Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       02. Valvonta
       20. Työttömyysturva
       30. Sairausvakuutus
       40. Eläkkeet

Talousarvioesitys 2011

20. TyöttömyysturvaPDF-versio

Selvitysosa:Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan joko peruspäivärahana tai ansiopäivärahana. Päivärahan edellytyksenä on työssäoloehdon täyttäminen. Myös Suomesta toiseen EU- tai ETA-maahan työnhakijaksi lähtevä työtön voi saada työttömyyspäivärahaa kolmen kuukauden ajan. Työmarkkinatuki turvaa niiden Suomessa asuvien työttömien toimeentulon, jotka eivät työssäoloehdon puuttumisen vuoksi ole oikeutettuja päivärahaan tai joiden oikeus päivärahaan on päättynyt.

Työttömyysturvan tavoitteena on kohtuullisen taloudellisen toimeentulon takaaminen kaikille työttömille. Kohtuullinen toimeentulo määritellään vähimmäistoimeentulona ja suhteessa aikaisempiin tuloihin.

Työttömyysetuutta maksetaan paitsi työttömyyden myös työllistymistä edistävien palvelujen ajalta. Tällöin hakijalle maksetaan sitä työttömyysetuutta, johon hänellä työttömänä olleessaan olisi oikeus. Työttömien työnhakijoiden kannustamiseksi aktiivisuuteen koulutuksen ja muiden aktiivitoimien ajalta maksetaan korkeampaa etuutta kuin työttömyysajalta. Työllistymistä edistävien toimien ajalta maksetaan lisäksi ylläpitokorvausta.

Työttömyysturvaa kehitetään siten, että se tukee aktiivivaihtoehtoja ja työurien pidentämistä. Työttömiä, irtisanottuja ja lomautettuja kannustetaan osallistumaan koulutukseen tai muihin työllistymistä tukeviin toimiin, jotta mahdollisuudet nopeaan uudelleen työllistymiseen paranevat. Irtisanottujen henkilöiden työllistymisen tukemiseksi työnhakijalle maksetaan korotettua työttömyyspäivärahaa.

Maahanmuuttajalla on oikeus työmarkkinatukeen kotoutumistukena ensimmäisen kolmen vuoden aikana edellyttäen, että hänellä on voimassa oleva kotoutumissuunnitelma. Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on henkilön työkyvyn säilyttäminen tai palauttaminen. Kunta järjestää pitkään työttömänä olleille työmarkkinatukea ja toimeentulotukea saaville henkilöille kuntouttavaa työtoimintaa työllistymisen edistämiseksi.

Työelämän muutoksiin vastaamiseksi ammattitaitoa on pidettävä yllä ja tarvittaessa on varauduttava sen muokkaamiseksi uusiin tehtäviin sopivaksi. Työssä oleville maksettavan aikuiskoulutustuen tavoitteena on edistää työssä olevien työelämän tarpeista lähtevää osaamista ja elinikäistä oppimista, jolla samalla ennaltaehkäistään työttömyyttä.

Ikääntyvän työvoiman työssä pysymistä edistetään korottamalla lisäpäiväoikeuden ikäraja 60 vuoteen vuonna 1955 tai sen jälkeen syntyneillä.

Vuorottelukorvausta maksetaan työntekijälle, joka siirtyy vuorotteluvapaalle työnantajan palkatessa työttömän henkilön vastaavaksi ajaksi.

Toiminnan laajuus 2008—2011
  2008 2009 2010 2011
  toteutunut toteutunut arvio arvio
         
Työttömyysaste (%) 6,4 8,2 10,2 9,6
         
Kuntouttava työtoiminta        
Toimintaan osallistuvat henkilöt keskimäärin vuodessa 11 422 11 800 15 000 17 000
Toimintapäiviä keskimäärin vuodessa/osallistuja 110 105 110 115
         
Ansiopäiväraha        
Korvauspäiviä yht. milj. kpl 26,1 35,6 42,3 41,1
— työttömyysajalta 23,2 32,3 37,9 37,4
— työllistymistä edistävien palvelujen ajalta yht.1) 2,9 3,3 4,4 3,7
Keskimääräinen päiväraha, €/pv       62
— työttömyysajalta 49,8 55,2 69,4 60,5
— työllistymistä edistävien palvelujen ajalta 63,8 69,2 71,5 79,4
         
Peruspäiväraha        
Korvauspäiviä yht. milj. kpl 5,3 7,8 6,2 8,5
— työttömyysajalta 4,1 6,5 8,3 7,9
— työllistymistä edistävien palvelujen ajalta1) 0,6 0,7 0,9 0,7
Keskimääräinen päiväraha, €/pv       26,8
— työttömyysajalta 23,7 25,5 25,5 26,0
— työllistymistä edistävien palvelujen ajalta 33,4 35,0 39,8 41,8
         
Työmarkkinatuki        
Korvauspäiviä yht. milj. kpl 26,8 26,7 36,3 34,7
— työttömyysajalta 19,7 21,1 25,4 24,7
— työllistymistä edistävien palvelujen ajalta2) 7,1 5,6 10,9 10,0
Keskimääräinen työmarkkinatuki, €/pv 26,3 27,1 27,1 31,3
         
Aikuiskoulutustuki        
Saajia keskimäärin kuukaudessa 2 700 2 560 2 900 3 200
Keskimäärin maksettu etuus (€/kk) 925 936 1 200 1 250
         
Vuorottelukorvaus        
Kassan jäsenille korvatut päivät, milj. kpl 2,28 1,769 1,77 1,77
Kassaan kuulumattomille korvatut päivät, milj. kpl 0,33 0,34 0,33 0,33
Kassan jäsenelle maksettu keskimääräinen korvaus (€/pv) 44,9 46,8 49,2 50,3
Kassaan kuulumattomalle maksettu keskimääräinen korvaus (€/pv) 17,4 18,6 18,6 18,8

1) Työllistymistä edistävät palvelut sisälsivät vuoteen 2009 asti työvoimakoulutuksen opintososiaaliset etuudet ja koulutuspäivärahat. Keskimääräinen etuus on niiden keskiarvo. Vuodesta 2010 alkaen ne yhdistettiin samansuuruiseksi etuudeksi, minkä lisäksi työttömyyspäivärahaa maksetaan myös muiden työllistymistä edistävien toimien ajalta.

2) Työmarkkinatukea on aina maksettu myös aktiivitoimien ajalta.

31. Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 19 726 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain (189/2001) mukaisen valtion korvauksen maksamiseen kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä.

Määräraha budjetoidaan suoriteperusteisena.

Selvitysosa:Toiminnan piirissä ovat pitkään työttömänä olleet työmarkkinatukea tai toimeentulotukea saavat henkilöt, joille kunta järjestää työllistymisen edistämiseksi kuntouttavaa työtoimintaa. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvia arvioidaan olevan vuonna 2011 noin 17 000 henkilöä ja toimintapäiviä arvioidaan olevan keskimäärin 115 osallistujaa kohti. Valtion korvausta maksetaan jokaisesta kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvasta niiltä päiviltä, joina henkilö osallistuu kuntouttavaan työtoimintaan, kuitenkin enintään viideltä päivältä viikossa.

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon lisäyksenä 3 226 000 euroa tarvearvion muutoksen, käyttäjämäärien ja toimintapäivien kasvun johdosta.


2011 talousarvio 19 726 000
2010 talousarvio 16 500 000
2009 tilinpäätös 7 954 798

50. Valtionosuus ansiopäivärahasta (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 815 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) työttömyysturvalain (1290/2002) mukaisen ansiopäivärahan rahoittamiseen siten kuin työttömyysetuuksien rahoittamisesta annetussa laissa (555/1998) ja työttömyyskassalaissa (603/1984) on säädetty valtion osuudesta

2) julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa (1295/2002) tarkoitettujen lakisääteisten ylläpitokorvausten rahoittamiseen työttömyysturvalain mukaisesti

3) työttömyyskassojen hallintokuluosuuden maksamiseen työttömyyskassalain (603/1984) mukaisesti.

Selvitysosa:Ansiopäivärahaa maksetaan sekä työttömyyden että työllistymistä edistävien palvelujen ajalta. Ansiopäivärahan rahoittavat Työttömyysvakuutusrahasto, työttömyyskassat ja valtio. Palkansaajien päivärahoista työttömyyskassojen osuus on pääsääntöisesti 5,5 %, kuitenkin siten, että ansioturvan korotusosat ja muutosturvalisät Työttömyysvakuutusrahasto rahoittaa kokonaan. Valtio rahoittaa peruspäivärahaa vastaavan osuuden ja rahasto loppuosan. Valtio ei osallistu lomautusajalta ns. lisäpäiviltä maksettavien päivärahojen eikä myöskään lapsikorotusten rahoitukseen. Yrittäjien päivärahoista valtio rahoittaa peruspäivärahaa vastaavan osuuden ja lapsikorotukset, yrittäjäkassat rahoittavat loppuosan. Valtio rahoittaa työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettavat ylläpitokorvaukset.

Määrärahaan vaikuttaa työttömien koulutusetuuksien momentin lakkauttaminen ja koulutusajalta maksettujen ansiopäivärahojen ja niihin liittyvien ylläpitokorvausten siirtäminen tälle momentille.

Määrärahan arvioitu käyttö
   
Valtionosuus maksetuista päivärahoista  
— työttömyysajalta 677 000 000
— työllistymistä edeltävien palvelujen ajalta 94 000 000
Ylläpitokorvaukset 37 000 000
Valtionosuus hallintokuluihin 7 000 000
Yhteensä 815 000 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Siirto momentilta 33.20.(53) 120 000
Lomautusajan päivärahojen rahoitus -175 000
Määrärahan tarvearvion muutos -13 300
Yhteensä -68 300

Momentin nimike on muutettu.


2011 talousarvio 815 000 000
2010 I lisätalousarvio -3 730 000
2010 talousarvio 883 300 000
2009 tilinpäätös 561 500 000

51. Valtionosuus peruspäivärahasta (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 168 600 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää työttömyysturvalain (1290/2002) mukaisen peruspäivärahan, siihen liittyvän lapsikorotuksen ja työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettavien korotusosien ja julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1290/2002) mukaisten lakisääteisten ylläpitokorvausten rahoittamiseen siten kuin työttömyysturvalaissa on säädetty valtion osuudesta.

Selvitysosa:Peruspäivärahaa maksetaan sekä työttömyyden että työllistymistä edistävien palvelujen ajalta. Peruspäiväraha, siihen liittyvä lapsikorotus, palvelujen ajalta maksettavat korotusosat ja muutosturvalisät rahoitetaan valtion varoista ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun tuotosta. Valtio rahoittaa työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettavat ylläpitokorvaukset. Työttömyysvakuutusrahasto rahoittaa työttömyysajalta maksetut korotusosat.

Työttömyysvakuutusmaksu, joka peritään työttömyyskassoihin kuulumattomilta henkilöiltä tilitetään Kansaneläkelaitokselle. Tämä alentaa määrärahan tarvetta 60 000 000 euroa.

Määrärahaan vaikuttaa työttömien koulutusetuuksien momentin lakkauttaminen ja koulutusajalta peruspäivärahan saajille maksettujen päivärahojen ja niihin liittyvien ylläpitokorvausten siirtäminen tälle momentille.

Määrärahan arvioitu käyttö
   
Maksetut päivärahat  
— työttömyysajalta 204 000 000
— työllistymistä edistävien palvelujen ajalta 19 700 000
Ylläpitokorvaukset 6 300 000
Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksujen osuus -60 000 000
Yhteensä 168 600 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Tilitettävän työttömyysvakuutusmaksutuoton muutos -6 000
Siirto momentilta 33.20.(53) 20 000
Määrärahan tarvearvion muutos 3 895
Yhteensä 17 895

Momentin nimike on muutettu.


2011 talousarvio 168 600 000
2010 III lisätalousarvio 24 000 000
2010 talousarvio 150 705 000
2009 tilinpäätös 146 000 000

52. Valtionosuus työmarkkinatuesta (arviomääräraha)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 910 600 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) työttömyysturvalain (1290/2002) sekä maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain (493/1999) perusteella maksettavan työmarkkinatuen, siihen liittyvän lapsikorotuksen, työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettavien korotusosien ja ylläpitokorvausten maksamiseen siten kuin työttömyysturvalaissa on säädetty valtion osuudesta

2) julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) mukaisten lakisääteisten ylläpitokorvausten rahoittamiseen työttömyysturvalain mukaisesti

3) julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) perusteella työnantajalle maksettavan palkkatuen perustukiosuuden maksamiseen niiden työmarkkinatukeen oikeutettujen osalta, jotka ovat vaikeasti työllistyviä tai jotka ovat työttömyyden perusteella saaneet työmarkkinatukea vähintään 130 päivältä ja täyttävät lain 7 luvun 12 a §:n edellytykset, tai jotka ovat alle 25-vuotiaita ja saaneet työmarkkinatukea työttömyyden perusteella yhdenjaksoisesti vähintään 65 päivältä

4) julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain perusteella työmarkkinatukeen oikeutetulle myönnetyn starttirahan perustukea vastaavan osuuden maksamiseen.

Palkkatuen ja starttirahan perustuki budjetoidaan suoriteperusteisina.

Selvitysosa:Kunnat ja valtio rahoittavat puoliksi työttömyyden perusteella vähintään 500 päivää työmarkkinatukea saaneiden henkilöiden työttömyysaikaisen työmarkkinatuen. Tämän arvioidaan vähentävän määrärahan tarvetta 182 000 000 eurolla. Muun työmarkkinatuen valtio rahoittaa kokonaan. Lisäksi valtio huolehtii Kansaneläkelaitoksen maksuvalmiudesta työmarkkinatuen osalta (maksuvalmiussuoritus).

Määrärahaan vaikuttaa työttömien koulutusetuuksien momentin lakkauttaminen ja työmarkkinatukeen oikeutetuille maksettujen koulutusajan etuuksien ja ylläpitokorvausten siirtäminen tälle momentille.

Määrärahan arvioitu käyttö
   
Maksetut työmarkkinatuet  
— työttömyysajalta 650 500 000
— kuntien rahoitusosuus -182 000 000
— työllistymistä edistävien palvelujen ajalta 217 000 000
— ylläpitokorvaukset 47 000 000
Kotoutumistuet  
— työttömyysajalta 25 500 000
— työllistymistä edistävien palvelujen ajalta 64 300 000
— ylläpitokorvaukset 18 200 000
ELY-keskusten maksama palkkatuen ja starttirahan perustuki 102 000 000
Yhteensä 910 600 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Kuntien rahoitusosuuden muutos -22 000
Määrärahan tarvearvion muutos -7 100
Yhteensä -29 100

Momentin nimike on muutettu.


2011 talousarvio 910 600 000
2010 III lisätalousarvio -21 000 000
2010 I lisätalousarvio 430 000
2010 talousarvio 939 700 000
2009 tilinpäätös 714 530 259

(53.) Valtionosuus työttömien koulutusetuuksista (arviomääräraha)

Selvitysosa:Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta. Koulutusajan työttömyysetuudet rahoitetaan ansiopäivärahan, peruspäivärahan tai työmarkkinatuen momentilta riippuen siitä, mihin etuuteen hakija on oikeutettu.


2010 I lisätalousarvio 6 760 000
2010 talousarvio 205 700 000
2009 tilinpäätös 151 639 000

55. Valtionosuus aikuiskoulutustuesta (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 24 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää aikuiskoulutustuesta annetun lain (1276/2000) mukaisen valtionosuuden maksamiseen.

Selvitysosa:Palkansaajan aikuiskoulutustuki muodostuu peruspäivärahan suuruisesta perusosasta ja ansio-osasta. Yrittäjän aikuiskoulutustuki maksetaan perusosan suuruisena. Valtio rahoittaa peruspäivärahaa vastaavan osuuden. Jos aikuiskoulutustuki maksetaan soviteltuna, valtio rahoittaa määrän, joka vastaa perusosan suhteellista osuutta täydestä aikuiskoulutustuesta. Työttömyysvakuutusrahasto rahoittaa ansio-osan sekä Koulutusrahaston hallintokustannukset.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Aikuiskoulutuksen uudistaminen 1.8.2010 lukien 3 200
Määrärahan tarvearvion muutos 100
Yhteensä 3 300


2011 talousarvio 24 500 000
2010 talousarvio 21 200 000
2009 tilinpäätös 16 715 595

56. Valtionosuus vuorottelukorvauksesta(arviomääräraha)

Momentille myönnetään 40 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää vuorotteluvapaalain (1305/2009) mukaisen vuorottelukorvauksen valtion osuuden maksamiseen siten, kuin työttömyysetuuksien rahoituksesta annetussa laissa (555/1998) ja työttömyysturvalaissa (1290/2002) säädetään valtionosuudesta.

Selvitysosa:Vuorottelukorvausmenot rahoitetaan samoin kuin vastaavat työttömyysetuudet. Valtionosuus kassan jäsenille maksettavista korvauksista vastaa peruspäivärahan osuutta täydestä ansiopäivärahasta. Kassaan kuulumattomien henkilöiden vuorottelukorvaukset valtio rahoittaa kokonaan.

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon vähennyksenä 4 000 000 euroa tarvearvion muutoksen johdosta.


2011 talousarvio 40 000 000
2010 talousarvio 44 000 000
2009 tilinpäätös 36 977 567