Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       02. Valvonta
       20. Työttömyysturva
       30. Sairausvakuutus
       40. Eläkkeet

Talousarvioesitys 2011

50. Valtionapu Työterveyslaitoksen menoihin (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 37 628 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain (159/1978) 3 §:n nojalla Työterveyslaitoksen toiminnasta aiheutuviin menoihin suoritettavan valtionavun maksamiseen

2) EU:n hyväksymien tutkimushankkeiden rahoittamiseen.

Selvitysosa:Työterveyslaitokselle suoritetaan sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamiin menoihin valtionapua 80 % kustannuksista kuitenkin siten, että valtion kiinteistölaitokselle maksettavan toimitilan vuokraa ja arvonlisäveroa vastaava osuus myönnetään edellä mainitun lain 3 §:n 2 momentin nojalla lisättynä valtionapuna.

Valtionavusta arvioidaan kohdistuvan palkkausmenoihin 24 601 000 euroa ja muihin menoihin 13 027 000 euroa.

Työterveyslaitos on itsenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva julkisoikeudellinen yhteisö. Työterveyslaitos on tutkimus- ja asiantuntijalaitos, joka edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta osana hyvää elämää.

Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Työterveyslaitokselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2011. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Toiminnallinen tehokkuus

Terveyden ja toimintakyvyn edistämiseksi Työterveyslaitos kehittää ja siirtää käytäntöön:

 • työkaluja työterveys- ja turvallisuusjohtamiseen, sairauspoissaolojen hallintaan ja työkyvyn edistämiseen (ml. varhainen tuki, kuormituksen arviointi, elintapariskit), painopisteinä liikuntaelinsairaudet ja mielenterveyden häiriöt
 • toimintamalleja työntekijöiden sosioekonomisien ryhmien välisten terveyserojen vähentämiseen ja
 • keinoja sisäympäristöjen terveellisyyden parantamiseen painopisteenä sairaaloiden kosteus- ja homeongelmien ratkaiseminen.

Työelämän vetovoiman lisäämiseksi Työterveyslaitos tuottaa:

 • työhyvinvoinnin ja tuottavuuden edistämisen keinoja (mm. turvallisuusjohtaminen, tapaturmien torjunta, työaikasuunnittelu, ergonominen suunnittelu, toistotyön vähentäminen, pk-yritysten työterveysriskien hallinta); näitä hyödynnetään mm. Työhyvinvointifoorumin yhteydessä
 • hyviä käytäntöjä yhteisten työpaikkojen ja monikulttuuristen työyhteisöjen toimintatapoihin ja
 • asiantuntijapalveluita työsuojeluviranomaisten toimintoihin.

Köyhyyden ja syrjäytymisen vähentämiseksi Työterveyslaitos:

 • osallistuu työttömien terveysneuvonnan kehittämiseen ja
 • kehittää ja levittää käyttöön toimintamalleja kriittisten siirtymävaiheiden onnistumisen tukemiseksi (koulutuksesta työhön, työttömyydestä työhön, pitkältä sairauslomalta työhön).

Toimivien palvelujen ja kohtuullisen toimeentuloturvan varmistamiseksi Työterveyslaitos:

 • osallistuu Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman (Kaste-ohjelma) tavoitteiden toteuttamiseen
 • tukee Työterveys 2015 -periaatepäätöksen toteutumista
 • tarjoaa moniammatillista koulutusta työterveyden ja muille työsuojelun asiantuntijoille ja
 • kehittää maatalousyrittäjien työterveyshuollon sisältöä ja palvelujärjestelmää hallitusohjelman mukaisesti.

Perheiden hyvinvoinnin tukemiseksi Työterveyslaitos tuottaa tietoa ja työkaluja työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen tueksi. Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseksi Työterveyslaitos ylläpitää C-laboratoriovalmiutta sekä osallistuu pandemiavalmiuden ylläpitoon.

Taantumasta toipumisen edistämiseksi Työterveyslaitos tuottaa ja levittää:

 • tietoa keinoista, joilla työterveyshuollot voivat tukea yrityksiä ja työntekijöitä yrityksen kriisi- ja muutostilanteissa
 • tukea ja palveluita organisaatioille taantuma-ajan muutoksissa ja
 • keinoja ylläpitää lomautettujen ja työttömien työkykyä.

Tuotokset ja laadunhallinta

Työterveyslaitoksen määrälliset suoritteet
  2009 2010 2011
  toteutuma tavoite tavoite
       
Tieteelliset julkaisut 519 550 500
Yleistajuiset julkaisut 348 350 350
Verkkosivuilla kävijöiden lkm/kk 93 960 105 000 110 000
Asiantuntijapalvelutyöpäivät 47 513 50 000 60 000
Työympäristön mittaukset ja analyysit 45 327 50 000 40 000
Ammattitauti- ja työkyvyn arviointitutkimukset 1 932 2 300 2 000
Koulutettavapäivät 16 066 18 000 17 000

Toiminnallinen tehokkuus

Työterveyslaitoksen uusi strategia vuosille 2011—2015 otetaan käyttöön. Strategia tähtää työelämän toimintakäytäntöjen tehostamiseen ja uudistamiseen siten, että työhön osallistuminen lisääntyy kestävällä, hyvinvointia parantavalla tavalla.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Henkilöstösuunnittelun lähtökohtana on strategisen ydinosaamisen varmistaminen. Ikäjohtamisen ja työterveyden edistämisen hyviä käytäntöjä sovelletaan. Palkkausjärjestelmän kehittämistä jatketaan.

Työterveyslaitoksen kokonaismenoihin, joiden arvioidaan olevan 68 560 000 euroa, myönnetään valtionapua 37 628 000 euroa. Toiminnan mitoitukseen vaikuttaa 11 henkilötyövuoden vähentyminen tuottavuustoimien vuoksi. Tästä 10 henkilötyövuoden vähennys vaikuttaa määrärahan mitoitukseen budjettirahoitetun toiminnan osalta. Toiminnan laajuus tulosalueittain arvioidaan vuonna 2011 seuraavaksi:

Työterveyslaitoksen toiminnan laajuus tulosalueittain vuosina 2009—2011
  Menot (1 000 euroa) Oma rahoitus
(1 000 euroa)
Valtionapu (1 000 euroa)
Osaamiskeskus 2009
tot.
2010
arvio
2011
arvio
2009
tot.
2010
arvio
2011
arvio
2009
tot.
2010
arvio
2011
arvio
                   
Työyhteisöt ja -organisaatiot 6 250 6 122 6 154 3 427 3 450 3 450 2 823 2 672 2 704
Inhimillinen työ 5 798 6 000 6 032 2 522 3 012 3 012 3 276 2 989 3 020
Työympäristö 15 248 16 182 16 267 9 326 8 665 8 665 5 922 7 517 7 602
Terveys ja työkyky 14 386 14 300 14 376 6 804 7 665 7 665 6 737 6 636 6 711
Hyvät käytännöt 8 934 10 025 10 078 4 494 4 593 4 593 5 109 5 432 5 485
Sis. palvelut ja yhteiset 15 757 15 570 15 652 1 313 3 547 3 547 14 050 12 023 12 105
Yhteensä 66 373 68 200 68 560 28 079 30 932 30 932 38 901 37 268 37 628
                   
Rahoitusosuus %       43 45 45 57 55 55
Henkilötyövuodet 588 579 569            

Arvioidaan, että noin 569 henkilötyövuoden palkkauksiin käytetään 4/5 valtionosuutta ja arviolta 212 henkilötyövuotta rahoitetaan kokonaan oman toiminnan tuotoilla. Kysyntä ja rahoitusmahdollisuudet säätelevät oman toiminnan tuotoilla rahoitetun toiminnan laajuutta. Henkilötyövuosien kokonaismääräksi arvioidaan siten 781.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Tuottavuustoimet -240
Tasokorotus 600
Yhteensä 360


2011 talousarvio 37 628 000
2010 talousarvio 37 268 000
2009 tilinpäätös 38 901 000