Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       02. Valvonta
       20. Työttömyysturva
       30. Sairausvakuutus
       40. Eläkkeet

Talousarvioesitys 2011

40. EläkkeetPDF-versio

Selvitysosa:Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoittamiseen sekä maahanmuuttajan erityistuesta.

Eläketurva muodostuu työeläkkeestä sekä sitä täydentävästä kansaneläkkeestä. Työeläkkeen tehtävänä on turvata kohtuullinen toimeentulo ja kansaneläkkeen tehtävänä on turvata vähimmäistoimeentulo vanhuuden, työkyvyttömyyden, työttömyyden ja perheenhuoltajan kuoleman varalta. Eläkkeensaajia oli vuonna 2009 yhteensä 1 443 2001), joista vanhuuseläkkeellä 1 048 400, työttömyyseläkkeellä 46 600, työkyvyttömyyseläkkeellä 272 300, osa-aikaeläkkeellä 27 900, muilla eläkkeillä 26 300 sekä perhe-eläkkeellä 287 200.

Vuosina 2007—2009 maksetut eläkkeet (milj. euroa)
  2007 2008 2009
       
Yksityinen sektori 9 914 10 557 11 640
Kunnalliset eläkkeet 2 714 2 899 3 182
Valtion eläkkeet 3 191 3 337 3 474
Muut julkiset yhteensä 205 219 241
Työeläkkeet yhteensä 16 024 17 012 18 537
Solita-eläkkeet 500 500 5001)
Kelan eläkkeet 2 809 2 5082) 2 5612)
Lakisääteiset eläkkeet yhteensä 19 333 20 0202) 21 5892)
       
Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk 1 103 1 1272) 1 2032)

1) Arvio

2) Eläkkeensaajan hoitotukea ja asumistukea ei enää 1.1.2008 alkaen lueta eläke-etuudeksi. Aikaisemmin ne sisältyivät Kelan eläkemenoon ja kokonaiseläkemenoon sekä keskimääräiseen kokonaisomaeläkkeeseen.

Työeläkkeet rahoitetaan työnantajien ja vakuutettujen vakuutusmaksuilla. Työeläkkeet ovat talousarvion ulkopuolella lukuun ottamatta valtion eläkkeitä, joiden rahoitus kuuluu valtiovarainministeriön pääluokkaan. Valtio osallistuu merimieseläkkeiden, yrittäjäeläkkeiden ja maatalousyrittäjäeläkkeiden rahoitukseen. Kansaneläkkeet ja yleiset perhe-eläkkeet rahoitetaan valtion varoista.

Toiminnan laajuus 2008—20111)
  2008 2009 2010 2011
Eläkkeen saajia toteutunut toteutunut arvio arvio
         
Merimieseläkkeen saajia 8 665 8 729 8 884 9 056
Maatalousyrittäjäeläkkeen saajia 189 379 184 323 179 344 174 354
Yrittäjäeläkkeen saajia 181 052 191 256 201 088 209 644
Tapaturmavakuutustapahtumia, maatalousyrittäjät 5 900 5 300 5 000 4 900
Sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan päivärahatapauksia, maatalousyrittäjät 13 500 13 300 12 800 12 700
Lapseneläkkeen saajia 22 400 21 900 21 400 21 200
Leskeneläkkeen saajia 7 600 7 200 7 000 6 900
Maahanmuuttajan erityistukea saavia keskimäärin 5 600 5 208 5 380 5 380
Pitkäaikaisesti työttömien eläketukea saavia keskimäärin 1 350 550 - -
Kansaneläkkeen saajia 680 000 677 000 674 000 671 000

1) Henkilön on mahdollista saada samanaikaisesti usean lajin mukaista eläkettä.

Toiminnan laajuus 2008—2011
  2008 2009 2010 2011
Vakuutettujen lukumäärä toteutunut toteutunut arvio arvio
         
MEL-vakuutettuja 9 150 9 150 9 000 9 000
MYEL-vakuutettuja 86 063 81 146 78 522 76 337
YEL-vakuutettuja 217 196 217 800 218 000 214 200
MYEL-vakuutettuja apurahansaajia - - 3 780 3 780
Tapaturmavakuutettuja maatalousyrittäjiä 100 700 100 000 99 300 97 200

Toiminnan laajuus 2008—2011
  2008 2009 2010 2011
  toteutunut toteutunut arvio arvio
         
Keskimääräinen merimieseläke (€/kk) 1 180 1 180 1 310 1 260
Keskimääräinen maatalousyrittäjäeläke (€/kk) 355 355 365 380
Keskimääräinen yrittäjäeläke (€/kk) 813 883 913 905
Keskimääräinen tapaturmaeläke (€/kk), maatalousyrittäjät 471 471 475 480
Keskimääräinen leskeneläke (€/kk) 170 170 175 175
Keskimääräinen maahanmuuttajan erityistuki (€/kk) 374 374 391 382
Keskimääräinen kansaneläke (€/kk) 276 281 276 272

Yksityisen työnantajan työsuhteessa olevat merimiehet on vakuutettu merimiesten eläkelain (MEL) mukaisesti. Itsenäisten liikkeen- ja ammatinharjoittajien sekä osan yrityksen omistajista on vakuutettava ansiotoimintansa yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisesti ja maanviljelijöiden, kalastajien, apurahansaajien ja poronhoitajien maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukaisesti. Valtio osallistuu näiden rahoitukseen.

Työtapaturmasta ja ammattitaudista suoritetaan korvauksia tapaturmavakuutuslainsäädännön mukaisesti työntekijöille ja maatalousyrittäjille. Korvauksia maksetaan muun muassa sairaanhoidosta ja ansionmenetyksestä. Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaki koskee niitä henkilöitä, joille MYEL-vakuutus on pakollinen. Tapaturmavakuutus rahoitetaan työnantajien tapaturmavakuutusmaksuin, mutta valtio osallistuu maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoitukseen.

Omaeläkkeen lisäksi eläkettä voidaan maksaa perheenhuoltajan kuoltua. Yleisen perhe-eläkkeen tavoitteena on turvata vähimmäistoimeentulo perheenhuoltajan kuoltua. Leskeneläkettä yhteensovitetaan laskennallisen omaeläkkeen kanssa.

Maahanmuuttajan erityistuen tavoitteena on turvata riittävä toimeentulo vanhuuden ja työkyvyttömyyden ajalta sellaiselle Suomessa asuvalle 65 vuotta täyttäneelle tai työkyvyttömälle maahanmuuttajalle, joka muutoin olisi pitkäaikaisesti toimeentulotuen tarpeessa. Maahanmuuttajien erityistuki maksetaan kansaneläkkeenä 1.3.2011 lukien takuueläkeuudistuksen myötä.

Kansaneläkkeen tavoitteena on turvata vähimmäistoimeentulo niille eläkkeensaajille, jotka eivät saa muuta eläkettä tai joiden muu eläketurva on vähäinen. Kansaneläkkeen määrä pienenee työeläketulojen kasvaessa, eikä kansaneläkettä jää maksettavaksi työeläkkeiden ylitettyä tietyn määrän. Eläkkeeseen voi kuulua myös eläkettä saavan hoitotuki, asumistuki ja lapsikorotus. Kansaneläkejärjestelmästä maksetaan myös työkyvyttömyyseläkettä, kuntoutustukea ja yksilöllistä varhaiseläkettä, jos henkilö ei saa muuta eläkettä tai eläke on pieni. Yleisen perhe-eläkkeen tavoitteena on turvata omaisten vähimmäistoimeentulo perheenhuoltajan kuoltua. Perhe-eläkettä maksetaan leskelle ja alaikäiselle lapselle.

50. Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 51 900 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää merimieseläkelain (1290/2006) 152 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

Selvitysosa:Valtion osuus merimieseläkemenoista on 1/3.

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon lisäyksenä 900 000 euroa tarvearvion muutoksen johdosta.


2011 talousarvio 51 900 000
2010 talousarvio 51 000 000
2009 tilinpäätös 47 200 000

51. Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 530 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 135 §:n, 135 a §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain (1317/1990) 41 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

Selvitysosa:Valtio korvaa maatalousyrittäjien eläkkeiden aiheuttamat kustannukset siltä osin kuin vakuutusmaksut ja sijoitusten tuotto eivät niihin riitä, ryhmähenkivakuutuksen korvausmenoista valtion osuus on kuitenkin 1/3. Valtion osuuden etuusmenoista arvioidaan vuonna 2011 olevan 77 %.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen yrittäjämääritelmän muuttamisesta eläkelainsäädännössä 1.1.2011 lukien. Esitys vaikuttaa sekä maatalousyrittäjän eläkelakiin että yrittäjän eläkelakiin yrittäjämääritelmää joustavoittamalla. Uudistuksesta johtuen vakuutusmaksutuottojen arvioidaan nousevan 300 000 euroa ja vähentävän täten valtion osuutta vastaavasti.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Yrittäjämääritelmän joustavoittaminen -300
Määrärahan tarvearvion muutos 23 800
Yhteensä 23 500


2011 talousarvio 530 500 000
2010 talousarvio 507 000 000
2009 tilinpäätös 496 700 000

52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 127 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää yrittäjän eläkelain (1272/2006) 140 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

Selvitysosa:Valtio korvaa yrittäjäeläkkeiden aiheuttamat kustannukset siltä osin kuin vakuutusmaksurahasto ei niihin riitä.

Yrittäjien maksuprosentin on vuonna 2011 oletettu olevan 21,7 % alle 53-vuotiaiden osalta ja 23,0 % 53-vuotiaiden ja sitä vanhempien osalta, jolloin vakuutusmaksutulo olisi 837 100 000 euroa. Kokonaiseläkemenoksi arvioidaan 874 000 000 euroa. Valtion osuuteen vaikuttavat lisäksi YEL 10 §:n 2 momentissa tarkoitetut avoimet maksut, joiden määräksi on arvioitu 90 000 000 euroa.

Viitaten momentin 33.40.51 selvitysosaan yrittäjämääritelmän muuttamisesta eläkelainsäädännössä siten, että yrittäjämääritelmää joustavoitetaan. Uudistus lisää vakuutusmaksutuottoja 8 000 000 euroa ja vähentää valtion osuutta vastaavasti vuonna 2011.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Yrittäjämääritelmän joustavoittaminen -8 000
Avoimien maksujen väheneminen -10 000
Määrärahan tarvearvion muutos 21 000
Yhteensä 3 000


2011 talousarvio 127 000 000
2010 talousarvio 124 000 000
2009 tilinpäätös 87 800 000

53. Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä(arviomääräraha)

Momentille myönnetään 910 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain (644/2003) 8 §:n mukaiseen valtion korvaukseen.

Selvitysosa:Alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta myönnetyn eläkkeen aiheuttamat kustannukset korvataan kokonaan valtion varoista.

Valtion korvaus maksetaan vuoden viiveellä. Talousarvioon varattava määräraha koskee vuoden 2010 korvauksia.

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon lisäyksenä 310 000 euroa tarvearvion muutoksen johdosta.


2011 talousarvio 910 000
2010 talousarvio 600 000
2009 tilinpäätös 183 043

54. Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 16 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/1981) 15 §:n ja 16 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain (118/1991) 10 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

Selvitysosa:Valtion välitön osuus kokonaiskustannuksista on 29,5 % ja maatalousyrittäjien osuus on 33,5 %. Perusturvaosuus rahoitetaan Kansaneläkelaitoksen ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen kautta. Kansaneläkelaitoksen osuus on kokonaiskustannuksista 27,6 % ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen 9,4 %.

Sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille aiheutuvat kustannukset maksetaan kokonaan valtion varoista. Momentilta maksetaan myös apurahansaajille maksettavat tapaturmavakuutuksen mukaiset korvaukset ja sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta aiheutuvat kustannukset.

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon lisäyksenä 250 000 euroa tarvearvion muutoksen johdosta.


2011 talousarvio 16 000 000
2010 talousarvio 15 750 000
2009 tilinpäätös 15 218 798

57. Maahanmuuttajan erityistuki (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 4 343 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää maahanmuuttajan erityistuesta annetun lain (1192/2002) mukaisen tuen maksamiseen.

Selvitysosa:Hallitus antaa esityksen takuueläkkeestä, johon liittyen maahanmuuttajien erityistuesta annettu laki lakkautetaan 1.3.2011 lukien.

Erityistuen saajia arvioidaan vuonna 2011 olevan keskimäärin 5 380 henkilöä.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Siirto momentille 33.40.60 -21 300
Tasokorotus 943
Yhteensä -20 357


2011 talousarvio 4 343 000
2010 talousarvio 24 700 000
2009 tilinpäätös 23 820 000

60. Valtion osuus kansaneläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 3 528 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kansaneläkelain (568/2007) 101—103 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) 53 §:n mukaisten etuuksien maksamiseen

3) eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain (571/2007) 57 §:n mukaisten etuuksien maksamiseen

4) maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/1981) 16 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

5) eräiden pitkäaikaisesti työttömien henkilöiden eläketuesta annetun lain (39/2005) mukaisten vuosien 2005—2009 etuuksien maksatuksen oikaisuun.

Selvitysosa:Valtio rahoittaa kansaneläkkeet, takuueläkkeet, perhe-eläkkeet, eläkkeensaajan asumistuet ja vammaisetuudet kokonaisuudessaan. Lisäksi valtio turvaa kansaneläkerahaston maksuvalmiuden.

Hallitus on antanut eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi takuueläkkeestä ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Takuueläkettä maksetaan 1.3.2011 lukien eläkkeensaajalle, jonka tulot jäävät alle laissa määritellyn eläketulorajan. Määrärahan mitoituksessa on lisäyksenä otettu huomioon 93 600 000 euroa, jossa on huomioitu eläkkeensaajan asumistukimenojen aleneminen 5 400 000 euroa. Lisäksi maahanmuuttajien erityistuki maksetaan takuueläkkeenä 1.3.2011 lukien ja tästä muutoksesta aiheutuu 21 300 000 euron määrärahasiirto momentilta 33.40.57.

Kun hallituksen esitykset on otettu huomioonkansaneläkevakuutuksenmenot ja valtionosuudet vuonna 2011 ovat arviolta seuraavat (milj. euroa)
     
Menot    
Kansaneläkemenot   2 433
Takuueläke   120
Muut etuusmenot   903
Toimintamenot   81
Siirrot eläkevastuurahastoon   37
Yhteensä   3 574
     
Tulot    
Omaisuuden tuotot   6
Vakuutusmaksut   2
     
Valtion osuudet   3 528
Valtion osuus kansaneläkkeestä 2 509  
Valtion osuus takuueläkkeestä 120  
Valtion osuus vammaisetuuksista 492  
Valtion osuus eläkkeensaajan asumistuista 411  
Rahoitusomaisuuden vähimmäismäärän turvaaminen joulukuu 2010 -3  
Yhteensä   3 536

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Takuueläke 93 600
Kansaneläkemaksun poistaminen 46 000
Siirto momentilta 33.40.57 21 300
EU-sähköinen tiedonvaihto 300
Määrärahan tarvearvion muutos 37 100
Yhteensä 198 300


2011 talousarvio 3 528 200 000
2010 talousarvio 3 329 900 000
2009 tilinpäätös 2 674 880 941