Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       02. Valvonta
       20. Työttömyysturva
       30. Sairausvakuutus
       40. Eläkkeet

Talousarvioesitys 2011

50. Valtionosuus ansiopäivärahasta (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 815 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) työttömyysturvalain (1290/2002) mukaisen ansiopäivärahan rahoittamiseen siten kuin työttömyysetuuksien rahoittamisesta annetussa laissa (555/1998) ja työttömyyskassalaissa (603/1984) on säädetty valtion osuudesta

2) julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa (1295/2002) tarkoitettujen lakisääteisten ylläpitokorvausten rahoittamiseen työttömyysturvalain mukaisesti

3) työttömyyskassojen hallintokuluosuuden maksamiseen työttömyyskassalain (603/1984) mukaisesti.

Selvitysosa:Ansiopäivärahaa maksetaan sekä työttömyyden että työllistymistä edistävien palvelujen ajalta. Ansiopäivärahan rahoittavat Työttömyysvakuutusrahasto, työttömyyskassat ja valtio. Palkansaajien päivärahoista työttömyyskassojen osuus on pääsääntöisesti 5,5 %, kuitenkin siten, että ansioturvan korotusosat ja muutosturvalisät Työttömyysvakuutusrahasto rahoittaa kokonaan. Valtio rahoittaa peruspäivärahaa vastaavan osuuden ja rahasto loppuosan. Valtio ei osallistu lomautusajalta ns. lisäpäiviltä maksettavien päivärahojen eikä myöskään lapsikorotusten rahoitukseen. Yrittäjien päivärahoista valtio rahoittaa peruspäivärahaa vastaavan osuuden ja lapsikorotukset, yrittäjäkassat rahoittavat loppuosan. Valtio rahoittaa työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettavat ylläpitokorvaukset.

Määrärahaan vaikuttaa työttömien koulutusetuuksien momentin lakkauttaminen ja koulutusajalta maksettujen ansiopäivärahojen ja niihin liittyvien ylläpitokorvausten siirtäminen tälle momentille.

Määrärahan arvioitu käyttö
   
Valtionosuus maksetuista päivärahoista  
— työttömyysajalta 677 000 000
— työllistymistä edeltävien palvelujen ajalta 94 000 000
Ylläpitokorvaukset 37 000 000
Valtionosuus hallintokuluihin 7 000 000
Yhteensä 815 000 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Siirto momentilta 33.20.(53) 120 000
Lomautusajan päivärahojen rahoitus -175 000
Määrärahan tarvearvion muutos -13 300
Yhteensä -68 300

Momentin nimike on muutettu.


2011 talousarvio 815 000 000
2010 I lisätalousarvio -3 730 000
2010 talousarvio 883 300 000
2009 tilinpäätös 561 500 000