän tyyppisissä tilanteissa. Määrärahasta on tarkoitus korvata sellaisia ylimääräisiä valmiuskustannuksia, joita ei ole otettu toimijoiden perusrahoituksen mitoituksessa huomioon.

Määräraha on siirtoa momentilta 33.60.31.


2011 talousarvio 200 000

31. Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin ja eräisiin muihin menoihin(siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 24 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) eräiden sosiaali- ja terveydenhuollon lakien sekä sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain (733/1992) ja sen nojalla annettujen asetusten mukaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon perustamis- ja kehittämishankkeisiin suoritettavan valtionavustuksen maksamiseen

2) pitkäaikaisasunnottomien tukipalvelujen järjestämiseen

3) kehittämishankkeiden valvontaan ja tarkastukseen.

Selvitysosa:Valtionavustuksella tuettavien hankkeiden painoalueet määritellään sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisessa kehittämisohjelmassa sekä pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmassa 2008—2011.

Määrärahasta arvioidaan käytettävän sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin 20 000 000 euroa ja pitkäaikaisasunnottomien tukipalvelujen järjestämiseen 4 000 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Kertaluonteisen lisäyksen poisto -300
Siirto momentille 33.60.30 -200
Siirto momentille 33.01.25 -2 800
Yhteensä -3 300


2011 talousarvio 24 000 000
2010 talousarvio 27 300 000
2009 tilinpäätös 39 120 000

32. Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille erikoissairaanhoitolain mukaiseen tutkimustoimintaan (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 40 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 47 ja 47 b §:n mukaisen tutkimustoiminnan valtion korvauksen maksamiseen.


2011 talousarvio 40 000 000
2010 talousarvio 40 000 000
2009 tilinpäätös 40 000 000

33. Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 109 170 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 47—47 b §:n mukaisen valtion korvauksen maksamiseen lääkäri- ja hammaslääkärikoulutukseen

2) enintään 210 000 euron lisäkorvauksen maksamiseen Varsinais-Suomen ja enintään 100 000 euron lisäkorvauksen maksamiseen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille hammaslääkärin peruskoulutuksesta aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa:Määrärahasta on tarkoitus käyttää 70 600 000 euroa lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen korvausten maksamiseen yliopistollista sairaalaa ylläpitäville kuntayhtymille, 38 260 000 euroa muille terveydenhuollon toimintayksiköille, 210 000 euroa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille ja 100 000 euroa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille.

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon lisäyksenä 5 000 000 euroa tasokorotuksen johdosta.


2011 talousarvio 109 170 000
2010 talousarvio 104 170 000
2009 tilinpäätös 100 588 948

34. Valtion korvaus terveydenhuollon toimintayksiköille oikeuspsykiatrisista tutkimuksista sekä potilassiirroista aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 9 570 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) mielenterveyslain (1116/1990) 32 §:n mukaisten valtion korvausten maksamiseen

2) mielenterveyslain 22 t §:n mukaisten hoitoseuraamukseen tuomittujen henkilöiden tahdosta riippumattoman hoidon edellytysten selvittämisen kustannusten korvaamiseen

3) lapsen seksuaalisen hyväksikäytön selvittämisen järjestämisestä annetun lain (1009/2008) mukaisten valtion korvausten maksamiseen

4) kohdissa 1—3 tarkoitettuihin korvauksiin sisältyvien kulutusmenojen maksamiseen

5) Suomen ja Ruotsin välillä solmitun sopimuksen mukaisista potilassiirroista kunnille ja kuntayhtymille sekä Ruotsin valtiolle aiheutuviin kustannuksiin suoritettavan valtion korvauksen maksamiseen

6) pohjoismaisen sosiaalipalvelusopimuksen mukaisten potilassiirtojen tukemiseen kertaluonteisena 25 000 euroa siirrettyä potilasta kohden maksettavana korvauksena kunnille ja kuntayhtymille.

Selvitysosa:Määrärahan mitoituksessa on mielentilatutkimuksista aiheutuviin kustannuksiin maksettavina korvauksina ja hoitoseuraamukseen tuomittujen tahdosta riippumattoman hoidon edellytysten selvittämisen kustannuksina otettu huomioon 4 945 000 euroa, lasten ja nuorten oikeuspsykiatrisista tutkimuksista maksettavina korvauksina 4 500 000 euroa ja potilassiirroista aiheutuvien kustannusten korvauksina 125 000 euroa, josta 75 000 euroa on kertaluonteisia korvauksia potilassiirtojen tukemiseksi.


2011 talousarvio 9 570 000
2010 talousarvio 9 570 000
2009 tilinpäätös 7 134 027

35. Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin(arviomääräraha)

Momentille myönnetään 342 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukaisen valtionosuuden maksamiseen perustoimeentulotuen kustannuksiin.

Selvitysosa:Perustoimeentulotukea saavia kotitalouksia arvioidaan vuonna 2011 olevan noin 243 000.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi toimeentulotukilain määräaikaisesta muuttamisesta ajalle 1.1.2011—31.12.2014. Lain muutoksella jatketaan toimeentulotukilain 11 §:n 3 momentin mukaista menettelyä, jolla toimeentulotukea myönnettäessä ansiotuloista jätetään ottamatta tuloina huomioon vähintään 20 %, kuitenkin enintään 150 euroa kuukaudessa. Esityksellä ei ole vaikutusta momentin määrärahan mitoitukseen.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi toimeentulotukilain muuttamisesta, jolla alennetaan perusosaa 20 tai tarvittaessa 40 prosentilla alle 25-vuotiaiden koulutuksesta kieltäytymisen johdosta. Esitys perustuu sosiaaliturvan uudistamiskomitean tekemään esitykseen. Esityksen arvioidaan alentavan perustoimeentulotuen menoja 2 000 000 euroa vuodessa, mikä määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Perusosan alentaminen alle 25-vuotiaiden koulutuksesta kieltäytymisen johdosta -2 000
Tarvearvion muutos 31 300
Yhteensä 29 300


2011 talousarvio 342 300 000
2010 talousarvio 313 000 000
2009 tilinpäätös 268 693 902

36. Valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi(kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 600 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionavustuksen maksamiseksi saamelaiskäräjien kautta saamelaiskäräjistä annetun lain (974/1995) 4 §:ssä tarkoitetuille saamelaisten kotiseutualueen kunnille saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi.

Selvitysosa:Toiminnan tavoitteena on turvata saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuus.


2011 talousarvio 600 000
2010 talousarvio 600 000
2009 tilinpäätös 600 000

(37.) Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon korjaushankkeisiin

Selvitysosa:Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta sen johdosta, että vuoden 2010 talousarviossa myönnetystä 10 000 000 euron myöntämisvaltuudesta aiheutuu menoja aikaisintaan vuonna 2012.


2010 talousarvio

63. Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 3 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta annetun lain (1230/2001) mukaisen valtionavustuksen maksamiseen sosiaalialan osaamiskeskuksille.

Selvitysosa:Koko maan kattavat alueelliset osaamiskeskukset ovat Etelä-Suomen, Häme-Satakunnan, Itä-Suomen, Kaakkois-Suomen, Keski-Suomen, Pohjanmaan maakuntien, Pohjois-Suomen ja Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskukset. Lisäksi erityisesti ruotsinkielisten kuntien tarpeista lähtien on muodostettu Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området, jonka toimialue käsittää koko maan. Kullekin osaamiskeskukselle kohdentuvan valtionavustuksen perusteet on määritelty valtioneuvoston asetuksessa sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1411/2001).

Toiminnan tavoitteena on laadukkaiden sosiaalipalvelujen turvaaminen alueellisesti yhteistyössä järjestetyn tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoiminnan avulla.


2011 talousarvio 3 500 000
2010 talousarvio 3 500 000
2009 tilinpäätös 3 500 000

64. Valtion korvaus rikosasioiden sovittelun järjestämisen kustannuksiin(siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 6 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain (1015/2005) mukaisen valtion korvauksen maksamiseen sovittelun järjestämisestä aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi.

Selvitysosa:Valtion korvauksen arvioidaan kattavan noin 80 työntekijän palkkaamisesta aiheutuvat sekä muut toiminnan kannalta tarpeelliset menot. Korvaus maksetaan aluehallintoviraston kanssa sopimuksen tehneelle kunnalle tai muulle palvelun tuottajalle ja sen maksatuksesta huolehtii aluehallintovirasto. Korvauksen perusteet on määritelty valtioneuvoston asetuksella rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta (267/2006).

Toiminnan tavoitteena on erityisesti nuorten rikosketjun varhainen katkaiseminen.


2011 talousarvio 6 300 000
2010 talousarvio 6 300 000
2009 tilinpäätös 6 300 000