Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       02. Valvonta
       20. Työttömyysturva
       30. Sairausvakuutus
       40. Eläkkeet

Talousarvioesitys 2011

52. Valtionosuus työmarkkinatuesta (arviomääräraha)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 910 600 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) työttömyysturvalain (1290/2002) sekä maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain (493/1999) perusteella maksettavan työmarkkinatuen, siihen liittyvän lapsikorotuksen, työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettavien korotusosien ja ylläpitokorvausten maksamiseen siten kuin työttömyysturvalaissa on säädetty valtion osuudesta

2) julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) mukaisten lakisääteisten ylläpitokorvausten rahoittamiseen työttömyysturvalain mukaisesti

3) julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) perusteella työnantajalle maksettavan palkkatuen perustukiosuuden maksamiseen niiden työmarkkinatukeen oikeutettujen osalta, jotka ovat vaikeasti työllistyviä tai jotka ovat työttömyyden perusteella saaneet työmarkkinatukea vähintään 130 päivältä ja täyttävät lain 7 luvun 12 a §:n edellytykset, tai jotka ovat alle 25-vuotiaita ja saaneet työmarkkinatukea työttömyyden perusteella yhdenjaksoisesti vähintään 65 päivältä

4) julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain perusteella työmarkkinatukeen oikeutetulle myönnetyn starttirahan perustukea vastaavan osuuden maksamiseen.

Palkkatuen ja starttirahan perustuki budjetoidaan suoriteperusteisina.

Selvitysosa:Kunnat ja valtio rahoittavat puoliksi työttömyyden perusteella vähintään 500 päivää työmarkkinatukea saaneiden henkilöiden työttömyysaikaisen työmarkkinatuen. Tämän arvioidaan vähentävän määrärahan tarvetta 182 000 000 eurolla. Muun työmarkkinatuen valtio rahoittaa kokonaan. Lisäksi valtio huolehtii Kansaneläkelaitoksen maksuvalmiudesta työmarkkinatuen osalta (maksuvalmiussuoritus).

Määrärahaan vaikuttaa työttömien koulutusetuuksien momentin lakkauttaminen ja työmarkkinatukeen oikeutetuille maksettujen koulutusajan etuuksien ja ylläpitokorvausten siirtäminen tälle momentille.

Määrärahan arvioitu käyttö
   
Maksetut työmarkkinatuet  
— työttömyysajalta 650 500 000
— kuntien rahoitusosuus -182 000 000
— työllistymistä edistävien palvelujen ajalta 217 000 000
— ylläpitokorvaukset 47 000 000
Kotoutumistuet  
— työttömyysajalta 25 500 000
— työllistymistä edistävien palvelujen ajalta 64 300 000
— ylläpitokorvaukset 18 200 000
ELY-keskusten maksama palkkatuen ja starttirahan perustuki 102 000 000
Yhteensä 910 600 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Kuntien rahoitusosuuden muutos -22 000
Määrärahan tarvearvion muutos -7 100
Yhteensä -29 100

Momentin nimike on muutettu.


2011 talousarvio 910 600 000
2010 III lisätalousarvio -21 000 000
2010 I lisätalousarvio 430 000
2010 talousarvio 939 700 000
2009 tilinpäätös 714 530 259